Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Instrumenty finansowania projektów strukturalnych - CZT i CD

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Instrumenty finansowania projektów strukturalnych - CZT i CD"— Zapis prezentacji:

1 Instrumenty finansowania projektów strukturalnych - CZT i CD
Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instrumenty finansowania projektów strukturalnych - CZT i CD Zygmunt Krasiński

2 finansowania projektu
Instrumenty finansowania projektów strukturalnych – CZT i CD Źródła finansowania projektu Środki własne – w tym wkład rzeczowy Środki publiczne (z UE i krajowe) - prefinansowanie projektu: budżetowe lub komercyjne /nie jest możliwe uzyskanie zaliczki na realizację projektu/ Pozostałe środki zewnętrzne - współfinansowanie wkładu własnego Zygmunt Krasiński

3 Montaż finansowy projektu
Instrumenty finansowania projektów strukturalnych – CZT i CD Montaż finansowy projektu Zygmunt Krasiński

4 Prefinansowanie budżetowe
Instrumenty finansowania projektów strukturalnych – CZT i CD Prefinansowanie budżetowe Nowy mechanizm: Jednostki sektora finansów publicznych mogą otrzymać z budżetu państwa środki na prefinansowanie projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych. Podstawa prawna: Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych (Dz.U z 30 kwietnia 2004 r.) Rozporządzenie Ministra Finansów z 6 września 2004 r. w sprawie przekazywania i zwrotu środków na prefinansowanie Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (Dz.U z 16 września 2004 r.) Zygmunt Krasiński

5 Prefinansowanie budżetowe
Instrumenty finansowania projektów strukturalnych – CZT i CD Prefinansowanie budżetowe Założenia: Środki na prefinansowanie udostępniane są w formie oprocentowanych pożyczek Oprocentowanie pożyczki jest równe 0,02 stopy rentowności 52-tyg. bonów skarbowych sprzedanych na ostatnim przetargu przeprowadzonym w miesiącu poprzedzającym dany kwartał kalendarzowy, dla każdej transzy pożyczki ciągnionej w tym kwartale Oprocentowanie na dzień dzisiejszy: 0,147 % bo rentowność BS-52 z r. wynosi 7,336% Nie są oprocentowane wyłącznie pożyczki udzielane państwowym jednostkom budżetowym, samorządom województw na zadania z zakresu zwalczania bezrobocia realizowane przez wojewódzkie urzędy pracy oraz agencjom płatniczym Jednostki sektora finansów publicznych otwierają w Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) odrębny rachunek bankowy do obsługi finansowej realizowanego projektu Państwowe jednostki budżetowe mogą otworzyć rachunek do obsługi projektu w BGK lub w NBP Zygmunt Krasiński

6 Prefinansowanie budżetowe
Instrumenty finansowania projektów strukturalnych – CZT i CD Prefinansowanie budżetowe Założenia c.d.: Jednostki samorządu terytorialnego mogą otworzyć rachunek w BGK lub w banku prowadzącym obsługę budżetu danej jednostki Umowę pożyczki z jednostką sektora finansów publicznych zawiera właściwy minister odpowiedzialny za zarządzanie danym programem pomocowym BGK zawiera umowy pożyczki z beneficjentami – po zleceniu tego zadania i na warunkach ustalonych przez właściwego ministra Zwrot pożyczki udzielonej na prefinansowanie następuje po otrzymaniu środków z budżetu Unii Europejskiej Pożyczka wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi do budżetu państwa wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych Wykorzystanie pożyczki niezgodne z przeznaczeniem wyklucza przez okres 3 lat prawo do otrzymania środków na współfinansowanie projektów oraz prefinansowanie Zygmunt Krasiński

7 Prefinansowanie budżetowe
Instrumenty finansowania projektów strukturalnych – CZT i CD Prefinansowanie budżetowe Procedura: BGK będzie zawierał umowę pożyczki na podstawie warunków ustalonych przez właściwego ministra Zawarcie umowy pożyczki następuje po przedłożeniu wniosku i pozytywnej opinii Instytucji Zarządzającej Programem Do uruchomienia pożyczki niezbędna jest umowa pożyczki i harmonogram przekazywania transz pożyczki opracowany przez pożyczkobiorcę Uruchomienie pożyczki i regulacja płatności przez bank będzie następować na podstawie faktur i dyspozycji złożonej przez pożyczkobiorcę Wysokość pożyczki jest równa udziałowi dofinansowania ze środków UE w części wydatków kwalifikowanych Zygmunt Krasiński

