Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Europejski Fundusz Społeczny

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Europejski Fundusz Społeczny"— Zapis prezentacji:

1 Europejski Fundusz Społeczny
Anna Mlost Kierownik Zespołu ds. Programowania, Monitoringu i Ewaluacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki UMWM w Krakowie

2 Edukacja w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki.
Wprowadzenie do Europejskiego Funduszu Społecznego. Podstawy prawne PO KL. Prezentacja PO KL: Założenia System wdrażania Programu Finansowanie Programu Informacje na temat Priorytetów i Działań ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z edukacją. System realizacji projektów: Wnioskowanie o dofinansowanie projektów pomysł na projekt, zarządzanie projektowe, wypełnienie wniosku o dofinansowanie, konstruowanie budżetu Ocena wniosków w tym kryteria wyboru projektów, Poszczególne etapy realizacji projektów.

3 Wprowadzenie do EFS Europejski Fundusz Społeczny (European Social Fund): pierwszy z zastosowanych we Wspólnocie instrumentów polityki strukturalnej powołany do życia na podstawie art. 123 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą z 1957r. fundusz działa od 1960 roku główny cel - walka z bezrobociem w krajach członkowskich w szczególności wspiera działania podejmowane w ramach realizacji Europejskiej Strategii Zatrudnienia oraz ogłaszanych corocznie Wytycznych w Sprawie Zatrudnienia

4 Wprowadzenie do EFS Pomoc z Europejskiego Funduszu Społecznego jest realizowana poprzez: organizowanie szkoleń rozwijających umiejętności zawodowe, dostosowywanie systemów kształcenia do potrzeb na rynku pracy, kształcenie kadr, wspieranie pośrednictwa pracy oraz organizacji zajmujących się doradztwem i informacją zawodową, wspieranie programów mających na celu tworzenie nowych miejsc pracy w tym zatrudnienia w małych i średnich przedsiębiorstwach, przeciwdziałanie dyskryminacji na rynku pracy, w tym wyrównywanie szans zawodowych kobiet i mężczyzn, wspieranie ludzi zagrożonych wykluczeniem społecznym (np. bezdomnych i uzależnionych),

5 Podstawy prawne PO KL Rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności Rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 roku w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Program Operacyjny „Kapitał Ludzki” Szczegółowy opis Priorytetów PO KL Roczne Plany Działań

6 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia
Narodowa Strategia Spójności (NSS) (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia) to dokument strategiczny określający priorytety i obszary wykorzystania oraz system wdrażania funduszy unijnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz Funduszu Spójności w ramach budżetu Wspólnoty na lata 2007–13. Celem strategicznym NSS (NSRO) jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej.

7 Celami horyzontalnymi NSS (NSRO) są:
Cel strategiczny osiągany będzie poprzez realizację horyzontalnych celów szczegółowych. Celami horyzontalnymi NSS (NSRO) są: Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa, Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej, Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski, Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług, Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej, Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich.

8 Instrumenty realizacji celów NSRO
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) – EFRR i FS Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG) – EFRR Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) – EFS 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) – EFRR Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW) – EFRR Program Operacyjny Pomoc Techniczna (PO PT) – EFRR Programy Operacyjne Europejskiej Współpracy Terytorialnej (PO EWT) – EFRR

9

10 Prezentacja PO KL

11 Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej
Cele Programu Cel główny: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej Cele szczegółowe: 1. Dopasowanie zasobów pracy do zmieniającej się sytuacji na rynku pracy 2. Zmniejszanie obszarów wykluczenia społecznego 3. Podniesienie poziomu i jakości wykształcenia społecznego 4. Wsparcie dla budowy sprawnego i partnerskiego państwa 5. Wzrost spójności terytorialnej

12 Program Operacyjny „Kapitał Ludzki”
K. centralny Zatrudnienie i integracja społeczna I Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących II Wysoka jakość edukacji III Szkolnictwo wyższe i nauka IV Dobre rządzenie V K. regionalny Rynek pracy otwarty dla wszystkich VI Promocja integracji społecznej VII Regionalne kadry gospodarki VIII Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach IX

