Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

AKCJA PRZEDSZKOLAK Projekt realizowany przez Demokratyczną Unię Kobiet Krajową Radę Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "AKCJA PRZEDSZKOLAK Projekt realizowany przez Demokratyczną Unię Kobiet Krajową Radę Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego."— Zapis prezentacji:

1

2 AKCJA PRZEDSZKOLAK Projekt realizowany przez Demokratyczną Unię Kobiet Krajową Radę Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu

3 Skąd pomysł ? Zwiększenie dostępu do edukacji Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej to jeden z priorytetów przedszkolnej to jeden z priorytetów strategii edukacyjnej Państwa Polskiego strategii edukacyjnej Państwa Polskiego Edukacja przedszkolna jako bardzo istotny element rozwoju indywidualnego Edukacja przedszkolna jako bardzo istotny element rozwoju indywidualnego każdego dziecka Szczególna rola wczesnej edukacji dla dzieci zamieszkujących obszary Szczególna rola wczesnej edukacji dla dzieci zamieszkujących obszary marginalizowane marginalizowane

4 Odbiorcy projektu DZIECI W WIEKU 3 - 5 lat RODZICE NAUCZYCIELE SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA, SAMORZĄDY

5 HARMONOGRAM PROJEKTU 01.03.2007 – 31.03.2008 Rekrutacja gmin, nauczycieli, dzieci Rekrutacja gmin, nauczycieli, dzieci Podpisanie porozumień z gminami, umów z nauczycielami Podpisanie porozumień z gminami, umów z nauczycielami Uruchomienie ośrodków przedszkolnych ( wyposażenie, rozpoczęcie zajęć) – do 06.04.2007 r. Uruchomienie ośrodków przedszkolnych ( wyposażenie, rozpoczęcie zajęć) – do 06.04.2007 r. Cykl szkoleń dla nauczycieli i rodziców Cykl szkoleń dla nauczycieli i rodziców Funkcjonowanie ośrodków przy wsparciu specjalistów Funkcjonowanie ośrodków przy wsparciu specjalistów Konferencja zamykająca projekt (prezentacja raportu z funkcjonowania ośrodków przedszkolnych) Konferencja zamykająca projekt (prezentacja raportu z funkcjonowania ośrodków przedszkolnych)

6 DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU OTWARCIE 30 OŚRODKÓW PRZEDSZKOLNYCH OTWARCIE 30 OŚRODKÓW PRZEDSZKOLNYCH WYPOSAŻENIE ICH W SPRZĘT I MATERIAŁY DYDAKTYCZNE WYPOSAŻENIE ICH W SPRZĘT I MATERIAŁY DYDAKTYCZNE ZATRUDNIENIE I PRZESZKOLENIE NAUCZYCIELI ZATRUDNIENIE I PRZESZKOLENIE NAUCZYCIELI ZAPEWNIENIE WSPARCIA MERYTORYCZNEGO SPECJALISTÓW ZAPEWNIENIE WSPARCIA MERYTORYCZNEGO SPECJALISTÓW ANGAŻOWANIE RODZICÓW W PRACE OŚRODKÓW ANGAŻOWANIE RODZICÓW W PRACE OŚRODKÓW

7 KORZYŚCI DLA DZIECI Rozbudzanie aktywności poznawczej, przygotowanie do osiągnięcia gotowości szkolnej Rozbudzanie aktywności poznawczej, przygotowanie do osiągnięcia gotowości szkolnej Zapewnienie dojazdu do ośrodków Zapewnienie dojazdu do ośrodków Udział w 15 godzinach zajęć w tygodniu Udział w 15 godzinach zajęć w tygodniu Zapewnienie posiłku (drugiego śniadanka) Zapewnienie posiłku (drugiego śniadanka) Zapewnienie opieki specjalistów Zapewnienie opieki specjalistów DLA NAUCZYCIELI Poszerzenie kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach Poszerzenie kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach Stworzenie nowych miejsc pracy Stworzenie nowych miejsc pracy Możliwość korzystania z nowoczesnych metod i form pracy oraz pomocy dydaktycznych Możliwość korzystania z nowoczesnych metod i form pracy oraz pomocy dydaktycznych DLA RODZICÓW Możliwość udziału w życiu ośrodków Możliwość udziału w życiu ośrodków Aktywny wspieranie procesu rozwojowego dzieci Aktywny wspieranie procesu rozwojowego dzieci Możliwość korzystania ze specjalistycznego poradnictwa Możliwość korzystania ze specjalistycznego poradnictwa

