Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundusze strukturalne dla MSP

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundusze strukturalne dla MSP"— Zapis prezentacji:

1 Fundusze strukturalne dla MSP
Współpraca nauki z przemysłem Projekty innowacyjne dla przedsiębiorstw Katarzyna Gaweł-Brudkiewicz Poznański Park Naukowo-Technologiczny Poznań,

2 Fundusze strukturalne
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Podstawowym parametrem określającym osiąganie celu generalnego WRPO jest PKB per capita.

3 Podstawowe zagadnienia
Beneficjent – Projektodawca / Wnioskodawca Grupa docelowa – grupa bezpośrednio korzystająca na wsparciu Cross-financing (C-F) – ułatwienie wdrażania jednofunduszowych programów operacyjnych. Dopuszczenie ograniczonego dofinansowania przez drugi fundusz Tryb wyboru projektów – systemowy / konkursowy Koszty kwalifikowane – wydatki podlegające dofinansowaniu (start kwalifikowalności: WRPO / PO KL / PO IG) MSP – średnioroczne zatrudnienie i obroty roczne lub roczna suma bilansowa (mikro< 10 osób i 2mln EUR;małe< 50 osób i 10mln EUR;średnie< 250 osób i 50mln lub 43mln EUR) Mapa pomocy regionalnej – max poziom dofinansowania dla przedsiębiorstw Mikroprzedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa zatrudniające średniorocznie mniej niż 10 osób, których obroty roczne lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln EUR. Małe przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 50 osób których obroty roczne lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln EUR. Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 osób, których obroty roczne nie przekraczają 50 mln EUR lub których roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR. Początek kwalifikowalności – WRPO – po uzyskaniu „wstepnego” zatwierdzenia wniosku do dofinansowania z Urzedu Marszalkowskiego – Departament Gospodarki; PO KL – od momentu otrzymania PO KL przez Komisje Europejska, tj do ; PO IG – – (generalna zasada) ale przy kazdym Działaniu mogą zostac wprowadzone dodatkowe kryteria, np. Działanie 5.1, 1.4 i Priorytet IV - Od otrzymania pisemnej informacji że projekt jest co do zasady kwalifikowany w ramach działania.

4 Mikro i małe +20% Średnie +10%

5 Fundusze strukturalne
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

6 Priorytety WRPO 2007-2013 I Konkurencyjność przedsiębiorstw
II Infrastruktura komunikacyjna III Środowisko przyrodnicze IV Restrukturyzacja i wzmocnienie potencjałów terytorialnych V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego VI Pomoc techniczna

7 Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw
Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP Działanie 1.3 Rozwój systemu finansowych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości Działanie 1.4 Wsparcie przedsięwzięć wynikających z Regionalnej Strategii Innowacji Działanie 1.5 Wzmocnienie instytucjonalnego otoczenia biznesu Działanie 1.6 Promocja regionalnej gospodarki Działanie 1.7 Rozwój sieci i kooperacji Działanie 1.8 Przygotowanie terenów inwestycyjnych

8 Rozwój mikroprzedsiębiorstw
Działanie 1.1 (1) Rozwój mikroprzedsiębiorstw Beneficjent – mikroprzedsiębiorstwa Dodatkowo: realizacja projektu na terenie województwa wielkopolskiego, rozpoczęcie działalności (dzień uzyskania wpisu) nie wcześniej niż 36 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Grupa docelowa: mikroprzedsiębiorstwa / konsorcja mikroprzedsiębiorstw Dofinansowanie: projekty inwestycyjne - do 60% (40%-branża transportowa) kosztów kwalifikowanych (min 9.000/max PLN) projekty doradcze - do 50% kosztów kwalifikowanych (min / max PLN) Max wartość projektu: PLN C-F - 20%. Dodatkowo: Realizacja projektu na terenie województwa wielkopolskiego, rozpoczęły działalność gospodarczą (dzień uzyskania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub wpisu do rejestru przedsiębiorców) nie wcześniej niż 36 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

