Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W RADZYNIU PODLASKIM RADZYŃ PODLASKI 08.02.2011 ROK PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI W 2010 ROKU.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W RADZYNIU PODLASKIM RADZYŃ PODLASKI 08.02.2011 ROK PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI W 2010 ROKU."— Zapis prezentacji:

1 1 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W RADZYNIU PODLASKIM RADZYŃ PODLASKI 08.02.2011 ROK PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI W 2010 ROKU

2 2 Wydział operacyjno - rozpoznawczy Prowadzenie działalności kontrolno-rozpoznawczej: -rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń -nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych -wstępne ustalanie przyczyn oraz okoliczności powstania i rozprzestrzeniania się pożaru oraz miejscowego zagrożenia -nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych -przygotowywanie projektów decyzji, opinii, postanowień, stanowisk -sporządzanie zestawień, sprawozdań analiz odpowiedzi na pisma Podejmowanie działań jako rzecznik prasowy KP PSP w Radzyniu Podlaskim -udzielanie informacji dotyczących zdarzeń, imprez -reagowanie na krytykę prasową -promowanie bezpiecznych zachowań KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W RADZYNIU PODLASKIM

3 3 Prowadzenie spraw związanych z BHP -prowadzenie szkoleń wstępnych -sporządzanie analiz -prowadzenie postępowań powypadkowych -prowadzenie dokumentacji BHP -organizacja szkoleń okresowych BHP, Działalność operacyjna: -Nadzór nad działalnością Powiatowego Stanowiska Kierowania, -Opracowywanie planów ratowniczych, -Koordynowanie działań ratowniczych, -Analizowanie stanu wyposażenia JRG i innych podmiotów KSRG, -Nadzorowanie gotowości operacyjnej JRG oraz innych podmiotów KSRG, -Koordynowanie prac w zakresie KSRG. KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W RADZYNIU PODLASKIM

4 4 Działalność kontrolno-rozpoznawcza Przeprowadzone kontrole ogółem – 98, w tym: -obiekty użyteczności publicznej – 57 -obiekty produkcyjno-magazynowe – 25 -obiekty mieszkalne i zamieszkania – 3 -gospodarstwa rolne – 0 -lasy – 12 -obiekty zabytkowe - 1 Wydane decyzje administracyjne w sprawie usunięcia uchybień – 47 w tym: -obiekty użyteczności publicznej – 34 -obiekty produkcyjno-magazynowe – 13 -gospodarstwa rolne – 0 -lasy – 0 -transportu towarów niebezpiecznych - 0 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W RADZYNIU PODLASKIM

5 5 Działalność kontrolno-rozpoznawcza Odbiory obiektów – 32 Wydane sprzeciwy na przystąpienie do użytkowania – 7 Odbiory z uwagami – 12 Liczba nałożonych mandatów karnych – 1 Wystąpienia do innych organów – 11 Wydane opinie – 14 Kontrole zabytków przeprowadzane wspólnie z WKZ – 1 Przeprowadzone pogadanki dla dzieci i młodzieży – 12 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W RADZYNIU PODLASKIM

6 6 Działania w zakresie BHP Sporządzono analizę roczną stanu BHP w KP PSP Radzyń Podlaski Przeprowadzono szkolenia wstępne z zakresu BHP dla wszystkich pracowników zatrudnionych w 2010r. Przeprowadzono aktualizację dokumentacji związanej z czynnikami niebezpiecznymi, mutagennymi, preparatami niebezpiecznymi. Przekazano aktualny wykaz do PIS MSWiA. W roku 2010 żaden z funkcjonariuszy nie uległ wypadkowi podczas pełnienia służby. KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W RADZYNIU PODLASKIM

