Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W ŁODZI SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W ŁODZI – FAZA II WSTĘPNE STUDIUM WYKONALNOŚCI DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W ŁODZI SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W ŁODZI – FAZA II WSTĘPNE STUDIUM WYKONALNOŚCI DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA."— Zapis prezentacji:

1 SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W ŁODZI SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W ŁODZI – FAZA II WSTĘPNE STUDIUM WYKONALNOŚCI DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA

2 CELE analiza wszystkich elementów gospodarki odpadami komunalnymi propozycja zmian w obecnie funkcjonującym systemie w nawiązaniu do obowiązującego stanu prawnego w UE oraz w transponujących je na teren kraju aktach prawnych, a zwłaszcza zatwierdzonym przez Rząd RP KPGO 2010 SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W ŁODZI

3 KPGO 2010 Cel dalekosiężny dojście do systemu gospodarki odpadami zgodnego z zasadą zrównoważonego rozwoju, minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów ograniczania ich właściwości niebezpiecznych, wykorzystanie właściwości materiałowych i energetycznych odpadów, SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W ŁODZI

4 objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych 100% mieszkańców, zapewnienie objęcia wszystkich mieszkańców systemem selektywnego zbierania odpadów, dla którego minimalne wymagania określono w Kpgo2010, zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów, aby nie było składowanych: –w 2010 r. więcej niż 75%, –w 2013 r. więcej niż 50%, –w 2020 r. więcej niż 35% masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r., zmniejszenie masy składowanych odpadów komunalnych do max. 85% wytworzonych odpadów do końca 2014 r., W gospodarce odpadami komunalnymi przyjęto następujące cele: SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W ŁODZI

5 WPGO wybudowanie w rejonie miasta Łodzi dużej instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych (spalarni) o wydajności ok. 200 000 ÷ 250 000 Mg/rok obsługującej oprócz Łodzi również sąsiednie miasta, a więc aglomeracji liczącej nieco ponad 1 mln mieszkańców; SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W ŁODZI

6 W opracowaniu przeprowadzone zostały analizy: istniejącego systemu gospodarki odpadami, trendów zmian demograficznych i ekonomicznych, dostępności odpadów i potrzeb, prognozy zmian strumienia odpadów technologii zagospodarowywania i unieszkodliwiania lokalizacji. Powyższe analizy zawierają się w horyzoncie czasowym do roku 2020 WSW SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W ŁODZI Celem strategicznym rozwiązań systemowych, jest osiągnięcie najdalej w 2020 roku systemu gospodarki odpadami komunalnymi, który zapewni maksymalny odzysk materiałowy i energetyczny, ograniczy składowanie odpadów wyłącznie do składowania odpadów balastowych pozbawianych jakiejkolwiek wartości gospodarczej

7 OBSZAR KPGO 2010 systemy gospodarowania odpadami = związki regionalne ŁÓDŹ - System gospodarki odpadami dla miasta Łodzi, AGLOMERACJA - System gospodarki odpadami rozszerzony o odpady pochodzące z gmin sąsiadujących z Łodzią. W wariancie Aglomeracja uwzględniono powiaty: PABIANICKI ZGIERSKI BRZEZIŃSKI ŁÓDZKI WSCHODNI SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W ŁODZI

8 SCENARIUSZ I ŁÓDŹ System gospodarki odpadami dla miasta Łodzi Zapotrzebowanie na podstawowe funkcje technologiczne systemu gospodarki odpadami w Łodzi Strumień odpadów Ilość odpadów [Mg] 20132020 Łączna ilość odpadów355 945358 185 Sortowanie odpadów suchych*35 59557 310 Kompostowanie odpadów organicznych (zielonych, z selektywnego zbierania, z targowisk) 19 000 Demontaż odpadów wielkogabarytowych5 0206 215 Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny**2 8822 703 Odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych2 7342 750 Odzysk/unieszkodliwianie odpadów niesegregowanych290 715270 207 * Poziomy selektywnej zbiórki przyjęto za WPGO 2011 na poziomie odpowiednio 14% i 20% ** Odzysk przyjęto wg poziomów zbiórki określonych w Dyrektywie: 4 kg/M/rok Źródło: Opracowanie własne SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W ŁODZI

9 Prognozy niezbędnego poziomu odzysku/unieszkodliwiania odpadów ulegających biodegradacji na terenie miasta Łodzi w sposób inny niż składowanie Rodzaj odpadu Ilość odpadów [Mg] w latach 201020132020 Odpady ulegające biodegradacji łącznie179 848181 502184 430 Redukcja odpadów wg założonych poziomów w stosunku do 1995 r. * 75 %50 %35 % Konieczny odzysk w aspekcie potrzeb inwestycyjnych91 723122 752143 305 Dopuszczalne składowanie88 12558 75041 125 Źródło: Opracowanie własne * odpady ulegające biodegradacji w roku referencyjnym 1995 - 117 500 Mg SCENARIUSZ I ŁÓDŹ SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W ŁODZI

10 SCENARIUSZ II AGLOMERACJA System gospodarki odpadami rozszerzony o odpady pochodzące z powiatów sąsiadujących z Łodzią Strumień odpadówIlość odpadów [Mg] 20132020 Łączna ilość odpadów477 824486 504 Sortowanie odpadów suchych*47 78277 481 Kompostowanie odpadów organicznych (zielonych, z selektywnego zbierania, z targowisk) 19 000 Demontaż odpadów wielkogabarytowych6 5758 237 Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny**4 0574 164 Odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych3 8683 944 Odzysk/unieszkodliwianie odpadów niesegregowanych386 921373 318 Zapotrzebowanie na podstawowe funkcje technologiczne systemu gospodarki odpadami w aglomeracji łódzkiej * Poziomy selektywnej zbiórki przyjęto za WPGO 2011 na poziomie odpowiednio 14% i 20% ** Odzysk przyjęto wg poziomów zbiórki określonych w Dyrektywie: 4 kg/M/rok Źródło: Opracowanie własne SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W ŁODZI