9 Rozwój mikroprzedsiębiorstw
Działanie 1.1 (2) Rozwój mikroprzedsiębiorstw Inwestycje w środki trwałe i wartości niematerialne i prawne (prawa patentowe, licencje, know-how, nieopatentowa wiedza techniczna) związane z utworzeniem nowego, rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa lub dywersyfikacją produkcji Specjalistyczne usługi doradcze z zakresu: jakości; wykorzystania zaawansowanych technologii informatycznych, tworzenia i rozwoju sieci współpracy pomiędzy sektorem B+R a przedsiębiorcami w zakresie transferu technologii i innowacji; przygotowania do uczestnictwa w programach badawczych i innowacyjnych; tworzenia sieci kooperacyjnych i łączenia się przedsiębiorstw, wprowadzania przez przedsiębiorcę produktów na nowe rynki zagraniczne; pozyskiwania zewnętrznego finansowania na rozwój działalności gospodarczej; Specjalistyczne usługi doradcze z zakresu: jakości, w tym w szczególności: projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego lub zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy; uzyskiwania i odnawiania certyfikatów zgodności dla wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej lub kwalifikacji personelu, itp., wykorzystania zaawansowanych technologii informatycznych w przedsiębiorstwie, tworzenia i rozwoju sieci współpracy pomiędzy sektorem badawczo -rozwojowym a przedsiębiorcami w zakresie transferu technologii i innowacji, przygotowania do uczestnictwa w programach badawczych i innowacyjnych, tworzenia sieci kooperacyjnych przedsiębiorstw, łączenia się przedsiębiorstw, wprowadzania przez przedsiębiorcę produktów na nowe rynki zagraniczne, pozyskiwania zewnętrznego finansowania na rozwój działalności gospodarczej.

10 Działanie 1.2 (1) Wsparcie rozwoju MSP
Beneficjent: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa realizujące projekt na terenie województwa wielkopolskiego Grupa docelowa: przedsiębiorcy sektora MSP i konsorcja przedsiębiorstw Poddziałanie Wsparcie dla przedsiębiorstw sektora MSP w zakresie inwestycji i doradztwa Poddziałanie Wsparcie dla wysokoinnowacyjnych przedsiębiorstw sektora MSP C-F – do 20% kosztów kwalifikowanych – szkolenia specjalistyczne niezbędne do realizacji projektu Specjalistyczne usługi doradcze z zakresu: jakości, w tym w szczególności: projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego lub zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy; uzyskiwania i odnawiania certyfikatów zgodności dla wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej lub kwalifikacji personelu, itp., wykorzystania zaawansowanych technologii informatycznych w przedsiębiorstwie, tworzenia i rozwoju sieci współpracy pomiędzy sektorem badawczo -rozwojowym a przedsiębiorcami w zakresie transferu technologii i innowacji, przygotowania do uczestnictwa w programach badawczych i innowacyjnych, tworzenia sieci kooperacyjnych przedsiębiorstw, łączenia się przedsiębiorstw, wprowadzania przez przedsiębiorcę produktów na nowe rynki zagraniczne, pozyskiwania zewnętrznego finansowania na rozwój działalności gospodarczej.

11 Działanie 1.2 (2) Poddziałanie Wsparcie dla przedsiębiorstw sektora MSP w zakresie inwestycji i doradztwa Inwestycje w środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - do 60% k.k. (mikro i małe przedsiębiorstwa i do 50% średnie); Specjalistyczne usługi doradcze z zakresu: jakości, wykorzystania zaawansowanych technologii informatycznych, tworzenia i rozwoju sieci współpracy pomiędzy sektorem B+R a przedsiębiorcami w zakresie transferu technologii i innowacji, przygotowania do uczestnictwa w programach badawczych i innowacyjnych, tworzenia sieci kooperacyjnych i łączenia się przedsiębiorstw, wprowadzania przez przedsiębiorcę produktów na nowe rynki zagraniczne, pozyskiwania zewnętrznego finansowania na rozwój działalności gospodarczej do 50% k.k. (dla wszystkich Beneficjentów) Inwestycje w środki trwałe i wartości niematerialne i prawne (prawa patentowe, licencje, know-how, nieopatentowa wiedza techniczna) związane z utworzeniem nowego, rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa lub dywersyfikacją produkcji Specjalistyczne usługi doradcze z zakresu: jakości, w tym w szczególności: projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego lub zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy; uzyskiwania i odnawiania certyfikatów zgodności dla wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej lub kwalifikacji personelu, itp., wykorzystania zaawansowanych technologii informatycznych w przedsiębiorstwie, tworzenia i rozwoju sieci współpracy pomiędzy sektorem badawczo -rozwojowym a przedsiębiorcami w zakresie transferu technologii i innowacji, przygotowania do uczestnictwa w programach badawczych i innowacyjnych, tworzenia sieci kooperacyjnych przedsiębiorstw, łączenia się przedsiębiorstw, wprowadzania przez przedsiębiorcę produktów na nowe rynki zagraniczne, pozyskiwania zewnętrznego finansowania na rozwój działalności gospodarczej.

