Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju Pomorza Zachodniego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju Pomorza Zachodniego"— Zapis prezentacji:

1 Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju Pomorza Zachodniego

2 Fundusz Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecina Sp. z o.o.
Fundusz powstał w 2002 roku z inicjatywy Gminy Miasto Szczecin. Fundusz udziela poręczeń dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zarejestrowanych, posiadających siedzibę, bądź prowadzących działalność gospodarczą na terenie Miasta Szczecin lub w gminach bezpośrednio graniczących z Gminą Miasto Szczecin – Police, Dobra Szczecińska, Kołbaskowo, Gryfino, Stare Czarnowo, Kobylanka, Goleniów.

3

4 Czym jest poręczenie kredytowe?
Poręczenie kredytowe – umowa cywilnoprawna, przez którą jedna strona – poręczyciel – zobowiązuje się wobec wierzyciela, że wykona zobowiązanie dłużnika, gdyby ten ostatni sam go nie wykonał. Poręczyciel odpowiada względem wierzyciela jak współdłużnik solidarny dłużnika głównego, o ile w umowa poręczenia nie formułuje odmiennych przesłanek odpowiedzialności poręczyciela. Poręczenie funkcjonuje zawsze tak długo jak dług główny. W razie zmniejszania się długu głównego zmienia się również udział poręczenia określony zazwyczaj procentowo.

5 Czym jest poręczenie kredytowe?
Świadczenie poręczyciela staje się wymagalne w chwili, gdy dłużnik główny popadnie w zwłokę z wykonaniem swojego zobowiązania (poręczyciela trzeba o tej zwłoce zawiadomić i to jak najszybciej, w przeciwnym wypadku wierzyciel ponosi odpowiedzialność za poniesiona przezeń szkodę wynikłą z opóźnienia w podobnym zawiadomieniu, np. za konieczność spłacenia odsetek, bez których mogło się obejść, gdyby wierzyciel nie zwlekał z zawiadomieniem. Od tego momentu może być od razu pozwany (sam lub z dłużnikiem główny) o wykonanie całości lub części zobowiązania.

6 Schemat udzielania poręczeń
1. Wniosek o kredyt i poręczenie 2. Wniosek wraz z dokumentacją 3. Umowa poręczenia 4. Reporęczenie 5. Uruchomienie kredytu

7 Instytucje finansujące:
Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Szczecinie

8 Dane teleadresowe placówek współpracujących:
PKO BP SA 1 Oddział w Szczecinie al. Niepodległości Szczecin tel. (91) faks (91) 2 Oddział w Szczecinie pl. Orła Białego Szczecin tel: (91) , (91) faks: (91)

9 Dane teleadresowe placówek współpracujących:
PKO BP SA 3 Oddział w Szczecinie ul. Rydla 41/42, Szczecin tel. (91) faks (91) Centrum Korporacyjne w Szczecinie al. Niepodległości 40, Szczecin tel. (91) faks (91)

10 Dane teleadresowe placówek współpracujących:
Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku 1 Oddział w Szczecinie ul. Bohaterów Warszawy Szczecin tel. 091/ , faks 091/ 2 Oddział w Szczecinie ul. Partyzantów 3/ Szczecin tel. 091/

11 Dane teleadresowe placówek współpracujących:
Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Szczecinie ul. Jagiellońska Szczecin tel. 091/ , faks 091/

12 Dane teleadresowe placówek współpracujących:
GETIN Bank Al. Wyzwolenia 12-14, Szczecin tel do 94 POK Szczecin al. Wojska Polskiego 32 POK Szczecin III ul. Klonowica 22a POK Szczecin IV ul. Bolesława Krzywoustego 61a POK Szczecin V ul. Rydla 51 POK Szczecin VI al. Wyzwolenia 54

13 Regionalne Oddziały Korporacyjne PKO BP SA:
Instytucje będące w trakcie procesu podpisywania umowy współpracy z Funduszem: Regionalne Oddziały Korporacyjne PKO BP SA: Centrum Korporacyjne w Gorzowie Wielkopolskim Kosynierów Gdyńskich 79, Gorzów Wielkopolski, tel. (95) faks (95) Centrum Korporacyjne w Koszalinie ul. Młyńska 20,  Koszalin, tel. (94) faks (94) Centrum Korporacyjne w Stargardzie Szczecińskim ul. Wyszyńskiego 10,  Stargard Szczeciński tel. (91) faks (91)