13 Program Operacyjny „Kapitał Ludzki”
Środki finansowe ~ 3,86 mld. € Środki finansowe na realizację k. centralnego: ~ 11,50 mld. € Środki finansowe na realizację programu: ~ 7,10 mld. € Środki finansowe na realizację k. regionalnego: ~ 0,59 mld. € Środki finansowe dla Małopolski: co stanowi ~ 8,32% środków w ramach komponentu regionalnego

14 System wdrażania PO KL Instytucja Zarządzająca
Instytucja Pośrednicząca Instytucja Pośrednicząca II stopnia Beneficjent

15 System wyboru projektów
Projekty: konkursowe systemowe Wszystkie podmioty legalnie działające w Polsce beneficjenci wskazani w Szczegółowym Opisie Priorytetów Instytucje Pośredniczące Instytucje Pośredniczące 2

16 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Komponent Centralny

17 Zatrudnienie i integracja społeczna
Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Cele szczegółowe: 1. Modernizacja Publicznych Służb Zatrudnienia 2. Zwiększenie zasięgu oddziaływania Aktywnej Polityki Rynku Pracy 3. Wzmocnienie instytucji pomocy społecznej i budowa partnerstwa na rzecz integracji społecznej

18 Zatrudnienie i integracja społeczna
Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Działania: Działanie 1.1 Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Działanie 1.3 Ogólnopolski program integracji i aktywizacji zawodowej

19 Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Cele szczegółowe: 1. Rozwój i poprawa funkcjonowania systemowego wsparcia adaptacyjności pracowników i przedsiębiorstw 2. Rozwój wykwalifikowanej i zdolnej do adaptacji siły roboczej 3. Poprawa funkcjonowania systemu przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą 4. Poprawa stanu zdrowia osób pracujących poprzez opracowywanie programów profilaktycznych oraz programów wspierających powrót do pracy 5. Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności personelu medycznego 6. Podniesienie jakości w jednostkach służby zdrowia

20 Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących Działania: Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki Działanie 2.2 Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr Działanie 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia

21 Wysoka jakość systemu oświaty
Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Cele szczegółowe: 1. Wzmocnienie zdolności systemu edukacji w zakresie monitoringu, ewaluacji i badań edukacyjnych oraz ich wykorzystanie w polityce edukacyjnej i zarządzaniu oświatą 2. Podniesienie jakości systemu kształcenia i doskonalenia nauczycieli 3. Poprawa stopnia powiązania oferty w zakresie kształcenia i szkolenia z potrzebami rynku pracy, w szczególności poprzez dostosowywanie programów nauczania i materiałów dydaktycznych (w tym podręczników) oraz wprowadzenie nowych form doskonalenia nauczycieli w przedsiębiorstwach 4. Opracowanie i wdrożenie Krajowych Ram Kwalifikacji i Krajowego Systemu Kwalifikacji oraz upowszechnienie uczenia się przez całe życie

22 Wysoka jakość systemu oświaty
Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działania: Działanie 3.1 Modernizacja systemu zarządzania i nadzoru w oświacie Działanie 3.2 Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia Działanie 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie

23 Środki finansowe dla Polski
Priorytet III Środki finansowe dla Polski Działania: Działanie ~ 240 mln € Działanie ~ 235 mln € Działanie ~ 474 mln € Działanie ~ 56 mln €

24 Poddziałanie Tworzenie warunków i narzędzi do monitorowania, ewaluacji i badań systemu oświaty – projekty systemowe Typy projektów: Badania w obszarze funkcjonowania systemu oświaty, w tym: Opracowanie i wdrożenie koncepcji instytucjonalnego zaplecza badawczego Badania dotyczące efektywności kształcenia oraz dostosowania jego zakresu do potrzeb rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem grup społecznych zagrożonych marginalizacją Opracowanie metodologii zobiektywizowanej oceny jakości pracy szkoły na różnych poziomach zarządzania Usprawnienie systemu zbierania i analizy danych dotyczących funkcjonowania systemu oświaty, m. in. Poprzez rozwój Systemu Informacji Oświatowej

