Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.ppnt.poznan.pl/rpk Specjalne projekty wspierające współpracę MŚP i nauki w 7. Programie Ramowym UE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.ppnt.poznan.pl/rpk Specjalne projekty wspierające współpracę MŚP i nauki w 7. Programie Ramowym UE."— Zapis prezentacji:

1 www.ppnt.poznan.pl/rpk Specjalne projekty wspierające współpracę MŚP i nauki w 7. Programie Ramowym UE.

2 www.ppnt.poznan.pl/rpk Capacities – Możliwości Cel: pomoc w formowaniu polityki w dziedzinie badań naukowych, poprzez określenie zadań przewidzianych do realizacji w skali regionalnej. Program wspiera badania, rozwój technologiczny i innowacyjny. http://cordis.europa.eu/fp7/capacities/home_en.html

3 www.ppnt.poznan.pl/rpk Capacities – Możliwości 1.Infrastruktury badawcze (1 715 mln euro) 2.Badania na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) (1 336 mln euro) 3.Regiony wiedzy (126 mln euro) 4.Potencjał badawczy (340 mln euro) 5.Nauka w społeczeństwie (330 mln euro) 6.Spójny rozwój polityk badawczych (70 mln euro) 7.Działania w zakresie współpracy międzynarodowej (180 mln euro)

4 www.ppnt.poznan.pl/rpk Badania na rzecz MŚP Cel: rozwiązywanie problemów technologicznych na rzecz małych grup innowacyjnych MŚP przez jednostki naukowe - głównie firmy niskiej lub średniej techniki z ograniczonymi możliwościami prowadzenia badań samodzielnie, Skład konsorcjum: - Minimum 3 MŚP z 3 różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych z UE, - 2 niezależnych wykonawców badań, - Dodatkowo: duże przedsiębiorstwa oraz użytkownicy końcowi, - Zalecana wielkość konsorcjum to 5-10 uczestników. Czas trwania projektu 1-2 lata, Budżet projektu 0,5 - 1,5 mln euro,

5 www.ppnt.poznan.pl/rpk Cel: opracowywanie technicznych rozwiązań problemów wspólnych dla większej liczby MŚP (stowarzyszenia, izby gospodarcze) w określonych sektorach przemysłu przez jednostki naukowe -Stowarzyszenia/izby grupujące MŚP powinny znać lub móc zidentyfikować techniczne problemy swoich członków Skład konsorcjum: -Minimum 3 stowarzyszenia MŚP o zasięgu ogólnokrajowym z 3 różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych z UE lub 1 stowarzyszenie o zasięgu ogólnoeuropejskim, -2 niezależnych wykonawców badań, -Dodatkowo: inne przedsiębiorstwa, użytkownicy końcowi, -Zalecana wielkość konsorcjum to 10-15 uczestników. czas trwania projektu 2- 3 lata, budżet projektu 1,5 - 4 mln euro, Badania na rzecz stowarzyszeń MŚP

6 www.ppnt.poznan.pl/rpk Dokumentacja konkursowa CAPACITIES http://cordis.europa.eu/fp7/capacities/home_en.html - Dokument programowy (Work Programme) - Odpowiedni Przewodnik dla aplikantów (Guide for applicants) - Tekst konkursu (Call fiche) - Broszura o 7. Programie Ramowym (FP7 Factsheets)

7 www.ppnt.poznan.pl/rpk 1. Jakość naukowo-technologiczna, zgodność z tematyką konkursu 1.1. Koncepcja i cele projektu 1.2. Aspekt innowacyjny w odniesieniu do aktualnego stanu wiedzy 1.3. Wkład w rozwój wiedzy/postęp technologiczny 1.4. Metodologia i plan pracy 2. Wdrożenie 2.1. Jakość konsorcjum jako całości 2.1.1 Zarządzanie projektem i procedury 2.1.2 Opis konsorcjum 2.2. Opis budżetu projektu 3. Wpływ 3.1. Oczekiwane rezultaty wymienione w programie pracy 3.2. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów projektu, zarządzanie własnością intelektualną 3.2.1. Rezultaty projektu i prawa własności intelektualnej (IPR) 3.2.2. Rozpowszechnianie i praktyczne zastosowanie 4. Kwestie etyczne 5. Równość szans Struktura wniosku

8 www.ppnt.poznan.pl/rpk Działania w projektach -Badania i rozwój technologiczny (RTD) - zasadnicza część projektu, domena wykonawców badań. Celem jest uzyskanie nowej wiedzy, metod, technik, technologii. -MŚP testują wyniki badań oraz uczestniczą w działaniach przygotowawczych do wdrożenia. -Demonstracje (DEMO) – sprawdzanie w praktyce nowych technologii opracowanych na skalę laboratoryjną, demonstracja funkcjonalności, ułatwienie późniejszego wdrożenia -Etap przed ewentualnym skomercjalizowaniem

