Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zakład Nadprzewodnictwa i Przemian Fazowych Temat pracy: Absorpcja mikrofalowa w niejednorodnych nadprzewodnikach Opiekun: Doc.dr hab. Lidia Piekara-Sady.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zakład Nadprzewodnictwa i Przemian Fazowych Temat pracy: Absorpcja mikrofalowa w niejednorodnych nadprzewodnikach Opiekun: Doc.dr hab. Lidia Piekara-Sady."— Zapis prezentacji:

1 Zakład Nadprzewodnictwa i Przemian Fazowych Temat pracy: Absorpcja mikrofalowa w niejednorodnych nadprzewodnikach Opiekun: Doc.dr hab. Lidia Piekara-Sady Dla nadprzewodnika o znanej wielkości ziaren rozproszonego w matrycy nienadprzewodzącej badanie absorpcji mikrofalowej w funkcji temperatury i mocy mikrofal oraz badanie kształtu pętli Josephsona w zależności od szybkości przemiatania pola magnetycznego i innych parametrów eksperymentalnych i w różnych temperaturach. Materiały nadprzewodzące Spintronika Nanostruktury Przewodniki protonowe

2 Instytut Fizyki Molekularnej PAN Zakład Cienkich Warstw Dlaczego warto u nas prowadzić badania związane z realizacją pracy dyplomowej? Atrakcyjna tematyka – nanotechnologia, magnetyczne struktury warstwowe. Kadra – gwarantuje stałą opiekę nad studentami - trzech samodzielnych pracowników naukowych, trzech adiunktów, dwóch doktorantów. Kompleksowe wyposażenie aparaturowe umożliwia: Wykonanie próbek (cienkie warstwy) techniką rozpylania jonowego w aparaturze ultrawysokiej próżni Pomiary strukturalne Pomiary magnetyczne i elektryczne Od kilku lat współpracujemy ze studentami Wydziału Fizyki UAM Karol Załęski (dyplom w 2007 roku) – obecnie doktorant w IFM PAN Wojciech Malinowski (dyplom w 2007 roku) Sebastian Olejnik (V rok) Michał Kociemba (IV rok), Wojciech Glapka (IV rok), Artur Zasadni (III rok)

3 Opiekun – Prof. dr hab. Feliks Stobiecki Proponowany temat: Magnetyczne nanostruktury wytwarzane z wykorzystaniem uporządkowanych dwuwymiarowych sieci nanokulek Kandydat: A. Zasadni Realizowane badania dotyczyć będą: 1.Prac technologicznych polegających na osadzaniu magnetycznych układów warstwowych na podłożu pokrytym nanokulkami (w obszarach pomiędzy kulkami osadzana warstwa – tworzy regularną sieć nanoobiektów magnetycznych). Dla porównania osadzane będą również warstwy bez masek. 2.Badań struktury wytwarzanych warstw oraz ich własności magnetycznych. Celem badań jest określenie własności magnetycznych warstwowych struktur Au/Co/Au osadzanych z wykorzystaniem uporządkowanych dwuwymiarowych sieci nanokulek Wytwarzanie maski Osadzanie warstwy przez maskę Struktura warstwy osadzonej przez maskę maska

4 Opiekun – doc. dr hab. Janusz Dubowik Proponowany temat: Rezonans ferromagnetyczny w cienkich warstwach stopów Heuslera Realizowane zadania dotyczyć będą: 1.Uruchomieniu gotowego w 90% spektrometru EPR – 33 GHz. Skonstruowanie generatora pola modulacji 100 kHz. Przygotowanie układu do akwizycji danych. 2.Badań własności magnetycznych wybranych struktur cienkowarstwowych. Celem badań jest określenie pól anizotropii cienkich warstw stopów Heuslera w wysokich polach magnetycznych !!

5 Opiekun – dr hab. Lesław Smardz Proponowany temat: Struktura elektronowa nanomateriałów typu LaNi 5 odwracalnie absorbujących wodór Celem pracy jest pomiar pasm walencyjnych materiałów nanokrystalicznych i kompozytów na bazie LaNi 5 metodą XPS (X-ray photoelectron spectroscopy – rentgenowska spektroskopia fotoelektronów). Realizowane badania dotyczyć będą: 1.Przygotowania powierzchni, pomiarów i obróbki widm XPS wybranych nanokompozytów na bazie LaNi 5 2.Porównawczych pomiarów XPS cienkich warstw i litych materiałów polikrystalicznych o podobnym składzie chemicznym. 3.Odpowiedniej interpretacji widm XPS w oparciu o rezultaty uzyskane wcześniej dla tej klasy materiałów. Analizator Źródło - lampa rtg