25 Poddziałanie 3.1.1 Typ Beneficjentów:
Minister właściwy ds. oświaty i wychowania Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Grupy docelowe: Między innymi: placówki oświatowe Uczelnie i jednostki naukowe Administracja oświatowa Organy prowadzące szkoły i placówki Kuratoria oświaty i inne instytucje realizujące nadzór pedagogiczny Centralna Komisja Egzaminacyjna Okręgowe Komisje Egzaminacyjne Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego placówki kształcenia i doskonalenia nauczycieli

26 Przykładowe typy projektów:
Poddziałanie Modernizacja systemu nadzoru pedagogicznego – projekty systemowe Przykładowe typy projektów: Opracowanie koncepcji modernizacji systemu nadzoru pedagogicznego Opracowanie i wdrożenie programów poprawy jakości i efektywności nadzoru pedagogicznego

27 Poddziałanie 3.1.2 Typ Beneficjentów:
Minister właściwy ds. oświaty i wychowania Grupy docelowe: Między innymi: Szkoły i placówki oświatowe oraz ich organy prowadzące Administracja oświatowe Centralna i Okręgowe Komisje Egzaminacyjne Minister właściwy ds. Oświaty i wychowania

28 Działanie 3.2 Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych – projekty systemowe
Przykładowe typy projektów: Badania dotyczące jakości i efektywności systemu egzaminów zewnętrznych, w tym: Analiza standardów wymagań egzaminacyjnych Badania trafności narzędzi pomiarowych wykorzystywanych przez system Badania jakości i kryteriów oceny zadań egzaminacyjnych Badania uwarunkowań wyników egzaminów Badania EWD (edukacyjnej wartości dodanej) Programy pilotażowe w zakresie modyfikacji systemu egzaminów na poszczególnych etapach kształcenia, w tym: pilotaż matury z matematyki oraz innych przedmiotów pilotaż egzaminu gimnazjalnego z języka obcego pilotaż nowej formuły sprawdzianu po klasie VI pilotaż egzaminów on-line

29 Działanie 3.2 Przykładowe typy projektów cd.:
Wsparcie zwiększające efektywność pracy komisji egzaminacyjnych (z zastosowaniem międzynarodowej wymiany doświadczeń), w tym: szkolenia i staże pracowników i współpracowników komisji egzaminacyjnych w zakresie: m.in.: metodologii badań, diagnostyki edukacyjnej, zarządzania procesami podnoszenia jakości w edukacji przygotowanie programów szkoleń dla kandydatów na egzaminatorów, weryfikatorów, przewodniczących zespołów egzaminacyjnych

30 Działanie 3.2 Typ Beneficjentów: Centralna Komisja Egzaminacyjna
Grupy docelowe: Między innymi: Okręgowe Komisje Egzaminacyjne Szkoły i placówki oświatowe i ich organy prowadzące minister właściwy ds. Oświaty i wychowania minister właściwy ds. szkolnictwa wyższego izby rzemieślnicze i inne organizacje rzemiosła

31 Poddziałanie 3.3.1 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli – projekty systemowe
Typ projektów: Ujednolicenie systemu akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (opracowanie koncepcji zmian systemowych w zakresie akredytacji, powołanie komórki organizacyjnej przeprowadzającej akredytację, uruchomienie systemu akredytacji)

32 Poddziałanie 3.3.1 Typ Beneficjentów:
Minister właściwy ds. oświaty i wychowania Grupy docelowe: szkoły i placówki oświatowe administracja oświatowa organy prowadzące szkoły i placówki kuratoria oświaty i inne instytucje realizujące nadzór pedagogiczny Centralna Komisja Egzaminacyjna Okręgowe Komisje Egzaminacyjne Ministerstwo Edukacji Narodowej placówki kształcenia i doskonalenia nauczycieli

