Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Oferta stypendialna Marie Curie w 7. Programie Ramowym UE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Oferta stypendialna Marie Curie w 7. Programie Ramowym UE."— Zapis prezentacji:

1 Oferta stypendialna Marie Curie w 7. Programie Ramowym UE

2 Stypendia Marie Curie Szkolenie początkujących naukowców - Sieci Marie Curie [Initial Training Networks (ITN)] Kształcenie ustawiczne i rozwój kariery - dla doświadczonych naukowców - Indywidualne stypendia europejskie [Intra-European Fellowships for Career Development (IEF)] - Europejskie granty reintegracyjne [European Reintegration Grants (ERG)] Rozwój współpracy między przemysłem a środowiskiem akademickim - Projekty Marie Curie na współpracę przemysł – nauka [Marie Curie Industry-Academia Partnerships and Pathways (IAPP)] Projekty Marie Curie na współpracę instytucjonalną z krajami trzecimi - Indywidualne stypendia wyjazdowe poza Europę [International Outgoing Fellowships for Career Development (IOF)] - Indywidualne stypendia przyjazdowe do Europy [International Incoming Fellowships (IIF)] - Międzynarodowe granty reintegracyjne [International Reintegration Grants (IRG)] Działania szczegółowe - Nagrody Marie Curie /Researchers Night/ Polityka dot. mobilności naukowców

3 Uczestnicy Instytucja (participant/ beneficiary/ host institution) każda organizacja aktywnie działająca na polu nauki: uczelnia, instytut naukowy, centrum szkoleniowe, przed si ębiorstwo (priorytet dla MŚP) Naukowiec (fellow/researcher) Osoba prowadząca badania naukowe, która ma ukończone studia wyższe i spełnia wymogi danego kraju do ubiegania się o stopień doktora. Początkujący naukowiec (Early-stage researcher) -posiada dyplom magistra -nie ma tytułu doktora -ma do 4 lat (full-ime equivalent) doświadczenia w pracy badawczej po uzyskaniu tytułu magistra, nie ma znaczenia kiedy rozpoczęło się karierę naukową ani też z jakimi przerwami i gdzie się ją realizowało. Doświadczony naukowiec (Experienced researcher) - posiada stopień doktora lub -posiada co najmniej 4 lata doświadczenia (full-time equivalent) w prowadzeniu prac naukowych po uzyskaniu tytułu magistra

4 Kraje Kraje członkowskie UE: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy Kraje stowarzyszone z 7.PR: - Islandia, Lichtenstein, Norwegia (jako kraje EOG) - Izrael, Szwajcaria (na podstawie dwustronnych postanowień dotyczących działalności naukowej) - Chorwacja, Serbia, Turcja, (na podstawie Memorandum of Understanding) Kraje trzecie: Wszystkie pozostałe kraje. Instytucje zlokalizowane w krajach z listy ICPC (FP7 International Co-operation Partner Countries) będą mogły korzystać z dofinansowania w ramach projektu.

5 Ogólne zasady - Podnoszenie kwalifikacji pracowników nauki na dowolnym etapie kariery; - Brak limitu wieku – istotne doświadczenie w prowadzeniu prac badawczych; - Dowolna tematyka badań proponowana przez projektodawców; Projekty indywidualne - naukowiec w porozumieniu z instytucją przygotowuje projekt badawczo-szkoleniowy - kontrakt z KE podpisuje instytucja przyjmująca, która następnie zatrudnia naukowca - pobyt badawczo-szkoleniowy trwa od 12 do 36 miesięcy (w zależności od typu projektu)

6 Zasada mobilności Naukowiec nie może mieć obywatelstwa kraju, w którym zamierza realizować projekt badawczo -szkoleniowy. Wyjątek stanowi podwójne obywatelstwo można wyjechać do kraju w którym się nie przebywało (studia/praca) przez ostatnie 5 lat. Nie można wyjechać do kraju w którym się przebywało (studia/praca) więcej niż w sumie 12 miesięcy w ciągu ostatnich 3 lat. WYJĄTKI: – naukowiec europejski pracujący przez 3 lata poza UE i krajami stowarzyszonymi w okresie ostatnich 4 lat; – kilka obywatelstw (jeśli nie przebywał w kraju przyjmującym co najmniej ostatnich 5 lat); – mechanizmy reintegracyjne – projekt można realizować w kraju posiadanego obywatelstwa – naukowiec z kraju trzeciego, który przebywa legalnie w kraju członkowskim (MS) lub stowarzyszonym z 7.PR (AC) powyżej 3 lat w okresie ostatnich 4, traktowany jest jak obywatel tego kraju MC lub AC w którym przebywał najdłużej.

