Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zygmunt Krasiński 1 Instrumenty finansowania projektów strukturalnych - CZT i CD Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zygmunt Krasiński 1 Instrumenty finansowania projektów strukturalnych - CZT i CD Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE"— Zapis prezentacji:

1 Zygmunt Krasiński 1 Instrumenty finansowania projektów strukturalnych - CZT i CD Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

2 Zygmunt Krasiński 2 Środki własne – w tym wkład rzeczowy Środki publiczne (z UE i krajowe) - prefinansowanie projektu: budżetowe lub komercyjne /nie jest możliwe uzyskanie zaliczki na realizację projektu/ Pozostałe środki zewnętrzne - współfinansowanie wkładu własnego Instrumenty finansowania projektów strukturalnych – CZT i CD Źródła finansowania projektu

3 Zygmunt Krasiński 3 Instrumenty finansowania projektów strukturalnych – CZT i CD Montaż finansowy projektu Całkowity koszt projektu Koszty kwalifikowane Wkład publiczny Wkład UEWkład krajowy Prefinansowanie kredyt pomostowy budżetowe Wkład własny Wkład pieniężny Środki własne Finansowanie zewnętrzne kredytLeasing Wkład rzeczowy Koszty niekwalifikowane Środki własne Finansowanie zewnętrzne kredyt Leasing

4 Zygmunt Krasiński 4 Nowy mechanizm: Jednostki sektora finansów publicznych mogą otrzymać z budżetu państwa środki na prefinansowanie projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych. Podstawa prawna: Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych (Dz.U z 30 kwietnia 2004 r.) Rozporządzenie Ministra Finansów z 6 września 2004 r. w sprawie przekazywania i zwrotu środków na prefinansowanie Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (Dz.U z 16 września 2004 r.) Instrumenty finansowania projektów strukturalnych – CZT i CD Prefinansowanie budżetowe

5 Zygmunt Krasiński 5 Założenia: Środki na prefinansowanie udostępniane są w formie oprocentowanych pożyczek Oprocentowanie pożyczki jest równe 0,02 stopy rentowności 52-tyg. bonów skarbowych sprzedanych na ostatnim przetargu przeprowadzonym w miesiącu poprzedzającym dany kwartał kalendarzowy, dla każdej transzy pożyczki ciągnionej w tym kwartale Oprocentowanie na dzień dzisiejszy: 0,147 % bo rentowność BS-52 z r. wynosi 7,336% Nie są oprocentowane wyłącznie pożyczki udzielane państwowym jednostkom budżetowym, samorządom województw na zadania z zakresu zwalczania bezrobocia realizowane przez wojewódzkie urzędy pracy oraz agencjom płatniczym Jednostki sektora finansów publicznych otwierają w Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) odrębny rachunek bankowy do obsługi finansowej realizowanego projektu Państwowe jednostki budżetowe mogą otworzyć rachunek do obsługi projektu w BGK lub w NBP Instrumenty finansowania projektów strukturalnych – CZT i CD Prefinansowanie budżetowe

6 Zygmunt Krasiński 6 Założenia c.d.: Jednostki samorządu terytorialnego mogą otworzyć rachunek w BGK lub w banku prowadzącym obsługę budżetu danej jednostki Umowę pożyczki z jednostką sektora finansów publicznych zawiera właściwy minister odpowiedzialny za zarządzanie danym programem pomocowym BGK zawiera umowy pożyczki z beneficjentami – po zleceniu tego zadania i na warunkach ustalonych przez właściwego ministra Zwrot pożyczki udzielonej na prefinansowanie następuje po otrzymaniu środków z budżetu Unii Europejskiej Pożyczka wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi do budżetu państwa wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych Wykorzystanie pożyczki niezgodne z przeznaczeniem wyklucza przez okres 3 lat prawo do otrzymania środków na współfinansowanie projektów oraz prefinansowanie Instrumenty finansowania projektów strukturalnych – CZT i CD Prefinansowanie budżetowe

7 Zygmunt Krasiński 7 Procedura: BGK będzie zawierał umowę pożyczki na podstawie warunków ustalonych przez właściwego ministra Zawarcie umowy pożyczki następuje po przedłożeniu wniosku i pozytywnej opinii Instytucji Zarządzającej Programem Do uruchomienia pożyczki niezbędna jest umowa pożyczki i harmonogram przekazywania transz pożyczki opracowany przez pożyczkobiorcę Uruchomienie pożyczki i regulacja płatności przez bank będzie następować na podstawie faktur i dyspozycji złożonej przez pożyczkobiorcę Wysokość pożyczki jest równa udziałowi dofinansowania ze środków UE w części wydatków kwalifikowanych Instrumenty finansowania projektów strukturalnych – CZT i CD Prefinansowanie budżetowe