33 Poddziałanie 3.3.2 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli – projekty konkursowe
Przykładowe typy projektów: Przygotowanie wybranych szkół do realizacji praktyk przez studentów przygotowanych do wykonywania zawodu nauczyciela Uruchomienie nowego typu studiów wyższych i podyplomowych przygotowujących do wykonania zawodu nauczyciela

34 Poddziałanie 3.3.2 Typ Beneficjentów: Grupy docelowe:
Wszystkie podmioty Grupy docelowe: Między innymi: szkoły i placówki oświatowe administracja oświatowa organy prowadzące szkoły i placówki kuratoria oświaty i inne instytucje realizujące nadzór pedagogiczny Centralna Komisja Egzaminacyjna Okręgowe Komisje Egzaminacyjne Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego placówki kształcenia i doskonalenia nauczycieli

35 Poddziałanie 3.3.3 Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty systemowe
Przykładowe typy projektów: Doskonalenie postaw programowych ukierunkowane na zapewnienie zgodności kształcenia z wymogami gospodarki opartej na wiedzy Upowszechnianie innowacyjnych programów i metod oraz najlepszych praktyk (dydaktycznych i organizacyjnych), m.in. poprzez rozwój portalu edukacyjnego Scholaris Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów dla działających za granica szkół, które należą do polskiego systemu oświaty (szkoły dzieci obywateli polskich przebywających czasowo za granicą)

36 Poddziałanie 3.3.3 Typ Beneficjentów: Grupy docelowe:
Minister właściwy ds. oświaty i wychowania Zespół Szkół dla Dzieci Obywateli Czasowo Przebywających za Granicą Grupy docelowe: szkoły i placówki oświatowe uczelnie i jednostki naukowe administracja oświatowa organy prowadzące szkoły i placówki kuratoria oświaty i inne instytucje realizujące nadzór pedagogiczny Centralna Komisja Egzaminacyjna Okręgowe Komisje Egzaminacyjne Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego placówki kształcenia i doskonalenia nauczycieli dzieci i młodzież przebywające za granicą

37 Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty konkursowe
Przykładowe typy projektów: Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów, materiałów dydaktycznych i metod kształcenia dotyczących m.in.. kształcenia w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych oraz przedsiębiorczości Ponadregionalne programy rozwijania kompetencji kluczowych uczniów w szczególności w zakresie: technologii informacyjno-komunikacyjnych, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo-matematycznych

38 Poddziałanie 3.3.4 Typ Beneficjentów: Grupy docelowe:
Wszystkie podmioty Grupy docelowe: szkoły i placówki oświatowe uczelnie i jednostki naukowe administracja oświatowa organy prowadzące szkoły i placówki kuratoria oświaty i inne instytucje realizujące nadzór pedagogiczny Centralna Komisja Egzaminacyjna Okręgowe Komisje Egzaminacyjne Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego placówki kształcenia i doskonalenia nauczycieli dzieci i młodzież przebywające za granicą

39 Poddziałanie 3.4.1 Opracowanie i wdrożenie Krajowego Systemu Kwalifikacji – projekty systemowe
Przykładowy typ projektów: Opracowanie i wdrożenie Krajowego Systemu Kwalifikacji: Badania i analizy dotyczące kompetencji i kwalifikacji występujących na polskim rynku pracy, a także możliwości nabywania i potwierdzania kwalifikacji Opracowanie Krajowych Ram Kwalifikacji – opis i usystematyzowania kompetencji i kwalifikacji według poziomu i zakresu kształcenia Budowa Krajowego systemu Kwalifikacji – opracowanie i wdrożenie zasad i procedur potwierdzania kompetencji i kwalifikacji nabywanych w trybie formalnym (w formach szkolnych i pozaszkolnych) pozaformalnym i nieformalnym, a także wsparcie rozwiązań organizacyjno-instytucjonalnych (tworzenia i doskonalenia struktur organizacyjnych Systemu)

