Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stymulowanie udziału MŚP w projektach badawczych w 7. Programie Ramowym UE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stymulowanie udziału MŚP w projektach badawczych w 7. Programie Ramowym UE."— Zapis prezentacji:

1 Stymulowanie udziału MŚP w projektach badawczych w 7. Programie Ramowym UE

2 Plan prezentacji l Dlaczego projekty na skalę europejską? l 7. Program Ramowy - struktura l Platformy Technologiczne l Program Konkurencyjność i Innowacje - CIP l Ułatwienia i Zasady Uczestnictwa l Finansowanie l Kalendarz przygotowań do 7.PR l Ważne strony internetowe

3 Strategia Lizbońska Badania 7.PR Wzrost i miejsca pracy EdukacjaInnowacje CIP B+R przyczyniają się do realizacji celów Strategii Lizbońskiej: wzrost gospodarczy, tworzenie miejsc pracy, ochrona środowiska, wyzwania społeczne: walka z ubóstwem, poprawa zdrowia i jakości życia (GSM, praca zdalna, bezpieczne drogi, etc.)

4 Dlaczego projekty na skalę europejską? l Łączenie różnych potencjałów Osiągnięcie masy krytycznej, Stymulowanie wielkiej nauki, Wpływ sektora prywatnego. l Doskonałość w badaniach Wspieranie karier naukowych i mobilności naukowców, Tworzenie światowej klasy centrów doskonałości, Konkurencja na poziomie UE celem podniesienia jakości i kreatywności. l Integracja badań Ukierunkowanie na wyzwania ogólnoeuropejskie, Koordynacja polityk krajowych i regionalnych, Prowadzenie porównywalnych badań na poziomie UE, Szersze rozpowszechnianie wyników badań.

5 7. Program Ramowy UE

6 Cooperation – Collaborative research People – Human Potential JRC (nuklearne) Ideas – Frontier Research Capacities – Research Capacity Joint Research Centre – JRC (nie-nuklearne) Euratom + 7.PR – Programy szczegółowe

7 10 obszarów tematycznych 1. Zdrowie (6 050 mln euro) 2. Żywność, rolnictwo i biotechnologia (1 935 mln euro) 3. Technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT) (9 110 mln euro) 4. Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcyjne (3 500 mln euro) 5. Energia (2 300 mln euro) 6. Środowisko (w tym zmiany klimatyczne) (1 900 mln euro) 7. Transport (w tym aeronautyka) (4 180 mln euro) 8. Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyka (610 mln euro) 9. Przestrzeń kosmiczna (1 430 mln euro) 10. Bezpieczeństwo (1 350 mln euro) Cooperation – Współpraca w badaniach

8 Badania we współpracy (Collaborative research) (Collaborative projects; Networks of Excellence; Coordination/support actions) Badania we współpracy (Collaborative research) (Collaborative projects; Networks of Excellence; Coordination/support actions) Wspólne Inicjatywy Technologiczne (Joint Technology Initiatives) Koordynację nie-Wspólnotowych programów badawczych (ERA-NET; ERA-NET+; Article 169) Koordynację nie-Wspólnotowych programów badawczych (ERA-NET; ERA-NET+; Article 169) Współpracę międzynarodową Cooperation – Współpraca w badaniach l W każdym z obszarów będzie odpowiednia elastyczność tematyczna l Rozpowszechnianie wiedzy i transfer wyników będzie wspierany we wszystkich tematach l Wsparcie będzie wdrażane poprzez:

9 CP (Collaborative projects) Projekty współpracy l IP (Large-scale integrating projects) duże, szeroko zakrojone, ambitne projekty realizowane przez wielu partnerów. Podobne do projektów zintegrowanych z 6.PR – poświecone są przede wszystkim badaniom, ale mogą również zawierać moduły szkoleniowe, demonstracji, rozpowszechniania wyników czy transferu technologii. (od 3 do 6 mln EURO) l STREP (Small or medium-scale focused research projects) wielopartnerskie projekty badań, demonstracji lub innowacji na mniejszą skalę i o mniejszym rozmachu. (do 3 mln EURO)

10 - Stosowany w programach szczegółowych Cooperation, Capacities - Minimum 3 niezależne od siebie instytucje z 3 różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych z UE - Odbiorcy: instytuty naukowe, uniwersytety, przedsiębiorstwa (MŚP), odbiorcy końcowi - czas trwania: 24 – 60 miesięcy - formy finansowania: refundacja poniesionych kosztów lub inne określone w planie pracy

