Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt jest realizowany dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej. Poglądy i opinie wyrażone w tym materiale są wyłącznie poglądami Polskiej Akcji Humanitarnej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt jest realizowany dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej. Poglądy i opinie wyrażone w tym materiale są wyłącznie poglądami Polskiej Akcji Humanitarnej."— Zapis prezentacji:

1 Projekt jest realizowany dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej. Poglądy i opinie wyrażone w tym materiale są wyłącznie poglądami Polskiej Akcji Humanitarnej i nie odzwierciedlają oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.

2 Większość ludzi na świecie żyje w krajach Południa (krajach rozwijających się) Polska jest jednym z najbardziej rozwiniętych państw (37. miejsce na 177 krajów na liście krajów wg wskaźnika rozwoju społecznego) Z powodu ubóstwa ludzie w krajach Południa nie mogą w pełni rozwijać swojego potencjału i korzystać z praw przysługujących każdemu człowiekowi Szkoła w Polsce może mieć pozytywny wpływ na ludzi w krajach Południa poprzez zaangażowanie we współpracę opartą na postawie odpowiedzialności, braterstwa i solidarności.

3 Czym jest edukacja rozwojowa? U podstaw edukacji rozwojowej leży przekonanie, że ludzi żyj ą cych w r óż nych krajach i na r óż nych kontynentach łą cz ą wzajemne zale ż no ś ci, a wsp ół czesne problemy mi ę dzynarodowe dotycz ą nas wszystkich, poniewa ż ka ż dy ma wp ł yw na to, w jakim ś wiecie żyjemy. Dzi ę ki edukacji rozwojowej przekonujemy si ę, ż e b ę d ą c ś wiadomymi i odpowiedzialnymi obywatelami regionu i kraju, mo ż emy by ć jednocze ś nie ś wiadomymi i odpowiedzialnymi obywatelami ś wiata. Dowiadujemy si ę, jak indywidualne dzia ł ania mog ą wp ł ywa ć na dobrobyt, pok ó j, sprawiedliwo ść i przestrzeganie praw cz ł owieka na ca ł ym ś wiecie.

4 Warto ś ci, na kt ó rych opiera si ę i kt ó re promuje edukacja rozwojowa to: Odpowiedzialno ść Sprawiedliwo ść Szacunek Prawa cz ł owieka, partnerstwo i aktywne uczestnictwo

5 Nie istnieje jedna powszechnie stosowana i obowi ą zuj ą ca definicja edukacji rozwojowej

6

7 Dzi ę ki edukacji rozwojowej możecie zrozumie ć zale ż no ś ci łą cz ą ce ludzi na ca ł ym ś wicie, w tym wielowymiarowe zale ż no ś ci pomi ę dzy globaln ą P ół noc ą a globalnym Po ł udniem; ucz ycie si ę empatii dla innych ludzi, poznacie praktyczne znaczenie tolerancji i szacunku dla drugiego cz ł owieka; poznacie r óż norodno ść otaczaj ą cego ś wiata, poznacie zr óż nicowane formy zaanga ż owania w akcje zyskacie umiej ę tno ś ci niezb ę dne do podj ę cia wsp ó lnych dzia ł a ń zar ó wno w szkole jak i poza ni ą

8 Czym NIE JEST edukacja rozwojowa? nowym, dodatkowym przedmiotem, który należałoby dodać do programu nauczania; wprowadzaniem tematyki zbyt trudnej do zrozumienia przez uczniów; podawaniem prostych rozwiązań na złożone problemy; mówieniem o problemach krajów rozwijających się; analizowaniem problemów bez osobistego zaangażowania w ich rozwiązywanie

9 uwzględnia sprawy globalne w nauczaniu i wychowaniu, zachęca uczniów do odkrywania swojej roli w społeczności lokalnej, w Polsce i w świecie, oraz podejmuje konkretne działania, aby spowodować rzeczywistą zmianę w sprawach dotyczących współczesnego świata.

10 Szkoła podejmuje szereg działań mających na celu uwzględnienie perspektywy globalnej w: nauczaniu wychowaniu działaniu i codziennym funkcjonowaniu szkoły. Po wypełnieniu zadań i ocenie ich jakości szkoła może otrzymać tytuł Szkoły Globalnej.