12 Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie rozwoju MSP (3)
PROJEKTY INWESTYCYJNE Przedsiębiorstwo Max wartość dofinansowania Kwota dofinansowania Sektor MSP Sektor MSP (transport) Min (PLN) Max (PLN) Mikro 60% 40% > 1,2 mln Małe 9.000 Średnie 50% 1 mln PROJEKTY DORADCZE 60.000 3.000 Specjalistyczne usługi doradcze z zakresu: jakości, w tym w szczególności: projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego lub zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy; uzyskiwania i odnawiania certyfikatów zgodności dla wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej lub kwalifikacji personelu, itp., wykorzystania zaawansowanych technologii informatycznych w przedsiębiorstwie, tworzenia i rozwoju sieci współpracy pomiędzy sektorem badawczo -rozwojowym a przedsiębiorcami w zakresie transferu technologii i innowacji, przygotowania do uczestnictwa w programach badawczych i innowacyjnych, tworzenia sieci kooperacyjnych przedsiębiorstw, łączenia się przedsiębiorstw, wprowadzania przez przedsiębiorcę produktów na nowe rynki zagraniczne, pozyskiwania zewnętrznego finansowania na rozwój działalności gospodarczej.

13 Działanie 1.2 (4) Poddziałanie Wsparcie dla wysokoinnowacyjnych przedsiębiorstw sektora MSP Projekty inwestycyjne (w tym niezbędne działania szkoleniowe i doradcze): zastosowanie nowych (stosowanych na świecie nie dłużej niż 3 lata) rozwiązań technologicznych w produkcji i usługach, w tym zakup niezbędnych ŚT, nabycie WNiP związanych bezp. z zakupem i eksploatacją ŚT, w tym prowadzących do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko, nowe rozwiązania organizacyjne prowadzące do poprawy produktywności i efektywności, w tym zakup niezbędnych ŚT, WNiP dot. wprowadzenia zmian organizacyjnych. projekty inwestycyjne - do 60% k.k. - mikro i małe; do 50% - średnie szkolenia i doradztwo - do 50% k.k. - wszyscy Beneficjenci (koszty te nie mogą przekroczyć 50% kosztów projektu inwestycyjnego) W ramach poddziałania realizować można projekty inwestycyjne (w tym niezbędne działania szkoleniowe i doradcze) w zakresie: zastosowania nowych (stosowanych na świecie nie dłużej niż 3 lata) rozwiązań technologicznych w produkcji i usługach, zakupu niezbędnych środków trwałych, nabycia wartości niematerialnych i prawnych związanych bezpośrednio z zakupem i eksploatacją środków trwałych, w tym prowadzących do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko, m. in.: ograniczenia energo-, materiało- i wodochłonności produktów i usług, zastosowania oceny cyklu życia na wszystkich etapach projektowania procesów technologicznych, prowadzące do powstania nowego lub znacząco ulepszonego produktu lub usługi, nowych rozwiązań organizacyjnych, prowadzących do poprawy produktywności i efektywności (w tym np. marketingowe, logistyczne, w zakresie dystrybucji, systemów informacyjnych oraz zarządzania); zakupu niezbędnych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych dotyczących wprowadzenia zmian organizacyjnych.

14 Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie dla wysokoinnowacyjnych przedsiębiorstw sektora MSP (5)
PROJEKTY INWESTYCYJNE Przedsiębiorstwo Max wartość dofinansowania Max kwota dofinansowania (PLN) Sektor MSP Sektor MSP (transport) Mikro 60% 40% 4,8 mln Małe Średnie 50% 4,0 mln Specjalistyczne usługi doradcze z zakresu: jakości, w tym w szczególności: projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego lub zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy; uzyskiwania i odnawiania certyfikatów zgodności dla wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej lub kwalifikacji personelu, itp., wykorzystania zaawansowanych technologii informatycznych w przedsiębiorstwie, tworzenia i rozwoju sieci współpracy pomiędzy sektorem badawczo -rozwojowym a przedsiębiorcami w zakresie transferu technologii i innowacji, przygotowania do uczestnictwa w programach badawczych i innowacyjnych, tworzenia sieci kooperacyjnych przedsiębiorstw, łączenia się przedsiębiorstw, wprowadzania przez przedsiębiorcę produktów na nowe rynki zagraniczne, pozyskiwania zewnętrznego finansowania na rozwój działalności gospodarczej. Projekty doradcze - do 50% k.k. - wszyscy Beneficjenci (koszty te nie mogą przekroczyć 50% kosztów projektu inwestycyjnego)