11 SCENARIUSZ II AGLOMERACJA Prognozy niezbędnego poziomu odzysku/unieszkodliwiania odpadów ulegających biodegradacji na terenie aglomeracji łódzkiej w sposób inny niż składowanie Rodzaj odpaduIlość odpadów [Mg] w latach 201020132020 Odpady ulegające biodegradacji łącznie238 127241 098246 864 Redukcja odpadów wg założonych poziomów w stosunku do 1995 r.* 75 %50 %35 % Konieczny dodatkowy odzysk w aspekcie potrzeb inwestycyjnych 126 947166 978194 980 Dopuszczalne składowanie111 18074 12051 884 Źródło: Opracowanie własne * odpady ulegające biodegradacji w roku referencyjnym 1995 – 148 240 Mg (wartość szacunkowa) SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W ŁODZI

12 ANALIZA OPCJI SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W ŁODZI

13 KONKURENCYJNOŚĆ METODY UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Odpady komunal ne Opcje zagospodarowania odpadów komunalnych poza składowaniem Recykling termiczny Recykling chemiczny Recykling organicznyRecykling materiałowy Spalanie Zgazo wanie Piro liza Mechaniczno-biologiczne przekształcanie odpadów zmieszanych Kompost owanie Fermentacja beztlenowa Recykling Ręczne lub mechaniczne sortowanie Odpady mieszane**** Paliwo z odpadów*** Odpady kuchenne ulegające biodegrad acji** Odpady zielone** Papier****** Odpady tekstylne**** Drewno**** Źródło: KPGO (Monitor Polski z 2003r., Nr 11, poz. 159) ANALIZA OPCJI SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W ŁODZI

14 Metoda tlenowa, prosta technologia Metoda tlenowa, wyższy standard techniczny Metoda beztlenowa (metalizacja) Koszty eksploatacyjne wraz z amortyzacją Bardzo niskieNiskie do średnichNajczęściej wysokie Nakłady techniczne Niskie, ew. napowietrzana płyta Średnie, zadaszenie, oczyszczanie powietrza wymagające wyższych nakładów Wysokie Nakłady eksploatacyjne Bardzo niskie, przerzucanie pryzm, zastosowanie ładowarki Średnie do wysokich, załadunek kontenerów/wież/tuneli wymaga nakładu pracy Wysokie, skomplikowana technika regulacyjna Emisje do powietrza, odcieki Problem w fazie dojrzewania intensywnego, odległość od zabudowy min.300m, lepiej 1000m, zawracanie odcieków do obiegu Regulowane, biofiltry do oczyszczania powietrza, zawracanie odcieków do obiegu Nieduża objętość powietrza, powietrze jest oczyszczane, duża ilość odcieków Zapotrzebowanie miejsca Duże, ok. 5ha dla obiektu 20 000 Mg/rok Duże, ok. 4ha dla obiektu 20 000 Mg/rok Nieduże, przy dojrzewaniu w pryzmach ok. 2ha dla obiektu 20 000Mg/rok Jakość kompostuDobra, zależy od wsadu Często problematyczna jakość wsadu, różna jakość kompostu Higienizacja Temperatura ponad 65 o C, dobre efekty higienizacji Faza termofilna wymaga doprowadzenia energii z zewnątrz, najczęściej konieczne dojrzewanie w pryzmach Bilans energetyczny Produkowane ciepło nie znajduje zastosowania Uzysk metanu, wykorzystanie w elektrociepłowniach, produkcja prądu Źródło: Wewetzer D.: "Biotechnologiczny" pomysł dla Łodzi. Przegląd Komunalny. Gospodarka Odpadami 10(109)/2000, s.32-33. Porównanie metod przeróbki frakcji organicznej odpadów ANALIZA OPCJI SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W ŁODZI

15 MetodaZaletyWady Termiczna - spalanie w piecu rusztowym duże miasta, związki gminne Optymalne rozwiązanie powyżej 100 000 t/rocznie Redukcja objętości odpadów nawet 95% Możliwa i efektywna produkcja energii w kogeneracji Efektywne oczyszczanie spalin -dioksyny, furany, tlenki azotu, metale ciężkie Odzysk i zagospodarowanie żużli poprocesowych Unieszkodliwianie całości odpadów surowych (zmieszanych) Koszt unieszkodliwiania w dużych instalacjach porównywalne ze składowaniem Liczne referencje w Europie ponad 380 eksploatowanych linii Pozostałości z oczyszczania gazów – stabilizacja i przekazanie do miejsca składowania odpadów końcowych (balast) Wysoki koszt inwestycji Problemy z akceptacją społeczną Fermentacja beztlenowa (metanowa) Waloryzacja części ulegającej fermentacji Produkcja biogazu – możliwa kogeneracja Selektywna zbiórka i wymuszone sortowanie substancji fermentujących Dotyczy jedynie części odpadów – mało przystosowana dla dużych aglomeracji Konieczność dodatkowego unieszkodliwiania pozostałości – wysoki koszt funkcjonowania Wysoki koszt inwestycji Konieczność oczyszczania biogazów w niektórych przypadkach – dodatkowy koszt Kompostowanie zmieszanych odpadów komunalnych Waloryzacja substancji organicznych Niski koszt inwestycji Segregacja selektywna wymuszona – dodatkowy koszt zbiórki Kompost niskiej jakości Konieczność unieszkodliwiania pozostałości z kompostowania Dotyczy tylko części odpadów, Metoda zaniechana we Francji i wielu krajach europejskich Porównanie metod unieszkodliwiania odpadów komunalnych ANALIZA OPCJI SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W ŁODZI

16 Opcje systemowo – technologiczne oceniono pod względem: 1. Zgodności z obowiązującymi przepisami, 2. Gwarancji osiągnięcia wymaganych efektów ekologicznych, 3. Możliwości ograniczenia ilości składowanych odpadów, 4. Rozwiązań technologicznych zgodnych ze standardami BAT, 5. Oceny poziomu akceptowalności społecznej, 6. Optymalizacji efektów ekonomicznych, 7. Oceny możliwości lokalizacji obiektów planowanych do realizacji i wchodzących w skład systemu, 8. Możliwość pozyskania dotacji z funduszy pomocowych Unii Europejskiej, 9. Zgodności z zapisami projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Łodzi – PGO - Łódź. ANALIZA OPCJI SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W ŁODZI

