Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projektowanie szczegółowe Wybrane aspekty

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projektowanie szczegółowe Wybrane aspekty"— Zapis prezentacji:

1 Projektowanie szczegółowe Wybrane aspekty
Dr inż. Marek Miłosz Wykład 6

2 Plan Kodowanie danych Projektowanie interfejsu użytkownika
Formularze papierowe - projektowanie i obieg Identyfikacja czynności manualnych Dokument: Projekt systemu informatycznego © M.Miłosz

3 Kodowanie danych - istota i cele
Istota: zastąpienie danych przez inne, zwykle ustrukturyzowane i o określonej notacji Cele kodowania danych: upraszczanie i skracanie wprowadzania danych zmniejszenie ryzyka błędów i pomyłek przeciwdziałanie redundancji uproszczenie i przyśpieszenie przetwarzań © M.Miłosz

4 Rodzaje kodów Zewnętrzne (PESEL, NIP, kod pocztowy, j.m.)
Wewnętrzne (Id_pracownika, nr_części, nr_klienta, kod operacji) Dla celów projektu (wejścia/wyjścia, moduły, oznaczenia) © M.Miłosz

5 Właściwości metod kodowania
Rozszerzalność Kompletność Precyzja, jednoznaczność Zwięzłość Czytelność Wygoda użycia Użyteczność (zgodność z istniejącymi) LLD 6423 E000678 LU/87/01 02/KKI/056 Pz 135/99/r © M.Miłosz

6 Kod a maska 200202056 02/KKI/056 99/XXX/99 KKI
Kod - znacząca (zmienna, niosąca informację) część Maska - sposób wyświetlania (format), część stała, nie przechowywana jako dana w BD a jedynie w Słowniku BD 02/KKI/056 99/XXX/99 KKI © M.Miłosz

7 Zestawienie kodów - element projektu
Typ kodów Porządkowy (nr kolejny, np. 123) Klasyfikacyjny (pozycyjny, np ) Mieszany (np. LU/02/0089) Kody z cyfrą kontrolną (np. PESEL) Kody mnemoniczne (np. NY, WAR) Kody alfabetyczne, numeryczne i mieszane © M.Miłosz Zestawienie kodów - element projektu

8 Definicja struktury kodu
INF/01/0234 Kod kierunku: ZP, AG, RiF, INF, SOZ,.... Numer roku (RR) Numer kolejny XXX/99/9999 © M.Miłosz

9 PESEL PESEL = RRMMDD9999K WAGI = 13791379131
K/M - parzysta/nie cyfra kontrolna PESEL = RRMMDD9999K WAGI = K - dopełnienie do podzielności przez 10 liczby: © M.Miłosz

10 Inne kody z cyframi kontrolnymi (1)
ISBN International System Book Number ( K) Wagi: K - uzupełnienie do podzielności przez 11 NIP Numer identyfikacji podatkowej K W: K = S mod 11 © M.Miłosz

11 Inne kody z cyframi kontrolnymi (2)
REGON Rejestr Gospodarki Narodowe K W: K = S mod 11 BANK Numer banku K W: K = S mod 10 © M.Miłosz

12 Zalety cyfr kontrolnych
Wychwytywanie błędów w kodach bez konieczności odwoływania się do BD z zestawem kodów - pierwotna kontrola danych (prawdopodobieństwo 99,5%) Wykrycie nieprawidłowo zdefiniowanego kodu na etapie jego tworzenia © M.Miłosz

13 Kody i symbole w projekcie
Standardowe oznaczenia (skróty) stosowane w projekcie: format daty, godziny (np. standard: RR.MM.DD) opis pól rekordów: opis struktur pól w bazach danych, projektach we/wy (zwykle zgodny z symboliką SZBD) symbole i oznaczenia obiektów (wydruków, ekranów, podsystemów itp.) - np. RMUA © M.Miłosz