15 Wsparcie pośrednie dla przedsiębiorstw
Działanie 1.3 – alternatywne do bankowych źródła dokapitalizowania działalności przedsiębiorstw (fundusze pożyczkowe i poręczeniowe) Działanie 1.4 – tworzenie / rozwój IOB; zakup aparatury przez podmioty (np. laboratoria) świadczące usługi dla firm Działanie 1.5 – specjalistyczne usługi dla firm, lokalne i regionalne sieci IOB Działanie Udział MSP w targach/wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych; organizacja i promocja wydarzeń regionalnych oraz realizacja kampanii marketingowych W ramach poddziałania realizować można projekty inwestycyjne (w tym niezbędne działania szkoleniowe i doradcze) w zakresie: zastosowania nowych (stosowanych na świecie nie dłużej niż 3 lata) rozwiązań technologicznych w produkcji i usługach, zakupu niezbędnych środków trwałych, nabycia wartości niematerialnych i prawnych związanych bezpośrednio z zakupem i eksploatacją środków trwałych, w tym prowadzących do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko, m. in.: ograniczenia energo-, materiało- i wodochłonności produktów i usług, zastosowania oceny cyklu życia na wszystkich etapach projektowania procesów technologicznych, prowadzące do powstania nowego lub znacząco ulepszonego produktu lub usługi, nowych rozwiązań organizacyjnych, prowadzących do poprawy produktywności i efektywności (w tym np. marketingowe, logistyczne, w zakresie dystrybucji, systemów informacyjnych oraz zarządzania); zakupu niezbędnych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych dotyczących wprowadzenia zmian organizacyjnych.

16 Rozwój sieci i kooperacji
Działanie 1.7 Rozwój sieci i kooperacji Beneficjenci: JST, jedn.nauk.-bad., IOB, szkoły wyższe, partnerstwa Grupa docelowa: uczestnicy powiązań kooperacyjnych (w szczególności przedsiębiorstwa) Typy projektów: inicjowanie powiązań kooperacyjnych w zakresie wyznaczania klastrów, tworzenia i zarządzania strukturą organizacyjną klastra, działań marketingowych mających na celu m.in. pozyskanie nowych uczestników klastra, wspieranie najlepszych praktyk, tworzenia kooperacji pomiędzy członkami klastra celem transferu technologii, inwestycje służące zapewnieniu niezbędnego zaplecza technicznego dla powiązania kooperacyjnego, m.in.: adaptacje pomieszczeń, zakup wyposażenia, zakup sprzętu dla działalności badawczo-rozwojowej. Dofinansowanie: MSP-mapa pomocy regionalnej; pozostałe: 85% C-F – do 20% kosztów kwalifikowanych – szkolenia niezbędne do realizacji projektu Podmioty zarządzające powiązaniami kooperacyjnymi: 1. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia. 2. szkoły wyższe 3. jednostki naukowe 4. jednostki naukowo-badawcze 5. instytucje otoczenia biznesu 6.organizacje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności. 7. Związki w/w podmiotów

17 Priorytety PO KL 2007-2013 I Zatrudnienie i integracja społeczna
II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw III Wysoka jakość systemu oświaty IV Szkolnictwo wyższe i nauka V Dobre rządzenie VI Profilaktyka, promocja i poprawa stanu zdrowia ludności w wieku produkcyjnym Główni Beneficjenci poszczególnych priorytetów:

18 Priorytety PO KL VII Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej VIII Regionalne kadry gospodarki IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach X Partnerstwo na rzecz rozwoju obszarów wiejskich XI Pomoc techniczna

19 Ogólne zasady wdrażania
Priorytety I - VI - wdrażane centralnie (na poziomie ministerialnym) – 40% alokacji Priorytety VII - X - wdrażane regionalnie - Samorząd Województwa, WUP, inny podmiot wskazany przez Samorząd Województwa – 60% alokacji Projekty ponadnarodowe i innowacyjne – wdrażane przekrojowo w ramach każdego Priorytetu, z wyłączeniem Priorytetu X – do 5% alokacji Projekty systemowe – projekty realizowane przez wskazane instytucje, Instytucję Pośredniczącą lub Wdrażającą (IW) Problemy: Brak definicji pojęć tj. systemowy tryb wyboru projektów Brak wysokości (%) dofinansowania – info w przyszłym tygodniu Zamiennie używanie pojęć: Beneficjent/IW/Ostateczny odbiorca

20 Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki
Poddziałanie Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach Typy projektów: szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców przygotowane w oparciu o indywidualne strategie rozwoju firm, zgłaszane przez przedsiębiorców samodzielnie bądź w partnerstwie z instytucjami szkoleniowymi studia podyplomowe Dofinansowanie: do 100% C-F: 10% - zakup/leasing sprzętu, platform e-learningowych Instytucja Wdrażająca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Projektodawcy: wszystkie podmioty Grupy docelowe: firmy, grupy firm, regionalne oddziały firm, pracownicy przedsiębiorstw Projekty te muszą spełniać łącznie następujące warunki: beneficjentami są przedsiębiorstwa posiadające struktury organizacyjne (przedstawicielstwa, filie, oddziały) w co najmniej 2 województwach, a uczestnicy szkoleń wykonują pracę w ramach struktur organizacyjnych przedsiębiorstwa znajdujących się w co najmniej 2 województwach. Projekty te muszą być realizowane w co najmniej 5 województwach.