17 Wariant 0 – status – quo Wariant MBT Wariant RDF Wariant ITPOK ANALIZA OPCJI SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W ŁODZI

18 ROZWIĄZANIA SYSTEMOWO - TECHNOLOGICZNE GOSPODARKI ODPADAMI Wykaz głównych instalacji i obiektów w ramach proponowanych wariantów Główne elementy inwestycyjne Rozwiązania technologiczne 0MBTRDFITPOK Stacja przeładunkowa i sortownia odpadów komunalnych - Lublinek+--- Sortownia suchych (Lublinek)-+++ Kompostownia odpadów organicznych+-++ Instalacja demontażu odpadów wielkogabarytowych++++ Instalacja odzysku/unieszkodliwiania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ++++ Sortownia odpadów f-y Remondis (ZRK)+ Instalacja do metanizacji odpadów (MBT)-+-- Instalacja do wytwarzania paliwa z odpadów (RDF)--+- Instalacja termicznego przetwarzania paliwa z odpadów (RDF)--+- Instalacja termicznego przekształcania odpadów komunalnych (ITPOK)---+ Składowisko balastu++++ Składowisko odpadów+--- Instalacja do waloryzacji żużli--++ Składowisko odpadów niebezpiecznych--++ Magazyn żużli z zakładu termicznego przekształcania odpadów--++ Źródło: Opracowanie własne ANALIZA OPCJI SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W ŁODZI

19 ANALIZA SYSTEMU STATUS QUO – ROZWIĄZANIE 0 Dla tego rozwiązania przyjęto następujące założenia: 1.Selektywna zbiórka odpadów ; 2.Segregacja i doczyszczanie zebranych surowców wtórnych; 3.Selektywne gromadzenie, zbieranie i przetwarzanie odpadów wielkogabarytowych, elektrycznych i elektronicznych oraz remontowych; 4.Selektywne gromadzenie i magazynowanie odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych; 5.Kompostowanie wyłącznie masy roślinnej – odpadów tzw. zielonych oraz niewielkiej ilości odpadów biodegradowalnych; 6.Gromadzenie i zbieranie pozostałej masy odpadów jako odpadów zmieszanych; 7.Częściowe sortowanie odpadów zmieszanych, odzysk surowców wtórnych, składowanie balastu; 8.Składowanie odpadów zmieszanych na składowisku poza terenem miasta Łodzi. SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W ŁODZI

20 Zakładana masa odpadów do składowania w ramach wariantu 0 (Mg/rok) WyszczególnienieRok 20102013 Odpady komunalne łącznie355 952355 945 w tym odpady BIO179 848181 502 Balast z odpadów wielkogabarytowych9691 406 Balast ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego1 9972 194 Balast z kompostowni2 850 Balast z sortowni97 386 Pozostałe niesegregowane odpady komunalne192 537191 043 Odpady do składowania295 739294 879 Poziom redukcji ilości odpadów17% w tym odpady BIO160 848162 502 Źródło: Opracowanie własne ANALIZA SYSTEMU STATUS QUO – ROZWIĄZANIE 0 SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W ŁODZI

21 ANALIZA SYSTEMU ROZBUDOWANEGO BEZ TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW Dla tego wariantu przyjęto następujące założenia: 1. Selektywna zbiórka odpadów (w systemie mieszanym) dla całego obsługiwanego obszaru, przy założeniu wydzielenia składników o charakterze surowców wtórnych, odpadów niebezpiecznych (występujących w strumieniu odpadów komunalnych), wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na poziomie wynikającym z WPGO: - 10% w roku 2010, - 20% w roku 2018; 2. Segregacja i doczyszczanie zebranych surowców wtórnych; 3. Gromadzenie i zbieranie pozostałej masy odpadów jako odpadów zmieszanych; 4. Segregacja odpadów w instalacji MBT, na trzy frakcje: - frakcja < 20 mm, - frakcja 20 – 100 mm – do metanizacji, - frakcja > 100 mm; 5. Segregacja odpadów frakcji > 100 mm, głównie składników o charakterze surowców wtórnych; 6. Intensywne przetwarzanie masy biodegradowalnej (głównie organicznej pospożywczej) w systemie metanizacji frakcji odpadów - 20 – 100 mm; 7. Produkcja energii z uzyskanego w drodze metanizacji biogazu. SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W ŁODZI

22 Zakładana masa odpadów do składowania w ramach wariantu MBT - Łódź (Mg/rok) Wyszczególnienie Rok 20132020 Odpady komunalne łącznie355 495358 185 w tym odpady BIO181 502184 430 Balast z odpadów wielkogabarytowych1 4061 740 Balast ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego2 1942 284 Balast z sortowni7 11911 462 Balast z instalacji MBT116 917109 176 Odpady do składowania113 544111 503 Poziom redukcji ilości odpadów [%]68%69 % w tym odpady BIO22 54721 054 Źródło: Opracowanie własne ANALIZA SYSTEMU ROZBUDOWANEGO BEZ TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W ŁODZI

23 ANALIZA ZMODERNIZOWANEGO SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI WRAZ Z ZAKŁADEM TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA PALIWA Z ODPADÓW Dla tego wariantu przyjęto następujące założenia: 1.Intensywna selektywna zbiórka odpadów (w systemie mieszanym) dla całego obsługiwanego obszaru, przy założeniu wydzielenia składników o charakterze surowców wtórnych, odpadów niebezpiecznych (występujących w strumieniu odpadów komunalnych), wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na poziomie wynikającym z WPGO: 10% w roku 2010, 20% w roku 2018; 2.Segregacja i doczyszczanie zebranych surowców wtórnych; 3.Wdrażanie selektywnej zbiórki odpadów kuchennych biodegradowalnych w zabudowie wielorodzinnej niskiej, jednorodzinnej i z infrastruktury (restauracje, hotele, gastronomia); 4.Kompostowanie masy roślinnej – odpadów tzw. zielonych oraz z odpadów selektywnej zbiórki odpadów kuchennych ulegających biodegradacji; 5.Gromadzenie i zbieranie pozostałej masy odpadów jako odpadów zmieszanych; 6.Produkcja frakcji palnej w instalacji do produkcji paliwa z odpadów pochodzących ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych; 7.Produkcja energii w procesie termicznego przekształcania paliwa wyprodukowanego z odpadów. SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W ŁODZI

