Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Programy edukacyjne Unii Europejskiej

Коpie: 1
Programy edukacyjne Unii Europejskiej Program UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE 2007 – 2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Programy edukacyjne Unii Europejskiej"— Zapis prezentacji:

1 Programy edukacyjne Unii Europejskiej 2007-2013

2 Program UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE 2007 – 2013

3 UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Podstawowe informacje
Lifelong Learning Programme (LLP) = Program Uczenie się przez całe życie Program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji (szkolnej, wyższej, zawodowej, dorosłych) i doskonalenia zawodowego Całkowity budżet Programu na lata wynosi 6,97 mld EUR Agencja w Polsce: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE)

4 UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Kraje Programu
27 krajów członkowskich Unii Europejskiej kraje stowarzyszone EFTA/EOG (Islandia, Lichtenstein i Norwegia) kraj kandydujący - Turcja W przyszłości będzie możliwość uczestnictwa: Szwajcarii krajów Zachodnich Bałkanów

5 UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Struktura Programu
Programy sektorowe: COMENIUS – edukacja szkolna ERASMUS – szkolnictwo wyższe LEONARDO DA VINCI – kształcenie i szkolenie zawodowe GRUNDTVIG – edukacja dorosłych

6 UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Struktura Programu
Programy horyzontalne: PROGRAM MIĘDZYSEKTOROWY – upowszechnianie dobrych praktyk i współpraca w dziedzinie uczenia się przez całe życie Program JEAN MONNET – badania i nowe metody nauczania o integracji europejskiej

7 UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Organizacja programu
Decyzja PE i Rady ustanawiająca program działań na lata Zaproszenie do składania wniosków na rok…….. Przewodnik i strona internetowa Agencji krajowej lub Agencji wykonawczej zasady ogólne, cele i priorytety część merytoryczna i administracyjno-finansowa – szczegółowe priorytety, przykładowe projekty, główne terminy informacje szczegółowe: merytoryczne, techniczne, formularze wniosków i umów

8 UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Wymagania programu
Warunki ogólne otrzymania dofinansowania: Zgodność z celami i priorytetami programu Spełnienie wymagań formalnych określonych odrębnie dla każdego programu sektorowego i horyzontalnego: Złożenie wniosku w określonym terminie, na właściwym formularzu i do właściwej instytucji zarządzającej programem spełnienie warunku minimalnego i maksymalnego okresu trwania projektu oraz minimalnej wymaganej liczby partnerów i krajów

9 Comenius

10 UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Comenius
Cele programu: Rozwijanie wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej Pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego

11 UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Comenius
Program Comenius jest skierowany do: uczniów korzystających z edukacji szkolnej do końca szkoły średniej; szkół określonych przez państwa członkowskie; nauczycieli i pozostałego personelu tych szkół; stowarzyszeń, organizacji non profit, organizacji pozarządowych i przedstawicieli podmiotów związanych z oświatą szkolną; osób oraz podmiotów odpowiedzialnych za organizację i realizację oświaty i edukację na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym; podmiotów oferujących usługi w zakresie doradztwa zawodowego i poradnictwa, związane z jakimkolwiek aspektem uczenia się przez całe życie.

12 UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Comenius
Akcje zdecentralizowane Comeniusa zarządzane przez Narodową Agencję Programu: Partnerskie projekty szkół: wielostronne i dwustronne Kursy doskonalenia zawodowego dla kadry edukacyjnej Asystentura Comeniusa

13 UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Comenius
Partnerskie projekty szkół – priorytety narodowe na 2008 rok: Wspieranie działań w zakresie wychowania przedszkolnego. Zwiększenie liczby projektów w szkołach, w których uczą się dzieci młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (szkoły integracyjne, specjalne, szkoły przy ośrodkach szkolno-wychowawczych i socjoterapeutycznych). Promowanie szkół z województw o najmniejszej liczbie dotychczas zrealizowanych projektów.

