Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W ŁODZI – FAZA II

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W ŁODZI – FAZA II"— Zapis prezentacji:

1 SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W ŁODZI – FAZA II
WSTĘPNE STUDIUM WYKONALNOŚCI DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W ŁODZI – FAZA II SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W ŁODZI

2 CELE analiza wszystkich elementów gospodarki odpadami komunalnymi
propozycja zmian w obecnie funkcjonującym systemie w nawiązaniu do obowiązującego stanu prawnego w UE oraz w transponujących je na teren kraju aktach prawnych, a zwłaszcza zatwierdzonym przez Rząd RP KPGO 2010 SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W ŁODZI

3 KPGO 2010 Cel dalekosiężny dojście do systemu gospodarki odpadami zgodnego z zasadą zrównoważonego rozwoju, minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów ograniczania ich właściwości niebezpiecznych, wykorzystanie właściwości materiałowych i energetycznych odpadów, SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W ŁODZI

4 W gospodarce odpadami komunalnymi przyjęto następujące cele:
objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych 100% mieszkańców, zapewnienie objęcia wszystkich mieszkańców systemem selektywnego zbierania odpadów, dla którego minimalne wymagania określono w Kpgo2010, zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów, aby nie było składowanych: w 2010 r. więcej niż 75%, w 2013 r. więcej niż 50%, w 2020 r. więcej niż 35% masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r., zmniejszenie masy składowanych odpadów komunalnych do max. 85% wytworzonych odpadów do końca 2014 r., SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W ŁODZI

5 WPGO wybudowanie w rejonie miasta Łodzi dużej instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych (spalarni) o wydajności ok. 200 000 ÷ Mg/rok obsługującej oprócz Łodzi również sąsiednie miasta, a więc aglomeracji liczącej nieco ponad 1 mln mieszkańców; SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W ŁODZI

6 Powyższe analizy zawierają się w horyzoncie czasowym do roku 2020
WSW W opracowaniu przeprowadzone zostały analizy: istniejącego systemu gospodarki odpadami, trendów zmian demograficznych i ekonomicznych, dostępności odpadów i potrzeb, prognozy zmian strumienia odpadów technologii zagospodarowywania i unieszkodliwiania lokalizacji. Powyższe analizy zawierają się w horyzoncie czasowym do roku 2020 Celem strategicznym rozwiązań systemowych, jest osiągnięcie najdalej w 2020 roku systemu gospodarki odpadami komunalnymi, który zapewni maksymalny odzysk materiałowy i energetyczny, ograniczy składowanie odpadów wyłącznie do składowania odpadów balastowych pozbawianych jakiejkolwiek wartości gospodarczej SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W ŁODZI

7 OBSZAR KPGO 2010  systemy gospodarowania odpadami = związki regionalne „ŁÓDŹ” - System gospodarki odpadami dla miasta Łodzi, „AGLOMERACJA” - System gospodarki odpadami rozszerzony o odpady pochodzące z gmin sąsiadujących z Łodzią. W wariancie ”Aglomeracja” uwzględniono powiaty: PABIANICKI ZGIERSKI BRZEZIŃSKI ŁÓDZKI WSCHODNI SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W ŁODZI

8 System gospodarki odpadami dla miasta Łodzi
SCENARIUSZ I „ŁÓDŹ” System gospodarki odpadami dla miasta Łodzi Zapotrzebowanie na podstawowe funkcje technologiczne systemu gospodarki odpadami w Łodzi Strumień odpadów Ilość odpadów [Mg] 2013 2020 Łączna ilość odpadów Sortowanie odpadów „suchych”* 35 595 57 310 Kompostowanie odpadów organicznych (zielonych, z selektywnego zbierania, z targowisk) 19 000 Demontaż odpadów wielkogabarytowych 5 020 6 215 Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny** 2 882 2 703 Odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych 2 734 2 750 Odzysk/unieszkodliwianie odpadów niesegregowanych * Poziomy selektywnej zbiórki przyjęto za WPGO 2011 na poziomie odpowiednio 14% i 20% ** Odzysk przyjęto wg poziomów zbiórki określonych w Dyrektywie: 4 kg/M/rok Źródło: Opracowanie własne SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W ŁODZI

9 Ilość odpadów [Mg] w latach
SCENARIUSZ I „ŁÓDŹ” Prognozy niezbędnego poziomu odzysku/unieszkodliwiania odpadów ulegających biodegradacji na terenie miasta Łodzi w sposób inny niż składowanie Rodzaj odpadu Ilość odpadów [Mg] w latach 2010 2013 2020 Odpady ulegające biodegradacji łącznie Redukcja odpadów wg założonych poziomów w stosunku do 1995 r. * 75 % 50 % 35 % Konieczny odzysk w aspekcie potrzeb inwestycyjnych 91 723 Dopuszczalne składowanie 88 125 58 750 41 125 Źródło: Opracowanie własne * odpady ulegające biodegradacji w roku referencyjnym  500 Mg SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W ŁODZI

10 SCENARIUSZ II „AGLOMERACJA” System gospodarki odpadami rozszerzony o
odpady pochodzące z powiatów sąsiadujących z Łodzią Zapotrzebowanie na podstawowe funkcje technologiczne systemu gospodarki odpadami w aglomeracji łódzkiej Strumień odpadów Ilość odpadów [Mg] 2013 2020 Łączna ilość odpadów Sortowanie odpadów „suchych”* 47 782 77 481 Kompostowanie odpadów organicznych (zielonych, z selektywnego zbierania, z targowisk) 19 000 Demontaż odpadów wielkogabarytowych 6 575 8 237 Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny** 4 057 4 164 Odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych 3 868 3 944 Odzysk/unieszkodliwianie odpadów niesegregowanych * Poziomy selektywnej zbiórki przyjęto za WPGO 2011 na poziomie odpowiednio 14% i 20% ** Odzysk przyjęto wg poziomów zbiórki określonych w Dyrektywie: 4 kg/M/rok Źródło: Opracowanie własne SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W ŁODZI