40 Poddziałanie 3.4.1 Typ Beneficjentów: Grupy docelowe:
Minister właściwy ds. oświaty i wychowania Instytut badań Edukacyjnych Grupy docelowe: Między innymi: szkoły i placówki oświatowe oraz ich organy prowadzące administracja oświatowa pracodawcy izby rzemieślnicze i inne organizacje rzemiosła uczelnie Centralna i Okręgowa Komisja Egzaminacyjna Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

41 Poddziałanie 3.4.2 Upowszechnianie uczenia się przez całe życie – projekty systemowe
Typ projektów: Ogólnopolskie kampanie upowszechniające model uczenia się przez całe życie

42 Poddziałanie 3.4.2 Typ Beneficjentów: Grupy docelowe:
Minister właściwy ds. oświaty i wychowania Grupy docelowe: Między innymi: szkoły i placówki oświatowe oraz ich organy prowadzące administracja oświatowa pracodawcy uczniowie, studenci, osoby pracujące i bezrobotne uczelnie Centralna i Okręgowe Komisje Egzaminacyjne Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

43 Poddziałanie 3.4.3 Upowszechnianie uczenia się przez całe życie – projekty konkursowe
Przykładowe typy projektów: Opracowanie narzędzi diagnostycznych i materiałów metodycznych wspomagających proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów Budowa systemu internetowej informacji edukacyjno-zawodowej oraz systemu internetowego poradnictwa edukacyjno-zawodowego (m.in. w ramach portalu edukacyjnego Scholaris) Publikacja specjalistycznego biuletynu dla uczniów i doradców zawodowych Opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego

44 Poddziałanie 3.4.3 Typ Beneficjentów: Grupy docelowe:
Wszystkie podmioty Grupy docelowe: uczniowie nauczyciele i doradcy zawodowi instytucje oświatowe prowadzące doradztwo edukacyjno-zawodowe placówki kształcenia i doskonalenia nauczycieli szkoły i placówki oświatowe oraz ich organy prowadzące kuratoria oświat Centralna i Okręgowe Komisje Egzaminacyjne uczelnie i jednostki naukowe administracja oświatowa organy prowadzące szkoły i placówki Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

45 Szkolnictwo wyższe i nauka
Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Cele szczegółowe: Dostosowanie kształcenia na poziomie wyższym do potrzeb gospodarki i rynku pracy 2. Poprawa jakości oferty edukacyjnej szkół wyższych 3. Podniesienie atrakcyjności kształcenia w obszarze nauk matematyczno - przyrodniczych i technicznych na poziomie wyższym 4. Podniesienie kwalifikacji kadr sektora B+R w zakresie współpracy z gospodarką oraz marketingu i komercjalizacji badań naukowych.

46 Szkolnictwo wyższe i nauka
Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Działania: Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy Działanie 4.2. Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarki

47 Priorytet V Dobre rządzenie Cele szczegółowe:
1. Poprawa zdolności regulacyjnych administracji publicznej 2. Poprawa jakości usług oraz polityk związanych z rejestracją działalności gospodarczej i funkcjonowaniem przedsiębiorstw 3. Modernizacja procesów zarządzania w administracji publicznej i wymiarze sprawiedliwości 4. Budowa potencjału partnerów społecznych i organizacji pozarządowych ukierunkowana na wzmocnienie ich aktywnego uczestnictwa w procesie realizacji Strategii Lizbońskiej

48 Priorytet V Dobre rządzenie Działania:
Działanie 5.1 Wzmocnienie potencjału administracji rządowej Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Działanie 5.3 Wsparcie na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora Działanie 5.5 Rozwój dialogu społecznego

49 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Komponent Regionalny

50 Program Operacyjny „Kapitał Ludzki”

51 Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Cele szczegółowe: 1. Zwiększenie zasięgu oddziaływania Aktywnej Polityki Rynku Pracy 2. Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób młodych 3. Zmniejszanie bezrobocia wśród osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (kobiet, osób długotrwale bezrobotnych, osób niepełnosprawnych, osób bezrobotnych zamieszkujących na obszarach wiejskich) 4. Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób starszych