14 UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Comenius
Partnerskie projekty szkół – informacje ogólne: Czas trwania projektu – 2 lata (2008 – 2010) Termin składania wniosków – 16 lutego 2008 r. Kwota dofinansowania projektu jest kwotą ryczałtową określana na podstawie ilości wyjazdów zagranicznych Kwota dofinansowania jest wypłacona transzach- I rata w wysokości 80%, II rata (20%)  po złożeniu i zatwierdzeniu przez Narodową Agencję końcowego raportu merytorycznego

15 UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Comenius
Kto może uczestniczyć w Partnerskich Projektach Szkół? Szkoły publiczne i niepubliczne funkcjonujące w systemie oświaty (art. 2 ustawy o systemie oświaty), gdzie realizowany jest obowiązek przedszkolny, szkolny oraz obowiązek nauki tj.: Przedszkola – w tym z oddziałami integracyjnymi oraz przedszkola specjalne Szkoły podstawowe – w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi i sportowymi, sportowe i mistrzostwa sportowego Gimnazja – w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi, sportowymi i przysposabiającymi do pracy, sportowe i mistrzostwa sportowego Szkoły ponadgimnazjalne dla młodzieży – zasadnicze szkoły zawodowe, licea ogólnokształcące, licea profilowane, technika – w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi i sportowymi, sportowe i mistrzostwa sportowego Artystyczne I i II stopnia - realizujące kształcenie ogólnokształcące łącznie z kształceniem artystycznym

16 UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Comenius
Partnerskie projekty szkół Projekty dwustronne dwie placówki edukacyjne z dwóch różnych krajów cel – głównie promowanie nauki języków obcych co najmniej jedna wymiana uczniów max. budżet 16 lub 20 tysięcy Euro Projekty wielostronne minimum trzy placówki z minimum trzech różnych krajów projekt może obejmować współpracę uczniów lub kadry pedagogicznej w zakresie m.in. zarządzania szkołą; metodyki; zagadnień wychowawczych; profilaktyki max. budżet 8 lub 20 tysięcy Euro

17 UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Comenius
Kursy doskonalenia zawodowego – dofinansowanie krok po kroku: Wybór kursu. Rezerwacja miejsca u organizatora (bez opłaty). Wypełnienie formularza aplikacyjnego. Przesłanie zgodnie z harmonogramem zgłoszeń, do Narodowej Agencji następujących dokumentów: formularz aplikacyjny (dwa egzemplarze w języku polskim), zaświadczenie o wstępnej rezerwacji miejsca na kursie od jego organizatora, rekomendacja od dyrektora szkoły w języku polskim, program kursu, formularz „Informacje o wnioskodawcy i wybranym kursie”. Każdy kandydat zostanie powiadomiony listownie o akceptacji lub odrzuceniu wniosku. Po powrocie należy rozliczyć się z grantu zgodnie z zasadami określonymi w umowie.

18 UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Comenius
Kto może uczestniczyć w kursach doskonalenia zawodowego? 􀂄 Nauczyciele (uwzględniając nauczanie przedszkolne i zawodowe) 􀂄 Dyrektorzy szkół 􀂄 Pracownicy oświatowej komórki organu prowadzącego szkołę 􀂄 Wizytatorzy lub osoby wykonujące zadania w zakresie nadzoru pedagogicznego 􀂄 Doradcy zawodowi 􀂄 Nauczyciele/pracownicy pracujący z dziećmi zagrożonymi marginalizacją społeczną

19 UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Comenius
Zasady obliczania i rozliczania grantu: Grant składa się z trzech części: kwoty przeznaczonej na pokrycie kosztów podróży z miejsca zamieszkania do miejsca kursu i z powrotem, kwoty przeznaczonej na opłatę szkolenia/kursu, kwoty przeznaczonej na utrzymanie (zakwaterowanie, wyżywienie i przejazdy lokalne). 80% grantu wypłacane jest uczestnikowi przed rozpoczęciem kursu pozostałe 20% po rozliczeniu udziału w kursie.

20 UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Comenius
Harmonogram składania wniosków o dofinansowanie kursów:    Termin złożenia formularza Termin rozpoczęcia kursu 1-31 stycznia 2008  1 kwietnia - 30 czerwca 1 lutego - 31 marca 1 lipca - 30 września 15 kwietnia - 30 czerwca 1 października - 31 grudnia 15 lipca - 30 września 1 stycznia - 31 marca 2009

21 UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Comenius
Kto może uczestniczyć w Asystenturze Comeniusa? Przyszli nauczyciele Studenci kierunków prowadzących do zdobycia kwalifikacji w zawodzie nauczyciela Szkoły polskie/uprawnione instytucje wnioskujące o przyjęcie asystenta Comeniusa

22 UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Comenius
Co to jest Asystentura Comeniusa? Akcja Programu "Uczenie się przez całe życie" – Asystentura Comeniusa promuje wyjazdy na praktykę pedagogiczno-zawodową (np. Asystenturę językową) trwającą od 3 do 10 miesięcy podczas roku szkolnego. Studenci mogą ubiegać się o wyjazd do zagranicznych szkół uprawnionych do udziału w ww. programie. Asystenci mogą wyjeżdżać do: Austrii, Belgii, Bułgarii, Czech, Cypru, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Islandii, Liechtensteinu, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Malty, Niemiec, Norwegii, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Turcji, Wielkiej Brytanii, Węgier i Włoch.