11 Ilość odpadów [Mg] w latach
SCENARIUSZ II „AGLOMERACJA” Prognozy niezbędnego poziomu odzysku/unieszkodliwiania odpadów ulegających biodegradacji na terenie aglomeracji łódzkiej w sposób inny niż składowanie Rodzaj odpadu Ilość odpadów [Mg] w latach 2010 2013 2020 Odpady ulegające biodegradacji łącznie Redukcja odpadów wg założonych poziomów w stosunku do 1995 r.* 75 % 50 % 35 % Konieczny dodatkowy odzysk w aspekcie potrzeb inwestycyjnych Dopuszczalne składowanie 74 120 51 884 Źródło: Opracowanie własne * odpady ulegające biodegradacji w roku referencyjnym 1995 – Mg (wartość szacunkowa) SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W ŁODZI

12 ANALIZA OPCJI SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W ŁODZI

13 ANALIZA OPCJI * KONKURENCYJNOŚĆ METODY UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW
Odpady komunalne Opcje zagospodarowania odpadów komunalnych poza składowaniem Recykling termiczny Recykling chemiczny Recykling organiczny Recykling materiałowy Spalanie Zgazowanie Piroliza Mechaniczno-biologiczne przekształcanie odpadów zmieszanych Kompostowanie Fermentacja beztlenowa Recykling Ręczne lub mechaniczne sortowanie Odpady mieszane * Paliwo z odpadów Odpady kuchenne ulegające biodegradacji Odpady zielone Papier Odpady tekstylne Drewno SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W ŁODZI Źródło: KPGO (Monitor Polski z 2003r., Nr 11, poz. 159)

14 ANALIZA OPCJI Porównanie metod przeróbki frakcji organicznej odpadów
Metoda tlenowa, prosta technologia Metoda tlenowa, wyższy standard techniczny Metoda beztlenowa (metalizacja) Koszty eksploatacyjne wraz z amortyzacją Bardzo niskie Niskie do średnich Najczęściej wysokie Nakłady techniczne Niskie, ew. napowietrzana płyta Średnie, zadaszenie, oczyszczanie powietrza wymagające wyższych nakładów Wysokie Nakłady eksploatacyjne Bardzo niskie, przerzucanie pryzm, zastosowanie ładowarki Średnie do wysokich, załadunek kontenerów/wież/tuneli wymaga nakładu pracy Wysokie, skomplikowana technika regulacyjna Emisje do powietrza, odcieki Problem w fazie dojrzewania intensywnego, odległość od zabudowy min.300m, lepiej 1000m, zawracanie odcieków do obiegu Regulowane, biofiltry do oczyszczania powietrza, zawracanie odcieków do obiegu Nieduża objętość powietrza, powietrze jest oczyszczane, duża ilość odcieków Zapotrzebowanie miejsca Duże, ok. 5ha dla obiektu Mg/rok Duże, ok. 4ha dla obiektu Mg/rok Nieduże, przy dojrzewaniu w pryzmach ok. 2ha dla obiektu Mg/rok Jakość kompostu Dobra, zależy od wsadu Często problematyczna jakość wsadu, różna jakość kompostu Higienizacja Temperatura ponad 65oC, dobre efekty higienizacji Faza termofilna wymaga doprowadzenia energii z zewnątrz, najczęściej konieczne dojrzewanie w pryzmach Bilans energetyczny Produkowane ciepło nie znajduje zastosowania Uzysk metanu, wykorzystanie w elektrociepłowniach, produkcja prądu Źródło:  Wewetzer D.: "Biotechnologiczny" pomysł dla Łodzi. Przegląd Komunalny. Gospodarka Odpadami 10(109)/2000, s SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W ŁODZI

15 ANALIZA OPCJI Porównanie metod unieszkodliwiania odpadów komunalnych
Metoda Zalety Wady Termiczna - spalanie w piecu rusztowym duże miasta, związki gminne Optymalne rozwiązanie powyżej 100 000 t/rocznie Redukcja objętości odpadów nawet 95% Możliwa i efektywna produkcja energii w kogeneracji Efektywne oczyszczanie spalin -dioksyny, furany, tlenki azotu, metale ciężkie Odzysk i zagospodarowanie żużli poprocesowych Unieszkodliwianie całości odpadów surowych (zmieszanych) Koszt unieszkodliwiania w dużych instalacjach porównywalne ze składowaniem Liczne referencje w Europie ponad 380 eksploatowanych linii Pozostałości z oczyszczania gazów – stabilizacja i przekazanie do miejsca składowania odpadów końcowych (balast) Wysoki koszt inwestycji Problemy z akceptacją społeczną Fermentacja beztlenowa (metanowa) Waloryzacja części ulegającej fermentacji Produkcja biogazu – możliwa kogeneracja Selektywna zbiórka i „wymuszone” sortowanie substancji fermentujących Dotyczy jedynie części odpadów – mało przystosowana dla dużych aglomeracji Konieczność dodatkowego unieszkodliwiania pozostałości – wysoki koszt funkcjonowania Konieczność oczyszczania biogazów w niektórych przypadkach – dodatkowy koszt Kompostowanie zmieszanych odpadów komunalnych Waloryzacja substancji organicznych Niski koszt inwestycji Segregacja selektywna wymuszona – dodatkowy koszt zbiórki Kompost niskiej jakości Konieczność unieszkodliwiania pozostałości z kompostowania Dotyczy tylko części odpadów, Metoda zaniechana we Francji i wielu krajach europejskich SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W ŁODZI