11 NoE (Networks of excellence) Sieci doskonałości l Celem jest tworzenie stałych sieci współpracy, dzięki którym Europa będzie mogła przeciwstawić się fragmentacji badań oraz objąć przewodnictwo światowe w konkretnych dziedzinach. l Projekty tworzą i realizują Wspólny Program Badań - tworzenie wspólnej polityki i programu badań, wspólnego rozwoju i zarządzania infrastrukturą, wymiany naukowej i szkoleń. Projekty nie finansują samych badań. l (od 3 do 6 mln EURO) - Stosowany w programach szczegółowych Cooperation, Capacities - Minimum 3 niezależne od siebie instytucje z 3 różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych z UE - Odbiorcy: instytuty naukowe, uniwersytety - czas trwania: 48 – 60 miesięcy - formy finansowania: refundacja poniesionych kosztów lub inne określone w planie pracy

12 CSA (Coordnation and Support Actions) Akcje wspierające i koordynujące l CA (Coordination actions) - działania koordynujące. Promowanie współpracy oraz koordynowanie działalności badawczej i innowacyjnej finansowanej na szczeblach krajowych. W ich zakres wchodzi definiowanie, organizowanie i zarządzanie wspólnymi lub łącznymi inicjatywami oraz takie działania jak: organizowanie konferencji, spotkań, studia, wymiany personelu, wymiana i upowszechnianie dobrych praktyk, tworzenie wspólnych systemów informacyjnych i grup eksperckich. Projekty nie finansują samych badań. (do 1 mln EURO) l SA (Support actions) - działania wspierające. Mogą być działaniami jednej lub wielu instytucji. Wspieranie realizacji Programu Ramowego. Mogą one również służyć do opracowywania przyszłej wspólnotowej polityki badawczej. Przykładowo, będą wspierać konferencje, seminaria, studia i analizy, grupy robocze i eksperckie, a także działalność informacyjną, upowszechnianie, komunikację i różne połączenia tego rodzaju działań. Projekty nie finansują samych badań. (do 1 mln EURO)

13 - Stosowany w programach szczegółowych Cooperation, Capacities, People, Ideas - CA: minimum 3 niezależne od siebie instytucje z 3 różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych z UE - SA: co najmniej 1 instytucja z kraju członkowskiego lub stowarzyszonego z UE - Odbiorcy: instytuty naukowe, uniwersytety, przedsiębiorstwa (MŚP), - czas trwania: od kilku do 48 miesięcy - formy finansowania: refundacja poniesionych kosztów lub inne określone w planie pracy

14 Platformy Technologiczne

15 Cele Europejskich Platform Technologicznych l Platformy Technologiczne są wielkim wspólnym przedsięwzięciem Komisji Europejskiej, przemysłu, instytucji naukowych i finansowych oraz grup decyzyjnych i społeczeństwa w celu opracowania strategii rozwoju ważnych dla Europy sektorów gospodarki i przyszłościowych technologii. l Inicjatywy te mają skoncentrować wysiłki kluczowych partnerów europejskich do realizacji tych strategii w formie wielkich projektów naukowo-technologicznych. l Jednym z głównych zadań Platform ma być ustanowienie efektywnego partnerstwa publiczno-prywatnego dla wdrożenia przygotowanych strategii.

16 Główne kierunki działań Platform l Rozwój nowych technologii prowadzących do radykalnej zmiany sektora (np. wodór i ogniwa paliwowe, nanoelektronika). l Godzenie różnych celów politycznych z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju (np. zaopatrzenie w wodę i jej czystość, genomika roślin, biotechnologia). l Rozwój nowych technologii produkcji towarów i usług (np. komunikacja mobilna i bezprzewodowa, innowacyjne lekarstwa). l Zapewnienie rozwoju niezbędnych, strategicznie ważnych sektorów (np. aeronautyka). l Odnowa, ożywienie i restrukturyzacja tradycyjnych sektorów przemysłowych (np. stal).

17 Cele Polskich Platform Technologicznych (1) w wymiarze europejskim: l aktywny udział w strukturach Europejskich Platform Technologicznych, l aktywny udział w definiowaniu i realizacji europejskich Strategicznych Programów Badawczych, l aktywne uczestnictwo w Programach Ramowych UE.

