Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Współpraca nauki z przemysłem Projekty innowacyjne dla przedsiębiorstw Katarzyna Gaweł-Brudkiewicz Poznański Park Naukowo-Technologiczny Poznań, 05.12.2007.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Współpraca nauki z przemysłem Projekty innowacyjne dla przedsiębiorstw Katarzyna Gaweł-Brudkiewicz Poznański Park Naukowo-Technologiczny Poznań, 05.12.2007."— Zapis prezentacji:

1 1 Współpraca nauki z przemysłem Projekty innowacyjne dla przedsiębiorstw Katarzyna Gaweł-Brudkiewicz Poznański Park Naukowo-Technologiczny Poznań, 05.12.2007 Fundusze strukturalne dla MSP

2 2 Fundusze strukturalne 1.Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2.Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 3.Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

3 3 Podstawowe zagadnienia 1.Beneficjent – Projektodawca / Wnioskodawca 2.Grupa docelowa – grupa bezpośrednio korzystająca na wsparciu 3.Cross-financing (C-F) – ułatwienie wdrażania jednofunduszowych programów operacyjnych. Dopuszczenie ograniczonego dofinansowania przez drugi fundusz 4.Tryb wyboru projektów – systemowy / konkursowy 5.Koszty kwalifikowane – wydatki podlegające dofinansowaniu (start kwalifikowalności: WRPO / PO KL / PO IG) 6.MSP – średnioroczne zatrudnienie i obroty roczne lub roczna suma bilansowa (mikro< 10 osób i 2mln EUR;małe< 50 osób i 10mln EUR;średnie< 250 osób i 50mln lub 43mln EUR) 7.Mapa pomocy regionalnej – max poziom dofinansowania dla przedsiębiorstw

4 4 Mikro i małe +20% Średnie +10%

5 5 Fundusze strukturalne 1.Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 2.Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 3.Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

6 6 Priorytety WRPO 2007-2013 I Konkurencyjność przedsiębiorstw II Infrastruktura komunikacyjna III Środowisko przyrodnicze IV Restrukturyzacja i wzmocnienie potencjałów terytorialnych V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego VI Pomoc techniczna

7 7 Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP Działanie 1.3 Rozwój systemu finansowych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości Działanie 1.4 Wsparcie przedsięwzięć wynikających z Regionalnej Strategii Innowacji Działanie 1.5 Wzmocnienie instytucjonalnego otoczenia biznesu Działanie 1.6 Promocja regionalnej gospodarki Działanie 1.7 Rozwój sieci i kooperacji Działanie 1.8 Przygotowanie terenów inwestycyjnych

8 8 Działanie 1.1 (1) Rozwój mikroprzedsiębiorstw Beneficjent – mikroprzedsiębiorstwa Dodatkowo: realizacja projektu na terenie województwa wielkopolskiego, realizacja projektu na terenie województwa wielkopolskiego, rozpoczęcie działalności (dzień uzyskania wpisu) nie wcześniej niż 36 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. rozpoczęcie działalności (dzień uzyskania wpisu) nie wcześniej niż 36 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Grupa docelowa: mikroprzedsiębiorstwa / konsorcja mikroprzedsiębiorstw Dofinansowanie: projekty inwestycyjne - do 60% (40%-branża transportowa) kosztów kwalifikowanych (min 9.000/max 200.000 PLN) projekty inwestycyjne - do 60% (40%-branża transportowa) kosztów kwalifikowanych (min 9.000/max 200.000 PLN) projekty doradcze - do 50% kosztów kwalifikowanych (min 3.000 / max 60.000 PLN) projekty doradcze - do 50% kosztów kwalifikowanych (min 3.000 / max 60.000 PLN) Max wartość projektu: 320.000 PLN C-F - 20%.

9 9 Inwestycje w środki trwałe i wartości niematerialne i prawne (prawa patentowe, licencje, know-how, nieopatentowa wiedza techniczna) związane z utworzeniem nowego, rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa lub dywersyfikacją produkcji Specjalistyczne usługi doradcze z zakresu: –jakości; –wykorzystania zaawansowanych technologii informatycznych, –tworzenia i rozwoju sieci współpracy pomiędzy sektorem B+R a przedsiębiorcami w zakresie transferu technologii i innowacji; –przygotowania do uczestnictwa w programach badawczych i innowacyjnych; –tworzenia sieci kooperacyjnych i łączenia się przedsiębiorstw, –wprowadzania przez przedsiębiorcę produktów na nowe rynki zagraniczne; –pozyskiwania zewnętrznego finansowania na rozwój działalności gospodarczej; Działanie 1.1 (2) Rozwój mikroprzedsiębiorstw

