Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REGULAMIN PRACOWNI KOMPUTEROWEJ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REGULAMIN PRACOWNI KOMPUTEROWEJ"— Zapis prezentacji:

1 REGULAMIN PRACOWNI KOMPUTEROWEJ

2 1. W pracowni odbywają się zajęcia wymagające stosowania technik komputerowych.
2. Uczniowie mogą pracować w pracowni jedynie pod opieką nauczyciela. 3. Zasobami sprzętowymi i programowymi zarządza administrator (nauczyciel informatyki).

3 4. Na zajęcia przychodzimy punktualnie!
5. Do pracowni wchodzimy po dzwonku, parami, nie przepychamy się! 6. W pracowni zachowujemy się jak ludzie kulturalni, nie bierzemy przykładu z człowieka z obrazka.

4 7. Nie wnosimy do pracowni jedzenia, picia, toreb, plecaków, odzieży wierzchniej itp.
8. Uczniowie zachowujący się głośno, łamiący zasady regulaminu, wykonujący pracę inną niż wynikającą z planu lekcji zostaną poproszeni o opuszczenie stanowiska komputerowego.

5 9. Zabrania się instalowania na dyskach komputerów znajdujących się w pracowni oprogramowania przyniesionego z zewnątrz. 10. W trosce o ochronę antywirusową i poprawną pracę systemu, zabrania się samowolnego używania w pracowni własnych dyskietek Użycie dyskietek możliwe jest jedynie po uzyskaniu zgody nauczyciela i sprawdzeniu ich programem antywirusowym.

6 11. Nie wolno tworzyć oraz eksperymentować z programami wirusowymi, niszczącymi zasoby programowe i sprzętowe. 12. Składowanie własnych i usuwanie istniejących na dyskach twardych plików jest niedozwolone. Własne dane należy przechowywać w wyznaczonym przez nauczyciela folderze.

7 13. Niedozwolone jest dokonywanie przez użytkowników jakichkolwiek napraw, przekonfigurowywanie sprzętu, samowolne manipulowanie sprzętem (przełączanie i odłączanie klawiatur, monitorów, myszy, rozkręcanie jednostek centralnych itp.).

8 14. Istnieje możliwość korzystania z pracowni komputerowej poza godzinami lekcyjnymi (po uprzednim uzgodnieniu z nauczycielem), tylko w celu przygotowania materiałów na zajęcia. Po skończeniu pracy należy pozostawić na stanowisku porządek.

9 15. Administrator (nauczyciel informatyki) przydziela każdemu użytkownikowi prawa do konkretnych zasobów lokalnej sieci komputerowej Stanowczo niedopuszczalne są działania, mające na celu uzyskanie nieupoważnionego dostępu do zasobów sieci.

10 16. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem sprzętu komputerowego.

11 Czynności do wykonania przed rozpoczęciem zajęć
1.  Po dzwonku stań w parach przed wejściem do pracowni i czekaj na nauczyciela. 2.  Do pracowni komputerowej wejdź pomału, nie przepychaj się, dla wszystkich starczy miejsca 3.  Zajmij miejsce wyznaczone ci przez nauczyciela 4.  Dostosuj stanowisko pracy do swoich potrzeb (wyreguluj krzesło i nachylenie monitora).

12 5. Sprawdź sprawność sprzętu, na którym będziesz pracować:
a. sprawdź czy komputer jest włączony do sieci b. włącz monitor i jednostkę centralną c. poczekaj aż komputer będzie gotowy do pracy d. dokonaj wpisu do zeszytu stanowiska komputerowego przy którym siedzisz 6. W sytuacji gdy komputer nie uruchomił się lub zauważyłeś inne usterki bezzwłocznie poinformuj o tym nauczyciela prowadzącego zajęcia.

13 Czynności do wykonania po zakończeniu zajęć
Po zakończeniu pracy należy uporządkować stanowisko pracy oraz zgłosić ten fakt nauczycielowi prowadzącemu zajęcia. Wyjść powoli z pracowni komputerowej nie przepychając się.

14 Łokcie na wysokości klawiatury
Prosta sylwetka Oczy 50 cm od ekranu monitora Monitor lekko odchylony do tyłu Broda mniej więcej w połowie ekranu Nogi oparte o podłogę

15 W przypadku zaistnienia sytuacji nie wymienionych w niniejszym regulaminie zwrócić się do nauczyciela o instruktaż dodatkowy.

16 Stosujcie się dokładnie do poleceń nauczyciela oraz niniejszego regulaminu a nie znajdziecie się w takiej sytuacji!!!


Pobierz ppt "REGULAMIN PRACOWNI KOMPUTEROWEJ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google