16 ANALIZA OPCJI Opcje systemowo – technologiczne oceniono pod względem:
1. Zgodności z obowiązującymi przepisami, 2. Gwarancji osiągnięcia wymaganych efektów ekologicznych, 3. Możliwości ograniczenia ilości składowanych odpadów, 4. Rozwiązań technologicznych zgodnych ze standardami BAT, 5. Oceny poziomu akceptowalności społecznej, 6. Optymalizacji efektów ekonomicznych, 7. Oceny możliwości lokalizacji obiektów planowanych do realizacji i wchodzących w skład systemu, 8. Możliwość pozyskania dotacji z funduszy pomocowych Unii Europejskiej, 9. Zgodności z zapisami projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Łodzi – PGO - Łódź. SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W ŁODZI

17 Wariant 0 – „status – quo” Wariant MBT Wariant RDF Wariant ITPOK
ANALIZA OPCJI Wariant 0 – „status – quo” Wariant MBT Wariant RDF Wariant ITPOK SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W ŁODZI

18 Główne elementy inwestycyjne Rozwiązania technologiczne
ANALIZA OPCJI ROZWIĄZANIA SYSTEMOWO - TECHNOLOGICZNE GOSPODARKI ODPADAMI Wykaz głównych instalacji i obiektów w ramach proponowanych wariantów Główne elementy inwestycyjne Rozwiązania technologiczne „0” MBT RDF ITPOK Stacja przeładunkowa i sortownia odpadów komunalnych - Lublinek + - Sortownia „suchych” (Lublinek) Kompostownia odpadów organicznych Instalacja demontażu odpadów wielkogabarytowych Instalacja odzysku/unieszkodliwiania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego Sortownia odpadów f-y Remondis (ZRK) Instalacja do metanizacji odpadów (MBT) Instalacja do wytwarzania paliwa z odpadów (RDF) Instalacja termicznego przetwarzania paliwa z odpadów (RDF) Instalacja termicznego przekształcania odpadów komunalnych (ITPOK) Składowisko balastu Składowisko odpadów Instalacja do waloryzacji żużli Składowisko odpadów niebezpiecznych Magazyn żużli z zakładu termicznego przekształcania odpadów SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W ŁODZI Źródło: Opracowanie własne

19 ANALIZA SYSTEMU „STATUS QUO” – ROZWIĄZANIE „0”
Dla tego rozwiązania przyjęto następujące założenia: Selektywna zbiórka odpadów ; Segregacja i doczyszczanie zebranych surowców wtórnych; Selektywne gromadzenie, zbieranie i przetwarzanie odpadów wielkogabarytowych, elektrycznych i elektronicznych oraz remontowych; Selektywne gromadzenie i magazynowanie odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych; Kompostowanie wyłącznie masy roślinnej – odpadów tzw. zielonych oraz niewielkiej ilości odpadów biodegradowalnych; Gromadzenie i zbieranie pozostałej masy odpadów jako odpadów zmieszanych; Częściowe sortowanie odpadów zmieszanych, odzysk surowców wtórnych, składowanie balastu; Składowanie odpadów zmieszanych na składowisku poza terenem miasta Łodzi. SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W ŁODZI

20 ANALIZA SYSTEMU „STATUS QUO” – ROZWIĄZANIE „0”
Zakładana masa odpadów do składowania w ramach wariantu „0” (Mg/rok) Wyszczególnienie Rok 2010 2013 Odpady komunalne łącznie w tym odpady BIO Balast z odpadów wielkogabarytowych 969 1 406 Balast ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego 1 997 2 194 Balast z kompostowni 2 850 Balast z sortowni 97 386 Pozostałe niesegregowane odpady komunalne Odpady do składowania Poziom redukcji ilości odpadów 17% Źródło: Opracowanie własne SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W ŁODZI

21 ANALIZA SYSTEMU ROZBUDOWANEGO BEZ TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW
Dla tego wariantu przyjęto następujące założenia: 1. Selektywna zbiórka odpadów (w systemie mieszanym) dla całego obsługiwanego obszaru, przy założeniu wydzielenia składników o charakterze surowców wtórnych, odpadów niebezpiecznych (występujących w strumieniu odpadów komunalnych), wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na poziomie wynikającym z WPGO: - 10% w roku 2010, - 20% w roku 2018; 2. Segregacja i doczyszczanie zebranych surowców wtórnych; 3. Gromadzenie i zbieranie pozostałej masy odpadów jako odpadów zmieszanych; 4. Segregacja odpadów w instalacji MBT, na trzy frakcje: - frakcja < 20 mm, - frakcja 20 – 100 mm – do metanizacji, - frakcja > 100 mm; 5. Segregacja odpadów frakcji > 100 mm, głównie składników o charakterze surowców wtórnych; 6. Intensywne przetwarzanie masy biodegradowalnej (głównie organicznej pospożywczej) w systemie metanizacji frakcji odpadów - 20 – 100 mm; 7. Produkcja energii z uzyskanego w drodze metanizacji biogazu. SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W ŁODZI

22 ANALIZA SYSTEMU ROZBUDOWANEGO BEZ TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW
Zakładana masa odpadów do składowania w ramach wariantu „MBT - Łódź” (Mg/rok) Wyszczególnienie Rok 2013 2020 Odpady komunalne łącznie w tym odpady BIO Balast z odpadów wielkogabarytowych 1 406 1 740 Balast ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego 2 194 2 284 Balast z sortowni 7 119 11 462 Balast z instalacji MBT Odpady do składowania Poziom redukcji ilości odpadów [%] 68% 69 % 22 547 21 054 Źródło: Opracowanie własne SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W ŁODZI