10 10 Beneficjent: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa realizujące projekt na terenie województwa wielkopolskiego Grupa docelowa: przedsiębiorcy sektora MSP i konsorcja przedsiębiorstw Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie dla przedsiębiorstw sektora MSP w zakresie inwestycji i doradztwa Poddziałanie 1.2.2. Wsparcie dla wysokoinnowacyjnych przedsiębiorstw sektora MSP C-F – do 20% kosztów kwalifikowanych – szkolenia specjalistyczne niezbędne do realizacji projektu Działanie 1.2 (1) Wsparcie rozwoju MSP

11 11 Inwestycje w środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - do 60% k.k. (mikro i małe przedsiębiorstwa i do 50% średnie); Specjalistyczne usługi doradcze z zakresu: –jakości, –wykorzystania zaawansowanych technologii informatycznych, –tworzenia i rozwoju sieci współpracy pomiędzy sektorem B+R a przedsiębiorcami w zakresie transferu technologii i innowacji, –przygotowania do uczestnictwa w programach badawczych i innowacyjnych, –tworzenia sieci kooperacyjnych i łączenia się przedsiębiorstw, –wprowadzania przez przedsiębiorcę produktów na nowe rynki zagraniczne, –pozyskiwania zewnętrznego finansowania na rozwój działalności gospodarczej do 50% k.k. (dla wszystkich Beneficjentów) Działanie 1.2 (2) Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie dla przedsiębiorstw sektora MSP w zakresie inwestycji i doradztwa

12 12 Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie rozwoju MSP (3) PROJEKTY INWESTYCYJNE Przedsiębior stwo Max wartość dofinansowania Kwota dofinansowania Sektor MSP Sektor MSP (transport) Min (PLN) Max (PLN) Mikro60%40% > 200.000 1,2 mln Małe60%9.000 Średnie50%9.000 1 mln PROJEKTY DORADCZE Mikro50%60.000200.000 Małe3.000 Średnie3.000

13 13 Projekty inwestycyjne (w tym niezbędne działania szkoleniowe i doradcze): zastosowanie nowych (stosowanych na świecie nie dłużej niż 3 lata) rozwiązań technologicznych w produkcji i usługach, w tym zakup niezbędnych ŚT, zastosowanie nowych (stosowanych na świecie nie dłużej niż 3 lata) rozwiązań technologicznych w produkcji i usługach, w tym zakup niezbędnych ŚT, nabycie WNiP związanych bezp. z zakupem i eksploatacją ŚT, w tym prowadzących do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko, nabycie WNiP związanych bezp. z zakupem i eksploatacją ŚT, w tym prowadzących do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko, nowe rozwiązania organizacyjne prowadzące do poprawy produktywności i efektywności, w tym zakup niezbędnych ŚT, WNiP dot. wprowadzenia zmian organizacyjnych. nowe rozwiązania organizacyjne prowadzące do poprawy produktywności i efektywności, w tym zakup niezbędnych ŚT, WNiP dot. wprowadzenia zmian organizacyjnych. projekty inwestycyjne - do 60% k.k. - mikro i małe; do 50% - średnie szkolenia i doradztwo - do 50% k.k. - wszyscy Beneficjenci (koszty te nie mogą przekroczyć 50% kosztów projektu inwestycyjnego) Działanie 1.2 (4) Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie dla wysokoinnowacyjnych przedsiębiorstw sektora MSP

14 14 Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie dla wysokoinnowacyjnych przedsiębiorstw sektora MSP (5) PROJEKTY INWESTYCYJNE Przedsiębior stwo Max wartość dofinansowania Max kwota dofinansowania (PLN) Sektor MSP Sektor MSP (transport) Mikro60%40% 4,8 mln Małe60% Średnie50% 4,0 mln Projekty doradcze - do 50% k.k. - wszyscy Beneficjenci (koszty te nie mogą przekroczyć 50% kosztów projektu inwestycyjnego)

15 15 Działanie 1.3 – alternatywne do bankowych źródła dokapitalizowania działalności przedsiębiorstw (fundusze pożyczkowe i poręczeniowe) Działanie 1.4 – tworzenie / rozwój IOB; zakup aparatury przez podmioty (np. laboratoria) świadczące usługi dla firm Działanie 1.5 – specjalistyczne usługi dla firm, lokalne i regionalne sieci IOB Działanie 1.6 - Udział MSP w targach/wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych; organizacja i promocja wydarzeń regionalnych oraz realizacja kampanii marketingowych Wsparcie pośrednie dla przedsiębiorstw