8 KORZYŚCI DLA SPOŁECZNOŚLI LOKALNEJ Promowanie postaw prospołecznych Promowanie postaw prospołecznych Aktywizacja i integracja środowiska lokalnego Aktywizacja i integracja środowiska lokalnego Uświadamianie pozytywnych aspektów stosowania nowych rozwiązań Uświadamianie pozytywnych aspektów stosowania nowych rozwiązań Wpływanie na kształt otaczającej rzeczywistości Wpływanie na kształt otaczającej rzeczywistości Ukazywanie korzyści wynikających z zaangażowania organizacji pozarządowych i samorządów we WSPÓLNE działania Ukazywanie korzyści wynikających z zaangażowania organizacji pozarządowych i samorządów we WSPÓLNE działania

9 WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE - gminy- Gmina deklarująca chęć udziału zobowiązuje się do udostępnienia stosownego lokalu do prowadzenia zajęć - funkcjonowania ośrodka Gmina deklarująca chęć udziału zobowiązuje się do udostępnienia stosownego lokalu do prowadzenia zajęć - funkcjonowania ośrodka Gmina zobowiązuje się wspierać powstawanie stowarzyszeń Gmina zobowiązuje się wspierać powstawanie stowarzyszeń Gmina podpisuje porozumienie z autorami projektu Gmina podpisuje porozumienie z autorami projektu Gmina jest odpowiedzialna za rekrutację dzieci do projektu Gmina jest odpowiedzialna za rekrutację dzieci do projektu

10 WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE - nauczyciele- Posiadanie kwalifikacji do pracy z grupą przedszkolną Posiadanie kwalifikacji do pracy z grupą przedszkolną Chęć rozwijania kwalifikacji Chęć rozwijania kwalifikacji Znajomość specyfiki środowiska lokalnego Znajomość specyfiki środowiska lokalnego Kreatywność, otwartość i zaangażowanie w projekt Kreatywność, otwartość i zaangażowanie w projekt

11 Charakterystyka projektodawcy Demokratyczna Unia Kobiet-Krajowa Rada Demokratyczna Unia Kobiet-Krajowa Rada Organizacja pożytku publicznego. Organizacja pożytku publicznego. ul. Marszałkowska 140, 00-061 Warszawa, ul. Marszałkowska 140, 00-061 Warszawa, tel. 022 892 06 93 tel. 022 892 06 93 e-mail: duk-warszawa@wp.pl, www.dukrk.pl e-mail: duk-warszawa@wp.pl, www.dukrk.plduk-warszawa@wp.pl www.dukrk.plduk-warszawa@wp.pl www.dukrk.pl

12 Charakterystyka projektodawcy Demokratyczna Unia Kobiet powstała w 1990r. w Warszawie. W swej deklaracji programowej akcentuje takie wartości jak: wolność, równość wobec prawa, prawo do wolnego wyboru, równy status, wszechstronny awans kobiet, ochronę socjalną, profilaktykę zdrowotną oraz edukowanie społeczeństwa na rzecz praw kobiet - praw człowieka. Demokratyczna Unia Kobiet powstała w 1990r. w Warszawie. W swej deklaracji programowej akcentuje takie wartości jak: wolność, równość wobec prawa, prawo do wolnego wyboru, równy status, wszechstronny awans kobiet, ochronę socjalną, profilaktykę zdrowotną oraz edukowanie społeczeństwa na rzecz praw kobiet - praw człowieka. Cele statutowe: m.in. organizowanie i prowadzenie placówek oświatowych różnego szczebla; organizowanie kursów i szkoleń; organizowanie działalności kulturalnej i oświatowej w różnych w formach w tym prowadzenie placówek kulturalno-oświatowych; organizowanie opieki nad dziećmi i osobami zależnymi w celu udziału w różnych formach kształcenia; Cele statutowe: m.in. organizowanie i prowadzenie placówek oświatowych różnego szczebla; organizowanie kursów i szkoleń; organizowanie działalności kulturalnej i oświatowej w różnych w formach w tym prowadzenie placówek kulturalno-oświatowych; organizowanie opieki nad dziećmi i osobami zależnymi w celu udziału w różnych formach kształcenia;

13 Partnerzy projektu Projekt nie przewidywał partnerstwa formalnego, w działaniach aktywnie uczestniczyło 17 gmin z województwa warmińsko – mazurskiego. Projekt nie przewidywał partnerstwa formalnego, w działaniach aktywnie uczestniczyło 17 gmin z województwa warmińsko – mazurskiego.