7 Indywidualne stypendia europejskie (IEF) Wsparcie dla doświadczonych naukowców z krajów członkowskich lub stowarzyszonych z 7.PR na realizację indywidualnego projektu szkoleniowo-badawczego w instytucji zlokalizowanej w innym kraju członkowskim lub stowarzyszonym. Celem jest podniesienie kwalifikacji celem dywersyfikacji kompetencji. Projekt może być realizowany w okresie od 12 do 24 miesięcy. Europejskie granty reintegracyjne (ERG) Akcja przeznaczona jest dla europejskich naukowców korzystających przez co najmniej 18 miesięcy z ofert szkoleniowych Marie Curie 7.PR lub poprzednich programów ramowych, którzy po zakończonym projekcie chcą np. powrócić do swojego macierzystego kraju na okres do 3 lat. Celem jest zachęcenie naukowców do kontynuacji prac badawczych na terenie Europy, ułatwienie naukowcom integracji w nowym środowisku pracy, wzmocnienie brain circulation. Wniosek należy złożyć najwcześniej na 1 rok przez zakończeniem bieżącego projektu Marie Curie i najpóźniej na 6 miesięcy przed jego zakończeniem. Indywidualne stypendia europejskie (IEF) Europejskie granty reintegracyjne (ERG) Kształcenie ustawiczne i rozwój kariery

8 Akcja skierowana jest do doświadczonych naukowców z krajów członkowskich lub stowarzyszonych, którzy są zainteresowani zdobyciem nowej wiedzy, umiejętności, usamodzielnienia się, zdobycia niezależności naukowej w tzw. krajach trzecich. Stypendium zakłada dwie fazy: wyjazdową i powrotną. Faza wyjazdowa może być realizowana w krajach trzecich, w instytucjach partnerskich, z wyjątkiem tych krajów, z którymi 7. PR nie ma współpracy. Stypendium może trwać od 12 do 24 miesięcy. Faza powrotna realizowana jest w krajach członkowskich lub stowarzyszonych UE i trwa połowę fazy pierwszej. Indywidualne stypendia wyjazdowe poza Europę (IOF) W spółpraca instytucjonalna z krajami trzecimi

9 Akcja kierowana jest do wybitnych i doświadczonych naukowców z krajów trzecich zainteresowanych prowadzeniem badań w europejskich instytucjach z krajów członkowskich UE i krajów stowarzyszonych. Stypendium może trwać przez okres od 12 do 24 miesięcy (faza przyjazdowa). W wyjątkowych przypadkach, dla naukowców przyjeżdżających z krajów rozwijających się, o ekonomii w okresie transformacji przewidziana jest faza powrotna, trwająca połowę długości fazy pierwszej (zazwyczaj 1 rok). Indywidualne stypendia przyjazdowe do Europy (IIF) W spółpraca instytucjonalna z krajami trzecimi

10 Międzynarodowe granty reintegracyjne (IRG) W spółpraca instytucjonalna z krajami trzecimi Akcja ma na celu zachęcenie wybitnych i doświadczonych, europejskich naukowców, przebywających i pracujących naukowo w krajach trzecich przynajmniej przez okres 3 lat, do powrotu na kontynent i prowadzenia badań w europejskiej placówkach i przedsiębiorstwach. Stypendium może trwać przez okres od 2 do 4 lat. Nie jest wymagane wcześniejsze uczestnictwo w projektach Marie Curie.

11 Działania Szczegółowe Nagroda Marie Curie Przyznanie nagrody wyraża uznanie dla wybitnych osiągnięć badacza, który w przeszłości korzystał z ofert stypendialnych lub innych szkoleń finansowanych przez UE w ramach Programów Ramowych przez okres przynajmniej 12 miesięcy. Nagroda wynosi 50 000 euro (5 nagród rocznie) Noc Naukowca Akcja Noc Naukowca kierowana jest do młodych naukowców w Europie oraz do przedstawicieli świata nauki, gospodarki i polityki. Celem jest popularyzowanie nauki szerszemu gronu, zrywanie ze stereotypami, przekonanie młodych ludzi do inwestowania w karierę naukową. Akcje o dużym zasięgu geograficznym skupiające liczne rzesze uczestników.