21 Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Typy projektów: szkolenia zamknięte/otwarte (ogólne i specjalistyczne) pomoc doradcza dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw podwyższanie umiejętności i kwalifikacji pracowników o niskim poziomie przygotowania do pracy Zakres tematyczny: rachunkowość, ekonomia, finanse, zarządzanie, identyfikacja potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników, organizacja pracy, zarządzanie BHP, elastyczne formy pracy, itp. Dofinansowanie: do 100% C-F: 10% - tworzenie baz danych; zakup/leasing sprzętu, platformy e-learningowych IW: WUP Projektodawcy: wszystkie podmioty Grupy docelowe: podmioty prowadzące działalność gospodarczą, osoby samozatrudnione, pracownicy przedsiębiorstw (w tym: umowy cywilnoprawne), regionalne sieci kooperacyjne przedsiębiorstw i ich pracownicy Szkolenia: podnoszące posiadane kwalifikacje, przekwalifikowujące

22 Działanie 8.2 Transfer wiedzy (1)
8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji Typy projektów (konkurs): 1. Stypendia dla doktorantów 2. Staże i szkolenia praktyczne dla: - pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych - pracowników naukowych w przedsiębiorstwach Typy projektów (systemowy): wsparcie w tworzeniu i rozwoju sieci współpracy i wymiany informacji między naukowcami a przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii pomiędzy przedsiębiorstwami a instytucjami badawczo-rozwojowymi, uczelniami i innymi podmiotami na poziomie regionalnym i lokalnym, poprzez m.in.: kampanie informacyjne i imprezy służące kojarzeniu partnerów i promocji transferu wiedzy i innowacji, rozwój systemu komunikowania się i wymiany informacji. Tworzenie i rozwój sieci wsparcia innowacji i transferu technologii pomiędzy przedsiębiorstwami a instytucjami badawczo – rozwojowymi, uczelniami wyższymi i innymi podmiotami na poziomie regionalnym i lokalnym, w tym: - kampanie informacyjne i imprezy służące kojarzeniu partnerów i promocji transferu wiedzy i innowacji - rozwój systemu komunikowania się i wymiany informacji 2. Staże i szkolenia praktyczne dla: - pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych - pracowników naukowych w przedsiębiorstwach

23 Działanie 8.2 Transfer wiedzy
Dofinansowanie: do 100% k.k. C-F: 10% Zakup sprzętu i oprogramowania do tworzenia baz danych i systemów komunikowania się IW: WUP / Urząd Marszałkowski Beneficjenci 8.2.1: wszystkie podmioty Beneficjenci 8.2.2: Urząd Marszałkowski Grupy docelowe: przedsiębiorstwa, pracownicy przedsiębiorstw, uczelnie, jednostki naukowe, studenci i pracownicy uczelni wyższych i jednostek naukowych Tworzenie i rozwój sieci wsparcia innowacji i transferu technologii pomiędzy przedsiębiorstwami a instytucjami badawczo – rozwojowymi, uczelniami wyższymi i innymi podmiotami na poziomie regionalnym i lokalnym, w tym: - kampanie informacyjne i imprezy służące kojarzeniu partnerów i promocji transferu wiedzy i innowacji - rozwój systemu komunikowania się i wymiany informacji 2. Staże i szkolenia praktyczne dla: - pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych - pracowników naukowych w przedsiębiorstwach

24 Projekty innowacyjne i ponadnarodowe
Wdrażane przekrojowo w ramach każdego Priorytetu, z wyłączeniem Priorytetów IV i IX. Celem projektów innowacyjnych jest poszukiwanie nowych, lepszych, efektywniejszych sposobów rozwiązywania problemów na rynku pracy. Muszą wychodzić poza typy projektów określone dla każdego z Priorytetów oraz poza dotychczasowe działania danej instytucji. Projekty ponadnarodowe mogą testować istniejące i stosowane w innych miejscach rozwiązania bądź wypracowywać nowe rozwiązania przy udziale partnerów z innych krajów UE.

