Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt realizowany przez Demokratyczną Unię Kobiet Krajową Radę

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt realizowany przez Demokratyczną Unię Kobiet Krajową Radę"— Zapis prezentacji:

1

2 Projekt realizowany przez Demokratyczną Unię Kobiet Krajową Radę
AKCJA PRZEDSZKOLAK Projekt realizowany przez Demokratyczną Unię Kobiet Krajową Radę Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu

3 Szczególna rola wczesnej edukacji dla dzieci zamieszkujących obszary
Skąd pomysł ? Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej to jeden z priorytetów strategii edukacyjnej Państwa Polskiego Edukacja przedszkolna jako bardzo istotny element rozwoju indywidualnego każdego dziecka Szczególna rola wczesnej edukacji dla dzieci zamieszkujących obszary marginalizowane

4 Odbiorcy projektu DZIECI W WIEKU 3 - 5 lat RODZICE NAUCZYCIELE
SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA, SAMORZĄDY

5 HARMONOGRAM PROJEKTU 01.03.2007 – 31.03.2008
Rekrutacja gmin, nauczycieli, dzieci Podpisanie porozumień z gminami, umów z nauczycielami Uruchomienie ośrodków przedszkolnych ( wyposażenie, rozpoczęcie zajęć) – do r. Cykl szkoleń dla nauczycieli i rodziców Funkcjonowanie ośrodków przy wsparciu specjalistów Konferencja zamykająca projekt (prezentacja raportu z funkcjonowania ośrodków przedszkolnych)

6 DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU
OTWARCIE 30 OŚRODKÓW PRZEDSZKOLNYCH WYPOSAŻENIE ICH W SPRZĘT I MATERIAŁY DYDAKTYCZNE ZATRUDNIENIE I PRZESZKOLENIE NAUCZYCIELI ZAPEWNIENIE WSPARCIA MERYTORYCZNEGO SPECJALISTÓW ANGAŻOWANIE RODZICÓW W PRACE OŚRODKÓW

7 KORZYŚCI DLA DZIECI DLA NAUCZYCIELI
Rozbudzanie aktywności poznawczej, przygotowanie do osiągnięcia gotowości szkolnej Zapewnienie dojazdu do ośrodków Udział w 15 godzinach zajęć w tygodniu Zapewnienie posiłku („drugiego śniadanka”) Zapewnienie opieki specjalistów DLA NAUCZYCIELI Poszerzenie kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach Stworzenie nowych miejsc pracy Możliwość korzystania z nowoczesnych metod i form pracy oraz pomocy dydaktycznych DLA RODZICÓW Możliwość udziału w życiu ośrodków Aktywny wspieranie procesu rozwojowego dzieci Możliwość korzystania ze specjalistycznego poradnictwa

8 KORZYŚCI DLA SPOŁECZNOŚLI LOKALNEJ
Promowanie postaw prospołecznych Aktywizacja i integracja środowiska lokalnego Uświadamianie pozytywnych aspektów stosowania nowych rozwiązań Wpływanie na kształt otaczającej rzeczywistości Ukazywanie korzyści wynikających z zaangażowania organizacji pozarządowych i samorządów we WSPÓLNE działania

9 WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE - gminy-
Gmina deklarująca chęć udziału zobowiązuje się do udostępnienia stosownego lokalu do prowadzenia zajęć - funkcjonowania ośrodka Gmina zobowiązuje się wspierać powstawanie stowarzyszeń Gmina podpisuje porozumienie z autorami projektu Gmina jest odpowiedzialna za rekrutację dzieci do projektu

10 WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE - nauczyciele-
Posiadanie kwalifikacji do pracy z grupą przedszkolną Chęć rozwijania kwalifikacji Znajomość specyfiki środowiska lokalnego Kreatywność, otwartość i zaangażowanie w projekt