14 Opis struktury rekordu i zawartości dokumentów
© M.Miłosz

15 Symbolika masek (1) © M.Miłosz

16 Symbolika masek (2) © M.Miłosz

17 Oznaczenia obiektów projektu
Nr/symbol opcji w układzie menu Kod podsystemu/modułu Symbol tabulogramu Symbol dokumentu we/wy Symbol/nazwa zbioru/pliku PIT-31 ZUS ZCZA NIP-4 Projekt Formularz KP Nr.... © M.Miłosz

18 Projektowanie interfejsu

19 Interfejs użytkownika
50-90% kosztów GUI SI składa się z dwóch części: realizująca funkcje użytkowe realizująca dialog z użytkownikiem Komunikacja użytkownik-system informatyczny: sterowanie SI (polecenia) przepływ danych użytkownik-system Typy: znakowy - graficzny Urządzenia we/wy © M.Miłosz

20 Sterowanie SI - sposoby
Rożnorodność sterowania Polecenia (linia komend) Klawisze sterujące (skróty) Opcje z menu Ikony (paski narzędziowe) Przyciski dialogu Działania myszą (i innymi urządzeniami wskazującymi) © M.Miłosz

21 Poziomy użytkownika Początkujący (wstępne wyjaśnienia, dodatkowe pomocniki, pomoc kontekstowa; blokowanie) Średnio zaawansowany (największa grupa, standard interfejsu, pomoc szczegółowa, indeks) Ekspert (skróty, szybkość dostępu, indywidualizacja interfejsu) © M.Miłosz

22 Układ menu Projektowanie (odzwierciedlenie struktury)
Kolejność rozmieszczenia opcji Dublowanie opcji Słownictwo !!! © M.Miłosz

23 Przepływ danych Wejściowych (wprowadzanie): Wyjściowych:
parametry poleceń odpowiedzi na pytania (zaproszenia) SI dialog Wyjściowych: wyświetlanie informacji w dialogu raporty graficzna prezentacja danych © M.Miłosz

24 Poprawny interfejs Spójny (topologia, słownictwo, otoczenie)
Prosta obsługa, ilość obiektów (5-9 obiektów) Grupowanie (opcji, działań, kolejność/częstość) Możliwość skrótów w dostępie do funkcji (doświadczony użytkownik) Informacja o działaniach (potwierdzanie, aktualność) Odwoływanie akcji Poczucie spełnienia (drobne kroki, informacja) Wrażenie kontroli nad SI © M.Miłosz

25 Reguła Millera 7  2 Człowiek może się jednocześnie skupić na elementach: liczba opcji liczba pól dialogowych liczba przycisków liczba kolumn z liczbami, wykresów itp. © M.Miłosz

26 Przyjazność SI User friendly
stopniowe przekazywanie informacji, ukrywanie złożoności systemu informowanie użytkownika o wszelkich działaniach systemu (potwierdzanie wprowadzanych informacji, zapytania, komunikaty) wybieranie i wskazywanie zamiast pamiętania i pisania duży stopień ochrony przed błędami użytkownika ekran - drukarka system podpowiedzi i pomocy (help) dla użytkownika, wywoływany na jego życzenie wygoda w użytkowaniu i ergonomiczność systemu, właściwa organizacja ekranu (np. taka organizacja pracy systemu, by ruchy oczu były minimalne) © M.Miłosz

27 Inne elementy przyjazności
Podział ekranu na stałe strefy Jednolitość komunikatów i znaczeń klawiszy, przycisków, konsekwencja, zgodność z oczekiwaniami Zróżnicowanie sposobów wyświetlania informacji i komunikatów, adekwatność do statusu Kolejność wprowadzania danych na ekranach wejściowych, grupowanie © M.Miłosz

28 Cele przyjazności SI Zadowolenie klienta Ograniczenie ilości pomyłek
Minimalizacja czasu i wysiłku uczenia się Nie obciążanie pamięci krótkookresowej użytkownika Zadowolenie klienta © M.Miłosz