7 7 Działalność rzecznika prasowego Cotygodniowo sporządzana jest informacja o zdarzeniach i przesyłana do wszystkich zainteresowanych. Na bieżąco udzielane są informacje o zdarzeniach, działalności KP PSP w Radzyniu Podlaskim, wyposażeniu, sprzęcie zainteresowanym dziennikarzom Przed okresem wakacyjnym przekazywana jest informacja o bezpiecznych zachowaniach Przed okresem żniw przekazywana jest informacja dotycząca zasad składowania płodów rolnych, ustawiania stert. Przekazywane są informacje na temat organizowanych przez KP PSP w Radzyniu Podlaskim imprez lub z udziałem strażaków, Przekazywane są zdjęcie z imprez zainteresowanym mediom. KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W RADZYNIU PODLASKIM

8 Teren powiatu radzyńskiego zabezpiecza Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim będąca komendą kategorii IV. Stan osobowy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej wynosi 35 funkcjonariuszy (33 systemu zmianowego i 2 dowódców). Działania KP PSP w Radzyniu Podlaskim wspierane są przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych. Na terenie powiatu funkcjonuje 60 jednostek OSP(43 typu S i 17 typu M), z czego 9 włączonych jest do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Ponadto w ubiegłym roku komenda podpisała porozumienie z Wojskową Strażą Pożarną JW3090 Skład Bezwola w sprawie udzielania wzajemnej pomocy PSP w prowadzeniu akcji ratowniczo gaśniczych zaistniałych na terenie gmin Wohyń i Komarówka Podlaska. KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W RADZYNIU PODLASKIM DZIAŁANOŚĆ OPERACYJNA

9 W 2010 roku przeprowadzono kontrole i inspekcje gotowości operacyjnej podmiotów KSRG, w tym: JRG PSP – 3, OSP z KSRG – 9, OSP inne – 2, KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W RADZYNIU PODLASKIM DZIAŁANOŚĆ OPERACYJNA

10 Uchybienia stwierdzone w trakcie inspekcji jednostek OSP: Braki w wyposażeniu osobistym strażaków, Braki w wyposażeniu samochodów ratowniczo – gaśniczych, Mała ilość strażaków posiadających przeszkolenie pożarnicze, Brak badań lekarskich stwierdzających zdolność do udziału w działaniach ratowniczych, Zbyt mała ilość kierowców z uprawnieniami do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi. Po przeprowadzonych inspekcjach informowano wójtów gmin o nieprawidłowościach stwierdzonych w jednostkach OSP. KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W RADZYNIU PODLASKIM DZIAŁANOŚĆ OPERACYJNA

11 Przeprowadzono roczny sprawdzian wiedzy teoretycznej dla funkcjonariuszy systemu zmianowego, oraz kwartalne testy wiedzy, w tym: 4 razy dla systemu zmianowego JRG, 4 razy dla służby dyżurnej PSK. W trakcie roku wydano 24 zaświadczenia o zaistniałych zdarzeniach. KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W RADZYNIU PODLASKIM DZIAŁANOŚĆ OPERACYJNA

12 12 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W RADZYNIU PODLASKIM DZIAŁALNOŚC OPERACYJNA TEMAT: Gaszenie pożarów obiektów użyteczności publicznej Dom Pomocy Społecznej w Kocku, ul. Tadeusza Kościuszki 1 W ramach terenów współdziałania w Kocku dnia 14 września 2010r. zorganizowane zostały ćwiczenia taktyczno – bojowe. Udział 1 zastępu JRG Radzyń Podlaski http://pl.wikipedia.org/wiki/Kock

13 13 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W RADZYNIU PODLASKIM DZIAŁANOŚĆ OPERACYJNA TEMAT: Prowadzenie wspólnych działań ratowniczo - gaśniczych związanych z wyciekiem skroplonego azotu ze zbiornika i pożaru oleju opałowego na terenie zakładu CHIFA- AESCULAP Radzyń Podlaski, ul. Budowlanych. 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU PRZEPROWADZONE ZOSTAŁY ĆWICZENIA ZGRYWAJĄCE SŁUŻB RATOWNICZYCH

14 14 Zatrudnienie w korpusach w KP PSP Radzyń Podlaski w latach 2008-2010 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W RADZYNIU PODLASKIM

15 15 Struktura wiekowa w KP PSP Radzyń Podlaski KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W RADZYNIU PODLASKIM