14 Instytucje będące w trakcie procesu podpisywania umowy współpracy z Funduszem:
PKO BP SA 4 Oddział w Szczecinie ul. Matejki 22,  Szczecin tel. (91) , (91) faks (91) 9 Oddział w Szczecinie al. Wyzwolenia 105 A,  Szczecin tel. (91) faks (91) 1 Oddział w Pyrzycach pl. Wolności 2/1,  Pyrzyce tel. (91) , faks (91) Oddział 1 w Goleniowie ul. Szczecińska 4,  Goleniów tel. (91) faks (91) Oddział 1 w Gryfinie ul. 1 Maja 15 h,  Gryfino tel. (91) , (91) faks (91) CRiW w Szczecinie pl. Orła Białego 5, Szczecin

15 JEREMIE w Województwie Zachodniopomorskim
Podpisanie Umowy Operacyjnej – Reporęczenie przez Menadżera Projektu oraz FWRGMS nastąpiło w dniu 5 października 2010 r. Realizacja programu zaplanowana jest na 2 lata i zakłada: FWRGMS: Liczba firm Ponad 70 Liczba poręczeń w programie Ponad 75 Kwota poręczonych kredytów Ponad 20 mln zł

16 Korzyści ze wsparcia w ramach Inicjatywy:
zwiększony dostęp do finansowania zewnętrznego MMŚP, które z powodu braku zabezpieczeń, standingu finansowego czy braku historii kredytowej nie miałyby możliwości skorzystania z takiego finansowania,  korzystniejsze warunki finansowania MMŚP.

17 Warunki udzielania poręczeń w ramach inicjatywy JEREMIE

18 Dla kogo poręczenia w ramach programu JEREMIE?
Inicjatywa JEREMIE kierowana jest do przedsiębiorstw, w tym w szczególności: podmiotów nieposiadających historii kredytowej, podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą, podmiotów nieposiadających zabezpieczeń o wystarczającej wartości.

19 Dla kogo poręczenia w ramach programu JEREMIE?
Inicjatywa JEREMIE kierowana jest do przedsiębiorstw spełniających warunki określone w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (WE) 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008r., a zatem zatrudniających mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 mln EUR. liczba zatrudnionych pracowników roczny obrót całkowity bilans MIKRO < 10 < 2 mln EUR MAŁE < 50 < 10 mln EUR ŚREDNIE < 250 < 50 mln EUR < 43 mln EUR

20 Dla kogo poręczenia w ramach programu JEREMIE?
Jednocześnie przedsiębiorstwa muszą spełniać następujące warunki: nie są przedsiębiorcami będącymi w trudnej sytuacji ekonomicznej, nie ciąży na nich obowiązek zwrotu pomocy, nie są wykluczeni, stosownie do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis. Poręczenie nie może obejmować kredytu na zakup pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego przez przedsiębiorstwo sektora transportowego, kredytu udzielonego dla sektora produkcji rolnej, rybołówstwa, akwakultury, wydobycia węgla, a także kredytu eksportowego.

21 Cel kredytu Kredyty objęte jednostkowym poręczeniem udzielanym w ramach Inicjatywy JEREMIE muszą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej przedsiębiorstw, w tym szczególności na: finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjno – usługowo - handlowych, tworzenie nowych miejsc pracy, wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych, zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia, oraz inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MMŚP.

22 Cel kredytu Kredyty objęte jednostkowym poręczeniem udzielanym przez Fundusz nie mogą być przeznaczane wyłącznie na pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub na cele konsumpcyjne.

