Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. Wstęp. Informatyka a elektronika. 1.1. Uwagi wprowadzające Techniczne realizacje systemów infor- matycznych opierają się na elektronice. Inżynier informatyk.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. Wstęp. Informatyka a elektronika. 1.1. Uwagi wprowadzające Techniczne realizacje systemów infor- matycznych opierają się na elektronice. Inżynier informatyk."— Zapis prezentacji:

1 1. Wstęp. Informatyka a elektronika

2 1.1. Uwagi wprowadzające Techniczne realizacje systemów infor- matycznych opierają się na elektronice. Inżynier informatyk musi znać i rozumieć budowę urządzeń informa-tycznych, czyli potrzebna mu jest wiedza z zakresu podstaw elektroniki.

3 1.1. Uwagi wprowadzające Plan wykładu Wstęp. Informatyka a elektronika Podstawy obwodów elektrycznych Elementy półprzewodnikowe i układy scalone Podstawowe układy cyfrowe Podstawowe układy analogowe Tendencje rozwojowe

4 Część wstępna: relacje między informatyką i elektroniką z uwzglę- dnieniem uwarunkowań historycznych. Rozwój informatyki jest ściśle powiązany z rozwojem technologii elektronicznych. 1.1. Uwagi wprowadzające

5 Parametry elementarnych struktur w układach scalonych parametry techniczne tych układów parametry użytkowe sprzętu komputerowego. 1.1. Uwagi wprowadzające

6 1.2. Zadania informatyki Informatyka zajmuje się zbieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem i prze- syłaniem informacji (obróbką informacji).

7 Pojęcie informacji nie posiada ścisłej definicji. Przyjmujemy, że informacja jest stwierdzeniem pewnego stanu rzeczy. 1.2. Zadania informatyki

8 Przykład: patrząc na termometr stwierdzam, że temperatura za oknem wynosi 12°C. W moim umyśle pojawia się informacja: temperatura za oknem wynosi 12°C. 1.2. Zadania informatyki

9 To, co widzę na termometrze (liczba 12) jest reprezentacją informacji. Odczytanie tej reprezentacji jest czynnością zbierania informacji. Informację tę mogę przechować w pamięci, przesłać (przekazać innej osobie) lub przetworzyć. 1.2. Zadania informatyki

10 Dla dokonania obróbki informacji (zbierania, przechowywania, przetwa- rzania, przesyłania) trzeba powiązać infor- mację z pewnym nośnikiem: zjawiskiem lub wielkością fizyczną. 1.2. Zadania informatyki

11 1.3. Nośniki informacji - sygnały Sygnał: zjawisko lub wielkość fizyczna służące jako nośnik informacji. Przykłady: drgania akustyczne – dźwięki, przebiegi elektryczne w układach wewnątrz kompu- tera.

12 Tę samą informację można przekazać za pomocą różnych sygnałów (dźwięki, tekst pisany w różnych językach). Ten sam typ sygnału może służyć do przekazywania różnych informacji. Nawet identyczne sygnały mogą nieść informacje różne dla różnych odbiorców. 1.3. Nośniki informacji - sygnały

13 Kod: sposób powiązania informacji z sygnałem wykorzystywanym jako nośnik (umowa między nadawcą i odbiorcą informacji). 1.3. Nośniki informacji - sygnały

14 Kodowanie: kształtowanie sygnału tak aby odpowiadał pożądanej informacji. Sygnał zostaje przesłany do odbiorcy, który dokonuje dekodowania, czyli odczytu informacji z odebranego sygnału. Kodowanie informacji ma z reguły charakter wielopoziomowy. 1.3. Nośniki informacji - sygnały

15 1.4. Przetwarzanie informacji a przetwa-rzanie sygnałów W trakcie przesyłania informacji, sygnał będący jej nośnikiem jest wielokrotnie przetwarzany. Przykład: telefoniczne przekazywanie informacji, że temperatura za oknem wynosi 12°C.