18 Cele Polskich Platform Technologicznych (2) w wymiarze krajowym: l przygotowanie ambitnych krajowych programów badawczo- rozwojowych dotyczących strategicznie ważnych sektorów gospodarki, które stałyby się elementem Krajowego Programu Ramowego, l integracja kluczowych partnerów gospodarczych i badawczych wokół tworzonych strategii, l mobilizacja istotnych środków publicznych i prywatnych, krajowych i zagranicznych, l optymalne wykorzystanie funduszy strukturalnych z punktu widzenia konkurencyjności gospodarki (NPR 2004-2006, NPR 2007-2013), l promocja i lobbing działań badawczo-rozwojowych korzystnych dla reprezentowanych przez Platformy sektorów gospodarki.

19 l 30 Platform Technologicznych w Europie Lista na stronach CORDIS http://cordis.europa.eu/technology-platforms l 26 Platform Technologicznych w Polsce Lista na stronach KPK http://www.kpk.gov.pl/ppt/info.html

20 l Frontier research – badania podstawowe – na granicy poznania l Wsparcie dla indywidualnych zespołów w celu promocji doskonałości poprzez konkurencję na skalę europejską l Wdrażanie – Agencja Wykonawcza l Niezależny nadzór naukowy sprawowany przez specjalnie powołaną Europejską Radę ds. Badań Naukowych Ideas – Pomysły

21 Wstępne szkolenie naukowców Sieci Marie Curie Wstępne szkolenie naukowców Sieci Marie Curie Kształcenie przez całe życie i rozwój kariery Stypendia indywidualne Marie Curie Współfinansowanie programów regionalnych/krajowych/międzynarodowych Kształcenie przez całe życie i rozwój kariery Stypendia indywidualne Marie Curie Współfinansowanie programów regionalnych/krajowych/międzynarodowych Partnerstwo między przemysłem a środowiskiem akademickim Schemat Przemysł-Akademia Partnerstwo między przemysłem a środowiskiem akademickim Schemat Przemysł-Akademia Wymiar międzynarodowy Stypendia wyjazdowe poza Europę; Stypendia przyjazdowe do Europy, Schemat Współpracy Międzynarodowej, Granty reintegracyjne Wymiar międzynarodowy Stypendia wyjazdowe poza Europę; Stypendia przyjazdowe do Europy, Schemat Współpracy Międzynarodowej, Granty reintegracyjne Akcje specjalne Nagrody za doskonałość Akcje specjalne Nagrody za doskonałość People – Zasoby ludzkie

22 Rozwój wspó ł pracy mi ę dzy przemys ł em a ś rodowiskiem akademickim Marie Curie Industry-Academia Partnerships and Pathways (IAPP) Wypracowanie długoterminowej współpracy między środowiskiem akademickim, przemysłem i MŚP, uaktywnienie mobilności między sektorami oraz zwiększenie wymiany wiedzy poprzez partnerstwo w zakresie badań wymiana personelu (naukowcy początkujący i doświadczeni, technicy, osoby zarządzające) w drodze oddelegowania między sektorami: 2-24 miesiące - osoba powinna pracować przynajmniej 1 rok w instytucji macierzystej - po powrocie pracownik powinien przepracować przynajmniej 1 rok celem transferu wiedzy rekrutacja doświadczonych naukowców spoza partnerstwa: 12-24 miesiące organizacja wspólnych przedsięwzięć (szkolenia, warsztaty, seminaria, itp.) możliwość zakupu sprzętu dla MŚP do 10% wartości projektu

23 1. Infrastruktury badawcze (1 850 mln euro) 2. Badania na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) (1 336 mln euro) 3. Regiony wiedzy (126 mln euro) 4. Potencjał badawczy (370 mln euro) 5. Nauka w społeczeństwie (280 mln euro) 6. Spójny rozwój polityk badawczych (70 mln euro) 7. Działania w zakresie współpracy międzynarodowej (185 mln euro) Capacities – Możliwości badawcze

24 1. Infrastruktury badawcze Transnarodowy dostęp Działania integracyjne e-infrastruktury badawcze Tworzenie nowych infrastruktur Studia projektowania Wsparcie dla nowych infrastruktur Wsparcie dla istniejących infrastruktur

25 2. Badania na rzecz MŚP Badania na rzecz MŚP Badania na rzecz stowarzyszeń MŚP Program przedsiębiorczość i innowacje Technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT) Inteligentna Energia dla Europy CIP – Program Konkurencyjność i Innowacje (poza 7.PR)