8 Zygmunt Krasiński 8 Spłata odsetek – miesięcznie na rachunek bankowy w BGK Spłata kapitału, na rachunek w BGK wskazany w umowie o dofinansowanie jako rachunek bankowy projektu beneficjenta Rozliczenie pożyczki następuje w terminie miesiąca od dnia ostatecznego zwrotu pożyczki określonego w umowie, a w przypadku niewpłynięcia w tym terminie środków z budżetu UE, w terminie miesiąca od ich wpływu W przypadku niewpłynięcia środków z budżetu UE z przyczyn zależnych od pożyczkobiorcy, zwrot pożyczki następuje ze środków własnych pożyczkobiorcy, w terminie 3 miesięcy od dnia ostatecznego zwrotu pożyczki Posiadacz rachunku bankowego ponosi koszty prowizji i opłat zgodnie z tabelami prowizji i opłat banku Instrumenty finansowania projektów strukturalnych – CZT i CD Prefinansowanie budżetowe

9 Zygmunt Krasiński 9 Beneficjent: Opracowuje i składa projekt, a po przyjęciu projektu do realizacji - podpisuje umowę o finansowaniu projektu z funduszy strukturalnych Zawiera umowy z kontrahentami w ramach realizowanego projektu, ogłasza przetargi na realizację zadań oraz płaci za wystawione faktury. Informuje właściwą instytucję wdrażającą i zarządzającą o trybie wyłaniania wykonawców i dostawców w ramach projektu Przygotowuje wymagane raporty dotyczące wdrażania projektu Przekazuje kopie zapłaconych faktur w celu uzyskania prefinansowania poniesionych wydatków z funduszy strukturalnych Instrumenty finansowania projektów strukturalnych – CZT i CD Prefinansowanie budżetowe

10 Zygmunt Krasiński 10 Instrumenty finansowania projektów strukturalnych – CZT i CD Oferta bankowa Kompleksowa obsługa finansowa projektu Kredyt pomostowy Kredyt współfinansujący wkład własny / inwestycyjny Pozostałe instrumenty finansowe i produkty bankowe

11 Zygmunt Krasiński 11 Kredyt pomostowy Przeznaczenie: pokrycie wydatków kwalifikowanych projektu Kwota kredytu do 100% przyznanej refundacji Zabezpieczenie obligatoryjne: cesja praw do refundacji Procedura bankowa – dokumenty – promesa bankowa Uruchomienie kredytu: po podpisaniu umowy o dotację i umowy kredytu spłata kredytu (wartości nominalnej): z otrzymanej refundacji Oprocentowanie kredytu: stawka bazowa + marża Opłaty i prowizje: zgodnie z taryfą banku Instrumenty finansowania projektów strukturalnych – CZT i CD Prefinansowanie komercyjne projektu

12 Zygmunt Krasiński 12 Kredyt współfinansujący wkład własny/inwestycyjny Przeznaczenie: pokrycie kosztów projektu Kwota kredytu, np. do 90% wartości przedsięwzięcia Minimalny wkład własny, np. 10% Zabezpieczenie kredytu – zgodnie z przepisami wewnętrznymi banku Pozytywne rozpatrzenie wniosku przez bank – promesa bankowa Uruchomienie kredytu: po podpisaniu umowy o dotację i umowy kredytu – jednorazowo lub w transzach Spłata kredytu: po zakończeniu realizacji projektu, zgodnie z zaakceptowanym harmonogramem spłat Oprocentowanie kredytu: stawka bazowa + marża Opłaty i prowizje: zgodnie z taryfą banku Instrumenty finansowania projektów strukturalnych – CZT i CD Współfinansowanie projektu

13 Zygmunt Krasiński 13 Doradztwo finansowe w zakresie opracowania założeń montażu finansowego projektu Prowadzenie rachunku bankowego projektu (otwarcie rachunku po podpisaniu umowy o realizacji projektu) Leasing Finansowanie wykonawców i/lub podwykonawców projektu, Obsługa rozliczeń projektu Obsługa gwarancji przetargowych Obsługa gwarancji dobrego wykonania kontraktu Instrumenty finansowania projektów strukturalnych – CZT i CD Pozostałe instrumenty finansowe i produkty bankowe