25 Projekty innowacyjne Mogą polegać na wypracowaniu nowego produktu i/lub upowszechnienia i włączenia do głównego nurtu polityki dobrych praktyk wypracowanych w ramach innych programów czy też priorytetów. Można opuścić wtedy fazę 2. Realizowane fazami: Analiza problemu. Testowanie opracowanych rozwiązań. Analiza rzeczywistych efektów testowanego rezultatu. Opracowanie finalnego produktu. Projekty innowacyjne mają sens o ile ich rezultaty zostaną wykorzystane w praktyce dlatego wszystkim opisanym powyżej fazom muszą towarzyszyć działania nakierowane na upowszechnienie i włączenie wypracowanych rezultatów do głównego nurtu polityki. Beneficjenci: wszystkie podmioty legalnie działające w Polsce; szczególny nacisk na partnerstwa podmiotów. Instytucja Zarządzająca odpowiedzialna jest za ogólny nadzór nad wsparciem działań innowacyjnych i ponadnarodowych. Wyłoni ona Krajową Instytucję Wspomagającą (KIW), która odgrywać kluczową rolę w procesie upowszechniania i włączania wypracowanych rezultatów do głównego nurtu polityki, w tym przede wszystkim w powołaniu, organizowaniu i wspieraniu prac krajowych sieci tematycznych. W przypadku projektów innowacyjnych poszczególne Instytucje Pośredniczące, przy współudziale KIW odpowiedzialne są za ogłoszenie konkursu i wybór projektów. Dokumentacja konkursowa, przygotowywana przez każdą z Instytucji Pośredniczących, powinna być zgodna z wytycznymi przygotowanymi przez KIW. Instytucja Pośrednicząca ogłasza konkurs wspólnie z KIW. Wstępna selekcja koncepcji projektów, w oparciu o fiszki projektowe, odbywa się na poziomie KIW. Po uzupełnieniu projekty przekazywane są do Instytucji Pośredniczącej, która odpowiedzialna jest za dokonanie oceny formalnej i merytorycznej projektów i podpisanie umowy dofinansowania z wybranymi projektami.

26 Projekty innowacyjne Tematy – proponowane obszary poszukiwania nowych rozwiązań budowa sieci współpracy między przedsiębiorstwami i instytucjami naukowymi, poszukiwanie metod zwiększenia zaangażowania partnerów społecznych i gospodarczych na rzecz zwiększenia potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, rozwój nowoczesnych systemów zarządzania HR, nowe metody wdrażania rozwiązań informatycznych i rozwiązywania problemów kulturowych w przedsiębiorstwach. ułatwienie przejścia pomiędzy kształceniem a zatrudnieniem budowanie powiązań pomiędzy szkołami, uczelniami i przedsiębiorcami Priorytet II - W ramach działań związanych z adaptacyjnością proponuje się poszukiwanie nowych rozwiązań w ramach następujących tematów: - zarządzanie różnorodnością w przedsiębiorstwie oraz działania przeciwdziałające dyskryminacji w przedsiębiorstwie: - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Priorytet III - Dla wzrostu jakości edukacji proponuje się następujące tematy dla działań innowacyjnych: - budowa systemu doradztwa zawodowego, - innowacja w zarządzaniu placówkami oświatowymi. Priorytet VI - W ramach budowania rynku pracy otwartego dla wszystkich oraz promocji integracji społecznej proponuje się następujące Tematy: - poszukiwanie nowych metod wspierania aktywności osób niepełnosprawnych na rynku pracy, - instrumenty wspierające godzenie życia rodzinnego i zawodowego, - integracja imigrantów i uchodźców oraz mniejszości etnicznych na rynku pracy. Priorytet VII - Dla wsparcia regionalnych kadr gospodarki proponuje się następujące Tematy: - zarządzanie wiekiem – kompleksowe wspieranie zatrudnienia dla osób po 50 roku życia (obejmujące wykształcenie, umiejętności, kwalifikacje, zarządzanie w miejscu pracy, elastyczne stosunki pracy, warunki pracy), - poszukiwanie nowych form kształcenia ustawicznego, dostosowanych do potrzeb i możliwości MSP, - budowanie narzędzi wsparcia zarządzania zmianą, w tym także narzędzi IT, Priorytet VIII Dążąc do wzrostu wykształcenia i kompetencji w regionie proponuje się następujące Tematy; - ułatwienia przejścia pomiędzy kształceniem a zatrudnieniem, - budowanie powiązań pomiędzy szkołami, uczelniami i przedsiębiorcami, - wspieranie rozwoju najzdolniejszych uczniów.

