Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Język C# Adam.Czajka@wsnhid.pl Copyright, 2004 © Adam Czajka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Język C# Adam.Czajka@wsnhid.pl Copyright, 2004 © Adam Czajka."— Zapis prezentacji:

1 Język C# Copyright, 2004 © Adam Czajka

2 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Plan Wstęp Platforma .NET Visual Studio.NET 2003 Wprowadzenie do języka C# (typy, komentarze) Copyright, 2004 © Adam Czajka

3 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Wstęp Geneza języka C# Język C, C++ Java Visual Basic Język C# Copyright, 2004 © Adam Czajka

4 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Wstęp Platforma .NET .NET Framework kompilator C# klasy CLR Plik *.exe Copyright, 2004 © Adam Czajka

5 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Wstęp Faza uruchamiania programu Faza pisania programu kod programu C# kod wykonywalny Kod pośredni Kod IL Metadane kompilator C# JIT-ter Plik *.exe Copyright, 2004 © Adam Czajka

6 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Wstęp Platforma .NET (CLR) Ładowanie modułów Zarządzanie pamięcią Badanie zgodności typów (type safety) Obsługa wyjątków Zapewnienie bezpieczeństwa Copyright, 2004 © Adam Czajka

7 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Wstęp Visual Studio.NET Copyright, 2004 © Adam Czajka

8 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Wstęp Visual Studio.NET Okno projektu, klas, zasobów Okno kodu Okno pomocy Okno zadań Copyright, 2004 © Adam Czajka

9 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Wstęp Visual Studio.NET – tworzenie rozwiązania Copyright, 2004 © Adam Czajka

10 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Wstęp C# - pierwszy program using System; namespace hello { class Class1 static void Main(string[] args) Console.WriteLine("Hello World"); } Copyright, 2004 © Adam Czajka

11 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Wstęp C# - pierwszy program Okno projektu Okno klas Copyright, 2004 © Adam Czajka

12 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Wstęp C# - pierwszy program static void Main(string[] args) { } static int Main(string[] args) static void Main() static int Main() Copyright, 2004 © Adam Czajka

13 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Wstęp C# - przestrzenie nazw namespace Zwierze { class Mysz .... } namespace Komputer { class Mysz .... } Mysz.Idź(20); Mysz.Włącz(); ??? Copyright, 2004 © Adam Czajka

14 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Wstęp C# - przestrzenie nazw namespace Zwierze { class Mysz .... } namespace Komputer { class Mysz .... } Zwierze.Mysz.Idź(20); Komputer.Mysz.Włącz(); Copyright, 2004 © Adam Czajka

15 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Wstęp C# - dokumentacja w XML ///<summary> /// To jest <b>główna</b> klasa aplikacji ///</summary> class HelloApp { } Copyright, 2004 © Adam Czajka

16 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Wstęp C# - dokumentacja w XML <summary> - krótki opis klasy, metody, itp. <remarks> - dłuższy opis klasy, metody, itp. <value> - opis właściwości klasy (ang. property) <param> - parametry metod Copyright, 2004 © Adam Czajka

17 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Wstęp C# - dokumentacja w XML ///<summary> /// To jest główna klasa aplikacji ///</summary> ///<param name=”args”> ///To jest opis parametru „args” ///</param> static void Main(string[] args) { } Copyright, 2004 © Adam Czajka

18 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Wstęp C# - dokumentacja w XML Copyright, 2004 © Adam Czajka

19 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Wstęp C# - dokumentacja w XML Copyright, 2004 © Adam Czajka

20 Wstęp Zadanie 1 Napisz program „Hello World” z dokumetacja kodu
Copyright, 2004 © Adam Czajka

21 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Język C# Podstawowe typy danych C# NET Framework Opis bool System.Boolean {true, false} (false) byte System.Byte <0, 255> (0) sbyte System.SByte <-128, 127> (0) char System.Char 16-bit Unicode (‘\0’) decimal System.Decimal Liczba dziesiętna (0.0m) double System.Double Liczba podwójnej precyzji (0.0d) Copyright, 2004 © Adam Czajka