24 Zakładana masa odpadów do składowania w ramach wariantu RDF- Łódź (Mg/rok) Wyszczególnienie Rok 20132020 Odpady komunalne łącznie355 495358 185 w tym odpady BIO181 504184 430 Balast z odpadów wielkogabarytowych527653 Balast ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego2 1942 284 Balast z sortowni7 11911 462 Balast z kompostowni2 850 Balast z instalacji RDF155 822150 235 Odpady do składowania168 512162 079 Poziom redukcji ilości odpadów [%]53%55% w tym odpady BIO88 87182 602 Źródło: Opracowanie własne ANALIZA ZMODERNIZOWANEGO SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI WRAZ Z ZAKŁADEM TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA PALIWA Z ODPADÓW SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W ŁODZI

25 ANALIZA ZMODERNIZOWANEGO SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI WRAZ Z ZAKŁADEM TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW Dla tego wariantu przyjęto następujące założenia: 1.Intensywna selektywna zbiórka odpadów (w systemie mieszanym) dla całego obsługiwanego obszaru, przy założeniu wydzielenia składników o charakterze surowców wtórnych, odpadów niebezpiecznych (występujących w strumieniu odpadów komunalnych), wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na poziomie wynikającym z WPGO:: 10% w roku 2010, 20% w roku 2018; 2.Segregacja i doczyszczanie zebranych surowców wtórnych; 3.Wdrażanie selektywnej zbiórki odpadów kuchennych biodegradowalnych w zabudowie wielorodzinnej niskiej, jednorodzinnej i z infrastruktury; 4.Kompostowanie masy roślinnej – odpadów tzw. zielonych oraz z odpadów selektywnej zbiórki odpadów kuchennych ulegających biodegradacji; 5.Gromadzenie i zbieranie pozostałej masy odpadów, jako odpadów zmieszanych; 6.Produkcja energii w procesie termicznego przekształcania zmieszanych odpadów komunalnych oraz frakcji energetycznej powstałej w innych instalacjach. SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W ŁODZI

26 ANALIZA ZMODERNIZOWANEGO SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI WRAZ Z ZAKŁADEM TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW Zakładana masa odpadów do składowania w ramach wariantu ITPOK (Mg/rok) Wyszczególnienie Rok 20132020 Odpady komunalne łącznie355 495358 185 w tym odpady BIO181 504184 430 Balast z odpadów wielkogabarytowych527653 Balast ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego2 1942 284 Odpady z sortowni7 11911 462 Odpady z kompostowni2 850 Odpady z instalacji termicznej19 06517 763 Odpady do składowania31 75535 012 Poziom redukcji ilości odpadów91%90% w tym odpady BIO2 3762 214 Źródło: Opracowanie własne SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W ŁODZI

27 OCENA REALIZACJI CELÓW USTAWOWYCH POPRZEZ ZASTOSOWANIE ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH Źródło: Obliczenia własne Ilość odpadów ulegających biodegradacji w poszczególnych opcjach technologicznych. SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W ŁODZI

28 Ogólna ocena porównawcza podstawowych wariantów Kryterium Rozwiązania technologiczne MBTRDFITPOK Zgodność z aktualnie obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska +++ Zgodność z przepisami Unii Europejskiej+++ Przydatność proponowanej techniki dla wielkości rejonu obsługi+/- 1) ++ Przydatność technologii dla danego składu odpadów-/++/-+/- 2) Poziom techniczny proponowanych rozwiązań - Ogólny poziom techniczny+/-+++ - Doświadczenia krajowe+/- 1) ++ Akceptacja opinii publicznej++/- 1)Technologia stosowana w dużych aglomeracjach miejskich (powyżej 50 tys. mieszkańców) lub w powiązaniu z gospodarką osadową na terenie oczyszczalni ścieków. Obecnie w kraju funkcjonują dwa zakłady przetwarzające odpady komunalne zmieszane wraz z osadami z oczyszczalni ścieków techniką fermentacji beztlenowej – w Zgorzelcu i Puławach. Brak doświadczeń z przetwarzania tylko odpadów komunalnych. 2)Odpady komunalne w Polsce charakteryzują się dużą wilgotnością i stosunkowo niską wartością opałową. Technikę termicznego przekształcania odpadów komunalnych stosuje się samodzielnie dla aglomeracji powyżej 200 tys. mieszkańców. OCENA REALIZACJI CELÓW USTAWOWYCH POPRZEZ ZASTOSOWANIE ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W ŁODZI

29 OCENA REALIZACJI CELÓW USTAWOWYCH POPRZEZ ZASTOSOWANIE ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH Szacunkowa analiza porównawcza dla roku 2013 Wyszczególnienie Rozwiązania technologiczne MBTRDFITPOK Podstawowe parametry funkcjonalne dla roku 2013 Ogółem ilość odpadówMg/rok355 945 Odpady kierowane do segregacjiMg/rok35 595 Odpady z selektywnej zbiórkiMg/rok46 231 Odpady wielkogabarytoweMg/rok5 020 Odpady elektryczne i elektroniczneMg/rok2 882 Odpady biodegradowalneMg/rok181 502 Odpady bio. z selektywnej zbiórkiMg/rok010 243 Odpady zieloneMg/rok6 862 Ilość powstałego kompostuMg/rok181 50211 400 Odpady biodegradowalne poddane obróbceMg/rok181 50219 000181 502 Odpady poddane termicznemu unieszkodliwieniuMg/rok-162 484293 305 Ilość uzyskanej energii:tys. Nm 3 /rok2 415 773*-- - energii elektrycznejMW e 5,4*~20** - energii cieplnejMW th 26*15** Odpady kierowane na składowiskoMg/rok113 544168 51331 755 Odpady kierowane na składowisko odpadów niebezpiecznych Mg/rok-8 72114 665 Odzysk z instalacjiMg/rok195 37898 864126 058 Źródło: opracowanie własne * wartości szacunkowe, ** w zależności od wybranej lokalizacji

