Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STRATEGIA ROZWOJU I DZIAŁANIA AGENCJI ROZWOJU MIASTA SA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STRATEGIA ROZWOJU I DZIAŁANIA AGENCJI ROZWOJU MIASTA SA"— Zapis prezentacji:

1 STRATEGIA ROZWOJU I DZIAŁANIA AGENCJI ROZWOJU MIASTA SA
G Ł Ó W N E T E Z Y STRATEGIA ROZWOJU I DZIAŁANIA AGENCJI ROZWOJU MIASTA SA NA LATA 2007 – 2013 Kraków

2 GŁÓWNE PRZESŁANKI OPRACOWANIA NOWEJ STRATEGII
Zmianie uległy zewnętrzne i wewnętrzne warunki działania Spółki, co stwarza możliwości jej szerszego włączenia się w rozwój gospodarczy Krakowa. Zmianie uległy przepisy prawne, w oparciu o które Spółka została powołana i określony został przedmiotowy oraz podmiotowy zakres jej działania. (zapisy art. 7 i 9 ustawy o samorządzie gminnym, oraz art. 2, 9, 10 ustawy o gospodarce komunalnej). W świetle pkt. 1, 2 istnieje potrzeba znowelizowania aktów prawnych, określających status Spółki (Uchwała Rady Miasta Krakowa Nr XXXVIII/370/95 z dn r. i Statut Spółki), ponieważ istnieją niejasności interpretacyjne w następującym zakresie: co do formy zlecania Spółce zadań własnych Gminy (przetargowe lub bezprzetargowe) podejmowanie przez Spółkę działalności na rzecz innych jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych, w tym inwestorów prywatnych doprecyzowania sposobu rozliczania się Gminy ze Spółką, w zakresie zleceń bezprzetargowych, według metody wskaźnikowej lub kosztowej Zmiany w profilu działania Spółki Zmiany struktury Urzędu Miasta Zmiany prawa samorządowego Uchwalenie ustawy o gospodarce komunalnej

3 PODSTAWOWE ELEMENTY STRATEGII
Ustalenie (identyfikacja), na podstawie analizy SWOT rzeczywistego potencjału Spółki oraz jej pozycji na rynku inwestycyjnym. Określenie głównych celów strategicznych Spółki oraz sposobów i ich osiągania. Sformułowanie projektów zapisów nowelizujących Uchwałę Rady Miasta i Statut Spółki, warunkujących formalno – prawne podstawy jej działania, dostosowane do wytyczonego strategicznego planu działania.

4 ANALIZA POTENCJAŁU ARM SA - ANALIZA SWOT
SILNE STRONY SPÓŁKI: Dobra znajomość problemów Gminy Miejskiej Kraków. Niskie koszty własne Spółki oraz niskie koszty świadczenia usług, co sprawia, że pełni ona rolę stabilizującą ceny usług na rynku inwestycyjnym. Doświadczona, wyspecjalizowana, mobilna kadra własna oraz współpracująca ze Spółką Doświadczenie w organizacji procesów inwestycyjnych, w tym logistycznych, w przypadku realizacji strategicznych inwestycji Gminy w centrum Miasta. Elastyczność we współdziałaniu z Gminą w zakresie realizacji zadań, wynikająca głównie z faktu, że Właścicielem ARM SA jest Gmina, oraz dotychczasowego doświadczenia w zakresie realizacji zadań. Menedżerski sposób zarządzania inwestycjami komunalnymi, co wpływa na sprawność procesu inwestycyjnego. SŁABE STRONY SPÓŁKI: Brak możliwości świadczenia usług na rzecz innych niż Gmina Kraków, podmiotów gospodarczych, zwłaszcza prywatnych, ze względu na ograniczenia formalno – prawne. Niedostateczna kwota kapitału podstawowego Spółki i środków finansowych na realizację pełnego zakresu zadań, wytyczonych w strategii. Niewystarczająca aktywność marketingowa Spółki, wynikająca z braku dotychczasowego doświadczenia w tym zakresie, oraz odpowiednich, wyspecjalizowanych komórek organizacyjnych w ramach Spółki.