11 Charakterystyka projektodawcy
Demokratyczna Unia Kobiet-Krajowa Rada Organizacja pożytku publicznego. ul. Marszałkowska 140, Warszawa, tel. 022 

12 Charakterystyka projektodawcy
Demokratyczna Unia Kobiet powstała w 1990r. w Warszawie. W swej deklaracji programowej akcentuje takie wartości jak: wolność, równość wobec prawa, prawo do wolnego wyboru, równy status, wszechstronny awans kobiet, ochronę socjalną, profilaktykę zdrowotną oraz edukowanie społeczeństwa na rzecz praw kobiet - praw człowieka. Cele statutowe: m.in. organizowanie i prowadzenie placówek oświatowych różnego szczebla; organizowanie kursów i szkoleń; organizowanie działalności kulturalnej i oświatowej w różnych w formach w tym prowadzenie placówek kulturalno-oświatowych; organizowanie opieki nad dziećmi i osobami zależnymi w celu udziału w różnych formach kształcenia;

13 Partnerzy projektu Projekt nie przewidywał partnerstwa formalnego, w działaniach aktywnie uczestniczyło 17 gmin z województwa warmińsko – mazurskiego.

14 Czas trwania projektu do przedłużono aneksem do w ramach tego samego budżetu.

15 Obszar realizacji projektu
Projekt był realizowany na terenie województwo warmińsko-mazurskiego, szczególnie zaniedbanego pod względem edukacji przedszkolnej. Wskaźnik upowszechnienia edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich na dzień rozpoczęcia projektu wynosił niewiele ponad 7%.

16 Sposób finansowania projektu, w tym wkład EFS
Udział EFS wynosi 74,99% a krajowy wkład publiczny 25,01% kosztów ogólnych projektu. Wartością dodaną jest wkład Demokratycznej Unii Kobiet około 8% kosztów ogólnych projektu przeznaczony na sfinansowanie szkoleń i warsztatów dla nauczycielek prowadzących ośrodki oraz na działalność dydaktyczną i promocyjną.

17 Charakterystyka grupy beneficjentów ostatecznych
Beneficjentami projektu są dzieci zamieszkujące obszary wiejskie województwa warmińsko-mazurskiego, w wieku 3-5 lat, o utrudnionym dostępie do edukacji przedszkolnej, zagrożone marginalizacją i wykluczeniem społecznym. Wsparcie kierowane jest także do przedstawicieli samorządów oraz instytucji lokalnych, rodziców i nauczycielek wychowania przedszkolnego.

18 Główne cele projektu 1. Zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych między miastem a wsią poprzez wyrównanie szans edukacyjnych dzieci zamieszkujących tereny wiejskie, w oparciu o alternatywne formy edukacji przedszkolnej. 2. Rozwijanie aktywności obywatelskiej w celu rozwiązywania problemów społecznych środowiska lokalnego

19 Opis podejmowanych działań
1. Promocja projektu 2. Kampania edukacyjno-informacyjna dla samorządów i społeczności lokalnej, 3. Wybór gmin do realizacji projektu, podpisanie porozumień o współpracy i umów partycypacyjnych 4. Rekrutacja dzieci i nauczycieli, 5. Przygotowanie, rozpoczęcie działalności i bieżąca działalność ośrodków przedszkolnych 6. Przeprowadzenie szkoleń i warsztatów dla kadry pedagogicznej (4 edycje) 7. Zorganizowanie konferencji upowszechniającej rezultaty 8. Monitoring i ewaluacja realizacji projektu

20 Główne działania Działania związane z promocją projektu
W ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej zostały przygotowane ulotki plakaty i materiały elektroniczne, które przesyłano pocztą do gmin, dystrybuowano na spotkaniach rekrutacyjnych, a także udostępniano na stronie internetowej . W wyniku analizy sytuacji społeczno ekonomicznej i na podstawie ankiety zgłoszeniowej rekrutowano do projektu 17 gmin, z którymi podpisano porozumienia o współpracy określające zadnia i obowiązki stron. Kwalifikowano przede wszystkim dzieci z rodzin zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym. Nauczycielki rekrutowano na podst. analizy doświadczenia, CV, motywacji do zatrudnienia, oraz przekazanej opinii. Większość z nich była bierna zawodowo.