12 Wynagrodzenie (monthly living allowance) - stała kwota, której wysokość zależy od doświadczenia naukowego Koszty związane ze zmianą miejsca pobytu (transnational mobility) - koszty podróży (travel allowance) - kwota stała, zależy od odległości pomiędzy domem a instytucją - koszty relokacji (mobility allowance) - stała kwota wypłacana miesięcznie w wysokości 500 EUR lub 800 EUR (z rodziną) Jednorazowy dodatek "badawczy" (career exploratory allowance) - kwota wysokości 2000 EUR, - przysługuje w przypadku pobytów szkoleniowych trwających co najmniej 1 rok Koszty badań, a także koszty związane z uczestnictwem w szkoleniach, konferencjach... (…expenses of eligible researchers) 1 miesiąc/ 1 naukowiec - w przypadku projektów realizowanych w laboratoriach: 600 EUR/ 800 EUR - w przypadku innych projektów: 300 EUR/500 EUR Świadczenia dla naukowców

13 Wynagrodzenie Naukowiec:Umowa o pracę (/rok) Stypendiu m (/rok) Początkujący naukowiec30 55015 275 Doświadczony naukowiec (4-10 lat doświadczenia) 47 00023 500 Doświadczony naukowiec (> 10 lat doświadczenia) 70 50035 250

14 Ryczałt na koszty podróży Odległość (km)Kwota euro/rok < 500250 500-1000500 1000-1500750 1500-25001000 2500-50001500 5000-100002000 > 100002500

15 Świadczenia dla instytucji Koszty projektu (research training/ transfer of knowledge): - publikacja ofert szkoleniowych, rekrutacja naukowców na szkolenia - promocja platformy szkoleniowej - koordynacja i realizacja działań szkoleniowo-badawczych w ramach Sieci - materiały szkoleniowe 600 EUR/ 1 miesiąc/ 1 naukowiec Koszty organizacji działań o charakterze międzynarodowym, otwartych dla uczestników spoza Sieci: - zapraszanie prelegentów - wynajem pomieszczeń, sprzętu, itp. - wpisowe (fee) dla uczestników spoza Sieci zwrot kosztów wysokości: do 300 EUR/1 dzień/1 naukowiec spoza Sieci - koszty zarządzania projektem (w tym audyt): do 7% (3%) całego budżetu projektu - koszty ogólne (overheads): do 10% całego budżetu projektu - inne, specyficznie uwarunkowane formy dofinansowania, np. na zakup sprzętu

16 Terminy konkursów Konkursy w 2008Planowana data otwarcia Planowana data zamknięcia Budżet (mln EUR) Initial Training Networks04.04.200802.09.2008185 European Reintegration Grants 30.11.2007 03.04.2008 8.10.2008 7 International Reintegration Grant17 Industry-Academia Partnership and Pathways 30.11.200725.03.200845 Intra-European Fellowship 19.03.200819.08.2008 75 International Outgoing Fellowship25 International Incoming Fellowship25

17 Wyszukiwarka stypendiów http://cordis.europa.eu/mc-opportunities/ Europejski portal mobilnych naukowców http://europa.eu.int/eracareers/ Centrum Informacji dla Naukowców http://www.eracareers-poland.gov.pl Międzynarodowe Stowarzyszenie Stypendystów Marie Curie http://www.mariecurie.org/ Seventh Research FrameworkProgramme(FP7) - PEOPLE http://cordis.europa.eu/fp7/people/ Regionalny Punkt Kontaktowy w Poznaniu http://www.ppnt.poznan.pl/rpk Serwis Krajowego Punktu Kontaktowego http://www.kpk.gov.pl/7pr/struktura/3.html Dokumenty: Workprogramme 2008 Call Fiche dla danego konkursu i danej akcji Marie Curie Guide for Applicants dla danej akcji Marie Curie Przydatne strony i dokumenty

18 Dziękuję Państwu za uwagę. Izabela Stelmaszewska Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE ul. Rubież 46, 61-612 Poznań tel.: (61) 827 97 45, fax: (61) 827 97 41 e-mail: is@ppnt.poznan.pl http://www.ppnt.poznan.pl/rpk


Pobierz ppt "Oferta stypendialna Marie Curie w 7. Programie Ramowym UE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google