16 16 Beneficjenci: JST, jedn.nauk.-bad., IOB, szkoły wyższe, partnerstwa Grupa docelowa: uczestnicy powiązań kooperacyjnych (w szczególności przedsiębiorstwa) Typy projektów: inicjowanie powiązań kooperacyjnych w zakresie wyznaczania klastrów, tworzenia i zarządzania strukturą organizacyjną klastra, działań marketingowych mających na celu m.in. pozyskanie nowych uczestników klastra, wspieranie najlepszych praktyk, tworzenia kooperacji pomiędzy członkami klastra celem transferu technologii,inicjowanie powiązań kooperacyjnych w zakresie wyznaczania klastrów, tworzenia i zarządzania strukturą organizacyjną klastra, działań marketingowych mających na celu m.in. pozyskanie nowych uczestników klastra, wspieranie najlepszych praktyk, tworzenia kooperacji pomiędzy członkami klastra celem transferu technologii, inwestycje służące zapewnieniu niezbędnego zaplecza technicznego dla powiązania kooperacyjnego, m.in.: adaptacje pomieszczeń, zakup wyposażenia, zakup sprzętu dla działalności badawczo-rozwojowej.inwestycje służące zapewnieniu niezbędnego zaplecza technicznego dla powiązania kooperacyjnego, m.in.: adaptacje pomieszczeń, zakup wyposażenia, zakup sprzętu dla działalności badawczo-rozwojowej. Dofinansowanie: MSP-mapa pomocy regionalnej; pozostałe: 85% C-F – do 20% kosztów kwalifikowanych – szkolenia niezbędne do realizacji projektu Działanie 1.7 Rozwój sieci i kooperacji

17 17 Priorytety PO KL 2007-2013 I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw III Wysoka jakość systemu oświaty IV Szkolnictwo wyższe i nauka V Dobre rządzenie VI Profilaktyka, promocja i poprawa stanu zdrowia ludności w wieku produkcyjnym

18 18 Priorytety PO KL 2007-2013 VII Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej VIII Regionalne kadry gospodarki IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach X Partnerstwo na rzecz rozwoju obszarów wiejskich XI Pomoc techniczna

19 19 Ogólne zasady wdrażania Priorytety I - VI - wdrażane centralnie (na poziomie ministerialnym) – 40% alokacji Priorytety VII - X - wdrażane regionalnie - Samorząd Województwa, WUP, inny podmiot wskazany przez Samorząd Województwa – 60% alokacji Projekty ponadnarodowe i innowacyjne – wdrażane przekrojowo w ramach każdego Priorytetu, z wyłączeniem Priorytetu X – do 5% alokacji Projekty systemowe – projekty realizowane przez wskazane instytucje, Instytucję Pośredniczącą lub Wdrażającą (IW)

20 20 Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Poddziałanie 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach Typy projektów: szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców przygotowane w oparciu o indywidualne strategie rozwoju firm, zgłaszane przez przedsiębiorców samodzielnie bądź w partnerstwie z instytucjami szkoleniowymi studia podyplomowe Dofinansowanie: do 100% C-F: 10% - zakup/leasing sprzętu, platform e-learningowych Instytucja Wdrażająca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Projektodawcy: wszystkie podmioty Grupy docelowe: firmy, grupy firm, regionalne oddziały firm, pracownicy przedsiębiorstw

21 21 Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Typy projektów: szkolenia zamknięte/otwarte (ogólne i specjalistyczne) pomoc doradcza dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw podwyższanie umiejętności i kwalifikacji pracowników o niskim poziomie przygotowania do pracy Zakres tematyczny: rachunkowość, ekonomia, finanse, zarządzanie, identyfikacja potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników, organizacja pracy, zarządzanie BHP, elastyczne formy pracy, itp. Dofinansowanie: do 100% C-F: 10% - tworzenie baz danych; zakup/leasing sprzętu, platformy e- learningowych IW: WUP Projektodawcy: wszystkie podmioty Grupy docelowe: podmioty prowadzące działalność gospodarczą, osoby samozatrudnione, pracownicy przedsiębiorstw (w tym: umowy cywilnoprawne), regionalne sieci kooperacyjne przedsiębiorstw i ich pracownicy