16 Ciąg przekształceń sygnałów: sygnały elektrochemiczne między mózgiem a na- rządem mowy, sygnał akustyczny od ust do mikrofonu, sygnały elektryczne w telefonie, sygnały elektromagnetyczne w przestrzeni itd. 1.4. Przetwarzanie informacji a przetwarzanie sygnałów

17 Określenia przetwarzanie informacji i przetwarzanie sygnałów są często mylone. W trakcie przekazywania informacji, sygnały będące jej nośnikiem są wielokrotnie przetwarzane, bez zmiany samej informacji. 1.4. Przetwarzanie informacji a przetwarzanie sygnałów

18 Ściślej: w trakcie kodowania, deko- dowania i przetwarzania sygnałów następuje na ogół niepożądane znie- kształcenie informacji. 1.4. Przetwarzanie informacji a przetwarzanie sygnałów

19 Celowe przekształcanie informacji: na podstawie informacji początkowych (wejściowych), przez wykonanie pewnych operacji powstaje nowa informacja. 1.4. Przetwarzanie informacji a przetwarzanie sygnałów

20 1.5. Etapy rozwoju technik informacyjnych Rozwój technik przekazywania informacji - chyba najważniejszy element rozwoju cywilizacji.

21 Etapy rozwoju cywilizacji informacyjnej: stopniowe wprowadzanie liczbowej reprezentacji informacji; rozwój logiki i matematyki, a zwłaszcza metod numerycznych; 1.5. Etapy rozwoju technik informacyjnych

22 opracowywanie urządzeń technicznych do wykonywania obliczeń; zastosowanie sygnałów elektrycznych w obróbce informacji; rozwój technik przesyłania sygnałów elektrycznych niosących informację; 1.5. Etapy rozwoju technik informacyjnych

23 powstanie elektroniki w początkach XX wieku; powstanie elektroniki półprzewodnikowej w połowie XX wieku; powstanie Internetu pod koniec XX wieku. 1.5. Etapy rozwoju technik informacyjnych

24 Rozwój technik obróbki informacji uległ gwałtownemu przyśpieszeniu w XX wieku, głównie w związku z rozwojem elektroniki półprzewodnikowej. 1.5. Etapy rozwoju technik informacyjnych

25 W obróbce informacji (gromadzenie, przesyłanie itd.) najwygodniej wykorzy- stywać liczbową reprezentację informacji. Przetwarzane informacje mają często charakter liczb (gdy używamy komputera do obliczeń). 1.5. Etapy rozwoju technik informacyjnych

26 W innych wypadkach, kodowanie informacji obejmuje przedstawienie jej w formie ciągu liczb. Przetwarzanie informacji: algorytmu obliczeniowy obejmujący operacje logiczne i arytme- tyczne. 1.5. Etapy rozwoju technik informacyjnych

27 Kodowanie informacji mającej repre- zentację liczbową: wartości liczbowe sygnału (nośnika) reprezentują kolejne elementy informacji. Liczbowa repre- zentacja informacji może nie występować w sposób jawny lub odnosi się tylko do jednej z form używanych sygnałów. 1.5. Etapy rozwoju technik informacyjnych

28 Sygnały używane jako nośniki informacji można różnie klasyfikować, na przykład według wykorzystywanego zjawiska fizycznego (mechaniczne, optyczne, aku- styczne, elektryczne). 1.5. Etapy rozwoju technik informacyjnych

29 Inny ważny podział: sygnały analogowe i cyfrowe. Wielkość stanowiąca sygnał analogowy jest określona w każdej chwili czasu i może przyjmować dowolne wartości liczbowe (liczby rzeczywiste). 1.5. Etapy rozwoju technik informacyjnych

30 Sygnał cyfrowy jest określony tylko w wybranych, dyskretnych punktach czasu i może przyjmować tylko dyskretne wartości, reprezentowane najczęściej jako liczby całkowite. Mówi się o technikach i urządzeniach analogowych lub cyfro- wych. 1.5. Etapy rozwoju technik informacyjnych