14 Czas trwania projektu 01.03.2007 do 31.03.2008. przedłużono aneksem do 31.05.2008 w ramach tego samego budżetu. 01.03.2007 do 31.03.2008. przedłużono aneksem do 31.05.2008 w ramach tego samego budżetu.

15 Obszar realizacji projektu Projekt był realizowany na terenie województwo warmińsko-mazurskiego, szczególnie zaniedbanego pod względem edukacji przedszkolnej. Wskaźnik upowszechnienia edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich na dzień rozpoczęcia projektu wynosił niewiele ponad 7%. Projekt był realizowany na terenie województwo warmińsko-mazurskiego, szczególnie zaniedbanego pod względem edukacji przedszkolnej. Wskaźnik upowszechnienia edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich na dzień rozpoczęcia projektu wynosił niewiele ponad 7%.

16 Sposób finansowania projektu, w tym wkład EFS Udział EFS wynosi 74,99% a krajowy wkład publiczny 25,01% kosztów ogólnych projektu. Wartością dodaną jest wkład Demokratycznej Unii Kobiet około 8% kosztów ogólnych projektu przeznaczony na sfinansowanie szkoleń i warsztatów dla nauczycielek prowadzących ośrodki oraz na działalność dydaktyczną i promocyjną. Udział EFS wynosi 74,99% a krajowy wkład publiczny 25,01% kosztów ogólnych projektu. Wartością dodaną jest wkład Demokratycznej Unii Kobiet około 8% kosztów ogólnych projektu przeznaczony na sfinansowanie szkoleń i warsztatów dla nauczycielek prowadzących ośrodki oraz na działalność dydaktyczną i promocyjną.

17 Charakterystyka grupy beneficjentów ostatecznych Beneficjentami projektu są dzieci zamieszkujące obszary wiejskie województwa warmińsko- mazurskiego, w wieku 3-5 lat, o utrudnionym dostępie do edukacji przedszkolnej, zagrożone marginalizacją i wykluczeniem społecznym. Wsparcie kierowane jest także do przedstawicieli samorządów oraz instytucji lokalnych, rodziców i nauczycielek wychowania przedszkolnego. Beneficjentami projektu są dzieci zamieszkujące obszary wiejskie województwa warmińsko- mazurskiego, w wieku 3-5 lat, o utrudnionym dostępie do edukacji przedszkolnej, zagrożone marginalizacją i wykluczeniem społecznym. Wsparcie kierowane jest także do przedstawicieli samorządów oraz instytucji lokalnych, rodziców i nauczycielek wychowania przedszkolnego.

18 Główne cele projektu 1. Zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych między miastem a wsią poprzez wyrównanie szans edukacyjnych dzieci zamieszkujących tereny wiejskie, w oparciu o alternatywne formy edukacji przedszkolnej. 1. Zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych między miastem a wsią poprzez wyrównanie szans edukacyjnych dzieci zamieszkujących tereny wiejskie, w oparciu o alternatywne formy edukacji przedszkolnej. 2. Rozwijanie aktywności obywatelskiej w celu rozwiązywania problemów społecznych środowiska lokalnego 2. Rozwijanie aktywności obywatelskiej w celu rozwiązywania problemów społecznych środowiska lokalnego