22 22 Działanie 8.2 Transfer wiedzy (1) 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Typy projektów 8.2.1 (konkurs): 1. Stypendia dla doktorantów 2. Staże i szkolenia praktyczne dla: - pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych - pracowników naukowych w przedsiębiorstwach Typy projektów 8.2.2 (systemowy): wsparcie w tworzeniu i rozwoju sieci współpracy i wymiany informacji między naukowcami a przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii pomiędzy przedsiębiorstwami a instytucjami badawczo-rozwojowymi, uczelniami i innymi podmiotami na poziomie regionalnym i lokalnym, poprzez m.in.: kampanie informacyjne i imprezy służące kojarzeniu partnerów i promocji transferu wiedzy i innowacji,kampanie informacyjne i imprezy służące kojarzeniu partnerów i promocji transferu wiedzy i innowacji, rozwój systemu komunikowania się i wymiany informacji.rozwój systemu komunikowania się i wymiany informacji.

23 23 Działanie 8.2 Transfer wiedzy Dofinansowanie: do 100% k.k. C-F: 10% Zakup sprzętu i oprogramowania do tworzenia baz danych i systemów komunikowania się IW: WUP / Urząd Marszałkowski Beneficjenci 8.2.1: wszystkie podmioty Beneficjenci 8.2.2: Urząd Marszałkowski Grupy docelowe: przedsiębiorstwa, pracownicy przedsiębiorstw, uczelnie, jednostki naukowe, studenci i pracownicy uczelni wyższych i jednostek naukowych

24 24 Projekty innowacyjne i ponadnarodowe Wdrażane przekrojowo w ramach każdego Priorytetu, z wyłączeniem Priorytetów IV i IX. Celem projektów innowacyjnych jest poszukiwanie nowych, lepszych, efektywniejszych sposobów rozwiązywania problemów na rynku pracy. Muszą wychodzić poza typy projektów określone dla każdego z Priorytetów oraz poza dotychczasowe działania danej instytucji Muszą wychodzić poza typy projektów określone dla każdego z Priorytetów oraz poza dotychczasowe działania danej instytucji. Projekty ponadnarodowe mogą testować istniejące i stosowane w innych miejscach rozwiązania bądź wypracowywać nowe rozwiązania przy udziale partnerów z innych krajów UE.

25 25 Projekty innowacyjne Mogą polegać na wypracowaniu nowego produktu i/lub upowszechnienia i włączenia do głównego nurtu polityki dobrych praktyk wypracowanych w ramach innych programów czy też priorytetów. Można opuścić wtedy fazę 2. Realizowane fazami: 1. Analiza problemu. 2. Testowanie opracowanych rozwiązań. 3. Analiza rzeczywistych efektów testowanego rezultatu. 4. Opracowanie finalnego produktu. Projekty innowacyjne mają sens o ile ich rezultaty zostaną wykorzystane w praktyce dlatego wszystkim opisanym powyżej fazom muszą towarzyszyć działania nakierowane na upowszechnienie i włączenie wypracowanych rezultatów do głównego nurtu polityki. Beneficjenci: wszystkie podmioty legalnie działające w Polsce; szczególny nacisk na partnerstwa podmiotów.

26 26 Projekty innowacyjne Tematy – proponowane obszary poszukiwania nowych rozwiązań budowa sieci współpracy między przedsiębiorstwami i instytucjami naukowymi, budowa sieci współpracy między przedsiębiorstwami i instytucjami naukowymi, poszukiwanie metod zwiększenia zaangażowania partnerów społecznych i gospodarczych na rzecz zwiększenia potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, poszukiwanie metod zwiększenia zaangażowania partnerów społecznych i gospodarczych na rzecz zwiększenia potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, rozwój nowoczesnych systemów zarządzania HR, nowe metody wdrażania rozwiązań informatycznych i rozwiązywania problemów kulturowych w przedsiębiorstwach. rozwój nowoczesnych systemów zarządzania HR, nowe metody wdrażania rozwiązań informatycznych i rozwiązywania problemów kulturowych w przedsiębiorstwach. ułatwienie przejścia pomiędzy kształceniem a zatrudnieniem ułatwienie przejścia pomiędzy kształceniem a zatrudnieniem budowanie powiązań pomiędzy szkołami, uczelniami i przedsiębiorcami budowanie powiązań pomiędzy szkołami, uczelniami i przedsiębiorcami

27 27 Projekty ponadnarodowe Formy współpracy ponadnarodowej: - współpraca pomiędzy projektami realizowanym w różnych krajach, - współpraca pomiędzy sieciami instytucji działającymi w zbliżonych obszarach, - współpraca pomiędzy instytucjami (twinning), działającymi w tym samym obszarze i udzielającymi sobie wsparcia. Do takiej współpracy uprawnione są instytucje sektora publicznego. Współpraca taka możliwa jest także dla instytucji zaangażowanych we wdrażanie EFS. Beneficjenci: instytucje, grupy instytucji (partnerstwa), instytucje zaangażowane we wdrażanie funduszy strukturalnych (instytucje zarządzające, pośredniczące, wdrażające).