52 Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania: Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich

53 Promocja integracji społecznej
Priorytet VII Promocja integracji społecznej Cele szczegółowe: 1. Poprawa dostępu do rynku pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 2. Wzmocnienie i poszerzenie zakresu działań sektora ekonomii społecznej

54 Promocja integracji społecznej
Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działania: Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

55 Regionalne kadry gospodarki
Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Cele szczegółowe: 1. Rozwój wykwalifikowanej i zdolnej do adaptacji siły roboczej 2. Poprawa funkcjonowania systemu przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą

56 Regionalne kadry gospodarki
Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działania: Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Działanie 8.2 Transfer wiedzy

57 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Cele szczegółowe: 1. Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi 2. Zmniejszenie nierówności w jakości usług edukacyjnych, szczególnie pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi (w zakresie kształcenia ogólnego) 3. Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego 4. Wzmocnienie rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji nauczycieli, szczególnie na obszarach wiejskich

58 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania: Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Działanie 9.2 Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego Działanie 9.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

59 Środki finansowe dla Małopolski
Priorytet IX Środki finansowe dla Małopolski Działania: Działanie ~ 67, 8 mln € Działanie ~ 42,9 mln € Działanie ~ 15,4 mln € Działanie ~ 6,8 mln € Działanie ~ 8,7 mln €

60 Poddziałanie Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej – projekty konkursowe Przykładowe typy projektów: Tworzenie ośrodków wychowania przedszkolnego na obszarach o niskim stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Wsparcie istniejących ośrodków wychowania przedszkolnego, poprzez m.in. : dłuższe godziny pracy przedszkoli, zatrudnienie personelu Kampanie informacyjne promujące edukację przedszkolna

61 Poddziałanie 9.1.1 Typ Beneficjentów: Grupy docelowe:
Wszystkie podmioty Grupy docelowe: Dzieci w wieku przedszkolnym (3 - 5 lat) Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym (3 - 5 lat) Istniejące przedszkola

62 Poddziałenie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępnie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych – projekty konkursowe Przykładowe typy projektów: Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych m.in.: Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze Doradztwo i opieka psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów wykazujących problemy w nauce i innych zagrożeniem przedwczesnym wypadnięciem z systemu szkolnictwa Programy skierowane do dzieci i młodzieży, które znajdują się poza systemem szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego (przedwcześnie opuszczający system szkolnictwa) umożliwiające ukończenie danego etapu kształcenia oraz kontynuację nauki

63 Poddziałenie 9.1.2 Przykładowe typy projektów –cd.:
Dodatkowe zajęcia dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych Rozszerzenie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym Wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne Wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową przyczyniających się do poprawy jakości nauczania

64 Poddziałenie 9.1.2 Typ Beneficjentów: Grupy docelowe:
Wszystkie podmioty Grupy docelowe: Szkoły i ich organy prowadzące Poradnie psychologiczno-pedagogiczne Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i policealnych Osoby, które przedwcześnie opuściły system oświaty

65 Poddziałenie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych – projekty systemowe
Typ projektów: Realizacja wojewódzkich programów pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych (zwłaszcza w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych), których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym

66 Poddziałenie 9.1.3 Typ Beneficjentów: Grupy docelowe:
Samorząd Województwa Grupy docelowe: Szczególnie uzdolnieni w tym w zakresie nauk matematyczno - przyrodniczych i technicznych uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którym trudna sytuacja materialna utrudnia rozwój edukacyjny

67 Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego –projekty konkursowe
Przykładowe typy projektów: Diagnozowanie potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodowego zgodnie z potrzebami lokalnego i regionalnego rynku pracy Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowane na wyrównywanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów poprzez: Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze Doradztwo i opiekę psychologiczno-pedagogiczną Dodatkowe zajęcia dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kuluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ITC, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo-matematycznych Współpraca szkół z instytucjami rynku pracy