19 Opis podejmowanych działań 1. Promocja projektu 1. Promocja projektu 2. Kampania edukacyjno-informacyjna dla samorządów i społeczności lokalnej, 2. Kampania edukacyjno-informacyjna dla samorządów i społeczności lokalnej, 3. Wybór gmin do realizacji projektu, podpisanie porozumień o współpracy i umów partycypacyjnych 3. Wybór gmin do realizacji projektu, podpisanie porozumień o współpracy i umów partycypacyjnych 4. Rekrutacja dzieci i nauczycieli, 4. Rekrutacja dzieci i nauczycieli, 5. Przygotowanie, rozpoczęcie działalności i bieżąca działalność ośrodków przedszkolnych 5. Przygotowanie, rozpoczęcie działalności i bieżąca działalność ośrodków przedszkolnych 6. Przeprowadzenie szkoleń i warsztatów dla kadry pedagogicznej (4 edycje) 6. Przeprowadzenie szkoleń i warsztatów dla kadry pedagogicznej (4 edycje) 7. Zorganizowanie konferencji upowszechniającej rezultaty 7. Zorganizowanie konferencji upowszechniającej rezultaty 8. Monitoring i ewaluacja realizacji projektu 8. Monitoring i ewaluacja realizacji projektu

20 Główne działania Działania związane z promocją projektu Działania związane z promocją projektu W ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej zostały przygotowane ulotki plakaty i materiały elektroniczne, które przesyłano pocztą do gmin, dystrybuowano na spotkaniach rekrutacyjnych, a także udostępniano na stronie internetowej. W ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej zostały przygotowane ulotki plakaty i materiały elektroniczne, które przesyłano pocztą do gmin, dystrybuowano na spotkaniach rekrutacyjnych, a także udostępniano na stronie internetowej. W wyniku analizy sytuacji społeczno ekonomicznej i na podstawie ankiety zgłoszeniowej rekrutowano do projektu 17 gmin, z którymi podpisano porozumienia o współpracy określające zadnia i obowiązki stron. W wyniku analizy sytuacji społeczno ekonomicznej i na podstawie ankiety zgłoszeniowej rekrutowano do projektu 17 gmin, z którymi podpisano porozumienia o współpracy określające zadnia i obowiązki stron. Kwalifikowano przede wszystkim dzieci z rodzin zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym. Nauczycielki rekrutowano na podst. analizy doświadczenia, CV, motywacji do zatrudnienia, oraz przekazanej opinii. Większość z nich była bierna zawodowo. Kwalifikowano przede wszystkim dzieci z rodzin zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym. Nauczycielki rekrutowano na podst. analizy doświadczenia, CV, motywacji do zatrudnienia, oraz przekazanej opinii. Większość z nich była bierna zawodowo.

21 Na obszarze wybranych gmin utworzono w 30 ośrodków edukacji przedszkolnej. Na obszarze wybranych gmin utworzono w 30 ośrodków edukacji przedszkolnej. Gminy zapewniły odpowiednie lokale, dla celów prowadzenia ośrodka przedszkolnego Gminy zapewniły odpowiednie lokale, dla celów prowadzenia ośrodka przedszkolnego zatrudniono 39 nauczycielek (umowa o pracę ½ etatu – tygodniowo 15h pracy dydaktycznej z dziećmi +5h działań pozadydaktycznych, kilka osób w mniejszym wymiarze, (spotkania z rodzicami, konsultacje z rodzicami) zatrudniono 39 nauczycielek (umowa o pracę ½ etatu – tygodniowo 15h pracy dydaktycznej z dziećmi +5h działań pozadydaktycznych, kilka osób w mniejszym wymiarze, (spotkania z rodzicami, konsultacje z rodzicami) zakup pełnego wyposażenia oraz sprzętu komputerowego z oprogramowaniem (m.in. gry dydaktyczne). Gminy odpowiedzialne były za zapewnienie Internetu w każdym ośrodku. zakup pełnego wyposażenia oraz sprzętu komputerowego z oprogramowaniem (m.in. gry dydaktyczne). Gminy odpowiedzialne były za zapewnienie Internetu w każdym ośrodku. strona internetowa projektu (www.akcjaprzedszkolak.org) - źródło informacji o projekcie, oraz narzędzie wsparcia nauczycielek w pracy. Za pośrednictwem dziennika na stronie dokonywano sprawozdawczości z realizacji działań projektowych, na stronie udostępniona jest niezbędna nauczycielkom dokumentacja, strona stanowi o możliwości utrzymywania stałego kontaktu nauczycielek między sobą oraz z zespołem strona internetowa projektu (www.akcjaprzedszkolak.org) - źródło informacji o projekcie, oraz narzędzie wsparcia nauczycielek w pracy. Za pośrednictwem dziennika na stronie dokonywano sprawozdawczości z realizacji działań projektowych, na stronie udostępniona jest niezbędna nauczycielkom dokumentacja, strona stanowi o możliwości utrzymywania stałego kontaktu nauczycielek między sobą oraz z zespołemwww.akcjaprzedszkolak.org finansowany był zakup drugiego śniadanka oraz dojazd dzieci do ośrodków finansowany był zakup drugiego śniadanka oraz dojazd dzieci do ośrodków wsparcie dla gmin, poprzez refundowanie części kosztów funkcjonowania ośrodków na podstawie przedstawionych dowodów poniesienia wydatków wsparcie dla gmin, poprzez refundowanie części kosztów funkcjonowania ośrodków na podstawie przedstawionych dowodów poniesienia wydatków Uruchomiony proces edukacji dzieci był bodźcem do ożywienia życia społeczności lokalnej. Zaktywizował rodziców, nauczycieli, przedstawicieli samorządów, wolontariuszy. Zorganizowano z udziałem Przedszkolaków szereg imprez, np.: majówki, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień Nauczyciela. Mikołajki. Uruchomiony proces edukacji dzieci był bodźcem do ożywienia życia społeczności lokalnej. Zaktywizował rodziców, nauczycieli, przedstawicieli samorządów, wolontariuszy. Zorganizowano z udziałem Przedszkolaków szereg imprez, np.: majówki, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień Nauczyciela. Mikołajki.