5 ANALIZA POTENCJAŁU ARM SA - ANALIZA SWOT
SZANSE DLA SPÓŁKI: Dynamika inwestycyjna Gminy Miejskiej Kraków. Znaczący napływ środków finansowych, w ramach programów operacyjnych Unii Europejskiej. Możliwość realizacji zadań inwestycyjnych, zgodnie z ustawą o partnerstwie publiczno prywatnym. Wzrost napływu inwestorów, w związku z uzyskaniem wysokiej pozycji Krakowa w rankingu miast, „przyjaznych inwestorom”, a tym samym rozwój rynku na usługi budowlane, organizatorskie, nowoczesne systemy zarządzania. ZAGROŻENIA DLA SPÓŁKI: Brak rozstrzygających decyzji ze strony Gminy, co do funkcjonowania Spółki, po ukończeniu KST. Wzrost konkurencji ze strony firm krajowych i zagranicznych, działających na rynku, w tym nieuczciwej konkurencji. Możliwości dezintegracji i odpływu części doświadczonej kadry Spółki, w przypadku nie zaakceptowania strategii rozwoju. Przyjęcie przez Gminę rozwiązań, polegających na wyłącznie administracyjno – urzędniczym zarządzaniu inwestycjami.

6 MISJA ARM SA ŚWIADCZENIE, W SPOSÓB MENEDŻERSKI I PROFESJONALNY
USŁUG NA RZECZ GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW ORAZ INNYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH, PRZYCZYNIAJĄCYCH SIĘ DO ROZWOJU KRAKOWA.

7 CELE STRATEGICZNE ARM Spółka, powinna uczestniczyć w realizacji zadań określonych w Strategii Rozwoju Krakowa i Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, a także świadczyć usługi na rzecz innych podmiotów gospodarczych, w następującym zakresie przedmiotowym: Obsługa i prowadzenie procesów inwestycyjnych, jako inwestor zastępczy. Consulting i doradztwo w zakresie realizacji inwestycji. Opracowanie programów finansowania procesu inwestycyjnego, w tym wykonywania analiz finansowych i studiów wykonalności. Realizacja zadań w ramach programu „partnerstwa publiczno – prywatnego”, na rzecz Gminy i innych podmiotów gospodarczych. Pozyskiwanie, zarządzanie i rozliczanie projektów inwestycyjnych, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

8 SPOSOBY OSIĄGANIA CELÓW STRATEGICZNYCH
Przygotowywanie ofert przetargowych i uczestnictwo w przetargach Gminy Miejskiej Kraków i innych podmiotów prawnych sfery publicznej. Aktywność marketingowa na rynku innych niż Gmina Kraków, podmiotów gospodarczych, w tym inwestorów prywatnych. Powołanie Spółki „córki” realizującej zadania na rzecz podmiotów gospodarczych, w tym inwestorów prywatnych oraz w ramach projektów „ppp”. Alternatywne rozwiązanie – przekształcenie ARM SA w spółkę celową, dla realizacji konkretnego, wieloletniego zadania inwestycyjnego Gminy, na przykład: dla realizacji modernizacji układu komunikacyjnego Miasta, dla potrzeb organizacji EURO 2012.

9 PRZYKŁADY ZADAŃ DO REALIZACJI
Realizacja zadań inwestycyjnych: Trasa Zwierzyniecka, wraz z tunelem pod Wzgórzem Bł. Bronisławy Trasa Łagiewnicka, na odcinku od ul. Grota Roweckiego – do ul. Wincentego Witosa Ul. Cz. Miłosza, odc. Wita Stwosza – ul. Doktora Twardego Trasa Balicka, np. w ramach zadania „Zintegrowany System Transportu Publicznego – Etap III”. Modernizacja układu komunikacyjnego Gminy Miejskiej Kraków, dla potrzeb organizacji mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012. Analiza hydrotechnicznych aspektów zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Krakowa. Opracowanie studium wykonalności dla realizacji centrum kongresowego przy Rondzie Grunwaldzkim, oraz centrum kongresowo - targowego Politechniki Krakowskiej w Czyżynach. Analizy opłacalności inwestycji na rzecz inwestorów prywatnych ( dla projektów mogących zaspokajać zbiorowe potrzeby mieszkańców oraz projektów przewidzianych do przyszłej realizacji z funduszy europejskich).

10 PROJEKTY ZMIAN AKTUALIZUJĄCYCH STATUS PRAWNY SPÓŁKI
W Uchwale Rady Miasta Krakowa: Uaktualnienie podstawy prawnej powołania Spółki oraz określenie nowego celu jej powołania, w ujęciu ogólnym, oraz postanowień co do ustalenia szczegółowych celów i zadań dla Spółki. Znowelizowanie szczegółowego przedmiotu działania Spółki i jego enumeratywnego wyszczególnienia i dostosowanie zapisów do nowych, przypisanych przez Gminę zadań dla Spółki. Wprowadzenie zapisu, że po zaspokojeniu potrzeb Gminy określonych w przedmiocie działania, Spółka ma prawo prowadzić działalność odpłatnie, na rzecz innych niż Gmina jednostek organizacyjnych, w tym również na rzecz osób fizycznych. W Statucie Spółki: Doprecyzowanie form sprawowania kontroli nad Spółką, w sposób zbliżony do sprawowania kontroli przez Gminę nad własnymi służbami (jednostkami organizacyjnymi). Dopracowanie i uaktualnienie przedmiotu działania Spółki oraz określenie sposobu i trybu ustalania zadań i rozliczania się z ich wykonania.

