Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu"— Zapis prezentacji:

1 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu
ul. Gronowa 22 Poznań tel fax

2 Hermes 2009 szkoła podstawowa i gimnazjum
Szkolenie Hermes 2009 szkoła podstawowa i gimnazjum

3 Plan prezentacji Instalacja Uruchomienie programu
Wprowadzanie i edycja danych Zakładka Szkoła Zakładka Oddziały Zakładka Uczniowie Przyciski i klawisze skrótu Zapisywanie i eksport danych Zgłaszanie uczniów przez serwis OKE Zmiana klucza do plików programu Hermes Najczęściej popełniane błędy

4 Plan prezentacji Instalacja Uruchomienie programu
Wprowadzanie i edycja danych Zakładka Szkoła Zakładka Oddziały Zakładka Uczniowie Przyciski i klawisze skrótu Zapisywanie i eksport danych Zgłaszanie uczniów przez serwis OKE Zmiana klucza do plików programu Hermes Najczęściej popełniane błędy

5 W celu zainstalowania programu należy użyć przycisku Dalej
Zawsze należy postępować zgodnie z instrukcjami, które pojawiają się na ekranie. W celu zainstalowania programu należy użyć przycisku Dalej

6 ZALECAMY INSTALACJĘ W FOLDERZE O NAZWIE HERMES 2009
W tym miejscu można zmienić lokalizację oraz nazwę folderu, w którym program zostanie zainstalowany ZALECAMY INSTALACJĘ W FOLDERZE O NAZWIE HERMES 2009

7 Jeżeli wszystko wykonamy poprawnie, zostaniemy o tym poinformowani i będziemy mogli przystąpić do pracy z programem Hermes 2009

8 Plan prezentacji Instalacja Uruchomienie programu
Wprowadzanie i edycja danych Zakładka Szkoła Zakładka Oddziały Zakładka Uczniowie Przyciski i klawisze skrótu Zapisywanie i eksport danych Zgłaszanie uczniów przez serwis OKE Zmiana klucza do plików programu Hermes Najczęściej popełniane błędy

9 Tak wygląda główne okno programu Hermes.
W celu uruchomienia programu należy kliknąć Start -> Programy-> Hermes-> Uruchom aplikację Hermes2009 W celu stworzenia pliku z danymi szkoły wybieramy z menu Plik polecenie Nowy… W tym celu będzie nam potrzebny identyfikator oraz klucz szyfrujący nadany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną

10

11 W opisane pola wprowadzamy odpowiednio identyfikator i klucz szyfrujący.

12 W opisane pola wprowadzamy odpowiednio identyfikator i klucz szyfrujący.

13 Należy zwrócić szczególną uwagę podając rok sprawdzianu/egzaminu.
Wprowadzenie błędnej wartości spowoduje odrzucenie zgłoszenia przez serwis internetowy. ZGŁOSZENIE SZKOŁY NIE ZOSTANIE PRZYJĘTE

14 Należy zwrócić szczególną uwagę podając rodzaj sesji sprawdzianu/egzaminu.
Wprowadzenie błędnej wartości spowoduje odrzucenie zgłoszenia przez serwis internetowy. ZGŁOSZENIE SZKOŁY NIE ZOSTANIE PRZYJĘTE

15 Prawidłowe wypełnienie pól dla sesji głównej w szkole podstawowej i gimnazjum powinno wyglądać następująco: Rok: Sesja: wiosna/lato

16 Plan prezentacji Instalacja Uruchomienie programu
Wprowadzanie i edycja danych Zakładka Szkoła Zakładka Oddziały Zakładka Uczniowie Przyciski i klawisze skrótu Zapisywanie i eksport danych Zgłaszanie uczniów przez serwis OKE Zmiana klucza do plików programu Hermes Najczęściej popełniane błędy

17 W tym oknie wprowadza się wszystkie niezbędne dane o szkole i uczniach, na ich podstawie OKE drukuje między innymi listy zdających i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.

18 W oknie podpowiedzi ZAWSZE znajduje się informacja, do czego służy pole, które w danym momencie jest przez nas wypełniane. Jest to pierwsze miejsce, w którym należy szukać ew. pomocy.