22 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Język C# Podstawowe typy danych C# NET Framework Opis float System.Single liczba pojedynczej precyzji (0.0f) int System.Int bitowa liczba całkowita ze znakiem (0) uint System.UInt32 32-bitowa liczba całkowita bez znaku (0) long System.Int bitowa liczba całkowita ze znakiem (0) Copyright, 2004 © Adam Czajka

23 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Język C# Podstawowe typy danych C# NET Framework Opis ulong System.UInt64 64-bitowa liczba całkowita bez znaku (0) object System.Object referencja do obiektu (null) short System.UInt16 16-bitowa liczba całkowita ze znakiem (0) ushort System.UInt16 16-bitowa liczba całkowita bez znaku (0) Copyright, 2004 © Adam Czajka

24 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Język C# Podstawowe typy danych C# NET Framework Opis String System.String referencja do obiektu łańcucha znaków (null) Copyright, 2004 © Adam Czajka

25 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Język C# Zgodnośċ typów danych C# zgodnośċ z CLS C# zgodnośċ z CLS int TAK uint NIE long TAK ulong NIE object TAK short TAK ushort NIE string TAK bool TAK byte TAK sbyte NIE char TAK decimal TAK double TAK float TAK Copyright, 2004 © Adam Czajka

26 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Język C# Operatory Pierwsze .f(x) a[x] x++ x-- new typeof Unarne ! ~ ++x --x (T)x Multiplikatywne * / % Addytywne Przesunięcia << >> Relacyjne i testowanie typów < > <= >= is as Równościowe == != Copyright, 2004 © Adam Czajka

27 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Język C# Operatory Logiczne AND & Logiczne XOR ^ Logiczne OR | Warunkowe AND && Warunkowe OR || Operator trójargumentowy ? : Przypisania = *= /= %= += -= <<= >>= &= ^= |= Copyright, 2004 © Adam Czajka

28 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Język C# Operatory bool windowReay = (IsWindow() & IsVsible()); Obie funkcje będą wywołane bool windowReay = (IsWindow() && IsVsible()); Wywołanie funkcji IsVisible() zależy od wartości zwróconej przez funkcję IsWindow() Copyright, 2004 © Adam Czajka

29 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Język C# Instrukcje sterujące if if (warunek_1) .... else if (warunek_2) ..... else if (warunek_N) else Copyright, 2004 © Adam Czajka

30 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Język C# Instrukcje sterujące switch switch (wyrażenie) { case wariant_1: .... break; case wariant_N: ..... default: } Copyright, 2004 © Adam Czajka

31 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Język C# Instrukcje sterujące switch string str = Console.ReadLine(); switch (str) { case ”Jeden”: .... break; case ”Dwa”: ..... default: } Copyright, 2004 © Adam Czajka

32 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Język C# Instrukcje sterujące switch string str = Console.ReadLine(); switch (str) { case ”Jeden”: case ”Dwa”: .... break; default: } Copyright, 2004 © Adam Czajka

33 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Język C# Instrukcje sterujące switch Każdy blok instrukcji switch() musi kończyć się instrukcją break ! string str = Console.ReadLine(); switch (str) { case ”Jeden”: .... case ”Dwa”: break; default: } Copyright, 2004 © Adam Czajka

34 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Język C# Instrukcje sterujące for for (inicjalizacja; warunek; iteracja) instrukcja; int [] intArray = {1, 2, 3}; for (int i=0; i < intArray.Length; i++) { Console.WriteLine(intArray[i]); } Copyright, 2004 © Adam Czajka

35 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Język C# Instrukcje sterujące foreach for (typ zmienna in kolekcja) instrukcja; int [] intArray = {1, 2, 3}; foreach (int x in intArray) { Console.WriteLine(x); } Copyright, 2004 © Adam Czajka