23 Przy udzielaniu poręczeń w ramach Inicjatywy JEREMIE Fundusz zwraca szczególną uwagę na spełnianie przez przedsiębiorcę poniższych założeń wynikających z przeznaczenia kredytu: rozwój kwalifikacji pracowników poprawę jakości wytwarzanych produktów/oferowanych usług wprowadzenie nowego produktu/usługi do obecnej oferty nawiązanie współpracy z nowym odbiorcą rozpoczęcie/kontynuacje prace badawczo–rozwojowe służące opracowaniu i wdrożeniu nowej technologii zakup patentów/licencji, które pozwolą na wdrożenie nowych technologii polepszenie sytuacji przedsiębiorstwa na rynku pod względem jego konkurencyjności wzrost przychodów i polepszenie wyników przedsiębiorstwa

24 Warunki poręczeń kredytów dla MMŚP w ramach JEREMIE:
maksymalna kwota poręczenia w programie ,00 zł, maksymalny czas poręczenia w programie 5,5 roku (66 miesięcy) maksymalny poziom poręczenia wynosi: - 70 % kwoty kredytu bez uwzględnienia odsetek i innych prowizji bankowych, - 80 % kwoty kredytu bez odsetek i innych prowizji bankowych przypadku współporęczenia z innym funduszem, prowizje i opłaty za udzielone poręczenie: zgodnie z tabelą opłat i prowizji Funduszu, zabezpieczenie udzielonego poręczenia: standardowo weksel in blanco.

25 Produkt finansowy – Reporęczenie.
Reporęczenie Menadżera Funduszu Powierniczego JEREMIE na rzecz Funduszy Poręczeniowych – jest to produkt stworzony w celu zabezpieczenia spłaty zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń za zobowiązania mikro, małych i średnich przedsiębiorców z tytułu udzielonych przez banki kredytów – udostępniane przez Menadżera w przypadku wpisania jednostkowego poręczenia w skład portfela jednostkowych poręczeń udzielnych w ramach Inicjatywy JEREMIE.   Reporęczenia ograniczone są co do kwoty i wynoszą: - w przypadku poręczeń na rzecz jednego Przedsiębiorcy nie przekraczających 200 000,00 zł – 80% kwoty poręczenia, - w przypadku poręczeń powyżej kwoty 200 000,00 zł - 50% kwoty poręczenia.

26 Korzyści dla Przedsiębiorcy wynikające z Inicjatywy JEREMIE
zwiększony dostęp do finansowania, uzyskanie oszczędności wynikających z niższych opłat prowizyjnych w stosunku do standardowego poręczenia (bez JEREMIE), korzystna alternatywa w ustanawianych na rzecz Banku zabezpieczeniach kredytu (przeniesienie ciężaru ryzyka z osobistego majątku na Fundusz), swobodne dysponowanie własnym majątkiem - poręczenia nawet do 70,00% wartości kredytu (jednak nie więcej niż ,00 zł w stosunku do jednego podmiotu), skrócenie procedur uzyskania kredytu, poręczenia kredytowe również dla Przedsiębiorców bez historii kredytowej - będących w początkowych fazach rozwoju, możliwość korzystania z wiedzy Funduszu dotyczącej warunków i procedur finansowania Przedsiębiorstw w ramach Inicjatywy JEREMIE, wspieranie tworzenia nowych i utrzymywania dotychczasowych miejsc pracy.

27 Korzyści dla Banku wynikające z Inicjatywy JEREMIE:
Pewniejsze źródło zabezpieczeń ze względu na reporęczenie przez Bank Gospodarstwa Krajowego, Możliwość uzyskania poręczenia w stosunku do nieco bardziej ryzykownych przedsięwzięć, Możliwość pozyskania szerszego grona klientów – większe zadowolenie klientów wynikające z niższych kosztów uzyskania poręczenia.

28 Standardowe poręczenie Poręczenie w ramach Inicjatywy JEREMIE
Okres trwania poręczenia nieograniczony Od 12 do 66 miesięcy Rodzaj kredytu wszystkie - inwestycyjne - obrotowe wpływające na rozwój przedsiębiorstwa Prowizje i opłaty - zmienne - korzystne - stałe - korzystniejsze Współporęczenia kredytów inwestycyjnych możliwe możliwe na korzystniejszych warunkach

29

30 www.fundusz.szczecin.pl DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ
Koordynator projektu unijnego JEREMIE - Agnieszka Marszałek Specjalista ds. realizacji projektów unijnych - Karolina Biegańska Dane kontaktowe: FWRGMS Sp. z o.o. tel


Pobierz ppt "Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju Pomorza Zachodniego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google