31

32 Dokładniej: sygnały używane w technice cyfrowej są ciągłymi funkcjami czasu, ale bierze się pod uwagę jedynie ich wartości w wybranych chwilach. Wartości te mogą być dowolne, ale wartości z przedziałów (C n -, C n + ) interpretuje się jako C n, a wartości spoza tych przedziałów jako nieokreślone. 1.5. Etapy rozwoju technik informacyjnych

33 Do zapisu liczb można stosować różne zestawy cyfr; obecnie stosuje się powszechnie zapis dziesiętny. Do liczbo- wej reprezentacji informacji najwygodniej- szy jest zapis binarny (tylko dwie cyfry). 1.5. Etapy rozwoju technik informacyjnych

34 Taką reprezentację łatwo powiązać z noś- nikami fizycznymi, traktując dwie możliwe cyfry jako: 0 – 1; czarny – biały; duży – mały; tak – nie; kropka – kreska itd. 1.5. Etapy rozwoju technik informacyjnych

35 1.7. Przetwarzanie informacji jako ciąg operacji elementarnych Przetwarzanie informacji mających reprezentację liczbową: algorytm złożony z elementarnych operacji arytmetycznych lub logicznych. Te operacje mogą być realizowane przez elementarne komórki urządzenia technicznego.

36 1.7. Przetwarzanie informacji jako ciąg operacji elementarnych Przykład: tarcza z cyframi od 0 do 9.

37 Naciśnięcie dźwigni przesunięcie tarczy o 1/10 obrotu. Naciśnięcie dźwigni: impuls wejściowy; cyfra widoczna w okienku: stan tarczy; stan początkowy: zero. Aktualny stan tarczy informuje o liczbie podanych impulsów wejściowych N (gdy N 9). 1.7. Przetwarzanie informacji jako ciąg operacji elementarnych

38 Urządzenie to może sumować liczby w zakresie od 0 do 9. Rozszerzenie zakresu: dołączamy drugą tarczę tak, że zmiana stanu pierwszej z 9 na 0 powoduje wprowadzenie impulsu wejścio- wego do drugiej tarczy i tak dalej. 1.7. Przetwarzanie informacji jako ciąg operacji elementarnych

39 Takie mechaniczne urządzenia umożli- wiające dodawanie były rzeczywiście konstruowane. 1.7. Przetwarzanie informacji jako ciąg operacji elementarnych

40 Wykonywanie bardziej złożonych obliczeń (np. dzielenie liczb, rozwiązywanie równań) lub innych operacji przetwarzania informacji może być też sprowadzone do ciągu działań elementarnych. 1.7. Przetwarzanie informacji jako ciąg operacji elementarnych

41 Wykonanie działania elementarnego w danym kroku zależy w ogólności od aktualnego stanu urządzenia, od obecności lub braku impulsu wejściowego i od treści aktualnego kroku instrukcji kierującej wykonywanym obliczeniem. 1.7. Przetwarzanie informacji jako ciąg operacji elementarnych

42 W każdym kroku musi być uwzględniana kombinacja trzech zmiennych (stan, wejście, instrukcja), co wymaga doko- nywania na nich elementarnych operacji logicznych takich jak NIE (NOT), LUB (OR), I (AND). 1.7. Przetwarzanie informacji jako ciąg operacji elementarnych

43 Zasady według których realizacja dowolnych algorytmów przetwarzania informacji zostaje sprowadzona do ciągu elementarnych manipulacji na symbolach opierają się na pracach G. Boolea i A. Turinga. Strona teoretyczna należy do podstaw informatyki. 1.7. Przetwarzanie informacji jako ciąg operacji elementarnych