22 Szkolenia i warsztaty dla nauczycielek Moduł A – szkolenie skierowane do rodziców, nauczycieli – podstawy sztuki komunikacji, negocjacji, zasad współpracy sektora samorządowego i społeczności lokalnej, podstawy administrowania ośrodkiem przedszkolnym: 1. Specyfika pracy dydaktycznej w grupach różnowiekowych oraz praca tematyczna z dziećmi 2. Podstawy logopedii i logorytmikii. Moduł A – szkolenie skierowane do rodziców, nauczycieli – podstawy sztuki komunikacji, negocjacji, zasad współpracy sektora samorządowego i społeczności lokalnej, podstawy administrowania ośrodkiem przedszkolnym: 1. Specyfika pracy dydaktycznej w grupach różnowiekowych oraz praca tematyczna z dziećmi 2. Podstawy logopedii i logorytmikii. Moduł B – szkolenie dla nauczycielek – pogłębienie wiedzy merytorycznej, podniesienie ich kompetencji w zakresie pracy w grupach różnowiekowych i animowania aktywności środowiska lokalnego. Moduł B – szkolenie dla nauczycielek – pogłębienie wiedzy merytorycznej, podniesienie ich kompetencji w zakresie pracy w grupach różnowiekowych i animowania aktywności środowiska lokalnego. 1. Program pracy ośrodka przedszkolnego 1. Program pracy ośrodka przedszkolnego 2. Organizacje pozarządowe i ich rola w rozwiązywaniu problemu społeczności lokalnej 2. Organizacje pozarządowe i ich rola w rozwiązywaniu problemu społeczności lokalnej 3. Ośrodek przedszkolny jako centrum aktywności społeczności lokalne 3. Ośrodek przedszkolny jako centrum aktywności społeczności lokalne Moduł C – warsztaty psychologiczne i szkolenie w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych dzieci przedszkolnych i rozwijaniu aktywności obywatelskiej (2 edycje) Moduł C – warsztaty psychologiczne i szkolenie w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych dzieci przedszkolnych i rozwijaniu aktywności obywatelskiej (2 edycje) Konferencja na temat Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci wiejskich w zakresie wychowania przedszkolnego – szanse i zagrożenia. Co dalej z Akcją Przedszkolak? z udziałem przedstawicieli MEN. Konferencja na temat Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci wiejskich w zakresie wychowania przedszkolnego – szanse i zagrożenia. Co dalej z Akcją Przedszkolak? z udziałem przedstawicieli MEN.