23 ANALIZA ZMODERNIZOWANEGO SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI WRAZ Z ZAKŁADEM TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA PALIWA Z ODPADÓW Dla tego wariantu przyjęto następujące założenia: Intensywna selektywna zbiórka odpadów (w systemie mieszanym) dla całego obsługiwanego obszaru, przy założeniu wydzielenia składników o charakterze surowców wtórnych, odpadów niebezpiecznych (występujących w strumieniu odpadów komunalnych), wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na poziomie wynikającym z WPGO: 10% w roku 2010, 20% w roku 2018; Segregacja i doczyszczanie zebranych surowców wtórnych; Wdrażanie selektywnej zbiórki odpadów kuchennych biodegradowalnych w zabudowie wielorodzinnej niskiej, jednorodzinnej i z infrastruktury (restauracje, hotele, gastronomia); Kompostowanie masy roślinnej – odpadów tzw. zielonych oraz z odpadów selektywnej zbiórki odpadów kuchennych ulegających biodegradacji; Gromadzenie i zbieranie pozostałej masy odpadów jako odpadów zmieszanych; Produkcja frakcji palnej w instalacji do produkcji paliwa z odpadów pochodzących ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych; Produkcja energii w procesie termicznego przekształcania paliwa wyprodukowanego z odpadów. SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W ŁODZI

24 ANALIZA ZMODERNIZOWANEGO SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI WRAZ Z ZAKŁADEM TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA PALIWA Z ODPADÓW Zakładana masa odpadów do składowania w ramach wariantu „RDF- Łódź” (Mg/rok) Wyszczególnienie Rok 2013 2020 Odpady komunalne łącznie w tym odpady BIO Balast z odpadów wielkogabarytowych 527 653 Balast ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego 2 194 2 284 Balast z sortowni 7 119 11 462 Balast z kompostowni 2 850 Balast z instalacji RDF Odpady do składowania Poziom redukcji ilości odpadów [%] 53% 55% 88 871 82 602 Źródło: Opracowanie własne SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W ŁODZI

25 ANALIZA ZMODERNIZOWANEGO SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI WRAZ Z ZAKŁADEM TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW Dla tego wariantu przyjęto następujące założenia: Intensywna selektywna zbiórka odpadów (w systemie mieszanym) dla całego obsługiwanego obszaru, przy założeniu wydzielenia składników o charakterze surowców wtórnych, odpadów niebezpiecznych (występujących w strumieniu odpadów komunalnych), wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na poziomie wynikającym z WPGO:: 10% w roku 2010, 20% w roku 2018; Segregacja i doczyszczanie zebranych surowców wtórnych; Wdrażanie selektywnej zbiórki odpadów kuchennych biodegradowalnych w zabudowie wielorodzinnej niskiej, jednorodzinnej i z infrastruktury; Kompostowanie masy roślinnej – odpadów tzw. zielonych oraz z odpadów selektywnej zbiórki odpadów kuchennych ulegających biodegradacji; Gromadzenie i zbieranie pozostałej masy odpadów, jako odpadów zmieszanych; Produkcja energii w procesie termicznego przekształcania zmieszanych odpadów komunalnych oraz frakcji energetycznej powstałej w innych instalacjach. SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W ŁODZI

26 ANALIZA ZMODERNIZOWANEGO SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI WRAZ Z ZAKŁADEM TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW Zakładana masa odpadów do składowania w ramach wariantu „ITPOK” (Mg/rok) Wyszczególnienie Rok 2013 2020 Odpady komunalne łącznie w tym odpady BIO 184 430 Balast z odpadów wielkogabarytowych 527 653 Balast ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego 2 194 2 284 Odpady z sortowni 7 119 11 462 Odpady z kompostowni 2 850 Odpady z instalacji termicznej 19 065 17 763 Odpady do składowania 31 755 35 012 Poziom redukcji ilości odpadów 91% 90% 2 376 2 214 Źródło: Opracowanie własne SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W ŁODZI

27 OCENA REALIZACJI CELÓW USTAWOWYCH POPRZEZ ZASTOSOWANIE ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH
Ilość odpadów ulegających biodegradacji w poszczególnych opcjach technologicznych. SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W ŁODZI Źródło: Obliczenia własne

28 Rozwiązania technologiczne
OCENA REALIZACJI CELÓW USTAWOWYCH POPRZEZ ZASTOSOWANIE ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH Ogólna ocena porównawcza podstawowych wariantów Kryterium Rozwiązania technologiczne MBT RDF ITPOK Zgodność z aktualnie obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska + Zgodność z przepisami Unii Europejskiej Przydatność proponowanej techniki dla wielkości rejonu obsługi +/-1) Przydatność technologii dla danego składu odpadów -/+ +/- +/- 2) Poziom techniczny proponowanych rozwiązań - Ogólny poziom techniczny ++ - Doświadczenia krajowe Akceptacja opinii publicznej Technologia stosowana w dużych aglomeracjach miejskich (powyżej 50 tys. mieszkańców) lub w powiązaniu z gospodarką osadową na terenie oczyszczalni ścieków. Obecnie w kraju funkcjonują dwa zakłady przetwarzające odpady komunalne zmieszane wraz z osadami z oczyszczalni ścieków techniką fermentacji beztlenowej – w Zgorzelcu i Puławach. Brak doświadczeń z przetwarzania tylko odpadów komunalnych. Odpady komunalne w Polsce charakteryzują się dużą wilgotnością i stosunkowo niską wartością opałową. Technikę termicznego przekształcania odpadów komunalnych stosuje się samodzielnie dla aglomeracji powyżej 200 tys. mieszkańców. SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W ŁODZI