23 UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Comenius
Akcje centralne COMENIUSA zarządzane przez Agencję Wykonawczą Europejskie projekty współpracy Projekty współpracy w zakresie szkolenia kadry edukacyjnej realizowane są przez grupy partnerskie, które składają się z uprawnionych organizacji oświatowych wywodzących się z co najmniej trzech uczestniczących w programie „Uczenie się przez całe życie krajów”, przy czym co najmniej jednym z tych krajów musi być Państwo Członkowskie UE. Efektem każdego projektu powinien być konkretny "produkt edukacyjny"- np. Program nauczania, kurs doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, opracowanie nowoczesnej metodyki lub strategii nauczania. Sieci Tematyczne Projekty wspierające tworzenie sieci projektów o wspólnej lub podobnej tematyce dotyczącej europejskiego wymiaru edukacji szkolnej. Celem sieci jest: pogłębienie i kontynuacja współpracy instytucji oświatowych zaangażowanych w realizację projektów Programu Comenius, stworzenie forum wymiany refleksji i doświadczeń w sferze promowania innowacji I najlepszych praktyk w różnych dziedzinach edukacji.

24 Programy horyzontalne

25 UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Program międzysektorowy
4 kluczowe działania: współpracę strategiczną i innowacje w dziedzinie uczenia się przez całe życie; propagowanie nauki języków obcych; rozwijanie innowacyjnych treści, usług, metodologii uczenia i praktyk opartych na TIK na potrzeby uczenia się przez całe życie; upowszechnianie i wykorzystywanie wyników działań wspieranych w ramach programu oraz poprzednich programów związanych z tą dziedziną, jak również wymianę dobrych praktyk

26 UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Program Jean Monnet
Cele programu: Stymulowanie nauczania, badań i debat w dziedzinie studiów nad integracją europejską Wspieranie istnienia odpowiedniego kręgu instytucji i stowarzyszeń zajmujących się kwestiami integracji europejskiej oraz edukacji i szkoleń w perspektywie europejskiej

27 UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Program Jean Monnet
Kto może uczestniczyć w programie JEAN MONNET? • Studenci i badacze w dziedzinie integracji europejskiej we wszystkich rodzajach szkół i poza nią • Nauczyciele i pozostały personel tych instytucji • Stowarzyszenia i przedstawiciele osób związanych z edukacją oraz szkoleniami we Wspólnocie i poza nią • Podmioty publiczne i prywatne odpowiedzialne za organizację i realizację edukacji i szkoleń na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym • Ośrodki badawcze i podmioty zajmujące się kwestiami integracji europejskiej we Wspólnocie i poza nią

28 UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Programy horyzontalne
Terminy składania wniosków: Program Jean Monnet - 15 lutego 2008 r. Program międzysektorowy - 31 marca 2008 r.

29 UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Kontakt
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” ul. Mokotowska 43, Warszawa tel:  ; fax:  ;

30 Program MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU 2007 – 2013

31 Młodzież w Działaniu Podstawowe informacje (1)
Program Młodzież w Działaniu czerpie z doświadczeń poprzednich programów „Młodzież dla Europy” ( ), Wolontariat Europejski oraz Programu MŁODZIEŻ ( ) Skupia się na kształceniu nieformalnym w wymiarze europejskim Całkowity budżet Programu na lata wynosi 885 mln EUR Agencja w Polsce: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE)

32 Młodzież w Działaniu Podstawowe informacje (2)
Wnioskodawca musi być organizacją typu non-profit Projekty mają charakter niekomercyjny Wkład własny niezbędny w większości projektów Uczestnictwo kraju z Unii Europejskiej Brak podwójnego finansowania

33 Młodzież w Działaniu Cele Programu
Promowanie aktywnego obywatelstwa młodych ludzi, a w szczególności ich obywatelstwa europejskiego; Rozwijanie solidarności i promowanie tolerancji wśród młodych ludzi, zwłaszcza w celu kształtowania spójności społecznej w Unii Europejskiej; Budowanie wzajemnego zrozumienia młodych ludzi z różnych krajów; Przyczynianie się do zwiększania jakości systemów wsparcia dla aktywności młodzieży i organizacji działających w społeczeństwie obywatelskim w zakresie związanym ze sprawami młodzieży; Promowanie współpracy europejskiej w dziedzinie problematyki młodzieży.