8 Prefinansowanie budżetowe
Instrumenty finansowania projektów strukturalnych – CZT i CD Prefinansowanie budżetowe Spłata odsetek – miesięcznie na rachunek bankowy w BGK Spłata kapitału, na rachunek w BGK wskazany w umowie o dofinansowanie jako rachunek bankowy projektu beneficjenta Rozliczenie pożyczki następuje w terminie miesiąca od dnia ostatecznego zwrotu pożyczki określonego w umowie, a w przypadku niewpłynięcia w tym terminie środków z budżetu UE, w terminie miesiąca od ich wpływu W przypadku niewpłynięcia środków z budżetu UE z przyczyn zależnych od pożyczkobiorcy, zwrot pożyczki następuje ze środków własnych pożyczkobiorcy, w terminie 3 miesięcy od dnia ostatecznego zwrotu pożyczki Posiadacz rachunku bankowego ponosi koszty prowizji i opłat zgodnie z tabelami prowizji i opłat banku Zygmunt Krasiński

9 Prefinansowanie budżetowe
Instrumenty finansowania projektów strukturalnych – CZT i CD Prefinansowanie budżetowe Beneficjent: Opracowuje i składa projekt, a po przyjęciu projektu do realizacji - podpisuje umowę o finansowaniu projektu z funduszy strukturalnych Zawiera umowy z kontrahentami w ramach realizowanego projektu, ogłasza przetargi na realizację zadań oraz płaci za wystawione faktury. Informuje właściwą instytucję wdrażającą i zarządzającą o trybie wyłaniania wykonawców i dostawców w ramach projektu Przygotowuje wymagane raporty dotyczące wdrażania projektu Przekazuje kopie zapłaconych faktur w celu uzyskania prefinansowania poniesionych wydatków z funduszy strukturalnych Zygmunt Krasiński

10 Instrumenty finansowania projektów strukturalnych – CZT i CD
Oferta bankowa Zygmunt Krasiński

11 Prefinansowanie komercyjne projektu
Instrumenty finansowania projektów strukturalnych – CZT i CD Prefinansowanie komercyjne projektu Kredyt pomostowy Przeznaczenie: pokrycie wydatków kwalifikowanych projektu Kwota kredytu do 100% przyznanej refundacji Zabezpieczenie obligatoryjne: cesja praw do refundacji Procedura bankowa – dokumenty – promesa bankowa Uruchomienie kredytu: po podpisaniu umowy o dotację i umowy kredytu spłata kredytu (wartości nominalnej): z otrzymanej refundacji Oprocentowanie kredytu: stawka bazowa + marża Opłaty i prowizje: zgodnie z taryfą banku Zygmunt Krasiński

12 Współfinansowanie projektu
Instrumenty finansowania projektów strukturalnych – CZT i CD Współfinansowanie projektu Kredyt współfinansujący wkład własny/inwestycyjny Przeznaczenie: pokrycie kosztów projektu Kwota kredytu, np. do 90% wartości przedsięwzięcia Minimalny wkład własny, np. 10% Zabezpieczenie kredytu – zgodnie z przepisami wewnętrznymi banku Pozytywne rozpatrzenie wniosku przez bank – promesa bankowa Uruchomienie kredytu: po podpisaniu umowy o dotację i umowy kredytu – jednorazowo lub w transzach Spłata kredytu: po zakończeniu realizacji projektu, zgodnie z zaakceptowanym harmonogramem spłat Oprocentowanie kredytu: stawka bazowa + marża Opłaty i prowizje: zgodnie z taryfą banku Zygmunt Krasiński

13 Pozostałe instrumenty finansowe
Instrumenty finansowania projektów strukturalnych – CZT i CD Pozostałe instrumenty finansowe i produkty bankowe Doradztwo finansowe w zakresie opracowania założeń montażu finansowego projektu Prowadzenie rachunku bankowego projektu (otwarcie rachunku po podpisaniu umowy o realizacji projektu) Leasing Finansowanie wykonawców i/lub podwykonawców projektu, Obsługa rozliczeń projektu Obsługa gwarancji przetargowych Obsługa gwarancji dobrego wykonania kontraktu Zygmunt Krasiński

14 Leasing nowych środków trwałych
Instrumenty finansowania projektów strukturalnych – CZT i CD Leasing nowych środków trwałych Bezpośrednim odbiorcą wsparcia jest korzystający Zakres wsparcia - wydatki na zapłatę rat kapitałowych z tytułu leasingu nowych środków trwałych, z wyjątkiem leasingu zwrotnego Leasing finansowy – umowa leasingu prowadzi do przeniesienia własności przedmiotu leasingu na korzystającego Uznanie wydatków – tylko w okresie kwalifikowania wydatków, do wartości nie przekraczającej wartości zakupu przedmiotu leasingu przez finansującego Pomoc wypłacana jednorazowo lub w transzach, zgodnie z faktycznie płaconymi ratami leasingu Zygmunt Krasiński