16 16 Staż służby strażaków z KP PSP Radzyń Podlaski KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W RADZYNIU PODLASKIM

17 17 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W RADZYNIU PODLASKIM EWIDENCJA CZASU SŁUŻBY FUNKCJONARIUSZY KP PSP W RADZYNIU PODLASKIM ZA 2010 ROK NADGODZINY W KP PSP RADZYŃ PODLASKI ZA I OKRES ROZLICZENIOWY 2010 ROKU : W TYM AKCJA POWODZIOWA W OKRESIE 14.05.2010-30.06.2010 ROKU: 6222 5662 NADGODZINY W KP PSP RADZYŃ PODLASKI ZA II OKRES ROZLICZENIOWY 2010 ROKU : 1442 W TYM DO ZAPŁATY Z II OKRESU ROZLICZENIOWEGO ZA 2010 ROK : 19841,92

18 18 DZIAŁANIA RATOWNICZO - GAŚNICZE KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W RADZYNIU PODLASKIM Rodzaj zdarzenia Rok 20002001200220032004200520062007200820092010 Pożar161 188246151212213138163141127 Miejscowe zagrożenie285253338249228336455429344386415 Alarm fałszywy7162086142510202730 Ogółem453430546503385562693577527554572 Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej w działaniach ratowniczo – gaśniczych (PSP i OSP) 572

19 19 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W RADZYNIU PODLASKIM DZIAŁANIA RATOWNICZO – GAŚNICZE OGÓLNIE – ZWIĘKSZENIE LICZBY ZDARZEŃ W STOSUNKU DO 2009 ROKU – 3,2% POŻARY – spadek o 9,9% MIEJSCOWE ZAGROŻENIA – wzrost o 7,5% ALARMY FAŁSZYWE – wzrost o 11,1% LICZBA OSÓB POSZKODOWANYCH OSOBY RANNE – 116 w tym 9 dzieci OFIARY ŚMIERTELNE – 8 w tym

20 20 DZIAŁANIA RATOWNICZO - GAŚNICZE KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W RADZYNIU PODLASKIM LICZBA WYJAZDÓW ZASTĘPÓW JEDNOSTKI RATOWNICZO - GAŚNICZEJ W 2010 ROKU OGÓŁEM NA TERENIE POWIATU RADZYŃSKIEGO 546

21 21 DZIAŁANIA RATOWNICZO - GAŚNICZE KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W RADZYNIU PODLASKIM LICZBA WYJAZDÓW ZASTĘPÓW JRG DO DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH POZA TEREN POWIATU W 2010 ROKU W TYM DZIAŁANIA PRZECIWPOWODZIOWE 40

22 22 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W RADZYNIU PODLASKIM DZIAŁANIA RATOWNICZO – GAŚNICZE UDZIAŁ W DZIAŁANIACH PRZECIWPOWODZIOWYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO – z czego na terenie powiatu opolskiego (24 razy) i puławskiego (3 razy). http://www.wilkow.lubelskie.pl/index.php?option=com_ponygallery&Itemid =47&func=viewcategory&catid=52 FUNKCJONARIUSZY KOMENDY POWIATOWEJ PSP W RADZYNIU PODLASKIM – ponad 5300 godzin 41

23 23 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W RADZYNIU PODLASKIM DZIAŁANIA RATOWNICZO – GAŚNICZE http://www.wilkow.lubelskie.pl/index.php?option=com_ponygallery&Itemid =47&func=viewcategory&catid=52 OSP Kąkolewnica Wschodnia OSP Czemierniki OSP Żabików OSP Borki OSP Komarówka Podlaska OSP Wohyń OSP Sobole OSP Przegaliny Duże OSP Branica Radzyńska Kolonia Ogólna liczba strażaków ratowników OSP biorących udział w działaniach przeciwpowodziowych z terenu powiatu radzyńskiego – 106 Jednostki OSP z KSRG uczestniczyły łącznie ponad 800 godzin w działaniach przeciwpowodziowych Suma godzin wypracowanych przez strażaków ratowników OSP z KSRG - ponad 5559 godzin 106