23 Monitoring, ewaluacja, rozliczenie projektu - opracowano narzędzia monitorowania realizacji projektu (ankiety, wzory sprawozdań) - opracowano narzędzia monitorowania realizacji projektu (ankiety, wzory sprawozdań) - monitoring realizacji projektu: analiza SWOT, analiza dokumentacji (sprawozdań, kart pracy, dzienników, kart obserwacji dzieci, list obecności), - monitoring realizacji projektu: analiza SWOT, analiza dokumentacji (sprawozdań, kart pracy, dzienników, kart obserwacji dzieci, list obecności), - analiza skuteczności wsparcia na podstawie ankiet (rodzice, nauczyciele) i obserwacji dzieci - analiza skuteczności wsparcia na podstawie ankiet (rodzice, nauczyciele) i obserwacji dzieci - zakres merytoryczny i organizacyjny poddany został kontroli podczas hospitacji zespołów złożonych z ekspertów merytorycznych oraz pracowników administracyjnych w każdym ośrodku, za pomocą opracowanych w tym celu arkuszy kontroli organizacyjnej i merytorycznej. - zakres merytoryczny i organizacyjny poddany został kontroli podczas hospitacji zespołów złożonych z ekspertów merytorycznych oraz pracowników administracyjnych w każdym ośrodku, za pomocą opracowanych w tym celu arkuszy kontroli organizacyjnej i merytorycznej. - zarządzanie projektem opierało się na spotkaniach zespołu projektowego oraz za pośrednictwem kontaktu mailowego - zarządzanie projektem opierało się na spotkaniach zespołu projektowego oraz za pośrednictwem kontaktu mailowego - kadra dydaktyczna oraz zespół projektowy zebrały informacje (karty obserwacji dzieci, wyniki kontroli merytorycznej i organizacyjnej), dokonały oceny i podsumowania niezbędnych do skonstruowania raportu końcowego z realizacji działań, - kadra dydaktyczna oraz zespół projektowy zebrały informacje (karty obserwacji dzieci, wyniki kontroli merytorycznej i organizacyjnej), dokonały oceny i podsumowania niezbędnych do skonstruowania raportu końcowego z realizacji działań, - na bieżąco prowadzona była księgowość projektu, na specjalnie wyodrębnionym rachunku - na bieżąco prowadzona była księgowość projektu, na specjalnie wyodrębnionym rachunku

24 Działania dodane Udział w pracach związanych ze zmianami ustawowymi w zakresie edukacji przedszkolnej oraz film z realizacji projektu Udział w pracach związanych ze zmianami ustawowymi w zakresie edukacji przedszkolnej oraz film z realizacji projektu

25 Rezultaty projektu Rezultaty twarde: - utworzenie 30 alternatywnych ośrodków edukacji przedszkolnej, do których uczęszczało 450 dzieci w wieku 3-5 lat - utworzenie 30 alternatywnych ośrodków edukacji przedszkolnej, do których uczęszczało 450 dzieci w wieku 3-5 lat - utworzenie portalu internetowego - utworzenie portalu internetowego - przeszkolenie 60 osób z zakresu administrowania ośrodkami - przeszkolenie 60 osób z zakresu administrowania ośrodkami - przeszkolenie 30 nauczycielek w zakresie metodycznych aspektów funkcjonowania ośrodków przedszkolnych - przeszkolenie 30 nauczycielek w zakresie metodycznych aspektów funkcjonowania ośrodków przedszkolnych - zatrudnienie 39 nauczycielek - zatrudnienie 39 nauczycielek - przeprowadzono badania kompetencji 450 dzieci wg arkusza badawczego, - przeprowadzono badania kompetencji 450 dzieci wg arkusza badawczego, - opracowano raport merytoryczny, oceniający jakość funkcjonowania ośrodków - opracowano raport merytoryczny, oceniający jakość funkcjonowania ośrodków Projekt uzyskał pozytywne opinie od gmin, nauczycielek i rodziców. Projekt uzyskał pozytywne opinie od gmin, nauczycielek i rodziców. - 17 gmin zadeklarowało dalszą współpracę w zakresie kontynuacji działalności ośrodków - 17 gmin zadeklarowało dalszą współpracę w zakresie kontynuacji działalności ośrodków - 5 gmin wystąpiło do DUK o utworzenie nowych ośrodków - 5 gmin wystąpiło do DUK o utworzenie nowych ośrodków - DUK we współpracy z gminami złożyła aplikacje do POKL na realizację zadań z zakresu edukacji przedszkolnej w województwie warmińsko- mazurskim. - DUK we współpracy z gminami złożyła aplikacje do POKL na realizację zadań z zakresu edukacji przedszkolnej w województwie warmińsko- mazurskim.