30 Szacunkowa analiza porównawcza kosztów systemu Główne elementy inwestycyjne Szacunkowy koszt w M Rozwiązania technologiczne MBTRDFITPOK Sortownia suchych (Lublinek) - modernizacja0,1 Instalacja przerobu odpadów wielkogabarytowych0,1 Instalacja przerobu odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego 0,1 Instalacja do metanizacji odpadów (MBT)60 - 80 Instalacja do wytwarzania paliwa z odpadów (RDF)20 Instalacja termicznego przetwarzania paliwa z odpadów (RDF) 70 - 80 Instalacja termicznego przekształcania odpadów komunalnych (ITPOK) 110 Składowisko balastu [0,4 M/ha]15 ha = 6M22 ha = 9M5ha = 2M Instalacja do waloryzacji żużli810 RAZEM70 - 90100 - 110125 - 135 OCENA REALIZACJI CELÓW USTAWOWYCH POPRZEZ ZASTOSOWANIE ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH Źródło: opracowanie własne

31 Na podstawie przeprowadzonych analiz można stwierdzić, że dla zaspokojenia potrzeb systemowych gospodarki odpadami w mieście Łodzi i aglomeracji łódzkiej, niezbędne jest stworzenie systemu opartego na przekształcaniu termicznym odpadów z odzyskiem energii jako wariant najbardziej prorozwojowy i proekologiczny WSKAZANIE NAJLEPSZEGO ROZWIĄZANIA SPOŚRÓD ROZWAŻANYCH SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W ŁODZI

32 WSKAZANIE NAJLEPSZEGO ROZWIĄZANIA SPOŚRÓD ROZWAŻANYCH Zapotrzebowanie na podstawowe funkcje technologiczne Strumień odpadów SCENARIUSZ ŁÓDŹ SCENARIUSZ AGLOMERACJA Ilość odpadów [Mg] 2013202020132020 Łączna ilość odpadów355 945358 185477 824486 504 Sortowanie odpadów suchych*35 59557 31047 78277 841 Kompostowanie odpadów organicznych19 000 Demontaż odpadów wielkogabarytowych5 0206 2156 5758 237 Zużyty złom elektryczny i elektroniczny**2 8822 7034 3574 164 Odpady niebezpieczne w str. odp. komunalnych 2 7342 7503 8683 944 Odpady niesegregowane290 715270 207396 242373 318 Unieszkodliwianie termiczne293 305273 285399 722377 485 * Poziomy selektywnej zbiórki przyjęto za Wpgo 2011 na poziomie odpowiednio 14% i 20% ** Odzysk przyjęto wg poziomów zbiórki określonych w Dyrektywie: 4 kg/M Źródło: Opracowanie własne SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W ŁODZI

33 WSKAZANIE OSTATECZNEGO ZAKRESU PRZEDSIĘWZIĘCIA WSKAZANIE OSTATECZNEGO ZAKRESU PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.Selektywna zbiórka odpadów 2.Zbiórka odpadów w dobrowolnych punktach gromadzenia odpadów 3.Zbiórka frakcji suchej z odpadów 4.Zbiórka odpadów zielonych 5.Zbiórka odpadów biodegradowalnych 6.Zbiórka odpadów wielkogabarytowych 7.Zbiórka odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego 8.Zbiórka odpadów gruzu budowlanego 9.Zbiórka odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych 10.Unieszkodliwianie termiczne odpadów niesegregowanych 11.Składowanie odpadów balastowych 12.Kompostownia odpadów organicznych 13.Sortownia odpadów Łódź Lublinek SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W ŁODZI

34 PDGO – punkt dobrowolnego gromadzenia odpadów W PDGO będą zbierane: meble sprzęt AGD opony odpady zielone, gałęzie biodegradowalne pochodzące z punktów zbiorowego żywienia tekstylia gruz budowlany przepracowane oleje filtry świetlówki SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W ŁODZI

35 PDGO – punkt dobrowolnego gromadzenia odpadów PDGO wymaga około 1 500 m 2 powierzchni i będzie składał się z: rampy o wysokości 60 cm umożliwiającej użytkownikom dostęp do pojemników; platformy przeznaczonej do przechowywania kontenerów; platformy dostępnej dla samochodów zabierających kontenery z odpadami (składającej się z zagospodarowanej powierzchni przeznaczonej do przyjmowania śmieciarek i miejsca do manewrów); informacje dla użytkowników w formie tablic; pomieszczenia dla strażników; miejsce do gromadzenia niebezpiecznych odpadów komunalnych; ogrodzenie i brama; oświetlenie, punkt poboru wody; instalacji do wstępnego oczyszczania ścieków i wód opadowych przed zrzutem do sieci kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych oraz separatora dla wód z dróg; metalowego zadaszenia ramp ładunkowych i pojemników. SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W ŁODZI

36 WSKAZANIE OSTATECZNEGO ZAKRESU PRZEDSIĘWZIĘCIA WSKAZANIE OSTATECZNEGO ZAKRESU PRZEDSIĘWZIĘCIA

37 LOKALIZACJA 1.ANALIZA SWOT 2.ANALIZA WIELOKRYTERIALNA SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W ŁODZI

38 1 2 3 Łódzki System Informacji o Terenie Wykonano w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi, w oparciu o Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny, oraz dane umieszczone w bazach Urzędu Miasta Łodzi.Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Urzędu Miasta Łodzi LOKALIZACJA