36 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Język C# Instrukcje sterujące foreach for (typ zmienna in kolekcja) instrukcja; int [] intArray = {1, 2, 3}; foreach (int x in intArray) { x = 10; } Zmienna x jest read-only (tylko do odczytu) !!!! Copyright, 2004 © Adam Czajka

37 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Język C# Instrukcje sterujące while, do while (warunek) instrukcja; do { instrukcje } while (warunek); Copyright, 2004 © Adam Czajka

38 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Język C# Instrukcje sterujące skoki break continue goto return throw Copyright, 2004 © Adam Czajka

39 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Język C# Instrukcje sterujące Skoki (throw) bool Działanie(int a, int b) { if (b == 0) throw new InvalidOperationException(”Dzielenie przez 0 !”); ..... } Copyright, 2004 © Adam Czajka

40 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Język C# Obiektowość - definicja Abstrakcja - proceduralna - danych Hermetyzacja (określenie poziomów dostępu do obiektu) Dziedziczenie Porozumiewanie się poprzez komunikaty Copyright, 2004 © Adam Czajka

41 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Język C# Obiektowość kod źródłowy Klasa C# (szablon) obiekt 1 new new obiekt 2 new obiekt 3 etap wykonania (pamięć RAM) Copyright, 2004 © Adam Czajka

42 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Język C# Deklaracja klasy class Kot { public Kot(string _imie) imie = imie; } public void Sen() spi = true; protected bool spi; protected string imie; nie ma pliku „nagłówkowego” – klasa jest w pełni zadeklarowana w pliku *.cs Copyright, 2004 © Adam Czajka

43 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Język C# Deklaracja klasy Każda składowa klasy musi mieć określony poziom prywatności Nie ma dyrektyw #include Nie ma ‘;’ po deklaracji klasy Tworzenie klasy poprzez new Nie ma operatora delete Dostęp do składowych klasy poprzez ‘.’ Copyright, 2004 © Adam Czajka

44 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Język C# Deklaracja klasy (cykl życia) Kot Mruczek = new Kot(„Mruczek”); .... Mruczek.Sen(); Mruczek = null; nie ma operatora delete !!! Copyright, 2004 © Adam Czajka

45 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Język C# Dziedziczenie Uszczegółowanie klas Rozszerzanie klas (ang. superclassing) Zawężanie klas (ang. subclassing) Copyright, 2004 © Adam Czajka

46 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Język C# Dziedziczenie uszczegółowianie Zwierzę Ssaki Ryby Kot Pies Copyright, 2004 © Adam Czajka

47 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Język C# Dziedziczenie superclassing Okno Przycisk Pole edycji Radio CheckBox Pole „read-only” subclassing Copyright, 2004 © Adam Czajka

48 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Język C# Dziedziczenie abstract class Zwierze { abstract public void Je(); } class Ssaki : Zwierze { } sealed class Kot : Ssaki { ... } sealed class Pies : Ssaki Copyright, 2004 © Adam Czajka

49 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Język C# Dziedziczenie abstract class Zwierze { abstract public void Je(); } class Ssaki : Zwierze { } sealed class Kot : Ssaki { ... } sealed class Pies : Ssaki Nie można utworzyć obiektu tej klasy Copyright, 2004 © Adam Czajka

50 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Język C# Dziedziczenie abstract class Zwierze { abstract public void Je(); } class Ssaki : Zwierze { } sealed class Kot : Ssaki { ... } sealed class Pies : Ssaki Klasa nie może być klasą bazową Copyright, 2004 © Adam Czajka

51 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Język C# Dziedziczenie Komunikacja z klasą bazową class Kot { public void Zasnij() base.Sen(); ZamknijOczy(); } Copyright, 2004 © Adam Czajka

52 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Język C# Dziedziczenie Gdy nadpisujemy metodę klasy bazowej, to musimy to wykonać explicite class Kot : Zwierze { override public void Sen() base.Sen(); ZamknijOczy(); } Copyright, 2004 © Adam Czajka