15 Fundusz poręczeń unijnych
Instrumenty finansowania projektów strukturalnych – CZT i CD Fundusz poręczeń unijnych Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Funduszu Poręczeń Unijnych (Dz.U. 2004, nr 121, poz. 1262) Realizuje porozumienie zawarte pomiędzy przedstawicielami Rządu, a Związkiem Banków Polskich. Usytuowany w Banku Gospodarstwa Krajowego Cel: zwiększenie dostępu podmiotów do kredytu bankowego oraz pozyskiwania środków z emisji obligacji w celu możliwie dużego wykorzystania środków UE. Zygmunt Krasiński

16 Fundusz poręczeń unijnych
Instrumenty finansowania projektów strukturalnych – CZT i CD Fundusz poręczeń unijnych Zadanie   Udzielanie gwarancji i poręczeń na spłatę kredytów oraz na wykonanie zobowiązań wynikających z emisji obligacji. Warunek Gwarantowane lub poręczane środki są przeznaczane na finansowanie przedsięwzięć współfinansowanych ze środków UE. Efekt - obniżenie ryzyka kredytowego, co zwiększa zbiór projektów możliwych do finansowania kredytem/obligacjami - obniżenie ceny kredytu/emisji obligacji Zygmunt Krasiński

17 Fundusz poręczeń unijnych
Instrumenty finansowania projektów strukturalnych – CZT i CD Fundusz poręczeń unijnych Źródła finansowania środki pieniężne przekazywane przez Narodowy Bank Polski z tytułu oprocentowania rezerwy obowiązkowej od depozytów banków utrzymywanych w NBP pozostałe: odsetki z lokat wolnych środków Funduszu, opłaty prowizyjne, darowizny i inne Szacunkowa wielkość Funduszu   Na poziomie mln zł. Daje to możliwość uruchomienia gwarancji na kwotę około 3 mld zł. Zygmunt Krasiński

18 Fundusz poręczeń unijnych
Instrumenty finansowania projektów strukturalnych – CZT i CD Fundusz poręczeń unijnych Zasady funkcjonowania Gwarancją lub poręczeniem może być objęta kwota kredytu lub wyemitowanych obligacji przeznaczona na finansowanie: - nakładów refinansowanych ze środków UE: do wysokości 80% - wkładu własnego na przedsięwzięcie współfinansowane ze środków UE: do wysokości 60% Gwarancją lub poręczeniem objęta będzie kwota główna kredytu lub wartość nominalna obligacji bez odsetek Jednostkowa kwota gwarancji lub poręczenia nie może przekroczyć równowartości w złotych Euro Gwarancja lub poręczenie nie mogą być udzielone po uruchomieniu kredytu lub emisji obligacji Zygmunt Krasiński

19 Fundusz poręczeń unijnych
Instrumenty finansowania projektów strukturalnych – CZT i CD Fundusz poręczeń unijnych Procedura złożenie przez kredytobiorcę do BGK wniosku o udzielenie gwarancji lub poręczenia wraz z dokumentami pozytywna ocena zdolności kredytobiorcy do wywiązania się ze zobowiązań kredytowych ustanowienie zabezpieczenia gwarancji lub poręczenia - weksel „in blanco” wniesienie opłaty prowizyjnej Zygmunt Krasiński

20 Fundusz poręczeń unijnych
Instrumenty finansowania projektów strukturalnych – CZT i CD Fundusz poręczeń unijnych Koszty poręczenia lub gwarancji: opłata prowizyjna naliczana od kwoty objętej poręczeniem: 0,50 % - przy poręczeniu udzielanym na okres do 1 roku 0,75 % - przy poręczeniu udzielanym na okres od 1 roku do 2 lat 1,00 % - przy poręczeniu udzielanym na okres od 2 do 3 lat 1,25 % - przy poręczeniu udzielanym na okres od 3 do 5 lat 1,50 % - przy poręczeniu udzielanym na okres dłuższy niż 5 lat w przypadku gwarancji opłata prowizyjna będzie ok. dwukrotnie wyższa od pobieranej w przypadku poręczenia. Zygmunt Krasiński

21 Zygmunt Krasiński Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE
Instrumenty finansowania projektów strukturalnych – CZT i CD Zygmunt Krasiński Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE tel.: (22) w. 211 Zygmunt Krasiński


Pobierz ppt "Instrumenty finansowania projektów strukturalnych - CZT i CD"

Podobne prezentacje


Reklamy Google