26 3. Regiony Wiedzy Analiza klastrów regionalnych ClusterLabs: Rozwój i sieciowanie regionalnych klastrów badawczych ClusterLabs: Rozwój i sieciowanie regionalnych klastrów badawczych Mentoring Regionów (rozwinięte/mniej rozwinięte) Sieciowanie badań na poziomie regionalnym Integracja jednostek regionalnych z lokalną gospodarką

27 4. Potencjał badawczy Transnarodowe oddelegowania pracowników i rekrutacja Sprzęt badawczy i otoczenie materiałowe Warsztaty i konferencje w celu transferu wiedzy Mechanizmy oceniające

28 5. Nauka w Społeczeństwie Wzmocnienie i poprawa europejskiego systemu nauki Szersze zaangażowanie kwestii politycznych i społecznych (etyka) Nauka i młodzi ludzie – poprawa edukacji i rozwoju karier Polityka w kwestii zaangażowania uniwersytetów Skuteczniejsze komunikowanie nauki innym Rola kobiet w badaniach, kwestie płci Miejsce nauki i technologii w społeczeństwie

29 6. Spójny rozwój polityk badawczych Monitoring i analiza polityk publicznych / strategii przemysłowych Akcje horyzontalne na rzecz koordynacji polityk badawczych Akcja UE w celu poprawy koherencji i wpływu polityk krajowych

30 7. Specjalne działania we współpracy międzynarodowej Środki i akcje wspierające o charakterze horyzontalnym nie funkcjonujące w programie Cooperation Środki i akcje wspierające o charakterze horyzontalnym nie funkcjonujące w programie Cooperation

31 7.PR – co nowego? Kluczowe nowe podejścia: l Joint Technology Initiatives l Koordynacja Krajowych Programów Badawczych (Art. 169) l Nowe infrastruktury badawcze l Europejska Rada ds. Badań l Potencjał badawczy – schemat dla wzmocnienia doskonałości badawczej w regionach konwergencji l Regiony wiedzy l Uproszczenia (???)

32 Budżet 7.PR l Kwiecień 2005r. – 78 mld (aktualne wówczas ceny) l Propozycja Komisji na międzyinstytucjonalne porozumienie dla Perspektywy Finansowej na lata 2007-13 –47 800 mln (ceny z 2004r.) – 30% obniżka l Propozycja porozumienia z Parlamentem i Radą, 4 kwietnia 2006r. –dodatkowe 300 mln (ceny z 2004r.) Całkowity budżet 53 221 mln (aktualne teraz ceny) (7.7 mld / rok) –~ 60% więcej w porównaniu do 6.PR

33 Współpraca – 32 365 mln Ludzie – 4 728 mln JRC (nuklearne) 500 mln (7 lat) Pomysły – 7 460 mln Możliwości – 4 217 mln JRC (nie-nuklearne) 1 751 mln Euratom 2 700 mln (7 lat) + Podział budżetu 7.PR na podprogramy

34 Program Konkurencyjność i Innowacje (CIP) 2007-2013

35 Cele Programu Konkurencyjność i Innowacje (CIP) (a) zwiększanie konkurencyjności przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP); (b) promowanie innowacji, w tym innowacji ekologicznych; (c) przyśpieszenie tworzenia konkurencyjnego, innowacyjnego społeczeństwa informacyjnego o charakterze integrującym; (d) promowanie wydajności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii we wszystkich sektorach, w tym również w sektorze transportu.

36 Programy szczegółowe CIP 1) Program na rzecz przedsiębiorczości i innowacji (EIP); 2) Program na rzecz wspierania polityki w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT); 3) Program Inteligentna Energia dla Europy (IEE).

37 Program na rzecz przedsiębiorczości i innowacji Wsparcie dla działań promujących: l dostęp do finansowania przeznaczonego na rozpoczęcie i rozwój działalności MŚP oraz na inwestycje w działalność innowacyjną, w tym na rzecz innowacji ekologicznych; l kształtowanie otoczenia przyjaznego dla współpracy MŚP; l innowacje w przedsiębiorstwach, w tym innowacje ekologiczne; l kulturę opartą na przedsiębiorczości i innowacji; l reformy administracyjne i gospodarcze związane z przedsiębiorczością i innowacyjnością.

38 Program na rzecz wspierania polityki w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych l stworzenie jednolitej europejskiej przestrzeni informacyjnej i wzmacnianie rynku wewnętrznego produktów i usług informacyjnych; l pobudzanie innowacji poprzez zwiększenie zakresu stosowania technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz inwestycji w te technologie; l stworzenie społeczeństwa informacyjnego o charakterze integrującym oraz bardziej skutecznych i wydajnych usług w dziedzinach publicznego zainteresowania oraz poprawa jakości życia.