6 1.Opanowanie podstawowych funkcji programu FullProf, służącego do analizy proszkowej dyfrakcji rentgenowskiej 2.Zastosowanie programu do identyfikacji struktury krystalicznej kilku wybranych związków (również udział w przeprowadzeniu pomiarów dyfrakcji rentgenowskiej i preparatyce próbek) 1.Pomiary wykonywane na najnowszej aparaturze PPMS (Physical Property Measurement System) firmy Quantum Design 2.Celem pracy będzie badanie takich zjawisk jak mieszana walencyjność i efekt Kondo Praca magisterska (eksperymentalno-obliczeniowa): Określanie struktur krystalicznych metodą Rietvelda Promotor pracy: doc. dr hab. Tomasz Toliński, Główne cele pracy: Praca magisterska (eksperymentalna): Przewodnictwo elektryczne i ciepło właściwe w związkach na bazie ceru i iterbu Promotor pracy: doc. dr hab. Tomasz Toliński ZAKŁAD STOPÓW MAGNETYCZNYCH

7 Doc. dr hab. Bogdan Idzikowski (idzi@ifmpan.poznan.pl) Popularyzacja fizyki: Wykłady otwarte UAM Unoszenie magnetyczne http://www.wo.amu.edu.pl/wyklad_07.htm generator Ar cewka indukcyjna ciekły stop Cu taśma amorficzna Technologia i metody pomiarowe: Wytwarzanie szkieł metalicznych i materiałów nanokrystalicznych poprzez gwałtowne schładzanie z fazy ciekłej. Badanie ich własności fizycznych metodami kalorymetrycznymi (DSC), dyfrakcją promieniowania X (XRD) i pomiarami magnetycznymi. Tematyka badań, rezultaty: związki międzymetaliczne z lantanowcami Proponowane tematy prac dyplomowych: Zjawiska krytyczne w polikrystalicznych związkach międzymetalicznych zależne od wielkości ziaren w nanoskali Efekt magnetokaloryczny w ferromagnetykach amorficznych i nanokrystalicznych Fizyczne podstawy formowania litych stopów amorficznych DSC XRD materiały granularne: nanotechnologia top down

8 prof. dr hab. A. Jezierski, prof. dr hab. J.A. Morkowski, doc. dr hab. A. Szajek, dr M. Pugaczowa-Michalska mgr inż. M. Werwiński, mgr inż. J. Kaczkowski M. Hermanowicz Obliczanie struktury elektronowej z pierwszych zasad (ab-initio) - Bardzo ważne narzędzie pozwalające scharakteryzować własności ciał stałych, pomocne w interpretacji wielu eksperymentów. - Metody te oprócz korzyści czysto naukowych kreują korzyści ekonomiczne dzięki odpowiedniemu ukierunkowaniu kosztownych badań eksperymentalnych. - Pozwalają na prognozowanie własności materiałów, których jeszcze nie zsyntetyzowano. - Stosowane są już nie tylko w praktyce akademickiej, ale coraz częściej wykorzystywane są w przemyśle, np. farmaceutycznym bądź chemicznym. Współpraca: INTiBS PAN Wrocław IF PAN Warszawa IF UJ Kraków IF UŚ Katowice IIM Poznań IFW Dresden FZ Jülich TU Wien Obiekty badań: Związki f-elektronowe (własności elektronowe i magnetyczne) Półprzewodniki (własności elektronowe, badanie powierzchni) Wodorki (własności elektronowe materiałów magazynujących wodór) Zakład Teorii Ferromagnetyków

9 Polaryzacja fleksoelektryczna w ciekłych kryształach Prof. dr hab. Wojciech Kuczyński Metoda pomiaru ZAKŁAD ODDZIAŁYWAŃ MOLEKULARNYCH

10 ZAKŁAD KRYSZTAŁÓW MOLEKULARNYCH Niskowymiarowe przewodniki organiczne, fulereny Elektronika molekularna Teoretyczne badania nanostruktur DONORYAKCEPTORY Układy dwuwymiarowe Układy jednowymiarowe (BEDT-TTF) 2 + X - X = I 3 -, ClO 4 -, PF 6 -, ReO 4 -... (TMTSF) 2 PF 6 Krystaliczne przewodniki organiczne - spektroskopia w podczerwieni i Ramana prof. dr hab. Roman Świetlik E-mail: swietlik@ifmpan.poznan.pl Spektrometr FT-IR Bruker Equinox 55 z mikroskopem Bruker Hyperion 1000 Spektrometr Ramana Labram HR HORIBA Jobin Yvon z laserem He Ne oraz laserem argonowym Stabilite 2017