24 24 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W RADZYNIU PODLASKIM SZKOLENIE FUNKCJONARIUSZY PSP Lp. Nr przedmiotu Przedmiot Liczba godzin Zmiana - I Liczba godzin Zmiana -II Liczba godzin Zmiana - III TĆRTĆRTĆR 1.ITaktyka działań gaśniczych232245252449252146 2.IITaktyka działań ratowniczych360 350 380 3.IIISprzęt pożarniczy133245103242143044 4. IVPodstawy prawa w ochronie przeciwpożarowej 404404404 5.VRozpoznawanie zagrożeń707707707 6.VIŚrodki gaśnicze808707808 7. VIISłużba w ochronie przeciwpożarowej 404404404 8.VIIIBHP i szkolenie medyczne890 910 940 9.IXWychowanie fizyczne317918231731762175177 10.XZagadnienia obronne606606606 11. Ćwiczenia na obiektach 241236241236241236 Ogółem w ciągu roku217245462216241457226238464 ROCZNY PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO ZAPLANOWANO:

25 25 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W RADZYNIU PODLASKIM SZKOLENIE FUNKCJONARIUSZY PSP ROCZNY PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO ZREALIZOWANO: ZMIANA I : 466 godzin ZMIANA II : 457 godzin ZMIANA III : 464 godzin

26 26 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W RADZYNIU PODLASKIM SZKOLENIE FUNKCJONARIUSZY PSP W 2010 ROKU ZMIANY SŁUŻBOWE ĆWICZYŁY NA 12 OBIEKTACH - ŁĄCZNIE 108 GODZIN 108 KAŻDE ĆWICZENIA ŁĄCZONO Z CZYNNOŚCIAMI KONTROLNO – ROZPOZNAWCZYMI NA DANYM OBIEKCIE

27 27 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W RADZYNIU PODLASKIM SZKOLENIE FUNKCJONARIUSZY PSP RECERTYFIKACJA UPRAWNIEŃ Z ZAKRESU KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY UPRAWNIENIA ODNOWIŁO 25 FUNKCJONARIUSZY 25

28 28 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W RADZYNIU PODLASKIM SZKOLENIE FUNKCJONARIUSZY PSP SZKOLENIE PODSTAWOWE STRAŻAKA JEDNOSTKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ – 1 FUNKCJONARIUSZ SZKOLENIE UZUPEŁNIAJĄCE STRAŻAKA JEDNOSTKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ – 3 FUNKCJONARIUSZY

29 29 SZKOLENIE OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W RADZYNIU PODLASKIM Lp.Nazwa szkolenia Przeszkolono w roku sprawozdawczym KSRGInneRazem Liczba szkoleń 1Szk. podstawowe 952611 2Szk. spec. rat. techniczne 812201 3Szk. spec. kierowców - konserwatorów 2130511 CZWARTE ZAPLANOWANE SZKOLENIE NIE DOSZŁO DO SKUTKU Z POWODU BRAKU KANDYDATÓW

30 30 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W RADZYNIU PODLASKIM WSPÓŁORGANIZACJA GMINNYCH ZAWODÓW SPORTOWO - POŻARNICZYCH OSP w dniu 9 maja 2010r. SZKOLENIE OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

31 31 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W RADZYNIU PODLASKIM ORGANIZACJA POWIATOWYCH ZAWODÓW SPORTOWO - POŻARNICZYCH OSP SZKOLENIE OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

32 32 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W RADZYNIU PODLASKIM WOJEWÓDZKIE ZAWODY SPORTOWO - POŻARNICZE OSP SZKOLENIE OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH OSP SOBOLE – miejsce 2 OSP PŁUDY – miejsce 11

33 33 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W RADZYNIU PODLASKIM PRACA Z MŁODZIEŻOWYMI DRUŻYNAMI POŻARNICZYMI W dniu 15 lutego 2010r. został zorganizowany turniej halowej piłki nożnej dla MDP z powiatu radzyńskiego w grupie dziewcząt na obiektach Zespołu Szkół w Borkach oraz 16 lutego (w grupie chłopców) na obiektach Publicznego Gimnazjum w Czemiernikach. W sumie uczestniczyło: w Borkach – 5 drużyn i w Czemiernikach – 12 drużyn.