29 Interfejs znakowy (1) Menu Linia podpowiedzi © M.Miłosz

30 Interfejs znakowy (2) © M.Miłosz

31 Interfejs znakowy (3) © M.Miłosz

32 Interfejs graficzny (1)
© M.Miłosz

33 Interfejs graficzny (2)
© M.Miłosz

34 Interfejs graficzny (3)
© M.Miłosz

35 Interfejs graficzny (4)
© M.Miłosz

36 Interfejs graficzny (5)
© M.Miłosz

37 Architektury interfejsu graficznego
SDI (ang. Single Document Interface) - interfejs z jednym oknem obsługującym konkretną funkcję (+ okna dialogowe) - komutacja przy pomocy ikon MDI (ang. Multiple Document Interface) - interfejs z jednym oknem głównym, w którym otwierane są kolejne okna - komutacja przy pomocy układu menu Mieszane - połączenie ikon z oknem użytkowym © M.Miłosz

38 Obiekty ekranowe © M.Miłosz

39 Bogactwo możliwości © M.Miłosz

40 Komunikaty © M.Miłosz

41 Okna dialogowe Dezaktywizują aplikację i wymuszają obsługę
Przyciski powrotu do aplikacji (przynajmniej jeden) Przy złożonych: zakładki © M.Miłosz

42 Układ menu © M.Miłosz

43 Wspomaganie budowy interfejsu (1)
Istotne dla interfejsu graficznego Interaktywne projektowanie dialogu (okna, menu, ikony, przyciski z wykorzystaniem zestawu gotowych elementów) Definiowanie reakcji na zdarzenia Symulacja pracy interfejsu (prototypowanie) Generowanie kodu (z możliwością wyboru środowiska) © M.Miłosz

44 Wspomaganie budowy interfejsu (2)
ORCALE FORMS Actuate Kreatory © M.Miłosz

45 Generowanie kodu Czytelność kodu
* ******* Preprocessor Definitions ********* */ &Scoped-define PROCEDURE-TYPE SmartFrame &Scoped-define ADM-CONTAINER FRAME /* Name of first Frame and/or Browse and/or first Query */ &Scoped-define FRAME-NAME F-Main &Scoped-define BROWSE-NAME BROWSE-2 /* Internal Tables (found by Frame, Query & Browse Queries)*/ &Scoped-define INTERNAL-TABLES EGZAMINATOR /* Definitions for BROWSE BROWSE */ &Scoped-define FIELDS-IN-QUERY-BROWSE-2 EGZAMINATOR.ID-EGZ ~ EGZAMINATOR.NAZWISKO EGZAMINATOR.IMIE EGZAMINATOR.TEL &Scoped-define ENABLED-FIELDS-IN-QUERY-BROWSE-2 &Scoped-define FIELD-PAIRS-IN-QUERY-BROWSE-2 &Scoped-define OPEN-QUERY-BROWSE-2 OPEN QUERY BROWSE-2 FOR EACH EGZAMINATOR NO-LOCK. &Scoped-define TABLES-IN-QUERY-BROWSE-2 EGZAMINATOR &Scoped-define FIRST-TABLE-IN-QUERY-BROWSE-2 EGZAMINATOR /* Query definitions */ DEFINE QUERY BROWSE-2 FOR EGZAMINATOR SCROLLING. /* Browse definitions */ DEFINE BROWSE BROWSE-2 QUERY BROWSE-2 DISPLAY EGZAMINATOR.ID-EGZ EGZAMINATOR.NAZWISKO EGZAMINATOR.IMIE EGZAMINATOR.TEL WITH NO-ROW-MARKERS SIZE 66 BY Czytelność kodu © M.Miłosz

46 Problemy internacjonalizacji
Tłumaczenia na inny język (problem: prostota stylu, miejsce na ekranie) Zmienność kulturowa i prawna (problem: sortowania, daty, waluty, symboli; prawa) Niuanse kulturowe (problem: kolor czarny/czerwony, świnka, klucz, znaki, krzyż/półksiężyc, kierunek odczytu, pozycje ręki, stopy itp.) © M.Miłosz

47 Problemy językowe Unikaj: gry słów (B2B) metafor (Home <-> Dom)
skomplikowanego słownictwa zbyt długich nazw tekstów wewnątrz rysunków (trudno zmienić) © M.Miłosz