21 Na obszarze wybranych gmin utworzono w 30 ośrodków edukacji przedszkolnej.
Gminy zapewniły odpowiednie lokale, dla celów prowadzenia ośrodka przedszkolnego zatrudniono 39 nauczycielek (umowa o pracę ½ etatu – tygodniowo 15h pracy dydaktycznej z dziećmi +5h działań pozadydaktycznych, kilka osób w mniejszym wymiarze, (spotkania z rodzicami, konsultacje z rodzicami) zakup pełnego wyposażenia oraz sprzętu komputerowego z oprogramowaniem (m.in. gry dydaktyczne). Gminy odpowiedzialne były za zapewnienie Internetu w każdym ośrodku. strona internetowa projektu (www.akcjaprzedszkolak.org) - źródło informacji o projekcie, oraz narzędzie wsparcia nauczycielek w pracy. Za pośrednictwem dziennika na stronie dokonywano sprawozdawczości z realizacji działań projektowych, na stronie udostępniona jest niezbędna nauczycielkom dokumentacja, strona stanowi o możliwości utrzymywania stałego kontaktu nauczycielek między sobą oraz z zespołem finansowany był zakup „drugiego śniadanka” oraz dojazd dzieci do ośrodków wsparcie dla gmin, poprzez refundowanie części kosztów funkcjonowania ośrodków na podstawie przedstawionych dowodów poniesienia wydatków Uruchomiony proces edukacji dzieci był bodźcem do ożywienia życia społeczności lokalnej. Zaktywizował rodziców, nauczycieli, przedstawicieli samorządów, wolontariuszy. Zorganizowano z udziałem Przedszkolaków szereg imprez, np.: majówki, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień Nauczyciela. Mikołajki.

22 Szkolenia i warsztaty dla nauczycielek
Moduł A – szkolenie skierowane do rodziców, nauczycieli – podstawy sztuki komunikacji, negocjacji, zasad współpracy sektora samorządowego i społeczności lokalnej, podstawy administrowania ośrodkiem przedszkolnym: 1. Specyfika pracy dydaktycznej w grupach różnowiekowych oraz praca tematyczna z dziećmi 2. Podstawy logopedii i logorytmikii. Moduł B – szkolenie dla nauczycielek – pogłębienie wiedzy merytorycznej, podniesienie ich kompetencji w zakresie pracy w grupach różnowiekowych i animowania aktywności środowiska lokalnego. 1. Program pracy ośrodka przedszkolnego 2. Organizacje pozarządowe i ich rola w rozwiązywaniu problemu społeczności lokalnej 3. Ośrodek przedszkolny jako centrum aktywności społeczności lokalne Moduł C – warsztaty psychologiczne i szkolenie w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych dzieci przedszkolnych i rozwijaniu aktywności obywatelskiej (2 edycje) Konferencja na temat „Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci wiejskich w zakresie wychowania przedszkolnego – szanse i zagrożenia. Co dalej z Akcją Przedszkolak?” z udziałem przedstawicieli MEN.