39 Potencjał wewnętrzny MOCNE STRONYSŁABE STRONY Dostępny teren GOŚ I -do dyspozycji jest ok. 4 ha terenu, -dogodna konfiguracja - działka ma kształt prostokątny; -działka ograniczona istniejącą infrastrukturą: zabudowa i instalacje GOŚ, komunikacja wewnętrzna; GOŚ II -do dyspozycji jest ok. 10 ha terenu; -dogodna konfiguracja działki; - DALKIA -do dyspozycji jest ok. 3 ha terenu; -działka ograniczona istniejącą infrastrukturą: tory kolejowe, magistrale ciepłownicze, komunikacja wewnętrzna; Uzbrojenie terenu, infrastruktura GOŚ I -teren uzbrojony, dostęp do mediów: energia elektryczna niskiego napięcia, sieć kanalizacyjna i wodociągowa, drogi wewnętrzne GOŚ; -teren jest ogrodzony, strzeżony; -teren ograniczony istniejącą infrastrukturą i uzbrojeniem; -konieczność dostosowania do potrzeb; GOŚ II -możliwość kreowania uzbrojenia i infrastruktury w zależności od potrzeb; -brak jakiejkolwiek infrastruktury; -konieczność podłączenia wszystkich mediów ze znacznej odległości; DALKIA -teren uzbrojony, dostęp do mediów: energia elektryczna, sieć kanalizacyjna i wodociągowa, drogi wewnętrzne EC 4, bocznica kolejowa; -teren jest ogrodzony, strzeżony; -teren ograniczony istniejącą infrastrukturą i uzbrojeniem; -konieczność dostosowania do potrzeb; Dostęp do odbiorników ciepła i energii elektrycznej GOŚ I -znaczna odległość do odbiorców produkty procesów - energii elektrycznej i ciepła; -potencjalny odbiorca ciepła miasto Konstantynów Łódzki znajduje się w odległości ok. 1,5 km; -najbliższa sieć energetyczna średniego napięcia znajduje się w odległości ok. 5 km; GOŚ II -bardzo duża odległość do odbiorców produkty procesów - energii elektrycznej i ciepła; -potencjalny odbiorca ciepła miasto Konstantynów Łódzki znajduje się w odległości ok. 3 km; -najbliższa sieć energetyczna średniego napięcia znajduje się w odległości ok. 6 - 7 km; DALKIA -bardzo dogodna lokalizacja pod względem odległości i jakości odbiorników produktów procesowych; -praktycznie w granicach działki znajduje się magistrala ciepłownicza dużej mocy oraz sieć energetyczna Elektrociepłowni; Własność terenu GOŚ I -teren jest własnością miasta Łódź, częściowo położony na terenie gminy Pabianice;-własność terenu należy do miasta Łódź, częściowo w obrębie gminy Pabianice; GOŚ II -teren jest własnością miasta Łódź, położony na terenie gminy Pabianice;-własność terenu należy do miasta Łódź w obrębie gminy Pabianice; DALKIA -teren jest własnością Skarbu Państwa w wieczystej dzierżawie formy Dalkia;-teren nie jest własnością miasta; Środowisko GOŚ I -działka położona jest na terenie przemysłowym; -działka położona jest w dolinie Neru w odległości ok. 150 m od rzeki; -działka położona jest w obrębie GZWP 401 – Niecka Łódźka; -teren w granicach ONO; -podłoże stanowią osady rzeczne z dużą zawartością osadów organicznych na glinach zwałowych; -płytko występujące zwierciadło wód podziemnych (1-3 m p.p.t.); GOŚ II -działka położona jest na terenie przemysłowym; -działka położona jest w obrębie GZWP 401 – Niecka Łódzka; -podłoże stanowią osady piaszczyste na glinach zwałowych; -część terenu zawiera się w perspektywicznym obszarze górniczym – złoże piasków; -płytko występujące zwierciadło wód podziemnych (2-4 m p.p.t.); DALKIA -działka położona jest na terenie przemysłowym; -działka położona jest w obrębie GZWP 401 – Niecka Łódzka; -podłoże stanowią osady piaszczyste; -stosunkowo głęboko występujące zwierciadło wód podziemnych (8 - 10 m p.p.t.); Warunki podłoża budowlanego GOŚ I -na terenie GOŚ istnieje zabudowa przemysłowa; -w podłożu występują grunty organiczne nieprzydatne dla budownictwa; -płytko występująca woda gruntowa; -brak możliwości prowadzenia głębokich wykopów; GOŚ II -teoretycznie dogodne warunki dla posadowienia budowli; -woda podziemna na większej głębokości niż na terenie GOŚ; -brak badań właściwości nośnych podłoża; DALKIA -na terenie EC 4 istnieje zabudowa przemysłowa; -dogodne warunki posadowienia budowli; -głęboko występuje zwierciadło wód podziemnych; LOKALIZACJA analiza SWOT

40 Potencjał zewnętrzny - otoczenie MOCNE STRONYSŁABE STRONY Odległość od zabudowy GOŚ I -teren położony w odległości ok. 350 m od najbliższej zabudowy; -teren zagospodarowany przemysłowo – GOŚ; -budowa instalacji termicznego unieszkodliwiania osadów ściekowych; -w świadomości społecznej teren przemysłowy; -teren w niewielkiej odległości od zabudowy mieszkalnej; -potencjalny rozwój budownictwa jednorodzinnego w rejonie ul. Biwakowej; -wysokie prawdopodobieństwo konfliktów społecznych; GOŚ II -teren położony w odległości ok. 500 m od najbliższej zabudowy wsi Gorzew; -teren częściowo zalesiony, w większej części nieużytki śródleśne – nie kojarzone z terenem przemysłowym; -potencjalne konflikty społeczne; DALKIA -teren położony w odległości ok. 400 m od najbliższej zabudowy – osiedle mieszkaniowe Chrobrego; -teren zagospodarowany przemysłowo – EC4; -w świadomości społecznej teren przemysłowy; -teren w niewielkiej odległości od zabudowy mieszkalnej; -wysokie prawdopodobieństwo konfliktów społecznych; Dojazd GOŚ I -dogodna lokalizacja pod względem infrastruktury transportowej; -dojazd ulicami Sanitariuszek i Okołowicką; GOŚ II -brak połączenia terenu działki z drogą dojazdową z miasta od ul. Okołowieckiej; -potrzeba wybudowania ok. 200 – 300 m drogi oraz ulepszenia nawierzchni ul. Okołowieckiej; DALKIA -bardzo dogodna lokalizacja pod względem komunikacji; -dobra infrastruktura drogowa; Środowisko GOŚ I -teren poddany antropopresji; -w najbliższej okolicy nie występują żadne obiekty objęte prawną formą ochrony; -sąsiedztwo doliny rzeki Ner oraz jej starorzeczy i terenów zalewowych; GOŚ II -w najbliższej okolicy nie występują żadne obiekty objęte prawną formą ochrony; -teren działki nie był dotychczas użytkowany gospodarczo; -najbliższą okolicę stanowią lasy i nieużytki śródleśne; DALKIA -teren silnie przeobrażony gospodarką człowieka; -w najbliższej okolicy nie występują żadne obiekty przyrodniczo cenne;