29 OCENA REALIZACJI CELÓW USTAWOWYCH POPRZEZ ZASTOSOWANIE ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH
Wyszczególnienie Rozwiązania technologiczne MBT RDF ITPOK Podstawowe parametry funkcjonalne dla roku 2013 Ogółem ilość odpadów Mg/rok Odpady kierowane do segregacji 35 595 Odpady z selektywnej zbiórki 46 231 Odpady wielkogabarytowe 5 020 Odpady elektryczne i elektroniczne 2 882 Odpady biodegradowalne Odpady bio. z selektywnej zbiórki 10 243 Odpady „zielone” 6 862 Ilość powstałego kompostu 11 400 Odpady biodegradowalne poddane obróbce 19 000 Odpady poddane termicznemu unieszkodliwieniu - Ilość uzyskanej energii: tys. Nm3/rok 2 415 773* - energii elektrycznej MWe 5,4* ~20** - energii cieplnej MWth 26* 15** Odpady kierowane na składowisko 31 755 Odpady kierowane na składowisko odpadów niebezpiecznych 8 721 14 665 Odzysk z instalacji 98 864 Szacunkowa analiza porównawcza dla roku 2013 Źródło: opracowanie własne * wartości szacunkowe, ** w zależności od wybranej lokalizacji

30 Główne elementy inwestycyjne Rozwiązania technologiczne
OCENA REALIZACJI CELÓW USTAWOWYCH POPRZEZ ZASTOSOWANIE ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH Szacunkowa analiza porównawcza kosztów systemu Główne elementy inwestycyjne Szacunkowy koszt w M€ Rozwiązania technologiczne MBT RDF ITPOK Sortownia „suchych” (Lublinek) - modernizacja 0,1 Instalacja przerobu odpadów wielkogabarytowych Instalacja przerobu odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego Instalacja do metanizacji odpadów (MBT) Instalacja do wytwarzania paliwa z odpadów (RDF) 20 Instalacja termicznego przetwarzania paliwa z odpadów (RDF) Instalacja termicznego przekształcania odpadów komunalnych (ITPOK) 110 Składowisko balastu [0,4 M€/ha] 15 ha = 6M 22 ha = 9M 5ha = 2M Instalacja do waloryzacji żużli 8 10 RAZEM Źródło: opracowanie własne

31 WSKAZANIE NAJLEPSZEGO ROZWIĄZANIA SPOŚRÓD ROZWAŻANYCH
Na podstawie przeprowadzonych analiz można stwierdzić, że dla zaspokojenia potrzeb systemowych gospodarki odpadami w mieście Łodzi i aglomeracji łódzkiej, niezbędne jest stworzenie systemu opartego na przekształcaniu termicznym odpadów z odzyskiem energii jako wariant najbardziej prorozwojowy i proekologiczny SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W ŁODZI

32 WSKAZANIE NAJLEPSZEGO ROZWIĄZANIA SPOŚRÓD ROZWAŻANYCH
Zapotrzebowanie na podstawowe funkcje technologiczne Strumień odpadów SCENARIUSZ ŁÓDŹ SCENARIUSZ AGLOMERACJA Ilość odpadów [Mg] 2013 2020 Łączna ilość odpadów Sortowanie odpadów „suchych”* 35 595 57 310 47 782 77 841 Kompostowanie odpadów organicznych 19 000 Demontaż odpadów wielkogabarytowych 5 020 6 215 6 575 8 237 Zużyty złom elektryczny i elektroniczny** 2 882 2 703 4 357 4 164 Odpady niebezpieczne w str. odp. komunalnych 2 734 2 750 3 868 3 944 Odpady niesegregowane Unieszkodliwianie termiczne * Poziomy selektywnej zbiórki przyjęto za Wpgo 2011 na poziomie odpowiednio 14% i 20% ** Odzysk przyjęto wg poziomów zbiórki określonych w Dyrektywie: 4 kg/M Źródło: Opracowanie własne SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W ŁODZI

33 WSKAZANIE OSTATECZNEGO ZAKRESU PRZEDSIĘWZIĘCIA
Selektywna zbiórka odpadów Zbiórka odpadów w dobrowolnych punktach gromadzenia odpadów Zbiórka frakcji suchej z odpadów Zbiórka odpadów zielonych Zbiórka odpadów biodegradowalnych Zbiórka odpadów wielkogabarytowych Zbiórka odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego Zbiórka odpadów gruzu budowlanego Zbiórka odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych Unieszkodliwianie termiczne odpadów niesegregowanych Składowanie odpadów balastowych Kompostownia odpadów organicznych Sortownia odpadów Łódź Lublinek SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W ŁODZI

34 PDGO – punkt dobrowolnego gromadzenia odpadów
W PDGO będą zbierane: meble sprzęt AGD opony odpady zielone, gałęzie biodegradowalne pochodzące z punktów zbiorowego żywienia tekstylia gruz budowlany przepracowane oleje filtry świetlówki SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W ŁODZI

35 PDGO – punkt dobrowolnego gromadzenia odpadów
PDGO wymaga około 1 500 m2 powierzchni i będzie składał się z: rampy o wysokości 60 cm umożliwiającej użytkownikom dostęp do pojemników; platformy przeznaczonej do przechowywania kontenerów; platformy dostępnej dla samochodów zabierających kontenery z odpadami (składającej się z zagospodarowanej powierzchni przeznaczonej do przyjmowania śmieciarek i miejsca do manewrów); informacje dla użytkowników w formie tablic; pomieszczenia dla strażników; miejsce do gromadzenia niebezpiecznych odpadów komunalnych; ogrodzenie i brama; oświetlenie, punkt poboru wody; instalacji do wstępnego oczyszczania ścieków i wód opadowych przed zrzutem do sieci kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych oraz separatora dla wód z dróg; metalowego zadaszenia ramp ładunkowych i pojemników. SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W ŁODZI

36 WSKAZANIE OSTATECZNEGO ZAKRESU PRZEDSIĘWZIĘCIA

37 LOKALIZACJA ANALIZA SWOT ANALIZA WIELOKRYTERIALNA
SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W ŁODZI

38 LOKALIZACJA 3 1 2 Łódzki System Informacji o Terenie
Wykonano w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi, w oparciu o Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny, oraz dane umieszczone w bazach Urzędu Miasta Łodzi.