26 Rezultaty projektu Rezultaty miękkie: - wzrost kompetencji dzieci uczęszczających do ośrodków w zakresie rozwoju, wyuczenia nowych umiejętności i nawyków. - wzrost kompetencji dzieci uczęszczających do ośrodków w zakresie rozwoju, wyuczenia nowych umiejętności i nawyków. - zwiększenie zakresu wiedzy na temat potrzeb edukacyjnych małych dzieci w społeczności lokalnej - wzrost motywacja rodziców do udziału w procesie rozwojowym ich dzieci, a także umiejętności pracy z dziećmi (angażowanie rodziców w pracę ośrodków), - zwiększenie zakresu wiedzy na temat potrzeb edukacyjnych małych dzieci w społeczności lokalnej - wzrost motywacja rodziców do udziału w procesie rozwojowym ich dzieci, a także umiejętności pracy z dziećmi (angażowanie rodziców w pracę ośrodków), -zaktywizowanie lokalnych organizacji pozarządowych i lokalnych środowisk edukacyjnych, -zaktywizowanie lokalnych organizacji pozarządowych i lokalnych środowisk edukacyjnych, - upowszechnianie nowoczesnych technik IT (portal internetowy, możliwość korzystania z internetu w ośrodkach przedszkolnych) - upowszechnianie nowoczesnych technik IT (portal internetowy, możliwość korzystania z internetu w ośrodkach przedszkolnych) - podniesienie świadomości społeczności lokalnej na temat edukacji przedszkolnej - podniesienie świadomości społeczności lokalnej na temat edukacji przedszkolnej

27 Sposoby promocji projektu - www.akcjaprzedszkolak.org i portal www.ngo.pl oraz strony internetowe gmin - www.akcjaprzedszkolak.org i portal www.ngo.pl oraz strony internetowe gminwww.akcjaprzedszkolak.orgwww.ngo.plwww.akcjaprzedszkolak.orgwww.ngo.pl - materiały edukacyjne i promocyjne na konferencji otwierającej - materiały edukacyjne i promocyjne na konferencji otwierającej - udział w programie regionalnej telewizji, artykuły w lokalnej prasie. - udział w programie regionalnej telewizji, artykuły w lokalnej prasie. - plakaty i ulotki promujące projekt i zakupione zostały także koszulki z logo projektu, - plakaty i ulotki promujące projekt i zakupione zostały także koszulki z logo projektu, - oznaczenie ośrodków tablicami informacyjnymi, - oznaczenie ośrodków tablicami informacyjnymi, -przedstawienie projektu na VII Konwencji Ruchu przeciw Bezradności Społecznej zorganizowanej przez Rzecznika Praw Obywatelskich. -przedstawienie projektu na VII Konwencji Ruchu przeciw Bezradności Społecznej zorganizowanej przez Rzecznika Praw Obywatelskich.

28 Upowszechnienie i kontynuacja Demokratyczna Unia Kobiet przygotowała aplikację na konkurs ogłoszony w ramach POKL – działanie 9.1 w województwie warmińsko-mazurskim. Demokratyczna Unia Kobiet przygotowała aplikację na konkurs ogłoszony w ramach POKL – działanie 9.1 w województwie warmińsko-mazurskim. Projekt uzyskał pierwsze miejsce na liście rankingowej przewidzianych do dofinansowania. Projekt uzyskał pierwsze miejsce na liście rankingowej przewidzianych do dofinansowania. Zgodnie z jego założeniami istnieje realna możliwość kontynuacji działalności. Zgodnie z jego założeniami istnieje realna możliwość kontynuacji działalności.

29 Dziękuję za uwagę Dziękuję za uwagę Renata Berent-Mieszczanowicz Renata Berent-Mieszczanowicz


Pobierz ppt "AKCJA PRZEDSZKOLAK Projekt realizowany przez Demokratyczną Unię Kobiet Krajową Radę Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google