11 Prof. dr hab. Bogdan Bułka Transport i korelacje elektronowe w molekułach i nanostrukturach Tematyka badań: IFM PAN, pok.147, tel. 061-8695-152; e-mail: bulka@ifmpan.poznan.pl; http://www.ifmpan.poznan.pl/~bulka/ Udział w badaniach w projektach europejskich: w sieci EU Marie Curie Integrated Training Network Fundamentals of Nanoelectronics w programie ESF EUROCORES Programme Fundamentals of Nanoelectronics transport elektronowy przez molekuły: współpraca z dr hab. T. Kostyrko (UAM), prof. C. Lambert (Lancaster ) transport przez nanostruktury: współpraca z prof. A. Tagliacozzo (Neapol), prof. J. Barnasiem (UAM)

12 =Γ/U [1] P. Stefański, A. Tagliacozzo, B.R. Bułka, Phys. Rev. Lett. 93, 186805 (2004). [2] P. Stefański, A. Tagliacozzo, B.R. Bułka, Solid St. Commun. 135, 314 (2005). [3] P. Stefański, Phys. Rev. B 77, 125331 (2008). [1] [2] [3] Instytut Fizyki Molekularnej PAN, Poznań dr hab. Piotr Stefański e-mail: piotrs@ifmpan.poznan.plpiotrs@ifmpan.poznan.pl tel: 061 8695 130 (pok. 168) Z-12 (Zakład Kryształów Molekularnych; kierownik : prof. B. Bułka) Badania teoretyczne kwantowego transportu elektronowego poprzez nanostruktury (kropki kwantowe, nanokontakty) z uwzględnieniem silnych korelacji elektronowych oraz kwantowej interferencji również pod kątem zastosowań spintronicznych [1-3]. Przykładowe tematy prac magisterskich: 1. Jedno-elektronowy tranzystor z oddziaływaniem 2. Efekty interferencyjne w prądzie przez układy kropek kwantowych 3. Elektryczna kontrola ładunku i spinu w kropce kwantowej Od studentów oczekuje się: zamiłowania do pracy w dziedzinie fizyki teoretycznej, podstawowej znajomości jednego z języków programowania (np.. C++, Pascal), podstawowej wiedzy z machaniki kwantowej, oraz entuzjazmu, chęci rozwiązywania nowych problemów.

13 Temperatura układu jest jedną z najbardziej podstawowych, powszechnie mierzonych wielkości fizycznych. Ale jak ją obliczyć dla zbioru cząsteczek tworzących układ fizyczny, materiał czy substancję? Można to zrobić np., wykorzystując definicję termodynamiczną lub kinetyczną. W ostatnich kilku latach pokazano, że temperaturę możemy również odczytać z konfiguracji – ułożeń cząsteczek. Ten zadziwiający sposób mierzenia temperatury otwiera zupełnie nowe możliwości analizy układu cząsteczek (inne niż przy tradycyjnym pojmowaniu temperatury). Przedmiotem pracy będzie zapoznanie się z tym nowym pojęciem, zastosowanie go m.in. w metodzie Monte Carlo oraz symulacja prostego zagadnienia fizycznego z temperaturą konfiguracyjną. Doc. dr hab. Arkadiusz Brańka TEMAT 2: Termostat konfiguracyjny T = ? Czy cząsteczki mogą się przenikać? Standardowa odpowiedź brzmi: nie mogą. W ostatnim okresie pokazano jednak, że w pewnym sensie takie przenikanie jest możliwe. Dotyczy to niektórych nano- i makrocząsteczek np. polimerów gwiaździstych lub mikrożelów. Efektywne oddziaływanie między takimi bardzo miękkimi obiektami jest nietypowe - ma skończoną wartość przy ich przekryciu. Badania układów mogących przenikać się cząsteczek są częścią dziedziny zwanej układami złożonymi lub miękką materią (polimery, koloidy, ciekłe kryształy). Modelowe badania układów takich miękkich (sferycznych) cząsteczek pokazały możliwość tworzenia nowych typów uporządkowań, nowych typów diagramów fazowych (np. fazy klasterowej, przemiany ciecz-ciało stałe-ciecz). Przedmiotem pracy będą różne możliwe uporządkowania w prostym modelu przenikających się cząsteczek. TEMAT 1: Układ miękkich, przenikających się cząsteczek ZAKŁAD DYNAMIKI NIELINIOWEJ I SYMULACJI KOMPUTEROWYCH


Pobierz ppt "Zakład Nadprzewodnictwa i Przemian Fazowych Temat pracy: Absorpcja mikrofalowa w niejednorodnych nadprzewodnikach Opiekun: Doc.dr hab. Lidia Piekara-Sady."

Podobne prezentacje


Reklamy Google