44 Od lat 30-tych XX wieku, w charakterze nośników informacji w urządzeniach do przetwarzania informacji stosuje się sygnały elektryczne a liczby, na najniższym poziomie przetwarzania, są reprezentowane w systemie binarnym. 1.7. Przetwarzanie informacji jako ciąg operacji elementarnych

45 Napięcia elektryczne w elementarnych komórkach urządzenia obliczeniowego mogą znajdować się w jednym z dwóch przedziałów; wartości większe interpre- tujemy jako 1, mniejsze – jako 0. 1.7. Przetwarzanie informacji jako ciąg operacji elementarnych

46 Za pomocą tychże cyfr reprezentuje się stan bloków logicznych w logice dwuwar- tościowej. Omówienie praktycznych rozwiązań technicznych przedstawimy w ujęciu historycznym. 1.7. Przetwarzanie informacji jako ciąg operacji elementarnych

47 1.8. Mechaniczne maszyny obliczeniowe – rys historyczny Sumowanie liczb naturalnych można zrealizować w sposób mechaniczny (połączenie kółek zębatych, dźwigni, sprężynek, zapadek itd.). Pierwsze mechaniczne sumatory poruszane ręcznie pojawiły się w wieku XVII (konstruktorzy: m. in. Pascal i Leibniz).

48 Wiek XVIII: modyfikacje, poszerzenie możliwości. W roku 1820, Francuz Charles Thomas skonstruował arytmometr mechaniczny umożliwiający wykonywanie czterech działań arytmetycznych. Po ok. 40-tu latach, zmodyfikowaną wersję zaczęto wytwarzać seryjnie. 1.8. Mechaniczne maszyny obliczeniowe – rys historyczny

49 Pod koniec XIX wieku, różne typy arytmometrów budowano we Francji, Anglii, Niemczech, USA i Rosji. 1.8. Mechaniczne maszyny obliczeniowe – rys historyczny

50 Najciekawsze koncepcje budowy mechanicznych maszyn obliczeniowych w XIX wieku przedstawił Anglik Ch. Babbage, jednak jego nowatorskie koncepcje nie zostały wprowadzone do produkcji. 1.8. Mechaniczne maszyny obliczeniowe – rys historyczny

51 Przełom w. XIX i XX – najszybszy rozwój konstrukcji mechanicznych kalkulatorów i innych maszyn biurowych w USA. 1.8. Mechaniczne maszyny obliczeniowe – rys historyczny

52 Jedna z firm utworzona w r. 1896: Tabulating Machine Company po połączeniu z inną firmą przekształciła się w r. 1911 w Computer Tabulating Recording Company a w r. 1924 zmieniła nazwę na International Bussiness Machine Corporation (IBM). 1.8. Mechaniczne maszyny obliczeniowe – rys historyczny

53 Na przełomie XIX i XX wieku do poruszania mechanizmu kalkulatorów zaczęto stosować napęd elektryczny. Tego typu konstrukcje elektromecha- niczne, stosowano mniej więcej do połowy XX wieku. 1.8. Mechaniczne maszyny obliczeniowe – rys historyczny

54 W latach 30-tych pojawiła się koncepcja maszyn elektrycznych, w których liczby były reprezentowane przez sygnały elektryczne. Sygnały elektryczne stoso- wano już wcześniej jako nośniki do przesyłania informacji. 1.8. Mechaniczne maszyny obliczeniowe – rys historyczny

55 1.9. Elektryczne techniki przesyłania informacji. Początki elektroniki Od lat 30-tych XIX wieku trwały próby wykorzystania sygnałów elektrycznych do przesyłania informacji. W latach 40-tych XIX wieku, po opracowaniu alfabetu Morsea operującego dwoma znakami (kropka, kreska) zaczęto konstruować urządzenia telegraficzne.