39 Program Inteligentna Energia dla Europy l promowanie wydajności energetycznej oraz racjonalnego wykorzystania zasobów energetycznych; l promowanie nowych i odnawialnych źródeł energii i wspieranie różnorodności energetycznej; l promowanie wydajności energetycznej oraz zastosowania nowych i odnawialnych źródeł energii w transporcie.

40 CIP a 7.PR CIP Rozpowszechnianie nowych technologii Zarządzanie własnością intelektualną i przemysłową Mechanizmy kapitału ryzyka i gwarancji Sieci i klastry Promocja uczestnictwa MŚP w 7.PR Budżet 3 621 mln euro 7.PR Prezentacja nowych technologii Mobilność naukowców Infrastruktura badawcza Specjalne projekty dla MŚP Projekty badawcze dla MŚP Budżet 50 521 mln euro

41 Uproszczenie procedur w 7.PR Proponowane środki: l Racjonalizacja sposobów finansowania –prostszy zestaw instrumentów finansowania l Unikanie nadmiernej biurokracji –mniej biurokratyczny i bardziej przyjazny dla użytkownika język l Zmniejszenie –Liczby i objętości dokumentów –Liczby wymagań od uczestników

42 Zasady Uczestnictwa w 7.PR zbliżone do 6.PR Uczestnicy: Minimum 3 niezależne jednostki z 3 różnych państw członkowskich lub krajów stowarzyszonych Rodzaje dofinansowania: 1.Zwrot kosztów kwalifikowanych 2.Ryczałt (flat rate), w tym scale of unit costs 3.Jednorazowe stałe kwoty, tzw. lump sum

43 Działania badawcze i technologiczne – 50% kosztów kwalifikowanych, z wyjątkiem dla: Instytucje publiczne – 75% Jednostki szkolnictwa średniego i wyższego – 75% Organizacje badawcze (typu non-profit) – 75% MŚP – 75% Działania demonstracyjne – 50% kosztów kwalifikowanych Inne działania – 100% kosztów kwalifikowanych Badania podstawowe – 100% Akcje koordynacyjne i wspierające – 100% Szkolenie i rozwój kariery naukowców – 100% Maksymalne poziomy finansowania

44 Współfinansowanie Komisji Europejskiej, nie dla zysku Może być łączone z jednorazowymi stałymi kwotami (lump sum) i/lub z ryczałtem na niektóre koszty projektu Koszty muszą być rzeczywiste; poniesione w czasie trwania projektu; opisane zgodnie ze zwykłymi zasadami i praktykami księgowania i zarządzania w danej jednostce Można używać uśrednionej stawki na koszty personelu Certyfikaty audytora nadal wymagane, ale w zracjonalizowanej formie 1. Zwrot kosztów kwalifikowanych

45 2. Lump sum i 3. Ryczałt Lump sum i/lub ryczałt (scale of unit costs) mogą być używane dla całego projektu albo Ryczałt (np. % na koszty ogólne) i/lub lump sum na pewne koszty można łączyć ze zwrotem kosztów kwalifikowanych na inne koszty Szczególny rodzaj lump sum występuje w Sieciach Doskonałości – Networks of Excellence (NoEs) (chyba że inaczej przewidziano w Work Programmeie), –Liczona na podstawie liczby naukowców, którzy będą zintegrowani w sieci (23,500 / rok / naukowiec) –Płatność zależna od osiągnięcia postępu w integracji Lump sum i ryczałt nie wymagają uzasadnienia kosztów kwalifikowanych

46 Więcej informacji: l 7. Program Ramowy: http://cordis.europa.eu/fp7 l 6. Program Ramowy: http://cordis.europa.eu/fp6 l MŚP: http://sme.cordis.lu/home/index.cfm l CIP: http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/cip/index_en.htm l Strony w języku polskim: http://www.6pr.pl http://www.ppnt.poznan.pl/rpk (Newsletter) http://www.grantyeuropejskie.pl (Biuletyn)

47 Dziękuję Państwu za uwagę! Joanna Bosiacka-Kniat Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Fundacja UAM – Poznański Park Naukowo-Technologiczny ul. Rubież 46, 61-612 Poznań tel. (61) 8279745; e-mail: jk@ppnt.poznan.pl www.ppnt.poznan.pl/rpk


Pobierz ppt "Stymulowanie udziału MŚP w projektach badawczych w 7. Programie Ramowym UE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google