34 Młodzież w Działaniu Priorytety Programu
Obywatelstwo europejskie; Uczestnictwo młodych ludzi (zwiększanie udziału ludzi młodych w życiu ich społeczności lokalnej; zwiększanie uczestnictwa ludzi młodych w systemie demokracji przedstawicielskiej; zwiększanie wsparcia dla różnych form uczenia się uczestnictwa); Różnorodność kulturowa; Włączanie młodzieży defaworyzowanej.

35 Młodzież w Działaniu Struktura Programu
Akcja 1 – Młodzież dla Europy Akcja 2 – Wolontariat europejski Akcja 3 – Młodzi w świecie Akcja 4 – Systemy wspierania młodzieży Akcja 5 – Wsparcie dla współpracy europejskiej w dziedzinie problematyki młodzieży

36 Młodzież w Działaniu Uczestnicy
Młode osoby między 13 a 30 rokiem życia, które są obywatelami jednego z krajów Programu lub kraju partnerskiego Inne podmioty aktywnie działające na polu spraw młodzieży i edukacji nieformalnej

37 Młodzież w Działaniu Kraje Programu i kraje partnerskie
Państwa członkowskie Unii Europejskiej Państwa członkowskie EFTA/EOG Turcja Kraje partnerskie: Sąsiadujące kraje partnerskie Inne kraje partnerskie świata* *Współpraca z krajami partnerskimi, które podpisały porozumienia ze Wspólnotą Europejską

38 Młodzież w Działaniu Akcja 1
Akcja 1.1 Wymiany młodzieży - dwustronne, trójstronne i wielostronne spotkania grup młodzieży z krajów uczestniczących w programie. Akcja 1.2 Inicjatywy Młodzieżowe - składa się z dwóch niezależnych części: · Inicjatyw Krajowych – kilkumiesięcznych przedsięwzięć młodzieży o charakterze lokalnym   · Inicjatyw Międzynarodowych - działań realizowanych lokalnie przez grupy młodzieży z minimum dwóch krajów uczestniczących w Programie Młodzież w Działaniu. Akcja 1.3 Młodzież w Demokracji zachęca młodzież do bardziej aktywnego udziału w życiu swych społeczności na poziomie lokalnym, regionalnym, ogólnokrajowym bądź na poziomie międzynarodowym.

39 Młodzież w Działaniu Akcja 2
Wolontariat Europejski (European Voluntary Service – EVS) umożliwia wolontariuszowi lub grupie wolontariuszy podjęcie pracy społecznej we wszystkich Krajach Programu i Sąsiedzkich Krajach Partnerskich. EVS powstał po to, by wolontariusze mogli zdobywać kompetencje i umiejętności wpływające na ich rozwój osobisty i zawodowy przez doświadczenia związane z edukacją pozaformalną. W Wolontariacie Europejskim może uczestniczyć każdy młody człowiek w wieku od 18 do 30 lat, w szczególnych sytuacjach możliwy jest udział młodzieży w wieku lat.

40 Młodzież w Działaniu Akcja 3
Młodzi w świecie jest Akcją promującą wymianę i współpracę z regionami leżącymi poza UE i krajami nie należącymi do Krajów Programu. Wspiera projekty angażujące młodych ludzi i organizacje z Krajów Partnerskich.

41 Młodzież w Działaniu Akcja 4
Akcja 4 - Systemy wspierania młodzieży Wspiera działania organizacji promujących aktywne obywatelstwo na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Oferuje szkolenia, seminaria i staże dla osób pracujących z młodzieżą. Umożliwia wymianę doświadczeń, promocję dobrych praktyk oraz zdobywa­nie nowych kompetencji. Może w niej uczestniczyć zarówno młodzież jak i osoby pracujące z młodymi ludźmi (bez względu na wiek).

