Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY. KIERUNEK ELEKTROTECHNIKA studia niestacjonarne 1 stopnia EUMMSSwE SPPIB TŚ UEiIwPP SEIWNSiAE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY. KIERUNEK ELEKTROTECHNIKA studia niestacjonarne 1 stopnia EUMMSSwE SPPIB TŚ UEiIwPP SEIWNSiAE."— Zapis prezentacji:

1 POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY. KIERUNEK ELEKTROTECHNIKA studia niestacjonarne 1 stopnia EUMMSSwE SPPIB TŚ UEiIwPP SEIWNSiAE UiIE po 7 semestrze 11 Elektryczne układy mechatroniki Mikroprocesorowe systemy sterowania w elektrotechnice Systemy pomiarowe w przemyśle i inżynierii biomedycznej Technika świetlna Układy elektryczne i informatyczne w przemyśle i pojazdach Systemy elektroenergetyczne Inżynieria wysokich napięć Sieci i automatyka elektroenergetyczna Urządzenia i instalacje elektryczne

2 Opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Andrzej Demenko pok. 609 WE, tel , Informacje – internet: ELEKTRYCZNE UKŁADY MECHATRONIKI SPECJALNOŚĆ: ELEKTRYCZNE UKŁADY MECHATRONIKI INFORMACJE I SZCZEGÓŁOWE OPISY SPECJALNOŚCI:

3 Specjalność dotyczy głównie: konstrukcji, sterowania i eksploatacji elektrycznych układów wykonawczych mechatroniki oraz przetworników elektromagnetycznych i elektromechanicznych w układach automatyki i robotyki, zastosowania komputerów w projektowaniu i badaniach systemów mechatronicznych z wykorzystaniem specjalistycznych programów narzędziowych, wykorzystania technik informatycznych i mikroprocesorowych w mechatronice, budowy maszyn elektrycznych i transformatorów, komputerowych metod symulacji stanów pracy oraz projektowania, badania i diagnozowania maszyn elektrycznych i elementów wykonawczych automatyki. SPECJALNOŚĆ: ELEKTRYCZNE UKŁADY MECHATRONIKI INFORMACJE I SZCZEGÓŁOWE OPISY SPECJALNOŚCI:

4 energetyka – w jednostkach obsługujących transformatory, działy utrzymania ruchu i obsługi energetycznej w zakładach przemy- słowych, ośrodki naukowo-techniczne i biura projektowe, firmy świadczące usługi w zakresie oprogramowania i grafiki kompute- rowej. zakłady produkujące elementy wykonawcze automatyki i mechatroniki, urządzenia elektromagnetyczne oraz maszyny elektryczne i transformatory, przedstawicielstwa firm produkujących i wykorzystujących przetworniki elektromechaniczne, elektromagnetyczne i układy z tymi przetwornikami, Możliwości zatrudnienia SPECJALNOŚĆ: ELEKTRYCZNE UKŁADY MECHATRONIKI INFORMACJE I SZCZEGÓŁOWE OPISY SPECJALNOŚCI:

5 5 Program zajęć obejmuje: Elektromaszynowe elementy automatyki Komputeryzacja projektowania przetworników elektromechanicznych Automatyka układów mechatronicznych Programowanie niskopoziomowe Komputerowe modelowanie układów mechatronicznych Podstawy diagnostyki urządzeń mechatronicznych Projekt dyplomowy Seminarium dyplomowe SPECJALNOŚĆ: ELEKTRYCZNE UKŁADY MECHATRONIKI INFORMACJE I SZCZEGÓŁOWE OPISY SPECJALNOŚCI:

6 6 Tematyka prac dyplomowych obejmuje: SPECJALNOŚĆ: ELEKTRYCZNE UKŁADY MECHATRONIKI INFORMACJE I SZCZEGÓŁOWE OPISY SPECJALNOŚCI: obliczenia projektowe przetworników elektro- magnetycznych i układów napędowych z wykorzystaniem programów komercyjnych, obliczenia projektowe przetworników elektro- magnetycznych i układów napędowych z wykorzystaniem programów komercyjnych, badanie zjawisk elektromagnetycznych, cieplno-wentylacyjnych i wibracyjno- akustycznych, badanie zjawisk elektromagnetycznych, cieplno-wentylacyjnych i wibracyjno- akustycznych, badanie i analizę układów z magnesami trwałymi, badanie i analizę układów z magnesami trwałymi, projektowanie i programowanie układów projektowanie i programowanie układów sterowania z wykorzystaniem techniki sterowania z wykorzystaniem techniki mikroprocesorowej, mikroprocesorowej, projektowanie i analizę przetworników z projektowanie i analizę przetworników z materiałami inteligentnymi. materiałami inteligentnymi. obliczania przetworników elektromagnetycznych, elementów wykonawczych automatyki i mechatroniki oraz systemów odtwarzania ruchu, obliczania przetworników elektromagnetycznych, elementów wykonawczych automatyki i mechatroniki oraz systemów odtwarzania ruchu, projektowanie układów pomiarowych do badania zjawisk w przetwornikach elektromagnetycznych, projektowanie układów pomiarowych do badania zjawisk w przetwornikach elektromagnetycznych,

7 MIKROPROCESOROWE SYSTEMY STEROWANIA W ELEKTROTECHNICE Opiekun naukowy: dr hab. inż. Ryszard Porada, prof. PP pok. 624 WE, tel , Informacje – internet: SPECJALNOŚĆ: MIKROPROCESOROWE SYSTEMY STEROWANIA W ELEKTROTECHNICE INFORMACJE I SZCZEGÓŁOWY OPIS SPECJALNOŚCI:

8 Specjalność dotyczy głównie: analizy, badań, syntezy, projektowania i wdrażania układów elektronicznych oraz energoelektronicznych i systemów sterowania o różnym przeznaczeniu; eksploatacji (obsługi, programowania i napraw) nowoczesnych układów elektronicznych i energoelektronicznych, w tym wykorzystujących klasyczną technikę mikroprocesorową, a także specjalizowane procesory sygnałowe; projektowania nietypowych rozwiązań układów przekształtnikowych i ich układów sterowania; diagnostyki urządzeń elektronicznych i energoelektronicznych. SPECJALNOŚĆ: MIKROPROCESOROWE SYSTEMY STEROWANIA W ELEKTROTECHNICE INFORMACJE I SZCZEGÓŁOWY OPIS SPECJALNOŚCI:

9 w obszarze zadań sterowania mikroprocesorowego w technice; we własnych firmach w zakresie usług związanych z elektroniką przemysłową, energoelektroniką oraz diagnostyką układów. w firmach i instytutach naukowo-badawczych zajmujących się projektowaniem układów automatyki, elektroniki i energoelektroniki; Możliwości zatrudnienia Przedstawiony program kształcenia umożliwia zatrudnienie m.in.: SPECJALNOŚĆ: MIKROPROCESOROWE SYSTEMY STEROWANIA W ELEKTROTECHNICE INFORMACJE I SZCZEGÓŁOWY OPIS SPECJALNOŚCI: Absolwenci tej specjalności mogą stanowić poszukiwaną kadrę techniczną zarówno w małych firmach prywatnych, jak i w dużych zakładach przemysłowych, wykorzystujących nowoczesne urządzenia technologiczne. Realizowany program kształcenia adresowany jest do szerokiej grupy konstruktorów systemów elektronicznych i energoelektronicznych. Duże nasycenie programu wysoko specjalistyczną wiedzą sprawia, że absolwent specjalności MSSwE może znaleźć zatrudnienie zarówno na krajowym, jak i zagranicznych rynkach pracy.

10 Program zajęć obejmuje przedmioty: Analogowe i cyfrowe układy elektroniczne Układy mikroprocesorowe Metody komputerowe w systemach sterowania Komputerowe interfejsy komunikacyjne Metody modulacji w energoelektronice SPECJALNOŚĆ: MIKROPROCESOROWE SYSTEMY STEROWANIA W ELEKTROTECHNICE INFORMACJE I SZCZEGÓŁOWY OPIS SPECJALNOŚCI: Programowalne układy elektroniczne (PLD) Programowalne sterowniki logiczne (PLC) Metody sterowania cyfrowego Seminarium dyplomowe Umożliwiają one nabycie umiejętności projektowania i wdrażania komputerowych systemów sterowania w ujęciu strukturalnym, poznanie metod warstwowego projektowania struktury funkcjonalnej oraz nowoczesnych metod komputerowego wspomagania projektowania układów sterowania. Dotyczy to także umiejętności rozwiązywania problemów systemów sterowania w warstwach niższych (sterowaniu i komunikacji bezpośredniej - sprzętowej).