53 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Język C# Dziedziczenie Metody wirtualne są definiowane poprzez słowo kluczowe virtual class Zwierze { public virtual void Sen() spi = true; } Copyright, 2004 © Adam Czajka

54 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Język C# Dziedziczenie Metody wirtualne są definiowane poprzez słowo kluczowe virtual class Kot : Zwierze { public override virtual void Sen() base.Sen(); ZamknijOczy(); } Copyright, 2004 © Adam Czajka

55 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Język C# Dziedziczenie – metody wirtualne class Zwierze { private bool spi=false; public void Sen() { spi = true; } class Kot : Zwierze { override public void Sen() base.Sen(); ZamknijOczy(); } Zwierze z = new Zwierze(); Kot k = new Kot(); ..... z = k; z.Sen(); Copyright, 2004 © Adam Czajka

56 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Język C# Dziedziczenie – metody wirtualne class Zwierze { private bool spi=false; public virtual void Sen() { spi = true; } class Kot : Zwierze { override virtual public void Sen() base.Sen(); ZamknijOczy(); } Zwierze z = new Zwierze(); Kot k = new Kot(); ..... z = k; z.Sen(); Copyright, 2004 © Adam Czajka

57 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Język C# Dziedziczenie – metody wirtualne class Zoo { Zwierze [] tab; public void Sen() foreach (Zwierze z in tab) z.Sen(); } dzięki metodom wirtualnym, klasa Zoo potrafi poprawnie operować na obiektach klasy Zwierze i klasach potomnych (np. Kot) ! Copyright, 2004 © Adam Czajka

58 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Język C# Dziedziczenie Wszystkie klasy dziedziczą z klasy System.Object (object) class Zwierze : object { public void Sen() spi = true; } Copyright, 2004 © Adam Czajka

59 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Język C# Składowe klasy Pola Stałe Metody Konstruktory Destruktory Właściwości Operatory Zdarzenia Obiekty indeksujące Copyright, 2004 © Adam Czajka

60 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Język C# Składowe klasy Pola statyczne zwykłe class Kot { public int wiek; } .... Kot k = new Kot(); k.wiek = 2; class Kot { static public int wiek; } .... Kot.wiek = 2; Copyright, 2004 © Adam Czajka

61 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Język C# Składowe klasy Stałe class Kot { public const int maks_wiek = 10; } .... Kot k = new Kot(); k.wiek = Kot.maks_wiek; Copyright, 2004 © Adam Czajka

62 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Język C# Składowe klasy Typy wyliczeniowe class Kot { public enum Barwa { Szary, Czarny, Rudy } public Barwa kolor; } .... Kot k = new Kot(); k.kolor = Kot.Barwa.Czarny; Copyright, 2004 © Adam Czajka

63 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Język C# Składowe klasy Metody class Kot { public void NowyRok() wiek++; } .... Kot k = new Kot(); k.NowyRok(); Copyright, 2004 © Adam Czajka

64 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Język C# Składowe klasy Metody - parametry class Kot { public void nowyWiek(int _nowyWiek) wiek = _nowyWiek; } .... Kot k = new Kot(); k.nowyWiek(1); Copyright, 2004 © Adam Czajka

65 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Język C# Składowe klasy Metody – modyfikatory parametrów ref – przekazywanie przez referencje (dane wejściowo-wyjściowa) out – dana wyjściowa domyślnie przekazywanie przez wartość Copyright, 2004 © Adam Czajka

66 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Język C# Składowe klasy Metody – modyfikatory parametrów public void zmien(int a) { a = 999; } Static void Main() int x = 10; zmien(x); Console.WriteLine(”X={0}”, x}; 10 Copyright, 2004 © Adam Czajka

67 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Język C# Składowe klasy Metody – modyfikatory parametrów public void zmien(ref int a) { a = 999; } Static void Main() int x = 10; zmien(ref x); Console.WriteLine(”X={0}”, x}; 999 Copyright, 2004 © Adam Czajka