27 Projekty ponadnarodowe
Formy współpracy ponadnarodowej: - współpraca pomiędzy projektami realizowanym w różnych krajach, - współpraca pomiędzy sieciami instytucji działającymi w zbliżonych obszarach, - współpraca pomiędzy instytucjami (twinning), działającymi w tym samym obszarze i udzielającymi sobie wsparcia. Do takiej współpracy uprawnione są instytucje sektora publicznego. Współpraca taka możliwa jest także dla instytucji zaangażowanych we wdrażanie EFS. Beneficjenci: instytucje, grupy instytucji (partnerstwa), instytucje zaangażowane we wdrażanie funduszy strukturalnych (instytucje zarządzające, pośredniczące, wdrażające). Współpraca ponadnarodowa może być realizowana w ramach każdego z projektów współfinansowanych przez EFS, jeśli projektodawca wykaże wartość dodaną wynikającą ze współpracy ponadnarodowej. Nawiązywanie współpracy ponadnarodowej możliwe jest zatem zarówno na etapie przygotowania projektu, jak i na etapie jego realizacji. Nawiązanie współpracy ponadnarodowej możliwe jest nie tylko z podmiotami z krajów członkowskich Unii Europejskiej realizującymi projekty współfinansowane przez EFS, ale też z podmiotami nie realizującymi takich projektów, a także z podmiotami z krajów nie będących członkami UE. Podstawą realizacji współpracy ponadnarodowej jest umowa ponadnarodowa pomiędzy zaangażowanymi podmiotami. KIW przedstawi wymogi dotyczące takiej umowy, wraz z zalecanymi zapisami

28 Projekty ponadnarodowe - typy
1. Organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów i spotkań. 2. Prowadzenie badań i analiz. 3. Opracowanie, tłumaczenia i wydawanie publikacji, opracowań, raportów. 4. Adaptowanie rozwiązań wypracowanych w innym kraju. 5. Doradztwo, wymiana pracowników, staże, wizyty studyjne. 6. Wspólna realizacja projektów, wypracowywanie nowych rozwiązań.

29 Priorytety PO IG 2007-2013 I Badania i rozwój nowoczesnych technologii
II Infrastruktura sfery B+R III Kapitał dla innowacji IV Inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa V Dyfuzja innowacji VI Polska gospodarka na rynku międzynarodowym VII Budowa i rozwój społeczeństwa informacyjnego

30 Priorytet 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych Typy projektów: przedsięwzięcia techniczne, przedsięwzięcia technologiczne przedsięwzięcia organizacyjne (badania stosowane i prace rozwojowe) prowadzone przez przedsiębiorców, grupy przedsiębiorców (samodzielnie lub we współpracy z jednostkami naukowymi, a także na zlecenie przedsiębiorców przez jednostki naukowe) lub inne podmioty posiadające zdolność do bezpośredniego zastosowania wyników projektu w praktyce. Beneficjenci: przedsiębiorcy i ich grupy; jednostki naukowe na zlecenie przedsiębiorstw; inne podmioty posiadające zdolność bezpośredniego zastosowania wyników projektu w praktyce Dofinansowanie: przedsiębiorstwa: mapa pomocy regionalnej; pozostałe: do 85% k.k.

31 Priorytet 4 Inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa
Działanie 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R - prace przygotowawcze do wdrożenia wyników prac B+R powstałych wyłącznie w ramach projektów realizowanych w ramach działania 1.4, w tym: opracowania procedur, łącznie z testami końcowymi, badaniami rynku, testami rynkowymi, opracowania, rozwoju i wdrożenia produkcji pilotażowej, małoseryjnej - wdrożenia wyników prac B+R powstałych wyłącznie w wyniku projektów realizowanych w ramach działania 1.4 - inwestycje, doradztwo i szkolenia niezbędne do wdrożenia wyników prac B+R realizowanych w ramach działania 1.4. Działanie 1.4 obejmuje dofinansowanie wydatków do momentu stworzenia prototypu nieprzydatnego komercyjnie; następnie wchodzi Działanie 4.1 Maksymalny pułap dofinansowania – M-60%, S-50%, D-40% Kontynuacja Działania 1.4 Instytucja Promotor, który pomaga przygotować fiszkę projektową

32 Działanie 4.2 Inwestycje związane z działalnością B+R w przedsiębiorstwach
- opracowania (również na zlecenie), aktualizacji i doskonalenia oprogramowania niezbędnego do wprowadzenia innowacji technicznych i organizacyjnych; - opracowania wzorów przemysłowych oraz wzorów użytkowych; - opracowania oraz wdrażania strategii przekształcenia przedsiębiorcy w CBR, - zakup środków trwałych związanych z prowadzeniem prac w zakresie B+R w przedsiębiorstwach. Maksymalny pułap dofinansowania – M-60%, S-50%, D-40% Beneficjenci: przedsiębiorcy (MSP, duże przedsiębiorstwa) C-F: do 10% wartości projektu (max 1 mlnPLN) na szkolenia Promotor, który pomaga przygotować fiszkę projektową