11 projektowanie i programowanie układów sterowania z wykorzystaniem systemów PLC oraz PLD; tematy mogą także wynikać z własnych zainteresowań dyplomanta lub projektów proponowanych przez przyszłego pracodawcę. projektowanie, wykonanie i badania nowoczesnych elektronicznych (analogowych i mikroprocesorowych) układów sterowania, badanie nowoczesnych układów energoelektronicznych sterowanych mikroprocesorowo z zastosowaniem cyfrowych technik sterowania; Tematyka prac dyplomowych obejmuje: SPECJALNOŚĆ: MIKROPROCESOROWE SYSTEMY STEROWANIA W ELEKTROTECHNICE INFORMACJE I SZCZEGÓŁOWY OPIS SPECJALNOŚCI:

12 INFORMACJE I SZCZEGÓŁOWE OPISY SPECJALNOŚCI: SYSTEMY POMIAROWE W PRZEMYŚLE I INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ Opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Anna Cysewska-Sobusiak pok. 519x WE, tel , Informacje – internet: zm.et.put.poznan.pl SPECJALNOŚĆ: SYSTEMY POMIAROWE W PRZEMYŚLE I INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ

13 13 efektywnego wykorzystania w nauce i przemyśle współczesnej metrologii technicznej i biomedycznej, tradycyjnych i najnowszych metod i sposobów przetwarzania sygnałów, technik telekomunikacyjnych i informacyjnych, internetu, wirtualnych przyrządów pomiarowych, biosensorów, zintegrowanych i inteligentnych czujników pomiarowych; projektowania, konstruowania, uruchamiania oraz badania analogowych i cyfrowych urządzeń pomiarowych, eksploatacji nowoczesnej naukowej, przemysłowej i medycznej aparatury pomiarowej, struktury i organizacji skupionych oraz rozproszonych systemów pomiarowych; zaawansowanych i komercyjnych zastosowań współczesnych technik pomiarowych w przemyśle, ochronie zdrowia i życiu codziennym, obowiązujących międzynarodowych i krajowych dyrektyw metrologicznych oraz procedur akredytacji i notyfikacji laboratoriów pomiarowo-diagnostycznych. Specjalność dotyczy głównie: SPECJALNOŚĆ: SYSTEMY POMIAROWE W PRZEMYŚLE I INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ INFORMACJE I SZCZEGÓŁOWE OPISY SPECJALNOŚCI:

14 14 Możliwość zatrudnienia: Absolwent specjalności, poza wykształceniem kierunkowym w obszarze współczesnej elektrotechniki, posiada pogłębioną wiedzę w zakresie: elektroniki i optoelektroniki, metrologii wielkości elektrycznych i nieelektrycznych, wykorzystania sensorów w przemyśle i medycynie. Ponadto nabywa umiejętności wykorzystania technik informa- tycznych i telekomunikacyjnych w planowaniu i przeprowadzaniu eksperymentów. Ze względu na interdyscyplinarny charakter specjalności, uzyskana wiedza merytoryczna i przygotowanie praktyczne umożliwiają zatrudnienie w wielu gałęziach nauki, techniki i przemysłu związanych z elektroniką, optoelektroniką, telekomunikacją, energetyką oraz w ochronie zdrowia i środowiska: inżynieria kliniczna, biopomiary, telemedycyna, informatyka medyczna. Absolwent jest przygotowany do samodzielnej i zespołowej pracy w firmach projektowych i konstrukcyjnych, placówkach służby zdrowia, laboratoriach i ośrodkach naukowo-badawczych. INFORMACJE I SZCZEGÓŁOWE OPISY SPECJALNOŚCI: SPECJALNOŚĆ: SYSTEMY POMIAROWE W PRZEMYŚLE I INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ

15 15 Elektroniczne przetworniki sygnałów Technika sensorowa i obrazowanie obiektów Wirtualne przyrządy pomiarowe Pomiary i analiza sygnałów biologicznych Ocena jakości energii elektrycznej Pracownia układów elektronicznych Podstawy konstrukcji układów elektronicznych Wprowadzenie do programowania PLC Seminarium dyplomowe Dużą wagę przykłada się do nabycia umiejętności współpracy w zespołach projektowych i naukowo-badawczych. Program zajęć obejmuje INFORMACJE I SZCZEGÓŁOWE OPISY SPECJALNOŚCI: SPECJALNOŚĆ: SYSTEMY POMIAROWE W PRZEMYŚLE I INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ

16 16 Tematyka prac dyplomowych obejmuje: projektowanie, budowę i badanie zaawansowanych technicznie urządzeń i systemów na potrzeby przetwarzania i pomiarów wielkości elektrycznych i nieelektrycznych; pozyskiwanie i przetwarzanie sygnałów elektronicznych, optycznych i biologicznych: przemysłowe i powszechnego użytku aplikacje czujników i systemów pomiarowych, pomiary w medycynie i ekologii; modelowanie i badanie statycznych i dynamicznych właściwości czujników i przetworników pomiarowych; metodykę prowadzenia eksperymentów, identyfikację parametrów obiektów fizycznych i biologicznych oraz ocenę niedokładności narzędzi pomiarowych i wiarygodności wyników pomiarów; ilościową ocenę wpływu jakości zasilania na stan odbiorników energii elektrycznej; kondycjonery sygnałów, aplikacje mikrokontrolerów oraz czujników zintegrowanych, biosensorów i inteligentnych przetworników pomiarowych; inne zagadnienia z tematycznego obszaru specjalności, wskazane przez przyszłego pracodawcę dyplomanta. INFORMACJE I SZCZEGÓŁOWE OPISY SPECJALNOŚCI: SPECJALNOŚĆ: SYSTEMY POMIAROWE W PRZEMYŚLE I INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ

17 17 INFORMACJE I SZCZEGÓŁOWE OPISY SPECJALNOŚCI : T ECHNIKA Ś WIETLNA Opiekun naukowy: dr hab. inż. Konrad Domke, prof. P.P. pok. 808 WE, tel , Informacje – internet: SPECJALNOŚĆ: TECHNIKA ŚWIETLNA

18 18 projektowania i eksploatacji oświetlenia wnętrz i oświetlenia zewnętrznego, oświetlenia w architekturze, budowy i projektowania sprzętu oświetleniowego, Specjalność dotyczy głównie: fotometrii i kolorymetrii, zastosowania promieniowania optycznego. SPECJALNOŚĆ: TECHNIKA ŚWIETLNA INFORMACJE I SZCZEGÓŁOWE OPISY SPECJALNOŚCI :

19 19 Możliwość zatrudnienia: biura projektowe, biura architektoniczne, jednostki badawcze, działy oświetleniowe w Urzędach Miast i w Zarządach Dróg Miejskich, zakłady oświetlenia drogowego w Energetyce, indywidualna działalność gospodarcza działy projektów i działy marketingu w firmach dostarczających sprzęt oświetleniowy, SPECJALNOŚĆ: TECHNIKA ŚWIETLNA INFORMACJE I SZCZEGÓŁOWE OPISY SPECJALNOŚCI :

20 20 Program zajęć obejmuje przedmioty: Fotometria Sprzęt oświetleniowy Technika oświetlania Przemiany elektrocieplne Kolorymetria Projekt oświetlenia Komputeryzacja projektowania Podstawy techniki świetlnej Seminarium dyplomowe SPECJALNOŚĆ: TECHNIKA ŚWIETLNA INFORMACJE I SZCZEGÓŁOWE OPISY SPECJALNOŚCI :

21 21 Tematy prac dyplomowych obejmują następujące zagadnienia: oprogramowanie w zakresie komputerowo wspomaganych metod projektowania, układy sterowania oświetle- niem, zagadnienia cieplne w sprzęcie oświetleniowym. iluminacja wybranych obiektów, projektowanie układów oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego, badania i analiza pracy układów oświetleniowych, SPECJALNOŚĆ: TECHNIKA ŚWIETLNA INFORMACJE I SZCZEGÓŁOWE OPISY SPECJALNOŚCI :

22 UKŁADY ELEKTRYCZNE I INFORMATYCZNE W PRZEMYŚLE I POJAZDACH Opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Ryszard Nawrowski, pok. 644 WE, tel , Informacje – internet: SPECJALNOŚĆ: UKŁADY ELEKTRYCZNE I INFORMATYCZNE W PRZEMYŚLE I POJAZDACH INFORMACJE I SZCZEGÓŁOWE OPISY SPECJALNOŚCI:

23 23 budowy, projektowania, badania oraz diagnostyki układów elektrycznych, elektronicznych i informatycznych w przemyśle, budownictwie i pojazdach samochodowych, hybrydowych i trakcyjnych, eksploatacji układów technicznych, automatyki i elektroniki przemysłowej, projektowania instalacji budynków inteligentnych i kompatybilności elektro- magnetycznej, systemów SCADA oraz sterowników PLC, wszechstronnego zastosowania techniki komputerowej i mikroprocesorowej w obszarze inżynierii elektrycznej. Specjalność dotyczy głównie: SPECJALNOŚĆ: UKŁADY ELEKTRYCZNE I INFORMATYCZNE W PRZEMYŚLE I POJAZDACH INFORMACJE I SZCZEGÓŁOWE OPISY SPECJALNOŚCI:

24 24 Możliwość zatrudnienia: GPS ASR ABS SPECJALNOŚĆ: UKŁADY ELEKTRYCZNE I INFORMATYCZNE W PRZEMYŚLE I POJAZDACH w zakładach wytwarzających elementy wyposażenia elektrycznego, elektronicznego i informatycznego dla przemysłu i pojazdów, w stacjach diagnostycznych i zakładach wytwarzających urządzenia do diagnostyki technicznej, w tym pojazdów samochodowych, w przedsiębiorstwach i instytutach naukowo- badawczych zajmujących się projektowaniem instalacji elektrycznych, w obszarze usług informatycznych i sterowania mikroprocesorowego w technice, we własnych firmach świadczących usługi elektryczne, elektroniczne, informatyczne oraz diagnostyczne np. pojazdów samochodowych. INFORMACJE I SZCZEGÓŁOWE OPISY SPECJALNOŚCI:

25 25 Program zajęć obejmuje przedmioty: Układy elektryczne i elektroniczne w przemyśle i pojazdach Automatyka i informatyka w przemyśle i pojazdach Budynek inteligentny Systemy SCADA i sterowniki PLC Instalacje elektryczne Wprowadzenie do kompatybilności elektromagnetycznej Bazy danych i technologie internetowe Eksploatacja układów technicznych Seminarium dyplomowe SPECJALNOŚĆ: UKŁADY ELEKTRYCZNE I INFORMATYCZNE W PRZEMYŚLE I POJAZDACH INFORMACJE I SZCZEGÓŁOWE OPISY SPECJALNOŚCI:

26 26 Tematy prac dyplomowych obejmują przede wszystkim: INFORMACJE I SZCZEGÓŁOWE OPISY SPECJALNOŚCI: SPECJALNOŚĆ: UKŁADY ELEKTRYCZNE I INFORMATYCZNE W PRZEMYŚLE I POJAZDACH wykonanie i badania wybranych elementów elektrycznego i elektronicznego wyposażenia w przemyśle i pojazdach, takich jak: KNX, autoalarmy, układy sterowania mikroprocesorowego itp., prace z zakresu zastosowań komputerów i informatyki w technice, takich jak: sieci komputerowe, bazy danych, grafika, animacja, sterowanie i usługi internetowe. wszelkie prace sugerowane przez przyszłego pracodawcę np. z zakresu elektrotechniki, automatyki, elektroniki, sterowników programowalnych, budynków inteligentnych, systemów zabezpieczenia mienia itp. projektowanie, badanie i diagnostykę urządzeń elektrycznych i elektronicznych stosowanych w przemyśle, budownictwie i technice samochodowej: np. układów KNX, zapłonowych, wtryskowych, ABS, ASR, ESP, SRS, GPS itp. oprogramowanie procesu symulacji układów technicznych w tym pojazdów lub jazd pojazdów trakcyjnych i pojazdów samochodowych,

27 ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA NASZYCH SAL LABORATORYJNYCH 27 INFORMACJE I SZCZEGÓŁOWE OPISY SPECJALNOŚCI: INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI PRZEMYSŁOWEJ


Pobierz ppt "POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY. KIERUNEK ELEKTROTECHNIKA studia niestacjonarne 1 stopnia EUMMSSwE SPPIB TŚ UEiIwPP SEIWNSiAE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google