42 Młodzież w Działaniu Akcja 5
Akcja 5 - Wsparcie dla współpracy europejskiej w dziedzinie problematyki młodzieży wspiera dialog młodzieży z osobami odpowiedzialnymi za kreowanie polityki młodzieżowej w Europie oraz europejską współpracę w zakresie problematyki i działań młodzieżowych. Składa się z trzech podakcji: Akcji 5.1 –  Spotkania młodzieży i osób odpowiedzialnych za politykę młodzieżową; Akcji 5.2 –  Wsparcie działań mających pogłębić zrozumienie problematyki i działań młodzieżowych oraz wiedzę w tym zakresie; Akcji 5.3 –  Współpraca z organizacjami międzynarodowymi

43 Młodzież w Działaniu Terminy składania wniosków – kraj
Termin składania wniosku Termin rozpoczęcia projektu 1 lutego 1 maja – 30 września 1 kwietnia 1 lipca – 30 listopada 1 czerwca 1 września – 31 stycznia 1 września 1 grudnia – 30 kwietnia 1 listopada 1 lutego – 31 lipca

44 Młodzież w Działaniu Terminy składania wniosków – Europa
Termin składania wniosku Termin rozpoczęcia projektu 1 lutego 1 lipca – 30 listopada 1 czerwca 1 listopada – 31 marca 1 września 1 stycznia – 31 lipca

45 Młodzież w Działaniu Kontakt
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” ul. Mokotowska 43, Warszawa tel:  ; fax:  ;

46 Młodzież w Działaniu Ośrodek Regionalny Programu w Krakowie
Ośrodek Regionalny Programu działa w Centrum Młodzieży im. Henryka Jordana ul. Basztowa 5 Kraków tel: 12/ fax: 12/ koordynator: Krystyna Marcinkowska zakres działania: działalność informacyjna oraz prowadzenie konsultacji

47 Program EUROPA DLA OBYWATELI

48 EUROPA DLA OBYWATELI Cel programu
Program Europa dla obywateli ma na celu promowanie aktywnego obywatelstwa europejskiego w okresie od 2007 do 2013 roku Ogólnym celem jest aktywne zaangażowanie obywateli w życie publiczne oraz proces integracji europejskiej i rozwijania ich poczucia przynależności do Europy. Inicjatywa ma przyczyniać się do poprawy wzajemnego zrozumienia między Europejczykami oraz rozwoju dialogu międzykulturowego.

49 EUROPA DLA OBYWATELI Beneficjenci
Krajami uczestniczącymi są Państwa Członkowskie UE, kraje EFTA, które są stronami Porozumienia EOG, kraje kandydujące, które korzystają ze strategii przedakcesyjnej oraz kraje Bałkanów Zachodnich. Program, stawiając w centrum obywatela, skierowany jest do wszystkich zainteresowanych stron promujących ideę społeczeństwa europejskiego, przede wszystkim do organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, związków zawodowych, społeczności lokalnych oraz instytutów badających europejską politykę publiczną (think tanks).

50 EUROPA DLA OBYWATELI Działania
Skala i zakres projektów będą zależały od sytuacji społecznej, będą to między innymi: konferencje, seminaria, szkolenia, debaty ekspertów, publikacje, imprezy kulturalne, sondaże, i inne. Budżet programu na lata wynosi 215 milionów EUR

51 EUROPA DLA OBYWATELI Działania
Działania te zostały podzielone na 4 grupy: Działanie 1: Aktywni obywatele dla Europy (47% budżetu) Działanie 2: Aktywne społeczeństwo obywatelskie w Europie (29% budżetu) Strukturalne wsparcie dla organizacji badających europejską politykę publiczną (think tanks) Strukturalne wsparcie dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego na poziomie europejskim Wsparcie dla projektów inicjowanych przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego Działanie 3: Razem dla Europy (10% budżetu) Wydarzenia medialne Działanie 4 (około 4% budżetu) Działania związane z upamiętnianiem miejsc, archiwów i ofiar deportacji reżimu nazistowskiego i stalinowskiego

52 EUROPA DLA OBYWATELI Kontakt
Punkt Kontaktowy ds. Kultury w Departamencie Strategii Kultury i Funduszy Europejskich Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 Warszawa tel./faks:

53 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Programy edukacyjne Unii Europejskiej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google