28 28 Projekty ponadnarodowe - typy 1. Organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów i spotkań. 2. Prowadzenie badań i analiz. 3. Opracowanie, tłumaczenia i wydawanie publikacji, opracowań, raportów. 4. Adaptowanie rozwiązań wypracowanych w innym kraju. 5. Doradztwo, wymiana pracowników, staże, wizyty studyjne. 6. Wspólna realizacja projektów, wypracowywanie nowych rozwiązań.

29 29 I Badania i rozwój nowoczesnych technologii II Infrastruktura sfery B+R III Kapitał dla innowacji IV Inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa V Dyfuzja innowacji VI Polska gospodarka na rynku międzynarodowym VII Budowa i rozwój społeczeństwa informacyjnego Priorytety PO IG 2007-2013

30 30 Typy projektów: - przedsięwzięcia techniczne, - przedsięwzięcia technologiczne - przedsięwzięcia organizacyjne (badania stosowane i prace rozwojowe) prowadzone przez przedsiębiorców, grupy przedsiębiorców (samodzielnie lub we współpracy z jednostkami naukowymi, a także na zlecenie przedsiębiorców przez jednostki naukowe) lub inne podmioty posiadające zdolność do bezpośredniego zastosowania wyników projektu w praktyce. Beneficjenci: przedsiębiorcy i ich grupy; jednostki naukowe na zlecenie przedsiębiorstw; inne podmioty posiadające zdolność bezpośredniego zastosowania wyników projektu w praktyce Dofinansowanie: przedsiębiorstwa: mapa pomocy regionalnej; pozostałe: do 85% k.k. Priorytet 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych

31 31 - prace przygotowawcze do wdrożenia wyników prac B+R powstałych wyłącznie w ramach projektów realizowanych w ramach działania 1.4, w tym: opracowania procedur, łącznie z testami końcowymi, badaniami rynku, testami rynkowymi, opracowania, rozwoju i wdrożenia produkcji pilotażowej, małoseryjnej - wdrożenia wyników prac B+R powstałych wyłącznie w wyniku projektów realizowanych w ramach działania 1.4 - inwestycje, doradztwo i szkolenia niezbędne do wdrożenia wyników prac B+R realizowanych w ramach działania 1.4. Działanie 1.4 obejmuje dofinansowanie wydatków do momentu stworzenia prototypu nieprzydatnego komercyjnie; następnie wchodzi Działanie 4.1 Maksymalny pułap dofinansowania – M-60%, S-50%, D-40% Priorytet 4 Inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

32 32 - opracowania (również na zlecenie), aktualizacji i doskonalenia oprogramowania niezbędnego do wprowadzenia innowacji technicznych i organizacyjnych; - opracowania wzorów przemysłowych oraz wzorów użytkowych; - opracowania oraz wdrażania strategii przekształcenia przedsiębiorcy w CBR, - zakup środków trwałych związanych z prowadzeniem prac w zakresie B+R w przedsiębiorstwach. Maksymalny pułap dofinansowania – M-60%, S-50%, D-40% Beneficjenci: przedsiębiorcy (MSP, duże przedsiębiorstwa) C-F: do 10% wartości projektu (max 1 mlnPLN) na szkolenia Działanie 4.2 Inwestycje związane z działalnością B+R w przedsiębiorstwach

33 33 Projekt BGK – udzielanie premii technologicznej (umorzenie części kredytu technologicznego) na zakup/wdrożenie nowej technologii przez przedsiębiorstwo Umorzenie dokonywane jest: - po uruchomieniu przez Kredytobiorcę sprzedaży towarów i usług powstałych w wyniku inwestycji technologicznej, finansowanej kredytem, - w ratach, których wysokość odpowiada 20% wartości netto faktur dokumentujących sprzedaż towarów i usług, - nie częściej niż dwa razy do roku (wnioski należy składać łącznie z fakturami) Terminy składania wniosków kredytowych: kwiecień, lipiec, październik Okres kredytowania: max 72 m-ce Maksymalny pułap dofinansowania – do 85% z 50% k.k. Beneficjenci: przedsiębiorcy (w szczególności MSP). Działanie 4.3 Kredyt technologiczny