39 LOKALIZACJA analiza SWOT
Potencjał wewnętrzny MOCNE STRONY SŁABE STRONY Dostępny teren GOŚ I do dyspozycji jest ok. 4 ha terenu, dogodna konfiguracja - działka ma kształt prostokątny; działka ograniczona istniejącą infrastrukturą: zabudowa i instalacje GOŚ, komunikacja wewnętrzna; GOŚ II do dyspozycji jest ok. 10 ha terenu; dogodna konfiguracja działki; - DALKIA do dyspozycji jest ok. 3 ha terenu; działka ograniczona istniejącą infrastrukturą: tory kolejowe, magistrale ciepłownicze, komunikacja wewnętrzna; Uzbrojenie terenu, infrastruktura teren uzbrojony, dostęp do mediów: energia elektryczna niskiego napięcia, sieć kanalizacyjna i wodociągowa, drogi wewnętrzne GOŚ; teren jest ogrodzony, strzeżony; teren ograniczony istniejącą infrastrukturą i uzbrojeniem; konieczność dostosowania do potrzeb; możliwość kreowania uzbrojenia i infrastruktury w zależności od potrzeb; brak jakiejkolwiek infrastruktury; konieczność podłączenia wszystkich mediów ze znacznej odległości; teren uzbrojony, dostęp do mediów: energia elektryczna, sieć kanalizacyjna i wodociągowa, drogi wewnętrzne EC 4, bocznica kolejowa; Dostęp do odbiorników ciepła i energii elektrycznej znaczna odległość do odbiorców produkty procesów - energii elektrycznej i ciepła; potencjalny odbiorca ciepła miasto Konstantynów Łódzki znajduje się w odległości ok. 1,5 km; najbliższa sieć energetyczna średniego napięcia znajduje się w odległości ok. 5 km; bardzo duża odległość do odbiorców produkty procesów - energii elektrycznej i ciepła; potencjalny odbiorca ciepła miasto Konstantynów Łódzki znajduje się w odległości ok. 3 km; najbliższa sieć energetyczna średniego napięcia znajduje się w odległości ok km; bardzo dogodna lokalizacja pod względem odległości i jakości odbiorników produktów procesowych; praktycznie w granicach działki znajduje się magistrala ciepłownicza dużej mocy oraz sieć energetyczna Elektrociepłowni; Własność terenu teren jest własnością miasta Łódź, częściowo położony na terenie gminy Pabianice; własność terenu należy do miasta Łódź, częściowo w obrębie gminy Pabianice; teren jest własnością miasta Łódź, położony na terenie gminy Pabianice; własność terenu należy do miasta Łódź w obrębie gminy Pabianice; teren jest własnością Skarbu Państwa w wieczystej dzierżawie formy Dalkia; teren nie jest własnością miasta; Środowisko działka położona jest na terenie przemysłowym; działka położona jest w dolinie Neru w odległości ok. 150 m od rzeki; działka położona jest w obrębie GZWP 401 – Niecka Łódźka; teren w granicach ONO; podłoże stanowią osady rzeczne z dużą zawartością osadów organicznych na glinach zwałowych; płytko występujące zwierciadło wód podziemnych (1-3 m p.p.t.); działka położona jest w obrębie GZWP 401 – Niecka Łódzka; podłoże stanowią osady piaszczyste na glinach zwałowych; część terenu zawiera się w perspektywicznym obszarze górniczym – złoże piasków; płytko występujące zwierciadło wód podziemnych (2-4 m p.p.t.); podłoże stanowią osady piaszczyste; stosunkowo głęboko występujące zwierciadło wód podziemnych ( m p.p.t.); Warunki podłoża budowlanego na terenie GOŚ istnieje zabudowa przemysłowa; w podłożu występują grunty organiczne nieprzydatne dla budownictwa; płytko występująca woda gruntowa; brak możliwości prowadzenia głębokich wykopów; teoretycznie dogodne warunki dla posadowienia budowli; woda podziemna na większej głębokości niż na terenie GOŚ; brak badań właściwości nośnych podłoża; na terenie EC 4 istnieje zabudowa przemysłowa; dogodne warunki posadowienia budowli; głęboko występuje zwierciadło wód podziemnych; LOKALIZACJA analiza SWOT

40 Potencjał zewnętrzny - otoczenie
LOKALIZACJA analiza SWOT Potencjał zewnętrzny - otoczenie MOCNE STRONY SŁABE STRONY Odległość od zabudowy GOŚ I teren położony w odległości ok. 350 m od najbliższej zabudowy; teren zagospodarowany przemysłowo – GOŚ; budowa instalacji termicznego unieszkodliwiania osadów ściekowych; w świadomości społecznej teren przemysłowy; teren w niewielkiej odległości od zabudowy mieszkalnej; potencjalny rozwój budownictwa jednorodzinnego w rejonie ul. Biwakowej; wysokie prawdopodobieństwo konfliktów społecznych; GOŚ II teren położony w odległości ok. 500 m od najbliższej zabudowy wsi Gorzew; teren częściowo zalesiony, w większej części nieużytki śródleśne – nie kojarzone z terenem przemysłowym; potencjalne konflikty społeczne; DALKIA teren położony w odległości ok. 400 m od najbliższej zabudowy – osiedle mieszkaniowe Chrobrego; teren zagospodarowany przemysłowo – EC4; Dojazd dogodna lokalizacja pod względem infrastruktury transportowej; dojazd ulicami Sanitariuszek i Okołowicką; brak połączenia terenu działki z drogą dojazdową z miasta od ul. Okołowieckiej; potrzeba wybudowania ok. 200 – 300 m drogi oraz ulepszenia nawierzchni ul. Okołowieckiej; bardzo dogodna lokalizacja pod względem komunikacji; dobra infrastruktura drogowa; Środowisko teren poddany antropopresji; w najbliższej okolicy nie występują żadne obiekty objęte prawną formą ochrony; sąsiedztwo doliny rzeki Ner oraz jej starorzeczy i terenów zalewowych; w najbliższej okolicy nie występują żadne obiekty objęte prawną formą ochrony; teren działki nie był dotychczas użytkowany gospodarczo; najbliższą okolicę stanowią lasy i nieużytki śródleśne; teren silnie przeobrażony gospodarką człowieka; w najbliższej okolicy nie występują żadne obiekty przyrodniczo cenne;