41 LOKALIZACJA analiza wielokryterialna Modele wyboru kryteriów dominujących. SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W ŁODZI

42 LOKALIZACJA Źródło: Opracowanie własne. Kryterium wyboru wariantuKryteria cząstkowe Dostępny teren powierzchnia działki konfiguracja działki stan terenu Uzbrojenie terenu, infrastruktura dostęp do mediów: energia elektryczna dostęp do mediów: sieć kanalizacyjna i wodociągowa drogi wewnętrzne infrastruktura kolejowa Dostęp do odbiorników energii cieplnej i elektrycznej zapotrzebowanie na produkt – energia cieplna zapotrzebowanie na produkt - energię elektryczną odległość do węzła ciepłowniczego odległość do linii elektroenergetycznej Własność terenu Środowisko obszar chroniony obszar potencjalnie cenny przyrodniczo zachowanie cech pierwotnych teren przekształcony antropogenicznie teren przemysłowy sąsiedztwo obszarów chronionych sąsiedztwo obszarów potencjalnie cennych sąsiedztwo obiektów archeologicznych sąsiedztwo obiektów ochrony architektonicznej warunki geologiczne nośność podłoża Dojazd odległość od dróg budowa drogi dojazdowej wprowadzenie nowych uciążliwości transportowych Społeczny odbiór inwestycji odległość od zabudowy potencjalny rozwój budownictwa konflikty społeczne akceptacja społeczna Forma instytucjonalna Skutki finansowe Kryterium wyboru wariantu Model technologiczny Waga Model ekonomiczny Waga Model środowiskowy Waga Dostępny teren20510 Uzbrojenie terenu, infrastruktura 20 10 Dostęp do odbiorników20 10 Własność terenu5510 Środowisko5520 Dojazd15 5 Społeczny odbiór inwestycji5525 Forma instytucjonalna555 Skutki finansowe5205 suma [%]100

43 LOKALIZACJA analiza wielokryterialna Źródło: Opracowanie własne. LPLP Kryterium wyboru wariantu Waga kryterium wyboru Kryteria cząstkowe Waga kryterium cząstkowe go Stopień spełnienia kryterium cząstkowego Ocena kryterium wyboru [średnia ważona] Model Tech. Model Ekon. Model Środ. GOŚ I GOŚ II DALKI A GOŚ I GOŚ II DALK IA 1Dostępny teren 20510powierzchnia działki104533,5565,0003,833 konfiguracja działki7355 stan terenu1354 2 Uzbrojenie terenu, infrastruktura 20 10dostęp do mediów: energia elektryczna83053,7780,0004,944 dostęp do mediów: sieć kanalizacyjna i wodociągowa8505 drogi wewnętrzne1404 infrastruktura kolejowa1005 3 Dostęp do odbiorników 20 10zapotrzebowanie na produkt - CO44414,0001,7144,429 zapotrzebowanie na produkt - energię elektryczną4335 odległość do węzła CO10315 odległość do linii elektroenergetycznej10315 4 Własność terenu 551055425,0004,0002,000 5Środowisko 5520obszar chroniony105554,2964,7615,000 obszar potencjalnie cenny przyrodniczo5555 zachowanie cech pierwotnych4545 teren przekształcony antropogenicznie2545 teren przemysłowy6545 sąsiedztwo obszarów chronionych7555 sąsiedztwo obszarów potencjalnie cennych5345 sąsiedztwo obiektów archeologicznych5555 sąsiedztwo obiektów ochrony architektonicznej7555 warunki geologiczne10355 nośność podłoża10355 6Dojazd 15 5odległość od dróg75054,5450,4554,773 budowa drogi dojazdowej10505 wprowadzenie nowych uciążliwości transportowych5324 7 Społeczny odbiór inwestycji 5525odległość od zabudowy103432,5003,6673,000 potencjalny rozwój budownictwa5255 konflikty społeczne10232 akceptacja społeczna5333 8 Forma instytucjonalna 55555435,0004,0003,000 9 Skutki finansowe 5205103253,0002,0005,000 suma [%]100 Model technologicznyModel ekonomicznyModel środowiskowy GOŚ IGOŚ IIDALKIAGOŚ IGOŚ IIDALKIAGOŚ IGOŚ IIDALKIA 3,9382,3324,2573,8551,8824,4323,7453,2633,909

44 LOKALIZACJA SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W ŁODZI

45 LOKALIZACJA

46 LOKALIZACJA

47 4 ha LOKALIZACJA SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W ŁODZI

48 ok. 10 ha LOKALIZACJA SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W ŁODZI

49 LOKALIZACJA

50 LOKALIZACJA

51 3 ha LOKALIZACJA SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W ŁODZI

52 STRUKTURA INSTYTUCJIONALNA PRZEDSIĘWZIĘCIA I STOSUNKI WŁASNOŚCIOWE Struktura organizacyjna planowanego przedsięwzięcia wymaga określenia: Beneficjenta środków Funduszu Spójności - będącego jednocześnie właścicielem zrealizowanych w ramach przedsięwzięcia instalacji i urządzeń Operatora – podmiotu przewidzianego do eksploatacji instalacji SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W ŁODZI

53 STRUKTURA INSTYTUCJIONALNA PRZEDSIĘWZIĘCIA I STOSUNKI WŁASNOŚCIOWE Definiując przyszłą strukturę instytucjonalną należy przede wszystkim kierować się minimalizacją ostatecznego kosztu waloryzacji energetycznej odpadów tj. ceną za przyjęcie odpadów do instalacji. Cena ta jest funkcją następujących zmiennych: 1.Koszty inwestycyjne, (zakładając stałe koszty instalacji związane z jej wydajnością) różnica zależy w głównej mierze od: istniejącej infrastruktury, warunków gruntowych, kosztów terenu 2.Koszty operacyjne w tym główne składowe różnicujące: koszt przesyłu związane z odległością od rynku zbytu (odbiorcy), koszty personelu, koszty sprawności zarządczej 3.Koszty finansowe, w tym główne składowe różnicujące: koszty pozyskania kapitału (oprocentowanie kredytów, obligacji, zysk partnera prywatnego), 4.Koszty społeczne: ryzyko praktyk monopolistycznych. SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W ŁODZI