34 34 Projekty szkoleniowe, doradcze i inwestycyjne w zakresie: - zastosowania nowych rozwiązań technologicznych w produkcji i usługach, w tym prowadzących do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko - zastosowania nowych rozwiązań organizacyjnych prowadzących do powstania nowych produktów/usług Nie ma możliwości składania wniosku wyłącznie na projekty szkoleniowe i doradcze - mogą one stanowić jeden z komponentów projektu inwestycyjnego. Rozwiązania technologiczne stosowane nie dłużej niż 3 lata C-F: do 10% na szkolenia (max 1 mln PLN) Maksymalny pułap dofinansowania – M-60%, S-50%, D-40% Beneficjenci: przedsiębiorcy (MSP, duże) Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym

35 35 Projekty dotyczące rozwoju klastrów obejmujące: zakup ŚT i WNiP związanych z nową inwestycją; zakup ŚT i WNiP związanych z nową inwestycją; doradztwo z zakresu opracowania planów rozwoju i ekspansji powiązania; doradztwo z zakresu opracowania planów rozwoju i ekspansji powiązania; udział w krajowych i międzynarodowych spotkaniach w celu wymiany doświadczeń; udział w krajowych i międzynarodowych spotkaniach w celu wymiany doświadczeń; zakup ogólnodostępnej infrastruktury badawczej (laboratorium, miejsce do przeprowadzania testów), zakup ogólnodostępnej infrastruktury badawczej (laboratorium, miejsce do przeprowadzania testów), infrastruktura sieci szerokopasmowych, infrastruktura sieci szerokopasmowych, działania promocyjne klastra w celu pozyskania nowych przedsiębiorstw do udziału w klastrze, działania promocyjne klastra w celu pozyskania nowych przedsiębiorstw do udziału w klastrze, zarządzenie ogólnodostępnym zapleczem technicznym klastra, zarządzenie ogólnodostępnym zapleczem technicznym klastra, organizacja programów szkoleniowych, warsztatów i konferencji celem wspierania procesu dzielenia się wiedzą oraz tworzenia sieci powiązań między członkami klastra. organizacja programów szkoleniowych, warsztatów i konferencji celem wspierania procesu dzielenia się wiedzą oraz tworzenia sieci powiązań między członkami klastra. Działanie 5.1 Wspieranie rozwoju klastrów o znaczeniu ponadregionalnym

36 36 Beneficjentem może być tylko i wyłącznie osoba prawna prowadząca powiązanie kooperacyjne, a grupą docelową: grupy przedsiębiorców (np. konsorcja), w tym: klastry innowacyjne i eksportowe, łańcuchy produkcyjne MSP i dużych przedsiębiorców, sieci technologiczne (MSP i jednostki badawcze), platformy technologiczne, spółdzielnie produkcyjne (kooperatywy, grupy producenckie), spółdzielnie rzemieślnicze. Dofinansowania z UE to 85% wydatków kwalifikowanych projektu dla IOB, dla przedsiębiorców: zgodnie z mapą pomocy regionalnej. Minimalny wkład własny beneficjenta: zgodnie z mapą pomocy regionalnej (30% wartości k.k. dla części inwestycyjnej projektu, 55% wartości projektu w części szkoleniowej oraz 50% dla części doradczej dla dużych przedsiębiorstw. Ponadto wkład własny na koszty operacyjne i administracyjne ponoszone przez osoby prawne prowadzące powiązania kooperacyjne w ramach pomocy de minimis wynosi nie mniej niż 50%. C-F: do 10% na szkolenia Działanie 5.1 Wspieranie rozwoju klastrów o znaczeniu ponadregionalnym(2) Działanie 5.1 Wspieranie rozwoju klastrów o znaczeniu ponadregionalnym (2)

37 37 Dziękuję za uwagę! Katarzyna Gaweł-Brudkiewicz Poznański Park Naukowo-Technologiczny kg@ppnt.poznan.pl


Pobierz ppt "1 Współpraca nauki z przemysłem Projekty innowacyjne dla przedsiębiorstw Katarzyna Gaweł-Brudkiewicz Poznański Park Naukowo-Technologiczny Poznań, 05.12.2007."

Podobne prezentacje


Reklamy Google