11 PODSUMOWANIE Spółka ARM SA, posiadając profesjonalny zespół do realizacji zadań inwestycyjnych jest gotowa do realizacji zadań na rzecz Gminy, oraz innych jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych, w tym inwestorów prywatnych. Opracowując Strategię rozwoju i działania ARM SA, Zarząd i Rada Nadzorcza Spółki wyrażają przekonanie, że strategia ta odzwierciedla realne możliwości ARM SA i jest w pełni możliwa do wdrożenia.

12 Strategia rozwoju i działania ARM SA
INFORMACJA NA TEMAT STANU WDRAŻANIA STRATEGII w okresie: czerwiec – sierpień 2007 r.

13 INFORMACJA NA TEMAT STANU WDRAŻANIA STRATEGII
w okresie: czerwiec – sierpień 2007 r. „Strategia rozwoju i działania ARM SA na lata 2007 – 2013” została przyjęta: Uchwałą Nr 6/V/2007, Zarządu ARM SA z dnia r. Uchwałą Rady Nadzorczej, Nr 1/V/2007 z dnia r. 2) Dokument Strategii został w dniu r. przekazany Walnemu Zgromadzeniu ARM, czyli Prezydentowi Miasta Krakowa.

14 INFORMACJA NA TEMAT STANU WDRAŻANIA STRATEGII
w okresie: czerwiec – sierpień 2007 r. Kopie dokumentu zostały przekazane przez Prezesa Zarządu ARM SA następującym przedstawicielom Gminy Miejskiej Kraków: P. Tadeusz Trzmiel – zastępca Prezydenta Miasta Pani Monika Piątkowska – dyrektor Wydziału Strategii i Rozwoju Pan K. Jaglarz – Prezes Zarządu Krakowskiego Holdingu Komunalnego Pani Marta Witkowicz – dyrektor Wydziału Skarbu Pan Krzysztof Adamczyk – pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. inwestycji strategicznych Pan Janusz Sepioł – Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. kultury Pan Jan Okoński – Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. przedsiębiorczości Pani Grażyna Leja – Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. turystyki

15 INFORMACJA NA TEMAT STANU WDRAŻANIA STRATEGII
w okresie: czerwiec – sierpień 2007 r. 4) Spotkania z firmą POLINVEST Sp. z o.o. poświęcone strategii zarządzania inwestycjami miejskimi Gminy Kraków, oraz roli i miejscu w tym procesie ARM SA. 5) Przeprowadzanie restrukturyzacji organizacyjnej Spółki, wyrażającej się w odejściu od dotychczasowego, sformalizowanego schematu organizacyjnego i podziału na typowe komórki funkcjonalne, na rzecz tworzenia elastycznych i zmiennych form zadaniowych i zespołów celowych. 6) Opracowanie i wprowadzenie uchwałą Zarządu nowej, elastycznej struktury organizacyjnej Spółki z utworzeniem m.in. stanowiska Pełnomocnika Zarządu ds. wdrażania strategii, a w dalszej perspektywie Dyrektora Biura ds. nowych produktów.

16 INFORMACJA NA TEMAT STANU WDRAŻANIA STRATEGII
w okresie: czerwiec – sierpień 2007 r. Wzmocnienie w nowej strukturze organizacyjnej Zespołu ds. analiz i przetargów, wdrożenia strategii i przygotowania ofertowego oraz analizy rynku, co zwiększa to elastyczność działania Spółki, polepsza warunki współpracy i „samoczynne” mechanizmy koordynacji działań oraz poprawia identyfikację pracowników z końcowymi celami i efektem synergii pracy zespołowej. 8) Opracowanie nowego programu marketingowego i reklamowego Spółki min. poprzez rozpoczęcie prac nad przygotowaniem nowego zestawu materiałów reklamowych (foldery i teczki ofertowe w różnych językach, kalendarze), uzupełnienie strony internetowej w kierunku przedstawienia pełnej oferty usługowej Spółki.