9 www.ppnt.poznan.pl/rpk Działania w projektach -Inne (OTHER) – szkolenia i rozpowszechnianie wyników projektu, mają ułatwić przejęcie rezultatów badań MŚP -Zarządzanie konsorcjum (MANAG) *– działania dotyczące zarządzania projektem na poziomie konsorcjum: -Komunikacja z KE, aspekty prawne, finansowe, administracyjne * (dopuszczalne jest powierzenie roli koordynatora projektu wykonawcy badań lub podmiotowi specjalizującemu się w zarządzaniu projektami)

10 www.ppnt.poznan.pl/rpk Prawa własności intelektualnej -Prawa własności intelektualnej oraz sposoby eksploatacji rezultatów projektu należy ustalić w momencie przygotowywania wniosku, - Z zasady rezultaty projektu są własnością MŚP, konsorcjum może postanowić inaczej, -Wiedza wygenerowana w projekcie może pozostać własnością wykonawców badań, MŚP mogą zapewnić sobie do niej dostęp na zasadzie licencji. W zamian wykonawcy badań powinni wnieść własny wkład finansowy do budżetu projektu, -Zasady dotyczące własności intelektualnej oraz sposobu udzielania informacji poufnych w projekcie reguluje umowa konsorcjum (Consortium Agreement - http://www.desca-fp7.eu/DESCA/intro.htm). http://www.ipr-helpdesk.org/index.html

11 www.ppnt.poznan.pl/rpk Korzyści -Środki finansowe uzyskane przez instytucję w ramach Programów Ramowych UE podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych oraz od osób fizycznych. -Natychmiastowy i nieograniczony dostęp do wyników badań. -Możliwość zabezpieczenia prawnego wiedzy i technologii wnoszonej przez daną firmę do projektu, jak również opracowanej przez daną firmę w trakcie trwania projektu. -Nawiązanie międzynarodowej współpracy i nowych kontaktów, wzrost prestiżu i konkurencyjności firmy.

12 www.ppnt.poznan.pl/rpk Finansowanie -Brak wkładu gotówkowego do projektu. -Wkład w formie robocizny, dostępu do materiałów, itp. -Koszty projektu to także koszty bezpośrednie i koszty pośrednie. -Firmy biorące w udział w projekcie, nie są pociągane do odpowiedzialności finansowej, nie muszą także zwracać otrzymanych od KE pieniędzy.

13 www.ppnt.poznan.pl/rpk Dofinansowanie KE -Działania badawczo – rozwojowe – do 50 % -Podmioty publiczne o charakterze niezarobkowym, szkoły średnie, uczelnie wyższe, organizacje badawcze oraz MŚP – do 75 % -Działania demonstracyjne – do 50 % -Inne działania/zarządzanie – do 100 % Dofinansowanie KE - ograniczone do wartości 110 % całkowitej kwoty podwykonawstwa w zakresie działań badawczo – rozwojowych i demonstracji, przeznaczonej dla wykonawców badań (łącznej kwoty faktur przedstawionych MŚP przez wykonawców badań.)

14 www.ppnt.poznan.pl/rpk Dofinansowanie KE BUDŻET WYKONAWCÓW BADAŃ Do kosztów wykonawców badań zalicza się: - koszty związane z zarządzaniem konsorcjum, - inne działania (szkolenia, upowszechnianie rezultatów), - koszty prowadzonych badań i demonstracji zostają ujęte w budżecie MŚP, które zapłacą je wykonawcom badań (faktura).

15 www.ppnt.poznan.pl/rpk Aktualne konkursy Badania na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw Znak konkursu: FP7-SME-2008-1 Budżet: 92,72 mln Termin składania wniosków: 11 kwietnia 2008 r. Zakres konkursu: Projekty współpracy małych i średnich przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, wszystkie dziedziny badań. Dokumentacja konkursowa: http://cordis.europa.eu/fp7/capacities/research-sme_en.html - Find call for this activity

16 www.ppnt.poznan.pl/rpk Izabela Stelmaszewska Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Fundacja UAM – Poznański Park Naukowo-Technologiczny ul. Rubież 46, 61-612 Poznań tel. (61) 8279745; e-mail: is@ppnt.poznan.pl www.ppnt.poznan.pl/rpk Dziękuję Państwu za uwagę!


Pobierz ppt "Www.ppnt.poznan.pl/rpk Specjalne projekty wspierające współpracę MŚP i nauki w 7. Programie Ramowym UE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google