68 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Język C# Składowe klasy Metody – modyfikatory parametrów public void zmien(out int a) { a = 999; } Static void Main() int x; zmien(out x); Console.WriteLine(”X={0}”, x}; 999 Copyright, 2004 © Adam Czajka

69 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Język C# Składowe klasy Metody – modyfikatory parametrów public void zmien(ref int a) { a = 999; } Static void Main() int x; zmien(ref x); Console.WriteLine(”X={0}”, x}; Błąd !!! Copyright, 2004 © Adam Czajka

70 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Język C# Składowe klasy Metody – przeciążanie public void zmien(ref int a) { a = 100; } public void zmien(ref double a) a = 100.0; Copyright, 2004 © Adam Czajka

71 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Język C# Składowe klasy Konstruktory Konstruktory obiektów Konstruktory statyczne (wywoływane przed pierwszym użyciem klasy) Copyright, 2004 © Adam Czajka

72 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Język C# Składowe klasy Konstruktory – inicjalizacja składowych klasy class Kot : Zwierze { protected bool spi = false; public Kot(string imie) : base(imie) wiek = 1; } Copyright, 2004 © Adam Czajka

73 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Język C# Składowe klasy Modyfikatory dostępu do klasy public – pełny dostęp protected – dostęp dla danej klasy i klas pochodnych internal – dostęp gwarantowany dla danej klasy i klas w pliku z kodem pośrednim protected internal – dostęp dla danej klasy, klas w pliku z kodem pośrednim i klas pochodnych private – dostęp ograniczony tylko do danej klasy Copyright, 2004 © Adam Czajka

74 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Język C# Właściwości class Kot { int wiek; public int Wiek { set { if (value <= 0 || value > 20) throw new ArgumentOutOfRangeException(”Wiek”); else wiek = value; } get { return wiek; } Copyright, 2004 © Adam Czajka

75 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Język C# Właściwości Kot kitty = new Kot(); kitty.Wiek = 2; Console.WriteLine(kitty.Wiek); Kitty.Wiek++; Copyright, 2004 © Adam Czajka

76 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Język C# Właściwości typu „read-only” class Kot { int wiek = 1; public int Wiek { get { return wiek; } } Copyright, 2004 © Adam Czajka

77 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Język C# Tworzenie nowego typu public class Prostokat { public Prostokat(int _x, int _y) x = _x; y = _y; } public int Pole() { return x*y; } protected int x = 0; protected int y = 0; Copyright, 2004 © Adam Czajka

78 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Język C# Tworzenie nowego typu public static bool operator ==(Prostokat l, Prostokat r) { if ((object)l == null) reutrn false; else return l.Equals(r); } public static bool operator !=(Prostokat l, Prostokat r) return !(l == r); Copyright, 2004 © Adam Czajka

79 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Język C# Tworzenie nowego typu public override bool Equals(object other) { bool result = false; if (other != null) { if ((object)this == other) result = true; else if (other is Prostokat) Prostokat p1 = (Prostokat)other; result = Pole() == p1.Pole(); } return result; Copyright, 2004 © Adam Czajka

80 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Język C# Tworzenie nowego typu public static Prostokat operator |(Prostokat l, Prostokat r) { if (l.Pole() != 0) return new Prostokat(l.x, l.y); else (r.Pole() != 0) return new Prostokat(r.x, r.y); else return new Prostokat(); } public override int GetHashCode() return ToString().GetHashCode(); Copyright, 2004 © Adam Czajka

81 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Język C# Tworzenie nowego typu public static bool operator false(Prostokat p) { return p.Pole == 0; } public static bool operator true(Prostokat p) return p.Pole != 0; public override string ToString() return String.Format(”X = {0} Y = {1}”, x, y); Copyright, 2004 © Adam Czajka