56 Telegraf stał się głównym środkiem łączności w drugiej połowie XIX wieku. W r. 1851 zbudowano połączenie telegra- ficzne między Anglią i kontynentem europejskim zaś w roku 1866 połączono kablem Europę z Ameryką i ustanowiono połączenie telegraficzne między tymi kontynentami. 1.9. Elektryczne techniki przesyłania informacji. Początki elektroniki

57 Uruchomiona w r. 1870 napowietrzna linia telegraficzna połączyła Anglię z Indiami. 1.9. Elektryczne techniki przesyłania informacji. Początki elektroniki

58 Rozpoczęte w latach 60-tych XIX wieku prace nad zamianą drgań akustycznych w sygnały elektryczne doprowadziły do opracowania telefonu. Amerykanin Graham Bell opatentował telefon w r. 1876. Telefonia kablowa rozwijała się szybko w USA pod koniec XIX wieku. 1.9. Elektryczne techniki przesyłania informacji. Początki elektroniki

59 Początkowo każda para telefonów wymagała bezpośredniego połączenia, potem opracowano centrale telefoniczne i stopniowo wprowadzano ich automa- tyzację. Telegraf i telefon w wersji kablowej były najważniejszymi sposobami przesyłania informacji mniej więcej do połowy XX wieku. 1.9. Elektryczne techniki przesyłania informacji. Początki elektroniki

60 W r. 1896 G. Marconi i A. Popow przeprowadzili pierwsze udane próby przesyłania informacji za pośrednictwem fal elektromagnetycznych. 1.9. Elektryczne techniki przesyłania informacji. Początki elektroniki

61 W kolejnych eksperymentach Marconi przesyłał sygnały bezprzewodowo na coraz większe odległości: w r. 1899 między Anglią i Francją a w r. 1901 – między Anglia i Ameryką. 1.9. Elektryczne techniki przesyłania informacji. Początki elektroniki

62 W roku 1897 Anglik J.J. Thomson dokonał odkrycia elektronu – cząstki elementarnej o ładunku ujemnym. Opanowanie sposobów wytwarzania wiązki elektronów oraz sterowania tą wiązką przez pole elektryczne doprowadziło do opracowania lamp elektronowych, a potem fotokomórek i kineskopów. 1.9. Elektryczne techniki przesyłania informacji. Początki elektroniki

63 Wprowadzenie lamp elektronowych (dioda - 1904, trioda – 1906) stworzyło nieznane wcześniej możliwości przetwarzania sygnałów elektrycznych. Zostały one wykorzystane do udoskonalenia telegrafii i telefonii kablowej ale przede wszystkim umożliwiły powstanie radiofonii. 1.9. Elektryczne techniki przesyłania informacji. Początki elektroniki

64 Prace nad odbiornikami i nadajnikami radiowymi (głównie w USA) doprowadziły do powstania radiofonii jako ogromnej gałęzi przemysłu w początkach lat 20-tych XX w. Wtedy też zaczęto używać określenia elektronika (electronics) dla dziedziny techniki opartej na wykorzy- staniu lamp elektronowych. 1.9. Elektryczne techniki przesyłania informacji. Początki elektroniki

65 W latach 30-tych XX oprócz intensywnego rozwoju radiofonii, zaczęto wprowadzać telewizję w USA i Europie Zachodniej. 1.9. Elektryczne techniki przesyłania informacji. Początki elektroniki

66 1.10. Elektryczne nośniki informacji w technice komputerowej Urządzenia obliczeniowe, w których do reprezentacji liczb zastosowano sygnały elektryczne zaczęto opracowywać w la- tach 30-tych XX wieku. Początkowo, przez około 30 lat opracowywano zarówno elektryczne maszyny analogowe jak i cyfrowe.