17 INFORMACJA NA TEMAT STANU WDRAŻANIA STRATEGII w okresie: czerwiec – sierpień 2007 r.
10) Przeprowadzenie szeregu spotkań konsultacyjnych z przedstawicielami Gminy i jej spółek, których efektem jest pokazanie potencjalnych, inwestycji możliwych do prowadzenia przez ARM SA. Są to m.in. następujące zadania: Wydział Inwestycji: realizacja parkingu na Groblach, Centrum Kongresowe, Urząd Stanu Cywilnego, Archiwum Pełnomocnik Prezydenta ds. kultury: realizacja Muzeum Sztuki, Cricoteki, Kinoteatr Związkowiec, Amfiteatr, obiekty MKS Cracovia SSA Pełnomocnik Prezydenta ds. turystyki: realizacja niektórych zadań zawartych w zakresie „Strategii rozwoju turystyki” Pełnomocnik Prezydenta ds. przedsiębiorczości: realizacja zadań na rzecz przedsiębiorców, realizacja kolonii przemysłowej na Rybitwach Krakowski Holding Komunalny – współpraca merytoryczna w zakresie przyszłych analiz finansowych.

18 INFORMACJA NA TEMAT STANU WDRAŻANIA STRATEGII w okresie: czerwiec – sierpień 2007 r.
11) Powołanie Zespołu Zadaniowego (Zarządzenie Nr 1/VI/2007r. Zarządu ARM SA z dn. r.) ds. pozyskiwania nowych zleceń, którego efektami prac są min.: analiza i opracowanie „wzorcowego zakresu rzeczowego” jaki zawarty jest w ogłaszanych ofertach przetargowych Biuletynu Zamówień Publicznych UZP, opracowanie bazy danych pracowników ARM w zakresie uprawnień technicznych, przygotowanie bazy danych – dokumentów prawnych i finansowych, niezbędnych do przygotowania oferty przetargowej, która będzie cały czas prowadzona i uaktualniana, przygotowanie bazy danych firm i osób do współpracy, przy konkretnych zadaniach, której celem jest podpisanie listów intencyjnych w zakresie wspólnej realizacji zadań inwestycyjnych, prowadzenie ciągłej analizy zamówień publicznych, ogłaszanych przez podmioty samorządowe, podmioty sfery publicznej i podmioty prywatne pozyskiwanie bieżącej informacji nt. potencjalnych inwestorów prywatnych, przygotowanie wzorów pism do jednostek gminnych o udzielenie przez te jednostki „oświadczeń o wykonaniu prac rzetelnie i zgodnie z zamówieniem”, jakie wymagane są do złożenia ofert przetargowych podjęcie działań w zakresie rozpoczęcia procedury uzyskiwania certyfikatów jakości Spółki ARM SA (ISO w zakresie zarządzania) oraz dla prowadzonych inwestycji (certyfikaty TUV)

19 INFORMACJA NA TEMAT STANU WDRAŻANIA STRATEGII w okresie: czerwiec – sierpień 2007 r.
Wstępne przygotowanie min. następujących tematów dla ewentualnej przyszłej realizacji ich przez ARM SA: realizacja kąpieliska sportowo – rekreacyjnego na zasadach ppp, na obiektach OSiR Krakowianka, we współpracy z partnerem niemieckim, realizacja jako inwestor zastępczy budowy sztucznego toru saneczkowo – bobslejowo – skeletonowego na Górze Parkowej w Krynicy Zdroju (obecnie prowadzona jest koordynacja zadania w ramach procedury administracyjnej i opracowania montażu finansowania zadania). podjęcie wstępnych rozmów nad objęciem inwestorstwem zastępczym realizacji zadania budowy centrum hotelowo – kongresowo – sportowego Spółdzielni Gromada w Borku Fałęckim (centrum hotelowe na ok. 800 miejsc, z zapleczem konferencyjnym i odnową biologiczną) przygotowywanie wspólnie z Perbo Projekt oferty przetargowej na prowadzenie inwestorstwa zastępczego realizacji zadania budowy hali wielofunkcyjnej w Gminie Gliwice.

20 Proces ten będzie intensywnie wdrażany.
INFORMACJA NA TEMAT STANU WDRAŻANIA STRATEGII w okresie: czerwiec – sierpień 2007 r. Wniosek końcowy Zarząd i Rada Nadzorcza ARM SA po przyjęciu strategii rozwoju, rozpoczęła proces wdrażania jej w życie, poprzez spokojne i stopniowe wprowadzanie nowych elementów, mając na uwadze głównie te zadania, które mogą się przyczynić do pełniejszej realizacji zadań własnych Gminy i mających przyczynić się do szybszego rozwoju gospodarczego Miasta. Proces ten będzie intensywnie wdrażany.

21


Pobierz ppt "STRATEGIA ROZWOJU I DZIAŁANIA AGENCJI ROZWOJU MIASTA SA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google