33 Działanie 4.3 Kredyt technologiczny
Projekt BGK – udzielanie premii technologicznej (umorzenie części kredytu technologicznego) na zakup/wdrożenie nowej technologii przez przedsiębiorstwo Umorzenie dokonywane jest: - po uruchomieniu przez Kredytobiorcę sprzedaży towarów i usług powstałych w wyniku inwestycji technologicznej, finansowanej kredytem, - w ratach, których wysokość odpowiada 20% wartości netto faktur dokumentujących sprzedaż towarów i usług, - nie częściej niż dwa razy do roku (wnioski należy składać łącznie z fakturami) Terminy składania wniosków kredytowych: kwiecień, lipiec, październik Okres kredytowania: max 72 m-ce Maksymalny pułap dofinansowania – do 85% z 50% k.k. Beneficjenci: przedsiębiorcy (w szczególności MSP).

34 Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym
Projekty szkoleniowe, doradcze i inwestycyjne w zakresie: - zastosowania nowych rozwiązań technologicznych w produkcji i usługach, w tym prowadzących do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko - zastosowania nowych rozwiązań organizacyjnych prowadzących do powstania nowych produktów/usług Nie ma możliwości składania wniosku wyłącznie na projekty szkoleniowe i doradcze - mogą one stanowić jeden z komponentów projektu inwestycyjnego. Rozwiązania technologiczne stosowane nie dłużej niż 3 lata C-F: do 10% na szkolenia (max 1 mln PLN) Maksymalny pułap dofinansowania – M-60%, S-50%, D-40% Beneficjenci: przedsiębiorcy (MSP, duże) Promotor, który pomaga przygotować fiszkę projektów

35 Działanie 5.1 Wspieranie rozwoju klastrów o znaczeniu ponadregionalnym
Projekty dotyczące rozwoju klastrów obejmujące: zakup ŚT i WNiP związanych z nową inwestycją; doradztwo z zakresu opracowania planów rozwoju i ekspansji powiązania; udział w krajowych i międzynarodowych spotkaniach w celu wymiany doświadczeń; zakup ogólnodostępnej infrastruktury badawczej (laboratorium, miejsce do przeprowadzania testów), infrastruktura sieci szerokopasmowych, działania promocyjne klastra w celu pozyskania nowych przedsiębiorstw do udziału w klastrze, zarządzenie ogólnodostępnym zapleczem technicznym klastra, organizacja programów szkoleniowych, warsztatów i konferencji celem wspierania procesu dzielenia się wiedzą oraz tworzenia sieci powiązań między członkami klastra. Promotor, który pomaga przygotować fiszkę projektów

36 Działanie 5.1 Wspieranie rozwoju klastrów o znaczeniu ponadregionalnym (2)
Beneficjentem może być tylko i wyłącznie osoba prawna prowadząca powiązanie kooperacyjne, a grupą docelową: grupy przedsiębiorców (np. konsorcja), w tym: klastry innowacyjne i eksportowe, łańcuchy produkcyjne MSP i dużych przedsiębiorców, sieci technologiczne (MSP i jednostki badawcze), platformy technologiczne, spółdzielnie produkcyjne („kooperatywy”, grupy producenckie), spółdzielnie rzemieślnicze. Dofinansowania z UE to 85% wydatków kwalifikowanych projektu dla IOB, dla przedsiębiorców: zgodnie z mapą pomocy regionalnej . Minimalny wkład własny beneficjenta: zgodnie z mapą pomocy regionalnej (30% wartości k.k. dla części inwestycyjnej projektu, 55% wartości projektu w części szkoleniowej oraz 50% dla części doradczej dla dużych przedsiębiorstw. Ponadto wkład własny na koszty operacyjne i administracyjne ponoszone przez osoby prawne prowadzące powiązania kooperacyjne w ramach pomocy de minimis wynosi nie mniej niż 50%. C-F: do 10% na szkolenia Promotor, który pomaga przygotować fiszkę projektów

37 Katarzyna Gaweł-Brudkiewicz Poznański Park Naukowo-Technologiczny
Dziękuję za uwagę! Katarzyna Gaweł-Brudkiewicz Poznański Park Naukowo-Technologiczny


Pobierz ppt "Fundusze strukturalne dla MSP"

Podobne prezentacje


Reklamy Google