23 Monitoring, ewaluacja, rozliczenie projektu
- opracowano narzędzia monitorowania realizacji projektu (ankiety, wzory sprawozdań) - monitoring realizacji projektu: analiza SWOT, analiza dokumentacji (sprawozdań, kart pracy, dzienników, kart obserwacji dzieci, list obecności), - analiza skuteczności wsparcia na podstawie ankiet (rodzice, nauczyciele) i obserwacji dzieci - zakres merytoryczny i organizacyjny poddany został kontroli podczas hospitacji zespołów złożonych z ekspertów merytorycznych oraz pracowników administracyjnych w każdym ośrodku, za pomocą opracowanych w tym celu arkuszy kontroli organizacyjnej i merytorycznej. - zarządzanie projektem opierało się na spotkaniach zespołu projektowego oraz za pośrednictwem kontaktu mailowego - kadra dydaktyczna oraz zespół projektowy zebrały informacje (karty obserwacji dzieci, wyniki kontroli merytorycznej i organizacyjnej), dokonały oceny i podsumowania niezbędnych do skonstruowania raportu końcowego z realizacji działań, - na bieżąco prowadzona była księgowość projektu, na specjalnie wyodrębnionym rachunku

24 Działania dodane Udział w pracach związanych ze zmianami ustawowymi w zakresie edukacji przedszkolnej oraz film z realizacji projektu

25 Rezultaty projektu Rezultaty twarde:
- utworzenie 30 alternatywnych ośrodków edukacji przedszkolnej, do których uczęszczało 450 dzieci w wieku 3-5 lat - utworzenie portalu internetowego - przeszkolenie 60 osób z zakresu administrowania ośrodkami - przeszkolenie 30 nauczycielek w zakresie metodycznych aspektów funkcjonowania ośrodków przedszkolnych - zatrudnienie 39 nauczycielek - przeprowadzono badania kompetencji 450 dzieci wg arkusza badawczego, - opracowano raport merytoryczny, oceniający jakość funkcjonowania ośrodków Projekt uzyskał pozytywne opinie od gmin, nauczycielek i rodziców. - 17 gmin zadeklarowało dalszą współpracę w zakresie kontynuacji działalności ośrodków - 5 gmin wystąpiło do DUK o utworzenie nowych ośrodków - DUK we współpracy z gminami złożyła aplikacje do POKL na realizację zadań z zakresu edukacji przedszkolnej w województwie warmińsko-mazurskim.

26 Rezultaty projektu Rezultaty miękkie:
- wzrost kompetencji dzieci uczęszczających do ośrodków w zakresie rozwoju, wyuczenia nowych umiejętności i nawyków. - zwiększenie zakresu wiedzy na temat potrzeb edukacyjnych małych dzieci w społeczności lokalnej -wzrost motywacja rodziców do udziału w procesie rozwojowym ich dzieci, a także umiejętności pracy z dziećmi (angażowanie rodziców w pracę ośrodków), -zaktywizowanie lokalnych organizacji pozarządowych i lokalnych środowisk edukacyjnych, - upowszechnianie nowoczesnych technik IT (portal internetowy, możliwość korzystania z internetu w ośrodkach przedszkolnych) - podniesienie świadomości społeczności lokalnej na temat edukacji przedszkolnej

27 Sposoby promocji projektu
- i portal oraz strony internetowe gmin - materiały edukacyjne i promocyjne na konferencji otwierającej - udział w programie regionalnej telewizji, artykuły w lokalnej prasie. - plakaty i ulotki promujące projekt i zakupione zostały także koszulki z logo projektu, - oznaczenie ośrodków tablicami informacyjnymi, -przedstawienie projektu na VII Konwencji Ruchu przeciw Bezradności Społecznej zorganizowanej przez Rzecznika Praw Obywatelskich.

28 Upowszechnienie i kontynuacja
Demokratyczna Unia Kobiet przygotowała aplikację na konkurs ogłoszony w ramach POKL – działanie 9.1 w województwie warmińsko-mazurskim. Projekt uzyskał pierwsze miejsce na liście rankingowej przewidzianych do dofinansowania. Zgodnie z jego założeniami istnieje realna możliwość kontynuacji działalności.

29 Dziękuję za uwagę Renata Berent-Mieszczanowicz


Pobierz ppt "Projekt realizowany przez Demokratyczną Unię Kobiet Krajową Radę"

Podobne prezentacje


Reklamy Google