14 Zygmunt Krasiński 14 Bezpośrednim odbiorcą wsparcia jest korzystający Zakres wsparcia - wydatki na zapłatę rat kapitałowych z tytułu leasingu nowych środków trwałych, z wyjątkiem leasingu zwrotnego Leasing finansowy – umowa leasingu prowadzi do przeniesienia własności przedmiotu leasingu na korzystającego Uznanie wydatków – tylko w okresie kwalifikowania wydatków, do wartości nie przekraczającej wartości zakupu przedmiotu leasingu przez finansującego Pomoc wypłacana jednorazowo lub w transzach, zgodnie z faktycznie płaconymi ratami leasingu Instrumenty finansowania projektów strukturalnych – CZT i CD Leasing nowych środków trwałych

15 Zygmunt Krasiński 15 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Funduszu Poręczeń Unijnych (Dz.U. 2004, nr 121, poz. 1262) Realizuje porozumienie zawarte pomiędzy przedstawicielami Rządu, a Związkiem Banków Polskich. Usytuowany w Banku Gospodarstwa Krajowego Cel: zwiększenie dostępu podmiotów do kredytu bankowego oraz pozyskiwania środków z emisji obligacji w celu możliwie dużego wykorzystania środków UE. Instrumenty finansowania projektów strukturalnych – CZT i CD Fundusz poręczeń unijnych

16 Zygmunt Krasiński 16 Zadanie Udzielanie gwarancji i poręczeń na spłatę kredytów oraz na wykonanie zobowiązań wynikających z emisji obligacji. Warunek Gwarantowane lub poręczane środki są przeznaczane na finansowanie przedsięwzięć współfinansowanych ze środków UE. Efekt - obniżenie ryzyka kredytowego, co zwiększa zbiór projektów możliwych do finansowania kredytem/obligacjami - obniżenie ceny kredytu/emisji obligacji Instrumenty finansowania projektów strukturalnych – CZT i CD Fundusz poręczeń unijnych

17 Zygmunt Krasiński 17 Źródła finansowania środki pieniężne przekazywane przez Narodowy Bank Polski z tytułu oprocentowania rezerwy obowiązkowej od depozytów banków utrzymywanych w NBP pozostałe: odsetki z lokat wolnych środków Funduszu, opłaty prowizyjne, darowizny i inne Szacunkowa wielkość Funduszu Na poziomie mln zł. Daje to możliwość uruchomienia gwarancji na kwotę około 3 mld zł. Instrumenty finansowania projektów strukturalnych – CZT i CD Fundusz poręczeń unijnych

18 Zygmunt Krasiński 18 Zasady funkcjonowania Gwarancją lub poręczeniem może być objęta kwota kredytu lub wyemitowanych obligacji przeznaczona na finansowanie: - nakładów refinansowanych ze środków UE: do wysokości 80% - wkładu własnego na przedsięwzięcie współfinansowane ze środków UE: do wysokości 60% Gwarancją lub poręczeniem objęta będzie kwota główna kredytu lub wartość nominalna obligacji bez odsetek Jednostkowa kwota gwarancji lub poręczenia nie może przekroczyć równowartości w złotych Euro Gwarancja lub poręczenie nie mogą być udzielone po uruchomieniu kredytu lub emisji obligacji Instrumenty finansowania projektów strukturalnych – CZT i CD Fundusz poręczeń unijnych

19 Zygmunt Krasiński 19 Procedura złożenie przez kredytobiorcę do BGK wniosku o udzielenie gwarancji lub poręczenia wraz z dokumentami pozytywna ocena zdolności kredytobiorcy do wywiązania się ze zobowiązań kredytowych ustanowienie zabezpieczenia gwarancji lub poręczenia - weksel in blanco wniesienie opłaty prowizyjnej Instrumenty finansowania projektów strukturalnych – CZT i CD Fundusz poręczeń unijnych

20 Zygmunt Krasiński 20 Koszty poręczenia lub gwarancji: opłata prowizyjna naliczana od kwoty objętej poręczeniem: 0,50 %- przy poręczeniu udzielanym na okres do 1 roku 0,75 %- przy poręczeniu udzielanym na okres od 1 roku do 2 lat 1,00 %- przy poręczeniu udzielanym na okres od 2 do 3 lat 1,25 % - przy poręczeniu udzielanym na okres od 3 do 5 lat 1,50 % - przy poręczeniu udzielanym na okres dłuższy niż 5 lat w przypadku gwarancji opłata prowizyjna będzie ok. dwukrotnie wyższa od pobieranej w przypadku poręczenia. Instrumenty finansowania projektów strukturalnych – CZT i CD Fundusz poręczeń unijnych

21 Zygmunt Krasiński 21 Zygmunt Krasiński Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE tel.: (22) w. 211 Instrumenty finansowania projektów strukturalnych – CZT i CD


Pobierz ppt "Zygmunt Krasiński 1 Instrumenty finansowania projektów strukturalnych - CZT i CD Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google