11 można się uczyć poprzez quizy, konkursy, testy sprawdzające wiedzę, zgadywanki praca z materiałem zdjęciowym praca z tekstem źródłowym Case - study (studia przypadku) prezentacje filmów połączona z dyskusją, wykładem spotkania z ciekawymi ludźmi wystawa, koncert, teatrzyk, drama organizacja Dnia, Tygodnia pod wybranym hasłem, np. Tydzień Indyjski albo Dzień Wody, podczas którego dane zagadnienie, temat będzie poruszany na każdym przedmiocie

12 Tydzień Edukacji Globalnej jest organizowany we współpracy z Centrum Północ-PołudnieCentrum Północ-Południe – Europejskim Centrum na Rzecz Współzależności i Solidarności Światowej przy Radzie Europy.

13 Jest to coroczna międzynarodowa akcja edukacyjna Jest ona okazją, by zwr ó cić uwagę społeczeństw w Europie na potrzebę prowadzenia edukacji o sprawach globalnych poprzez intensywne i r ó żnorodne działania z zakresu edukacji globalnej skierowane przede wszystkim (ale nie tylko) do dzieci i młodzieży. międzynarodowy zasięg cykliczność podobny termin organizacji obchod ó w Tygodnia w poszczeg ó lnych krajach temat przewodni obchod ó w Tygodnia w każdym roku.

14 Problemy globalne współczesnego świata Trzeci Świat czyli kraje rozwijające się Ubóstwo i niedożywienie Rolniczy charakter gospodarki Dualizm gospodarczy i technologiczny Szybki wzrost populacji Niepełne wykorzystanie siły roboczej Degradacja środowiska naturalnego

15 Podczas trwania projektu uczniowie zdobędą wiedzę na temat takich zagadnień, jak: prawa człowieka migracje dostęp do edukacji handel międzynarodowy ochrona środowiska pomoc humanitarna i rozwojowa konflikty zbrojne ubóstwo

16 Ogólny cel projektu to stworzenie w sześciu krajach europejskich aktywnej sieci szkół globalnych zaangażowanych w redukcję ubóstwa, współpracujących ze szkołami w krajach Południa (krajach rozwijających się). Kraje uczestniczące w projekcie: Austria, Czechy, Malta, Polska, Słowacja, Wielka Brytania oraz partner z Południa: Tajlandia.

17 AustriaCzechyAnglia MaltaPolskaSłowacjaTajlandia

18 Prawa człowieka na świecie Bardziej sprawiedliwy handel Zmiana klimatu

19 Nauka Badanie Akcja

20 Nauka - młodzież zdobywa wiedzę o tematyce globalnej i o tym, jaki ma wpływ na ludzi w krajach Południa Badanie - uczniowie sprawdzają, w jakich dziedzinach szkoła powinna się zmienić, aby jej wpływ na spawy globalne był bardziej pozytywny Akcja - uczniowie podejmują jedno konkretne działanie, aby poprawić warunki życia ludzi w krajach Południa

21 Prawa człowieka Sprawiedliwy handel Zmiana klimatu NaukaBadanieAkcja

22 Podaruj Białą Bransoletkę W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem nasza grupa zorganizowała akcję pod hasłem "Podaruj Białą Bransoletkę". Tego dnia wszyscy członkowie grupy Szkoła Globalna ofiarowali swoim kolegom własnoręcznie wykonane bransoletki w kolorze bieli jako symbol walki z ubóstwem na świecie. Bransoletki cieszyły się ogromnym powodzeniem i rozchodziły się jak świeże bułeczki. Oto kilka zdjęć.

23 Tydzień Edukacji Globalnej W dniach listopada odbywa się na świecie TYDZIEŃ EDUKACJI GLOBALNEJ. W naszej szkole przez cały ten okres odbywały się na godzinach wychowawczych zajęcia poświęcone tej tematyce. Uczniowie poznali problemy krajów południa takie jak: bieda, brak poszanowania praw dzieci i kobiet, choroby, to tylko niektóre z nich. Na lekcjach geografii i fizyki pogłębiali wiedzę na temat zmian klimatycznych.

24 Każdy z nas jest konsumentem. Kupujemy opakowane produkty, a z opakowaniami różnorodnie postępujemy. Segregujemy je uzyskując cenne surowce, wyrzucamy do kosza na śmieci, ale niestety duża ich część trafia do lasów, na brzegi rzek lub jest spalana w naszych domowych piecach. NIE TRUJCIE! – dlatego pod takim hasłem Fundacja Ekologiczna ARKA wraz z partnerami prowadzi z kampanię przeciwko spalaniu śmieci w domach.


Pobierz ppt "Projekt jest realizowany dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej. Poglądy i opinie wyrażone w tym materiale są wyłącznie poglądami Polskiej Akcji Humanitarnej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google