82 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Język C# Tworzenie nowego typu Prostokat a, b; .... bool isTrue = a || b; if (Prostokat.true(a) == true) { return Prostokat.true(a); } else return Prostokat.true(Prostokat.operator |(a,b)); Copyright, 2004 © Adam Czajka

83 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Język C# Formatowanie tekstu public class Prostokat { int x, y; ... public override string ToString() string s; s = x.ToString() + ” , ” + y.ToString(); return s; } Copyright, 2004 © Adam Czajka

84 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Język C# Formatowanie tekstu public override string ToString() { return String.Format(”X = {0} , Y = {1}”, x, y); } format = ”..... {0} {1} ... ” {0:C} {0:X8} Copyright, 2004 © Adam Czajka

85 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Język C# Formatowanie tekstu using System.Text; ... public override string ToString() { StringBuilder b = new StringBuilder(); b.AppendFormat(” X = {0}”, x); b.Append(” , ”); b.AppendFormat(” Y = {0}”, y); return b.ToString(); } Copyright, 2004 © Adam Czajka

86 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Język C# Wartości a Referencje int i; i = 42; int copyi; copyi = i; 42 int i; 42 int copyi; @ Kot a; Kot a; a = new Kot(”A”); Kot b; b = a; ”A” a=new Kot(„A”) b = a; @ Kot b; Copyright, 2004 © Adam Czajka

87 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Język C# Wartości a Referencje Przy wywołaniu metody pamięć dla parametrów i zmiennych lokalnych (typy podstawowe i struktury) alokowane jest na STOSIE (ang. stack) Przy tworzeniu obiektu klasy poprzez słowo kluczowe new pamięć jest zawsze alokowana na STERCIE (ang. heap) Copyright, 2004 © Adam Czajka

88 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Język C# Wartości a Referencje class Kwadrat { public Kwadrat(int _bok) a = _bok; } protected a; Copyright, 2004 © Adam Czajka

89 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Język C# Wartości a Referencje STOS STERTA void proc1(int param) { Kwadrat x; x = new Kwadrat(param); .... } static void Main() proc1(42); 42 int param; @ Kwadrat x; 42 Copyright, 2004 © Adam Czajka

90 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Język C# Wartości a Referencje STOS STERTA int i; opakowanie 42 int i = 42; object o = i; @ object o; 42 Copyright, 2004 © Adam Czajka

91 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Język C# Wartości a Referencje STOS STERTA object o; @ 42 object o = 42; int i = (int)o; 42 rozpakowanie int i; konwersja typów Copyright, 2004 © Adam Czajka

92 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Język C# Wartości a Referencje STOS STERTA Kwadrat x; @ 42 Kwadrat x = new Kwadrat(42); object o = x; int i = (int)o; WYJĄTEK !!!!! @ object o; int i; Copyright, 2004 © Adam Czajka

93 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Język C# Wartości a Referencje class Kwadrat { public Kwadrat(int _bok) a = _bok; } public static explicit operator int(Kwadrat k) return k.a; } protected a; Copyright, 2004 © Adam Czajka

94 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Język C# Wartości a Referencje STOS STERTA Kwadrat x; @ 42 Kwadrat x = new Kwadrat(42); object o = x; int i = (int)o; @ object o; 42 rozpakowanie int i; konwersja typów Copyright, 2004 © Adam Czajka

95 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Język C# Obsługa wyjątków Wyjątki są obsługiwane poprzez bloki try i catch try { int i = (int)o; } catch (InvalidCastException ex) ... Copyright, 2004 © Adam Czajka

96 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Język C# Obsługa wyjątków Można zdefiniować wiele funkcji przechwytujących wyjątki Uogólnianie try { int i = (int)o; } catch (InvalidCastException badCast) { } catch (NullReferenceException badRef) cacth Copyright, 2004 © Adam Czajka

97 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Język C# Obsługa wyjątków Wyjątki są propagowane try { int i = (int)o; } catch (InvalidCastException badCast) { ... throw; cacth { } Copyright, 2004 © Adam Czajka