67 W maszynach analogowych, poszcze- gólne wielkości występujące w danym problemie, np. w równaniu algebraicznym lub różniczkowym, były reprezentowane bezpośrednio przez wielkości elektryczne, na przykład napięcia w odpowiednich miejscach specjalnie połączonego obwo- du. 1.10. Elektryczne nośniki informacji w technice komputerowej

68 W drugiej połowie lat 30-tych XX w. pojawiły się prace teoretyczne (Turinga, Posta i Shannona) stanowiące podstawę do zastosowania elektrycznych obwodów przełączających w realizacji obliczeń w systemie binarnym. 1.10. Elektryczne nośniki informacji w technice komputerowej

69 W r. 1937 G. R. Sibitz z Bell Laboratory zbudował binarny sumator elektryczny oparty na przekaźnikach. Na przełomie lat 30-tych i 40-tych opracowano kilka typów elektrycznych, przekaźnikowych maszyn obliczeniowych, głównie w Bell Laboratory i w IBM. 1.10. Elektryczne nośniki informacji w technice komputerowej

70 Po wybuchu II wojny światowej - gwałtowny wzrost produkcji sprzętu wojskowego, w tym urządzeń elektry- cznych i elektronicznych. Najważniejsze przedsięwzięcia przemysłu elektronicznego w USA dotyczyły techniki radarowej i maszyn obliczeniowych. 1.10. Elektryczne nośniki informacji w technice komputerowej

71 W roku 1943 w uniwersytecie stanowym w Pensylwanii podjęto prace nad pierwszą lampową maszyną obliczeniową. Ten pierwszy, w pełni elektroniczny komputer o nazwie ENIAC został uruchomiony na przełomie lat 1946/47. 1.10. Elektryczne nośniki informacji w technice komputerowej

72 Przeciętne mnożenie dwóch liczb dziesię- ciocyfrowych (w zapisie dziesiętnym) zajmowało mu ok. 3 msek, znacznie mniej niż w opracowanych wcześniej maszynach przekaźnikowych. 1.10. Elektryczne nośniki informacji w technice komputerowej

73 ENIAC zajmował pomieszczenie o po- wierzchni ok. 200 m 2, miał wysokość 3 m, ważył 30 ton i pobierał ok. 150 kW mocy. Zawierał około 18 tys. lamp elektro- nowych. 1.10. Elektryczne nośniki informacji w technice komputerowej

74 IBM podjęła potem produkcję mniejszych maszyn lampowych, np. IBM604 (ok. 1400 lamp). W latach 1948 – 60 wyprodukowano ok. 4000 takich kompu- terów. 1.10. Elektryczne nośniki informacji w technice komputerowej

75 1.11. Elektronika półprzewodnikowa Jako początek elektroniki półprze- wodnikowej uznaje się na ogół odkrycie efektu tranzystorowego (grudzień 1947, laboratorium Bella w USA). Germanowa struktura trójkońcówkowa dawała możli- wość wzmacniania zmiennego sygnału elektrycznego.

76 Podjęcie produkcji germanowych tranzystorów bipolarnych: rok 1952. Dwa lata później wykonano pierwszy bipolarny tranzystor krzemowy, później – tranzystory polowe: złączowe a potem MOSFET. 1.11. Elektronika półprzewodnikowa

77 Pojedynczy tranzystor spełniał w układzie te same funkcje co lampa elektronowa ale miał znacznie mniejsze rozmiary i pobór mocy. W latach 50-tych i 60-tych wprowadzano podukłady tranzystorowe w miejsce lampowych, co prowadziło do miniaturyzacji urządzeń elektronicznych. 1.11. Elektronika półprzewodnikowa

78 Kolejny przełom to wprowadzenie układów scalonych. Naturalnym kierunkiem dalszej miniaturyzacji były próby wykonania kilku struktur tranzystorowych w jednym kryształku półprzewodnikowym. 1.11. Elektronika półprzewodnikowa

79 J. Kilby z firmy Texas Instruments wykonał w roku 1958 pierwszą strukturę układu scalonego z kilkoma tranzystorami; R. Noyce z firmy Fairchild opracował w r. 1961 nieco lepsze rozwiązanie, w którym zastosował metalowe ścieżki przewo- dzące. 1.11. Elektronika półprzewodnikowa