19 Wypełniając pola tekstowe, np
Wypełniając pola tekstowe, np. nazwę szkoły i inne dane należy stosować się do zasad pisowni, w szczególności używać właściwie dużych i małych liter oraz nie wprowadzać znaków tabulatora, zbędnych spacji itp. Pisownia oryginału jest zachowywana w bazie danych i występuje w wytwarzanych później dokumentach.

20 Wszystkie wymagane pola dotyczące Danych szkoły muszą zostać wypełnione

21 Należy uzupełnić wszystkie wymagane pola dotyczące Adresu

22 Należy wypełnić wszystkie wymagane pola dotyczące Danych podstawowych

23 i pola dotyczące Organu prowadzącego

24 Pola, które muszą zostać wypełnione są wyróżnione czerwoną kreską
Pola, które muszą zostać wypełnione są wyróżnione czerwoną kreską. Bez wpisania do nich danych zgłoszenie szkoły będzie niemożliwe.

25 Plan prezentacji Instalacja Uruchomienie programu
Wprowadzanie i edycja danych Zakładka Szkoła Zakładka Oddziały Zakładka Uczniowie Przyciski i klawisze skrótu Zapisywanie i eksport danych Zgłaszanie uczniów przez serwis OKE Zmiana klucza do plików programu Hermes Najczęściej popełniane błędy

26 W tym miejscu należy podać oznaczenie ostatniego oddziału/ klasy oraz jeżeli istnieje, oznaczenie ostatniego oddziału dodatkowego.

27 Dla podanych oddziałów (klas) należy podać numer w dzienniku ostatniego ucznia znajdującego się w danym oddziale.

28 Jeżeli w szkole nie ma oddziału o określonym oznaczeniu lub jego uczniowie nie przystępują do sprawdzianu/egzaminu gimnazjalnego, należy wskazać, że oddział nie istnieje.

29 Plan prezentacji Instalacja Uruchomienie programu
Wprowadzanie i edycja danych Zakładka Szkoła Zakładka Oddziały Zakładka Uczniowie Przyciski i klawisze skrótu Zapisywanie i eksport danych Zgłaszanie uczniów przez serwis OKE Zmiana klucza do plików programu Hermes Najczęściej popełniane błędy

30 Zakładka Uczniowie zawiera ilość wierszy odpowiadającą nr ostatniego ucznia w zakładce Oddziały. Wprowadza się tu informacje o uczniach i zdawanych przez nich egzaminach.

31 Różnica w zakresie zbieranych danych (i obsłudze programu Hermes)
Sprawdzian Egzamin gimnazjalny

32 Wypełnianie Danych osobowych
Wpisujemy Nazwisko, Imię, Datę urodzenia i PESEL ucznia, i pozostałe wymagane

33 Opis Części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego:
Numer sali i informacja o zdawaniu w języku Mniejszości narodowej

34 Opis Części matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego:
Numer Sali i informacja o zdawaniu w języku Mniejszości narodowej

35 Opis Części językowej egzaminu gimnazjalnego:
Język zdawany i Numer sali.

36 Uczeń wykreślony z dziennika lub zwolniony z egzaminu
W polu „!” należy oznaczyć go znakiem "-„. W wierszu oznaczonym "-" nie wypełnia się innych danych.

37 Kolejność na liście uczniów zgodna z dziennikiem ułatwia pracę i zapobiega błędom.

38 Sygnalizacja błędnych wpisów.
Program blokuje eksport danych z takimi błędami.

39 Plan prezentacji Instalacja Uruchomienie programu
Wprowadzanie i edycja danych Zakładka Szkoła Zakładka Oddziały Zakładka Uczniowie Przyciski i klawisze skrótu Zapisywanie i eksport danych Zgłaszanie uczniów przez serwis OKE Zmiana klucza do plików programu Hermes Najczęściej popełniane błędy

40 W programie istnieje możliwość korzystania z Przycisków na pasku narzędzi i klawiszy skrótu.

41 Przyciski i klawisze skrótu
Wstaw rekord ucznia F5 Wytnij rekord ucznia F6 Kopiuj rekord ucznia F7 Wklej rekord ucznia F8 Zapisz F9 Znajdź błędną wartość pola F10 Wstaw znak F11 Pomoc F12

42 Plan prezentacji Instalacja Uruchomienie programu
Wprowadzanie i edycja danych Zakładka Szkoła Zakładka Oddziały Zakładka Uczniowie Przyciski i klawisze skrótu Zapisywanie i eksport danych Zgłaszanie uczniów przez serwis OKE Zmiana klucza do plików programu Hermes Najczęściej popełniane błędy

43 Sprawdzenie poprawności wprowadzonych danych.
Narzędzie (lub klawisz F10 - znajdź błędną wartość pola). Po każdym użyciu narzędzia wyświetlane jest kolejne pole wymagające korekty (puste lub błędnie wypełnione). Zakończenie korekty (usunięcie wszystkich błędów) wskazuje komunikat wyświetlony poniżej.