98 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Język C# Obsługa wyjątków Wyjątki posiadają dodatkowe informacje StackTrace – zwraca łańcuch string z informacją o zawartości stosu Message – zwraca łańcuch string opisujący wyjątek HelpLink – zwraca URL lub URN do miejsca zawierającego więcej informacji o wyjątku ToString() – zwraca informację o wyjątku Copyright, 2004 © Adam Czajka

99 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Język C# Obsługa wyjątków Wyjątki posiadają dodatkowe informacje try { int i = (int)o; } catch (InvalidCastException badCast) Console.WriteLine(badCast.ToString()); Console.WriteLine(badCast.Message()); Copyright, 2004 © Adam Czajka

100 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Aplikacje dla konsoli Nie posiadają własnego okna Wejście i wyjście tekstowe jest realizowane za pomocą obiektu System.Console Copyright, 2004 © Adam Czajka

101 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Aplikacje dla konsoli Formatowanie wyjścia Console.Write( format, lista_par); Console.WriteLine(format, lista_par); format = ”..... {0} {1} ... \n ... {0} ....” {0:C} {0:X8} Copyright, 2004 © Adam Czajka

102 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Aplikacje dla konsoli Formatowanie wyjścia Currency C Decimal D Expotential E Fixed point F General G Number N Percent P Hexadecimal X Copyright, 2004 © Adam Czajka

103 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Aplikacje dla konsoli Procedury wejścia char Console.Read(); string Console.ReadLine(); string str = Console.ReadLine(); int val = int.Parse(str); Copyright, 2004 © Adam Czajka

104 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Aplikacje dla konsoli Zadanie 2 Napisz program kalkulator działający na zdefiniowanym typie Wektor i typach skalarnych (zaimplementuj obsługę wyjątków) Copyright, 2004 © Adam Czajka

105 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Język C# Zarządzanie pamięcią Obiekty ostatnio alokowane będą najpewniej zwalniane jako pierwsze. Obiekty, które jak dotąd długo „żyły” nie będą prawdopodobnie także i w najbliższym czasie zwalniane. Obiekty alokowane razem będą najprawdopodobniej razem zwalniane. Copyright, 2004 © Adam Czajka

106 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Język C# Zarządzanie pamięcią Zarządzanie pamięcią (ang. Garbage Collection) jest wielopokoleniowe Pokolenie 0 – mała ale szybko dostępna pamięć, mieści się w pamięci podręcznej L2 Pamięć pokolenia 0 to prosta tablica bajtów Copyright, 2004 © Adam Czajka

107 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Język C# Zarządzanie pamięcią Obiekty pokolenia 0 , które przetrwały zbieranie nieużytków są umieszczane w pamięci pokolenia 1 Obiekty pokolenia 1 , które przetrwały zbieranie nieużytków są umieszczane w pamięci pokolenia 2 Copyright, 2004 © Adam Czajka

108 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Język C# Zarządzanie pamięcią – klasa GC GC.SupressFinalize(this); GC.Collect(); // pełna optymalizacja GC.Collect(0); // optymalizacja na poziomie 0 int genNum = GC.GetGeneration(this) Copyright, 2004 © Adam Czajka

109 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Język C# Zarządzanie pamięcią – metoda Dispose class ResEx : IDisposable { ~ResEx() Dispose(false); } public void Dispose() Dispose(true); Copyright, 2004 © Adam Czajka

110 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Język C# Zarządzanie pamięcią – metoda Dispose protected void Dispose(bool disposing) { if (disposing) { GC.SupressFinalize(this); // Zwolnij obiekty zarządzalne } // Zwolnij zewnętrzne zasoby ..... .... Copyright, 2004 © Adam Czajka

111 Copyright, 2004 © Adam Czajka
Język C# Wreszcie ! Copyright, 2004 © Adam Czajka


Pobierz ppt "Język C# Adam.Czajka@wsnhid.pl Copyright, 2004 © Adam Czajka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google