54 STRUKTURA INSTYTUCJIONALNA SAMORZĄDOWA FORMUŁA REALIZACJI - SAM Beneficjent i operator - miasto: miasto samodzielnie zarządza posiadanym i wytworzonym w ramach planowanego przedsięwzięcia majątkiem. Uwarunkowania: istotny wpływ miasta na funkcjonowanie systemu możliwość połączenia funkcji Beneficjenta i Operatora systemu (spójny system) konieczność utworzenia w mieście struktury JRP obciążenie budżetu miasta finansowaniem inwestycji odtworzeniowych i rozwojowych konieczność utworzenia zakładu budżetowego Beneficjent i operator - Jednoosobowa Spółka Miasta: jednoosobowa spółka miasta (nowa lub istniejąca) zarządza projektem i jest właścicielem posiadanego i wytworzonego w ramach przedsięwzięcia majątku. Uwarunkowania: istotny wpływ miasta na funkcjonowanie systemu konieczność utworzenia w Spółce struktury JRP spójny system funkcji Beneficjenta i Operatora odciążenie budżetu miasta od finansowania inwestycji odtworzeniowych i rozwojowych SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W ŁODZI

55 STRUKTURA INSTYTUCJIONALNA SAMORZĄDOWA FORMUŁA REALIZACJI W PARCIU O UMOWĘ DZIERŻAWY - SAD Beneficjent i operator – spółka celowa miasta dzierżawiąca teren od firmy Dalkia: Miasto, poprzez celową spółkę, dzierżawi od firmy Dalkia teren pod inwestycję na co najmniej 30 lat. Spółka miasta nie jest jednocześnie powiązana instytucjonalnie i finansowo z podmiotem prywatnym. Posiadany i wytworzony w ramach przedsięwzięcia majątek pozostaje własnością spółki. Uwarunkowania: istotny wpływ miasta na funkcjonowanie systemu czynsz dzierżawny powinien odzwierciedlać ekonomiczną zasadność przedsięwzięcia w czasie konieczność utworzenia w Spółce struktury JRP spójny system funkcji Beneficjenta i Operatora odciążenie budżetu miasta od finansowania inwestycji odtworzeniowych i rozwojowych SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W ŁODZI

56 STRUKTURA INSTYTUCJIONALNA FORMUŁA REALIZACJI W OPARCIU O PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE - PPP Beneficjent – miasto lub jego 100% spółka, operator – spółka miasta z udziałami partnera prywatnego: Spółka miasta lub miasto staje się beneficjentem środków pomocowych, którymi finansuje inwestycje. Tworzona jest spółka PPP, która będzie operatorem. Teren pod inwestycję lub prawo jego użytkowania wniesionym przez partnera prywatnego do spółki miasta. Pakiet kontrolny spółki pozostaje w gestii miasta. Podpisywana jest dodatkowa umowa wsparcia miedzy właścicielami nowej spółki operatorskiej regulująca wzajemne zasady działania udziałowców. Uwarunkowania: zminimalizowany wpływ miasta na funkcjonowanie systemu strategia zarządzania ograniczona do okresu ważności umowy operatorskiej mechanizmy rynkowe, kontrolujące ekonomiczne uzasadnienie projektu partnerstwo prywatne warunkowane zyskiem SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W ŁODZI

57 STRUKTURA INSTYTUCJIONALNA Kryterium oceny/Podmiot SAMSADPPP 1.Zdolność organizacyjna (kadry, potencjał organizacyjny), Doświadczenie w sektorze: Pkt. 0 Doświadczenie w sektorze: Pkt. 2 Doświadczenie w sektorze: Pkt. 2 1.Zdolność kredytowa (posiadany majątek, Cash Flow), Majątek Trwały: Zysk+Amortyzacja: Pkt.-1 Majątek Trwały: Zysk+Amortyzacja: Pkt.-2 Majątek Trwały: Zysk+Amortyzacja: Pkt. - 2 1.Wpływ miasta na kształtowanie zysku operatora Pkt - 2Pkt – 1Pkt - 0 1.Efekty skali (zarządcze) Dodatkowe zatrudnienie Dodatkowe koszty stałe ogólnego zarządu Konieczność przekształceń własnościowych: Utworzenie spółki z. o.o. -operator Pkt.-2 Dodatkowe zatrudnienie Dodatkowe koszty stałe ogólnego zarządu Konieczność przekształceń własnościowych: Tylko operator Pkt.-1 Dodatkowe zatrudnienie Dodatkowe koszty stałe ogólnego zarządu Konieczność przekształceń własnościowych: Utworzenie spółki z. o.o. -operator Pkt. -1 1.Gwarancja unikania finansowania skrośnego Ryzyko finansowania skrośnego gospodarki odpadowej. Pkt. - 1 Ryzyko finansowania skrośnego gospodarki energetycznej. Pkt. - 1 Ryzyko finansowania skrośnego gospodarki odpadowej. Pkt. - 2 1.Koszt kapitałuPkt - 2 Pkt –1 – 2 (Można przyjąć, że miasto i jego spółki mają pewien dodatkowy koszt utraconych korzyści w związku z kredytowaniem projektu. 1.Koszty operacyjne Przy założeniu takiej samej sprawności zarządzania: Pkt – 1-2 Przy założeniu takiej samej sprawności zarządzania: Pkt – 1-2 Przy założeniu takiej samej sprawności zarządzania: Pkt - 2 1.Kwalifikowalność VATPkt -2Pkt – 2Pkt. -2 1.Konkurencja na rynku gospodarki odpadowej, TAK 1.Konkurencja na rynku energii cieplnej i energii elektrycznej. TAKNIE Ogółem punktów111213

58 Dziękujemy za uwagę Tomasz Nowicki tomasz.nowicki@socotec.pl ul. Szpitalna 6,00-031 Warszawa tel. (022) 313 14 67 www.socotec.pl SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W ŁODZI

59

60


Pobierz ppt "SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W ŁODZI SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W ŁODZI – FAZA II WSTĘPNE STUDIUM WYKONALNOŚCI DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google