68 Działanie 9.2 Przykładowe typy projektów – cd.:
Efektywne programy doradztwa edukacyjno-zawodowego Modernizację oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy Wyposażenie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe w nowoczesne materiały dydaktyczne Wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne Wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową przyczyniających się do poprawy jakości nauczania

69 Działanie 9.2 Typ Beneficjentów: Grupy docelowe: Wszystkie podmioty
Uczniowie i słuchacze szkół oraz placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe Szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe Partnerzy społeczno-gospodarczy Pracodawcy

70 Działanie 9.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego - projekty konkursowe
Przykładowe typy projektów: Kampanie informacyjne w zakresie: korzyści płynących z formalnego podwyższania lub uzupełniania posiadanych kwalifikacji oraz potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy Programy skierowane do osób dorosłych zainteresowanych uzupełnieniem lub podwyższeniem swoich kwalifikacji w formach szkolnych Programy formalnego potwierdzenia kwalifikacji ogólnych i zawodowych zdobytych w sposób formalny i pozaformalny Usługi doradcze w zakresie wyboru ścieżki kształcenia w kontekście potrzeb rynku pracy

71 Działanie 9.3 Przykładowe typy projektów –cd.:
Wsparcie dla placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego prowadzących kształcenie w formach szkolnych ukierunkowane na: Monitorowanie potrzeb oraz rozszerzanie lub dostosowywanie oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy Podwyższanie jakości oferty edukacyjnej w tym również ubieganie się o akredytację kuratora oświaty Rozwój innowacyjnych form kształcenia ustawicznego, w tym również w formie e-learningu

72 Działanie 9.3 Typ Beneficjentów: Grupy docelowe: Wszystkie podmioty
Osoby w wieku 25 – 64 lat (oraz osoby nieuczące się w wieku 18 –24 lat) zgłaszające z własnej inicjatywy chęć kształcenia formalnego (podnoszenie, uzupełnienie kwalifikacji lub ich formalnego potwierdzenia) Placówki kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego Partnerzy społeczno-gospodarczy Pracodawcy

73 Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty – projekty konkursowe
Przykładowe typy projektów: Studia podyplomowe i kursy doskonalące dla nauczycieli, w tym przygotowanie do nauczania drugiego przedmiotu Kursy i szkolenia dla pracowników placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego Studia wyższe dla nauczycieli zainteresowanych podwyższeniem lub uzupełnieniem posiadanego wykształcenia Studia podyplomowe i kursy doskonalące dla pracowników administracji oświatowej w zakresie organizacji finansowania i monitoringu działalności oświatowej Programy przekwalifikowania nauczycieli

74 Działanie 9.4 Typ Beneficjentów: Grupy docelowe: Wszystkie podmioty
Nauczyciele i pracownicy dydaktyczni szkół i placówek oświatowych Kadra administracyjna i zarządzająca oświatą

75 Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich – projekty konkursowe
Przykładowe typy projektów: Tworzenie i wsparcie działalności inicjatyw ukierunkowanych na pobudzenie świadomości środowisk lokalnych i ich zaangażowanie na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich Przyczyniające się do podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców obszarów wiejskich Działania informacyjno- promocyjne, szkoleniowe i doradcze podnoszące świadomość mieszkańców obszarów wiejskich

76 Działanie 9.5 Typ Beneficjentów: Grupy docelowe Wszystkie podmioty
Mieszkańcy terenów wiejskich w gminach wiejskich, miejsko- wiejskich i miejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys. mieszkańców Społeczności lokalne i podmioty aktywnie działające na obszarach wiejskich na rzecz rozwoju edukacji na terenach wiejskich i podnoszenie poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich Podmioty działające na obszarach wiejskich na rzecz przeciwdziałania ich marginalizacji i zapewnienia ich odpowiedniego rozwoju

77 Zarządzanie projektowe
Projekt to: • zorganizowane ciągi działań ludzkich, • zmierzające do osiągnięcia założonego wyniku, • zawarte w skończonym przedziale czasu z wyróżnionym początkiem i końcem, • realizowane najczęściej zespołowo, • z wykorzystaniem skończonej ilości zasobów.