41 LOKALIZACJA analiza wielokryterialna
Modele wyboru kryteriów dominujących. SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W ŁODZI

42 Kryterium wyboru wariantu Kryterium wyboru wariantu
Kryteria cząstkowe Dostępny teren powierzchnia działki konfiguracja działki stan terenu Uzbrojenie terenu, infrastruktura dostęp do mediów: energia elektryczna dostęp do mediów: sieć kanalizacyjna i wodociągowa drogi wewnętrzne infrastruktura kolejowa Dostęp do odbiorników energii cieplnej i elektrycznej zapotrzebowanie na produkt – energia cieplna zapotrzebowanie na produkt - energię elektryczną odległość do węzła ciepłowniczego odległość do linii elektroenergetycznej Własność terenu Środowisko obszar chroniony obszar potencjalnie cenny przyrodniczo zachowanie cech „pierwotnych” teren przekształcony antropogenicznie teren przemysłowy sąsiedztwo obszarów chronionych sąsiedztwo obszarów potencjalnie cennych sąsiedztwo obiektów archeologicznych sąsiedztwo obiektów ochrony architektonicznej warunki geologiczne nośność podłoża Dojazd odległość od dróg budowa drogi dojazdowej wprowadzenie nowych uciążliwości transportowych Społeczny odbiór inwestycji odległość od zabudowy potencjalny rozwój budownictwa konflikty społeczne akceptacja społeczna Forma instytucjonalna Skutki finansowe LOKALIZACJA Kryterium wyboru wariantu Model technologiczny Waga Model ekonomiczny Model środowiskowy Dostępny teren 20 5 10 Uzbrojenie terenu, infrastruktura Dostęp do odbiorników Własność terenu Środowisko Dojazd 15 Społeczny odbiór inwestycji 25 Forma instytucjonalna Skutki finansowe suma [%] 100 Źródło: Opracowanie własne.

43 LOKALIZACJA analiza wielokryterialna
LP Kryterium wyboru wariantu Waga kryterium wyboru Kryteria cząstkowe Waga kryterium cząstkowego Stopień spełnienia kryterium cząstkowego Ocena kryterium wyboru [średnia ważona] Model Tech. Ekon. Środ. GOŚ I GOŚ II DALKIA 1 Dostępny teren 20 5 10 powierzchnia działki 4 3 3,556 5,000 3,833 konfiguracja działki 7 stan terenu 2 Uzbrojenie terenu, infrastruktura dostęp do mediów: energia elektryczna 8 3,778 0,000 4,944 dostęp do mediów: sieć kanalizacyjna i wodociągowa drogi wewnętrzne infrastruktura kolejowa Dostęp do odbiorników zapotrzebowanie na produkt - CO 4,000 1,714 4,429 zapotrzebowanie na produkt - energię elektryczną odległość do węzła CO odległość do linii elektroenergetycznej Własność terenu 2,000 Środowisko obszar chroniony 4,296 4,761 obszar potencjalnie cenny przyrodniczo zachowanie cech „pierwotnych” teren przekształcony antropogenicznie teren przemysłowy 6 sąsiedztwo obszarów chronionych sąsiedztwo obszarów potencjalnie cennych sąsiedztwo obiektów archeologicznych sąsiedztwo obiektów ochrony architektonicznej warunki geologiczne nośność podłoża Dojazd 15 odległość od dróg 4,545 0,455 4,773 budowa drogi dojazdowej wprowadzenie nowych uciążliwości transportowych Społeczny odbiór inwestycji 25 odległość od zabudowy 2,500 3,667 3,000 potencjalny rozwój budownictwa konflikty społeczne akceptacja społeczna Forma instytucjonalna 9 Skutki finansowe suma [%] 100 Model technologiczny Model ekonomiczny Model środowiskowy GOŚ I GOŚ II DALKIA 3,938 2,332 4,257 3,855 1,882 4,432 3,745 3,263 3,909 Źródło: Opracowanie własne.

44 LOKALIZACJA SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W ŁODZI

45 LOKALIZACJA

46 LOKALIZACJA SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W ŁODZI

47 LOKALIZACJA 4 ha SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W ŁODZI

48 LOKALIZACJA ok. 10 ha SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W ŁODZI

49 LOKALIZACJA

50 LOKALIZACJA SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W ŁODZI

51 LOKALIZACJA 3 ha SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W ŁODZI

52 STRUKTURA INSTYTUCJIONALNA PRZEDSIĘWZIĘCIA I STOSUNKI WŁASNOŚCIOWE
Struktura organizacyjna planowanego przedsięwzięcia wymaga określenia: Beneficjenta środków Funduszu Spójności - będącego jednocześnie właścicielem zrealizowanych w ramach przedsięwzięcia instalacji i urządzeń Operatora – podmiotu przewidzianego do eksploatacji instalacji SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W ŁODZI