44 Zapisywanie i eksport danych.
Narzędzie (lub klawisz F9 - zapisz). Po tych czynnościach można zamknąć okno edycji przyciskiem Zakończenie zapisu sygnalizuje komunikat.

45 Zapisywanie i eksport danych.
Wykonywane po zamknięciu edycji danych. Dotyczy szkoły, której identyfikator został zaznaczony na liście plików. Można zaznaczyć kilka szkół na liście (pomocnicze pole informuje o sesji i roku szkolnym, którego dotyczy plik ze zgłoszeniem uczniów).

46 Zapisywanie i eksport danych.
Po zaznaczeniu pliku szkoły w menu aktywne stają się dodatkowe polecenia. Wskazane jest wydrukowanie wprowadzonych danych w jednym z dwóch dostępnych formatów.

47 Wydruk tabelaryczny Uwaga: Po wydrukowaniu wprowadzonych danych o uczniach należy je zweryfikować (porównać z danymi w dokumentacji szkoły).

48 Wydruk ramkowy Uwaga: Po wydrukowaniu wprowadzonych danych o uczniach należy je zweryfikować (porównać z danymi w dokumentacji szkoły).

49 Zapisywanie i eksport danych.
W celu wygenerowania pliku dla OKE należy w menu OKE wybrać polecenie Utwórz plik dla wskazanej szkoły (polecenie działa wyłącznie gdy plik szkoły jest zaznaczony, a wprowadzone dane są poprawne).

50 Zapisywanie i eksport danych.
W kolejnym kroku należy wskazać folder, w którym plik ma być zapisany. Folder, do którego eksportujemy plik musi być pusty. W podanym przykładzie jest to folder C:\OKE.

51 Zapisywanie i eksport danych.
Poprawne zakończenie operacji eksportu i zapisu danych sygnalizują komunikaty.

52 UWAGA: nie jest potwierdzeniem zgłoszenia uczniów!
Raport zbiorczy (generowany po zapisie wyeksportowaniu danych do pliku). Podaje łączne zapotrzebowanie na arkusze określonego rodzaju oraz liczbę zdających w poszczególnych salach. Raport można wydrukować. UWAGA: nie jest potwierdzeniem zgłoszenia uczniów!

53 Zakończenie pracy z programem HERMES
Pracę kończymy zamykając program poleceniem Plik -> Zakończ. Zostanie wówczas wyświetlony komunikat z pytaniem - przypomnieniem Czy chcesz wyeksportować dane. Jeśli wyeksportowaliśmy już wcześniej dane wybierając z menu OKE -> Eksportuj wskazany plik, klikamy na Nie.

54 Plan prezentacji Instalacja Uruchomienie programu
Wprowadzanie i edycja danych Zakładka Szkoła Zakładka Oddziały Zakładka Uczniowie Przyciski i klawisze skrótu Zapisywanie i eksport danych Zgłaszanie uczniów przez serwis OKE Zmiana klucza do plików programu Hermes Najczęściej popełniane błędy

55 Zgłaszanie uczniów poprzez serwis internetowy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu

56 Zweryfikowany i wyeksportowany plik o nazwie zawierającej identyfikator szkoły i nazwę sesji z rozszerzeniem *.gpg (np ZZGZX_092_H09.gpg) należy przesłać za pośrednictwem strony internetowej

57 -> Zgłoszenie uczniów do egzaminu
W przypadku szkół gimnazjalnych Klikamy w zakładkę Egzamin gimnazjalny -> Zgłoszenie uczniów do egzaminu W przypadku szkół podstawowych Klikamy w zakładkę Sprawdzian -> Zgłoszenie uczniów do sprawdzianu Aby przesłać plik eksportowy tym mechanizmem należy wypełnić formularz na stronie i po kliknięciu przycisku Przeglądaj podać lokalizację pliku. Przesłanie danych następuje po kliknięciu przycisku Wyślij.