34 34 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W RADZYNIU PODLASKIM PRACA Z MŁODZIEŻOWYMI DRUŻYNAMI POŻARNICZYMI gr. I – szkoły podstawowe - uczestniczyło 164 osoby gr. II – szkoły gimnazjalne - uczestniczyło 165 osób gr. III szkoły ponadgimnazjalne - uczestniczyło 77 osób Ogółem wzięło udział - 406 osób. Do eliminacji powiatowych zakwalifikowało się 48 osób, do eliminacji wojewódzkich zakwalifikowało się 9 osób, po 3 osoby z każdej grupy wiekowej. W dniu 30 marca 2010 r. Komenda Powiatowa wspólnie z Zarządem Oddziału Powiatowego Związku OSP przeprowadziła eliminacje powiatowe OTWP w trzech grupach wiekowych:

35 35 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W RADZYNIU PODLASKIM PRACA Z MŁODZIEŻOWYMI DRUŻYNAMI POŻARNICZYMI W dniu 27 maja 2010r. na obiektach ZSP ul. Sikorskiego, przeprowadzono turniej piłki siatkowej dla MDP ze szkół ponadgimnazjalnych. W rozgrywkach udział wzięło 4 drużyny żeńskie i 4 drużyny męskie. Wśród chłopców najlepszą drużyną okazała się drużyna z I LO w Radzyniu Podlaskim, natomiast wśród dziewcząt najlepszą drużyną okazała się drużyna ZSP w Radzyniu Podlaskim.

36 36 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W RADZYNIU PODLASKIM PRACA Z MŁODZIEŻOWYMI DRUŻYNAMI POŻARNICZYMI Najlepsze wśród dziewcząt: MDP z Gimnazjum w Ulanie Majoracie Wśród chłopców: MDP Gimnazjum, w Woli Osowińskiej. Obie drużyny reprezentowały nasz powiat na zawodach wojewódzkich MDP w Parczewie. W dniu 28 maja zostały przeprowadzone na placu Komendy Powiatowej wspólnie z Zarządem Oddziału Powiatowego Związku OSP zawody sportowo - pożarnicze dla MDP ze szkół gimnazjalnych powiatu radzyńskiego. Do zawodów przystąpiło 11 drużyn w tym 7 chłopięcych i 4 dziewczęce. Na 24 drużyny chłopięce i 21 drużyn dziewczęcych drużyna chłopców z Woli Osowińskiej zajęła 4 miejsce a dziewczęta z Gimnazjum w Ulanie zajęły 5 miejsce.

37 37 PRACE PORZĄDKOWE W OBIEKCIE – ponad 204 godziny, NAPRAWA URZĄDZEŃ W OBIEKCIE I KONSERWACJA ELEWACJI - ponad 216 godzin, UTRZYMANIE TERENU WOKÓŁ OBIEKTU - ponad 246 godzin, REMONT WSPINALNI SYSTEMEM GOSPODARCZYM - ponad 90 godzin, KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W RADZYNIU PODLASKIM UTRZYMANIE OBIEKTU I OTOCZENIA ZEWNĘTRZNEGO KOMENDY WE WŁAŚCIWYM STANIE TECHNICZNYM I WIZUALNYM

38 38 NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU – ponad 252 godziny, PRZEGLĄDY I OBSŁUGA TECHNICZNA SPRZĘTU - ponad 225 godzin KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W RADZYNIU PODLASKIM UTRZYMANIE SPRZĘTU KOMENDY WE WŁAŚCIWYM STANIE TECHNICZNYM I WIZUALNYM

39 DZIĘKUJEMY KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W RADZYNIU PODLASKIM


Pobierz ppt "1 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W RADZYNIU PODLASKIM RADZYŃ PODLASKI 08.02.2011 ROK PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI W 2010 ROKU."

Podobne prezentacje


Reklamy Google