80 W połowie lat 60-tych XX wieku, podjęto w kilku firmach produkcję seryjną układów scalonych. Udoskonalano technologię, poprawiano czystość i precyzję. Konkurujące firmy wprowadzały na rynek kolejne typy układów scalonych o coraz większej liczbie tranzystorów. 1.11. Elektronika półprzewodnikowa

81 Po kilku latach rozwoju produkcji układów scalonych, Gordon Moore z firmy Intel zauważył, że liczba tranzystorów w ko- lejnych typach największych układów scalonych podwaja się średnio co 1,5 roku. To tempo rozwoju utrzymało się do czasów obecnych. 1.11. Elektronika półprzewodnikowa

82 Pierwszy mikroprocesor (czterobitowy o symbolu 4004) opracowano w firmie Intel w r. 1971. Jego struktura półprze- wodnikowa o rozmiarach 3 na 4 mm (grubość ok. 0.5 mm) zawierała 2300 tranzystorów p-MOS wykonanych z roz- dzielczością 10 m. Pracował z często- tliwością zegara 108 kHz. 1.11. Elektronika półprzewodnikowa

83 W kolejnych latach opracowywano procesory i inne układy scalone z coraz lepszą rozdzielczością powierzchniową, na płytkach krzemowych o coraz większych rozmiarach, zawierające coraz większe liczby tranzystorów – zgodnie z prawem Moorea. 1.11. Elektronika półprzewodnikowa

84 Układy te pracują z coraz większą częstotliwością zegara, przetwarzają dane o coraz większej długości słowa. Współcześnie (koniec roku 2007) liczba tranzystorów w największych układach scalonych dochodzi do miliarda (109). 1.11. Elektronika półprzewodnikowa

85 1.12. Znaczenie elektroniki lampowej i półprzewodnikowej dla rozwoju informatyki Elementy półprzewodnikowe (diody i tran- zystory) występujące wewnątrz układów scalonych stanowią specyficzny rodzaj elementów elektronicznych, podobnie jak stosowane dawniej lampy elektronowe.

86 Są to elementy nieliniowe, a tranzystory (podobnie jak niegdyś lampy) są elementami aktywnymi czyli są zdolne do wzmacniania pewnego typu sygnałów elektrycznych. 1.12. Znaczenie elektroniki lampowej i półprzewodnikowej dla rozwoju informatyki

87 Do zbudowania komórek zdolnych do wykonywania elementarnych operacji logicznych i arytmetycznych, a więc do przetwarzania informacji, niezbędne jest użycie elementów aktywnych. 1.12. Znaczenie elektroniki lampowej i półprzewodnikowej dla rozwoju informatyki

88 Fundamentalną zaletą współczesnych, półprzewodnikowych elementów akty- wnych jest to, że mogą mieć bardzo małe rozmiary i w strukturze scalonej o objętości znacznie poniżej 1 cm3 można umieścić setki milionów takich elementów. 1.12. Znaczenie elektroniki lampowej i półprzewodnikowej dla rozwoju informatyki

89 Daje to możliwość konstruowania urządzeń do obróbki informacji o potę- żnych możliwościach i małych rozmiarach. 1.12. Znaczenie elektroniki lampowej i półprzewodnikowej dla rozwoju informatyki

90 Możliwości współczesnego przenośnego komputera osobistego są tysiące razy większe niż komputera ENIAC sprzed 60- ciu lat, a rozmiary – tysiące razy mniejsze. Dzieje się to głównie dzięki postępom w technologii półprzewodnikowych układów scalonych. 1.12. Znaczenie elektroniki lampowej i półprzewodnikowej dla rozwoju informatyki


Pobierz ppt "1. Wstęp. Informatyka a elektronika. 1.1. Uwagi wprowadzające Techniczne realizacje systemów infor- matycznych opierają się na elektronice. Inżynier informatyk."

Podobne prezentacje


Reklamy Google