58

59

60 Skuteczne przesłanie pliku potwierdzane jest stosownym komunikatem pojawiającym się na stronie po kliknięciu przycisku Wyślij oraz po pewnym czasie em przysyłanym na podany w formularzu adres internetowy szkoły. W przypadku błędu na stronie, z której wysyłane są dane pojawia się stosowny komunikat, a pole wymagające korekty wyróżnione jest kolorem czerwonym. Jeżeli szkoła nie otrzyma potwierdzenia zgłoszenia oznacza to, że ZGŁOSZENIE NIE ZOSTAŁO PRZYJĘTE i ARKUSZE EGZAMINACYJNE NIE ZOSTANĄ ZAMÓWIONE.

61

62 Plan prezentacji Instalacja Uruchomienie programu
Wprowadzanie i edycja danych Zakładka Szkoła Zakładka Oddziały Zakładka Uczniowie Przyciski i klawisze skrótu Zapisywanie i eksport danych Zgłaszanie uczniów przez serwis OKE Zmiana klucza do plików programu Hermes Najczęściej popełniane błędy

63 Zmiana klucza dostępu do plików programu Hermes
Nowością w aplikacji Hermes 2009 jest możliwość zmieniania klucza dostępu do plików z danymi uczniów. Klucz dostępu do stron internetowych OKE nie ulega zmianie pomimo zmiany klucza do programu HERMES.

64 Nowy klucz nie może składać się wyłącznie z samych liter lub samych cyfr.
Przykłady kluczy: - niepoprawny AbckwZAppax - niepoprawny poprawny Ab12yjwX3a1 Jeżeli dotychczas używany klucz nie spełnia powyższego kryterium należy zmienić go na właściwy przy pierwszym użyciu programu. Nie zastosowanie się do tego grozi brakiem dostępu do wpisanych danych.

65 Zmiana klucza do plików programu Hermes
Po podaniu starego klucza należy podać nowy klucz, który wprowadza się dwukrotnie w celu uniknięcia pomyłek

66 Zmiana klucza do plików programu Hermes
Pomyślne zakończenie operacji zmiany klucza sygnalizuje następujący komunikat

67 Zmiana klucza do plików programu Hermes
Jednocześnie należy pamiętać, że klucz szyfrujący do serwisu internetowego pozostaje bez zmian i będzie on potrzebny w przypadku korzystania z naszej strony np. podczas zgłaszania uczniów, wypełniania ankiet czy pobierania wyników. Zmiana klucza szyfrującego dotyczy tylko i wyłącznie dostępu do plików programu Hermes 2009.

68 Plan prezentacji Instalacja Uruchomienie programu
Wprowadzanie i edycja danych Zakładka Szkoła Zakładka Oddziały Zakładka Uczniowie Przyciski i klawisze skrótu Zapisywanie i eksport danych Zgłaszanie uczniów przez serwis OKE Zmiana klucza do plików programu Hermes Najczęściej popełniane błędy

69 Instalowanie programu Hermes w folderze, w którym była poprzednia wersja. Wpisywanie zgłoszenia do nowej sesji w starym pliku co uniemożliwia przesłanie tych danych do OKE. Błędnie wskazany rok i sesja egzaminu (sprawdzianu) co skutkuje brakiem możliwości przesłania zgłoszenia. Brak kontroli wprowadzonych danych (bardzo ją ułatwia skorzystanie z wydruków danych uczniów). Wynikiem są literówki w nazwiskach i imionach, dysleksje zaznaczone uczniom bez orzeczeń, błędne daty urodzenia, nr PESEL itp. Wpisywanie w pola niewymagane wartości: BRAK, nie posiada, nie ma itd., podczas gdy należy pozostawić je puste. Wpisywanie tekstu bez stosowania zasad pisowni (m.in. złe stosowanie małych i dużych liter).

70

71

72 Waga jakości danych przesłanych do OKE
Dane, z których tworzona jest baza OKE pochodzą z nadesłanych ze szkoły plików eksportowych Hermes. Wszelkie zawarte w nich błędy skutkują niewłaściwie zaplanowaną i przeprowadzoną sesją, brakami materiałów egzaminacyjnych, błędnie wydrukowanymi dokumentami.

73 Dziękujemy za uwagę! Zachęcamy do odwiedzania naszego serwisu internetowego


Pobierz ppt "Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google