48 Co robi proszek? Zachód Wschód © M.Miłosz

49 Użycie ikon Trudne do wymiany (The Icon Book, W. Horton) © M.Miłosz

50 Struktury danych Data, godzina, rok, kalendarz, weekend
12$34Esc Data, godzina, rok, kalendarz, weekend Cyfry, precyzja, wielkość Zaokrąglanie, waluta, dokładność Tytuły, kolejność nazwiska/imienia, dodatkowe imiona (imię ojca/matki), adres Wielkość strony, jednostki papieru © M.Miłosz

51 ???? Kolorystyka Biały: Czerwony: Niewinność Niebezpie-czeństwo
Żałoba w Azji Czerwony: Niebezpie-czeństwo Kolor ślubny w Chinach ???? © M.Miłosz

52 Urządzenia realizacji interfejsu użytkownika
WE Czytniki kart kodowych (perforowane, magnetyczne, optyczne) Nośniki magnetyczne i optyczne Terminale Urządzenia wskazujące (mysz, pióro, dotyk) Teletransmisja Głos WY Wydruki Terminale Karty kodowe Nośniki magnetyczne i optyczne Ploter, naświetlarka, ... Teletransmisja Głos © M.Miłosz

53 Formularze papierowe Dokumenty źródłowe

54 Projektowanie formularzy
Tytuł Instrukcja Treść Wyróżnienia Szata graficzna © M.Miłosz

55 Projektowanie - punkt wyjścia
Typ formularz Urządzenia techniczne Sposób wypełnienia (ręcznie, maszynowo, komputerowo itd.) Kształt znaków, kolory, wzorce itp. Pismo blokowe © M.Miłosz

56 Typy formularzy Pojedyncze kartki Książeczki (oprawiane)
Potrzeby Koszt Środki techniczne Pojedyncze kartki Książeczki (oprawiane) Rozdzielane (wiele kopii) Wysyłkowe (w kopertach) Wyjściowe (druk w całości, nadruk, masowość, wiele kopii) Wejściowe (ręcznie i maszynowo wypełniane, odczyt OCR) © M.Miłosz

57 Obieg formularza EDI SI AUTOMATYZACJA POCZTA BANK
Klient AUTOMATYZACJA BANK POCZTA © M.Miłosz Unikanie „wyspowości” informatyzacji

58 Identyfikacja czynności manualnych
Przygotowanie danych do wprowadzenia Wykorzystanie rezultatów Przetwarzania ręczne Zwiększenie niezawodności czynności manualnych: kodowanie (z cyfrą kontrolną) nadmiarowość (np. 2 dane) kontrola logiczna kontrola kolejności © M.Miłosz

59 Inne elementy projektu szczegółowego
Projekt struktury technicznej Struktura przestrzenna (użytkownik, sprzęt, moduły) Struktura oprogramowania (systemowe, narzędziowe, wspomagające) Projekt elementów eksploatacji (prawa dostępu, zabezpieczenia danych) © M.Miłosz

60 Dokument: Projekt SI (1)
Wprowadzenie (przedmiot opracowania, nazwa systemu, cel, zakres i kontekst systemu, odwołanie się do specyfikacji wymagań SI) Projekt struktury funkcjonalnej systemu: Diagram systemowy (DFD0) DFD poszczególnych procesów Specyfikacje procesów prostych (algorytmy) © M.Miłosz

61 Dokument: Projekt SI (2)
Projekt struktury informacyjnej SI: Kody, symbole, oznaczenia Model danych konceptualny i implementacyjny Specyfikacja i projekt informacji wejściowych oraz wyjściowych Projekt dialogu z użytkownikiem (układ menu, formularze, okna, klawisze itp.) Struktura techniczno-przestrzenna systemu © M.Miłosz

62 Podsumowanie Projektowanie dodatkowych elementów systemu informatycznego jest ważne Projekt kodów, interfejsu, formularzy itd. jest integralną częścią projektu szczegółowego systemu Pytanie: Jak nie zaprojektujemy to jak wykonamy? © M.Miłosz


Pobierz ppt "Projektowanie szczegółowe Wybrane aspekty"

Podobne prezentacje


Reklamy Google