78 Zarządzanie projektowe
Zarządzanie projektem jest to niepowtarzalny zbiór czynności wykonywanych w celu osiągnięcia wyznaczonych celów głównych i pośrednich w skończonym czasie. Zawiera się w nim między innymi planowanie, harmonogramowanie, realizacja i kontrola zadań składających się realizację celów projektu.

79 Zarządzanie projektowe
5 faz projektu: 1. inicjacja projektu 2. planowanie projektu 3. wykonywanie projektu 4. monitorowanie projektu 5. ukończenie projektu Zarządzanie projektami stara się objąć następujące zmienne czynniki: • zakres projektu • czas wykonania projektu • koszty projektu (budżet) • jakość • ryzyko

80 I. INFORMACJE O PROJEKCIE II. BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA)
Projekty w PO KL I. INFORMACJE O PROJEKCIE II. BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA) III. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU (maksymalnie 18 000 znaków) 3.1 Cel projektu 3.2 Grupy docelowe 3.3 Działania 3.4 Rezultaty 3.5 Potencjał projektodawcy i zarządzanie projektem IV. BUDŻET PROJEKTU V. OŚWIADCZENIE + Harmonogram realizacji projektu /kwartały, miesiące/ + Budżet szczegółowy

81 Finansowanie projektów w PO KL
Środki krajowe – Krajowe środki publiczne: Budżet państwa / budżet JST, Fundusz Pracy, PFRON,

82 Finansowanie projektów w PO KL
Środki krajowe

83 Finansowanie projektów w PO KL
Cross-financing max.10% wartości projektu (15% w przypadku projektów z zakresu integracji społecznej) 591 Priorytety 6-9 142 Priorytet 9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 132 Priorytet 8. Regionalne kadry gospodarki 129 Priorytet 7. Promocja integracji społecznej 188 Priorytet 6. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Wysokość alokacji dla Małopolski w mln € Priorytety POKL 65,55 14,20 13,20 19,35 18,80 w tym C-F Minimalna wartość projektu 50 tys. PLN

84 Projekty w PO KL Konkurs Roczny Plan Działań Kontrola Sprawozdawczość
Ogłoszenie o konkursie: kryteria budżet konkursu terminy Rozliczenie końcowe / zamknięcie pomocy Rozliczanie Projekty / wnioski o dofinansowanie Realizacja Ocena Umowa

85 Kryteria wyboru projektów
Kryteria ogólne Ogólne kryteria formalne - Weryfikacja 0 – 1 Ogólne kryteria merytoryczne - Ocena wniosku na podstawie kryteriów w skali punktowej do 100 pkt. • jakości projektu • beneficjenta • finansowania projektu Ogólne kryteria horyzontalne - Weryfikacja 0 – 1 • zgodność z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równych szans i koncepcją zrównoważonego rozwoju) oraz prawodawstwem wspólnotowym • zgodność z prawodawstwem krajowym; • zgodność ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL Kryteria szczegółowe Szczegółowe kryteria dostępu - Weryfikacja 0 – 1 Szczegółowe kryteria strategiczne - Weryfikacja 0 – 1 - Wnioski, które spełniają kryteria strategiczne otrzymują premię punktową (maksymalnie 20 punktów).

86 Harmonogram konkursów
Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich 2008 r. Styczeń Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjnosci i jakości szkolnictwa zawodowego Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry sytemu oświaty Luty Poddziałanie Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Działanie 9.3 Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych Marzec Poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Maj Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

87 Przydatne adresy internetowe

88 Informacja teleadresowa
Instytucja Pośrednicząca II ( Instytucja Wdrążająca) WUP Kraków Plac Na Stawach 1 tel. (12) Instytucja Pośrednicząca UMWM Kraków Wielicka 72 tel. (12)


Pobierz ppt "Europejski Fundusz Społeczny"

Podobne prezentacje


Reklamy Google