Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rodzaje projektów i ich specyfika

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rodzaje projektów i ich specyfika"— Zapis prezentacji:

1 Rodzaje projektów i ich specyfika

2 PODSTAWOWE INFORMACJE
PROJEKTY „MIĘKKIE” PROJEKY „TWARDE”

3 Jakie projekty zaliczamy do „miękkich”
Projekty z zakresu rozwoju kapitału ludzkiego - inwestycje w człowieka, w jego wiedzę, kwalifikacje oraz umiejętności. Projekty których realizacja przyczynia się do zwiększania zatrudnienia oraz spójności społecznej.

4 Jakie projekty zaliczamy do „miękkich”
Projekty dotyczące: zatrudnienia, edukacji, integracji społecznej; ułatwienia w dostosowaniu się pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce; rozwoju zasobów ludzkich na terenach wiejskich, budowy sprawnej i skutecznej administracji publicznej oraz promocji zdrowia Projekty „miękkie” realizowane przede wszystkim są z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

5 Przykłady projektów „miękkich”
Przedsięwzięcia społeczne Szkolenia Studia podyplomowe Doradztwo Badania

6 Przykłady projektów „miękkich”
„Startuj w biznesie” – projekt realizowany przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego, w ramach którego uczestnicy projektu mogli otrzymać dotację na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej

7 Przykłady projektów „miękkich”
„Nauka i Praca dla rozwoju człowieka, uczelni i regionu ” – w ramach projektu uruchomiony został nowy, międzywydziałowy kierunek studiów - Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

8

9 Mapa projektów EFS Baza projektów Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanych w ramach programu Kapitał Ludzki To tu znajdziemy wszystkie ważne informacje odnośnie projektów realizowanych w naszym województwie o tematyce która nas szczególnie interesuje np. szkolenia, studia

10 Realizacja projektów „miękkich” - specyfika
brak wkładu własnego zaliczkowa forma płatności wielorakość działań i form wsparcia sprawozdawczość ( WOP) dokumentacja projektowa kwalifikowalność wydatków (w tym koszty osobowe, pośrednie ) cross - financing

11 Jakie projekty zaliczamy do „twardych”
Projekty twarde (inaczej projekty infrastrukturalne) to przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym, np. budowa, modernizacja i rewitalizacja budynków, remont, zakup sprzętu, maszyn i pomocy dydaktycznych. W województwie podlaskim programem finansującym tego typu projekty jest Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata (RPOWP) .

12

13 Jakie projekty zaliczamy do „twardych”
Projekty „twarde” zorientowane są bezpośrednio na przełamywaniu występujących barier rozwojowych w danym województwie, a także na modernizacji struktury gospodarczej oraz wzmocnieniu spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej regionu.

14 Jakie projekty zaliczamy do „twardych”
„Projekty twarde” mają służyć również podniesieniu atrakcyjności i rangi województwa w kraju oraz poza jego granicami oraz uzyskaniu wzrostu poziomu Produktu Krajowego Brutto na mieszkańca w stosunku do średniej Wspólnoty Europejskiej.

15 Jakie projekty zaliczamy do „twardych”
Projekty „twarde” mają również zapewnić uzyskanie poprawy wartości podstawowych wskaźników społeczno-gospodarczych mierzonych na poziomie województwa.

16 Przykłady projektów „twardych”
Budowa budynków Remont lub modernizacja Zakup środków trwałych Opracowanie kompleksowego systemu bazy danych

17

18 Mapa projektów RPOWP Pod adresem została uruchomiona nowa Mapa Projektów RPOWP - wyszukiwarka wszystkich realizowanych inwestycji wraz z możliwością dokonywania porównań gmin i powiatów, prezentacje najciekawszych inwestycji opatrzone zdjęciami. Mapa jest również na bieżąco aktualizowana wraz z kolejnymi podpisywanymi umowami w ramach Programu.

19 Przykłady projektów „twardych” – na przykładzie RPOWP 2007-2013

20 Przykłady projektów „twardych” – na przykładzie RPOWP 2007-2013

21 Przykłady projektów „twardych” – na przykładzie RPOWP 2007-2013

22 Przykłady projektów „twardych” – na przykładzie RPOWP 2007-2013

23 Przykłady projektów „twardych” – na przykładzie RPOWP 2007-2013

24 Przykłady projektów „twardych” – na przykładzie RPOWP 2007-2013
Podniesienie potencjału Politechniki Białostockiej poprzez rozbudowę i doposażenie bazy dydaktyczno – laboratoryjnej uczelni Poprawa konkurencyjności firmy PLUM poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu – regulatora EkoMax PID

25 Przykłady projektów „twardych” – na przykładzie RPOWP 2007-2013
Zakup instrumentów i akcesoriów muzycznych dla Opery i Filharmonii Podlaskiej Rozbudowa Niepublicznego Przedszkola nr 7 Muzyczno-Tanecznego „Wesołe Nutki” o filę przy ul. Produkcyjnej 3 w Białymstoku Wzrost innowacyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup sprzętu wspomagającego proces recyklingu samochodów

26 RPOWP Z pomocy w ramach RPOWP mogą skorzystać przedsiębiorstwa z województwa podlaskiego niezależnie od ich wielkości, jednak każda inwestycja, którą firma chciałaby zrealizować powinna być zgodna z szczegółowymi celami programu a następnie z celami konkretnego priorytetu oraz działania

27 Realizacja projektów „twardych” - specyfika
wkład własny forma rozliczenia – refundacji kosztów trwałość projektu – ( niemożliwość zbycia środka trwałego przez okres 3 lat) złożoność procesu inwestycyjnego (opis techniczny, ekonomiczny, technologiczny) spójność procesu inwestycyjnego a projektowego (finansowanie, proces budowlany) koszty kwalifikowane ( VAT, dokumentacja techniczna, usługi remontowo – budowlane) prawo zamówień publicznych

28 Inne programy w ramach, których realizowane są projekty twarde:
PO Innowacyjna Gospodarka PO Rozwój Polski Wschodniej PO Infrastruktura i Środowisko

29 Przykłady projektów „twardych” – na przykładzie PO IG
System skaningu laserowego wraz z kamerą fotogrametryczną jako Lotnicza Platforma Teledetekcyjna

30 Przykłady projektów „twardych” – na przykładzie PO IG
Zintegrowany mobilny system wspomagający działania antyterrorystyczne i  antykryzysowe PROTEUS

31 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Rodzaje projektów i ich specyfika"

Podobne prezentacje


Reklamy Google