53 STRUKTURA INSTYTUCJIONALNA PRZEDSIĘWZIĘCIA I STOSUNKI WŁASNOŚCIOWE
Definiując przyszłą strukturę instytucjonalną należy przede wszystkim kierować się minimalizacją ostatecznego kosztu waloryzacji energetycznej odpadów tj. ceną za przyjęcie odpadów do instalacji. Cena ta jest funkcją następujących zmiennych: Koszty inwestycyjne, (zakładając stałe koszty instalacji związane z jej wydajnością) różnica zależy w głównej mierze od: istniejącej infrastruktury, warunków gruntowych, kosztów terenu Koszty operacyjne w tym główne składowe różnicujące: koszt przesyłu związane z odległością od rynku zbytu (odbiorcy), koszty personelu , koszty sprawności zarządczej Koszty finansowe, w tym główne składowe różnicujące: koszty pozyskania kapitału (oprocentowanie kredytów, obligacji, zysk partnera prywatnego), Koszty społeczne: ryzyko praktyk monopolistycznych. SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W ŁODZI

54 STRUKTURA INSTYTUCJIONALNA
SAMORZĄDOWA FORMUŁA REALIZACJI - SAM Beneficjent i operator - miasto: miasto samodzielnie zarządza posiadanym i wytworzonym w ramach planowanego przedsięwzięcia majątkiem. Uwarunkowania: istotny wpływ miasta na funkcjonowanie systemu możliwość połączenia funkcji Beneficjenta i Operatora systemu (spójny system) konieczność utworzenia w mieście struktury JRP obciążenie budżetu miasta finansowaniem inwestycji odtworzeniowych i rozwojowych konieczność utworzenia zakładu budżetowego Beneficjent i operator - Jednoosobowa Spółka Miasta: jednoosobowa spółka miasta (nowa lub istniejąca) zarządza projektem i jest właścicielem posiadanego i wytworzonego w ramach przedsięwzięcia majątku. konieczność utworzenia w Spółce struktury JRP spójny system funkcji Beneficjenta i Operatora odciążenie budżetu miasta od finansowania inwestycji odtworzeniowych i rozwojowych SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W ŁODZI

55 STRUKTURA INSTYTUCJIONALNA
SAMORZĄDOWA FORMUŁA REALIZACJI W PARCIU O UMOWĘ DZIERŻAWY - SAD Beneficjent i operator – spółka celowa miasta dzierżawiąca teren od firmy Dalkia: Miasto, poprzez celową spółkę, dzierżawi od firmy Dalkia teren pod inwestycję na co najmniej 30 lat. Spółka miasta nie jest jednocześnie powiązana instytucjonalnie i finansowo z podmiotem prywatnym. Posiadany i wytworzony w ramach przedsięwzięcia majątek pozostaje własnością spółki. Uwarunkowania: istotny wpływ miasta na funkcjonowanie systemu czynsz dzierżawny powinien odzwierciedlać ekonomiczną zasadność przedsięwzięcia w czasie konieczność utworzenia w Spółce struktury JRP spójny system funkcji Beneficjenta i Operatora odciążenie budżetu miasta od finansowania inwestycji odtworzeniowych i rozwojowych SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W ŁODZI

56 STRUKTURA INSTYTUCJIONALNA
FORMUŁA REALIZACJI W OPARCIU O PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE - PPP Beneficjent – miasto lub jego 100% spółka, operator – spółka miasta z udziałami partnera prywatnego: Spółka miasta lub miasto staje się beneficjentem środków pomocowych, którymi finansuje inwestycje. Tworzona jest spółka PPP, która będzie operatorem. Teren pod inwestycję lub prawo jego użytkowania wniesionym przez partnera prywatnego do spółki miasta. Pakiet kontrolny spółki pozostaje w gestii miasta. Podpisywana jest dodatkowa umowa wsparcia miedzy właścicielami nowej spółki operatorskiej regulująca wzajemne zasady działania udziałowców. Uwarunkowania: zminimalizowany wpływ miasta na funkcjonowanie systemu strategia zarządzania ograniczona do okresu ważności umowy operatorskiej mechanizmy rynkowe, kontrolujące ekonomiczne uzasadnienie projektu partnerstwo prywatne warunkowane zyskiem SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W ŁODZI

57 Kryterium oceny/Podmiot
SAM SAD PPP Zdolność organizacyjna (kadry, potencjał organizacyjny), Doświadczenie w sektorze: Pkt. 0 Pkt. 2 Zdolność kredytowa (posiadany majątek, Cash Flow), Majątek Trwały: Zysk+Amortyzacja: Pkt.-1 Pkt.-2 Pkt. - 2 Wpływ miasta na kształtowanie zysku operatora Pkt - 2 Pkt – 1 Pkt - 0 Efekty skali (zarządcze) Dodatkowe zatrudnienie Dodatkowe koszty stałe ogólnego zarządu Konieczność przekształceń własnościowych: Utworzenie spółki z. o.o. -operator Tylko operator Pkt. -1 Gwarancja unikania finansowania skrośnego Ryzyko finansowania skrośnego gospodarki odpadowej. Pkt. - 1 Ryzyko finansowania skrośnego gospodarki energetycznej. Koszt kapitału Pkt –1 – 2 (Można przyjąć, że miasto i jego spółki mają pewien dodatkowy koszt utraconych korzyści w związku z kredytowaniem projektu. Koszty operacyjne Przy założeniu takiej samej sprawności zarządzania: Pkt – 1-2 Kwalifikowalność VAT Pkt -2 Pkt – 2 Pkt. -2 Konkurencja na rynku gospodarki odpadowej, TAK Konkurencja na rynku energii cieplnej i energii elektrycznej. NIE Ogółem punktów 11 12 13 STRUKTURA INSTYTUCJIONALNA

58 Dziękujemy za uwagę Tomasz Nowicki tomasz.nowicki@socotec.pl
ul. Szpitalna 6, Warszawa tel. (022) SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W ŁODZI

59

60


Pobierz ppt "SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W ŁODZI – FAZA II"

Podobne prezentacje


Reklamy Google