Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przedsiębiorczość akademicka – od pomysłu do realizacji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przedsiębiorczość akademicka – od pomysłu do realizacji"— Zapis prezentacji:

1 Przedsiębiorczość akademicka – od pomysłu do realizacji
Jerzy Kosanowski ECRD – Biuro Doradztwa Gospodarczego i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Sandomierzu

2 Podstawowe definicje Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy „Prawo działalności gospodarczej” jest osoba fizyczna, wspólnicy spółki cywilnej, osoba prawna, nie mająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego (jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna), która zawodowo, we własnym imieniu podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą

3 Działalność gospodarcza „działalność zarobkowa, wytwórcza, handlowa, budowlana, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznanie i eksploatacja zasobów naturalnych, wykonywane w sposób zorganizowany i ciągły”

4 Rzemiosłem jest zawodowe wykonywanie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną, wspólników spółki cywilnej osób fizycznych, z udziałem kwalifikowanej pracy własnej, w imieniu własnym tej osoby i na jej rachunek, przy zatrudnieniu do 50 pracowników

5 Akty prawne dotyczące działalności gospodarczej
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z dnia 6 sierpnia 2004 r.) Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. Dz.U.Nr.94, poz. 1037 Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle. Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 979 Instytucja spółki cywilnej jest regulowana przepisami zawartymi w art kodeksu cywilnego. Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.)

6 Przedsiębiorczość a przedsiębiorczość akademicka
Istotę przedsiębiorczości stanowi zespół określonych cech ludzi/organizacji, z których najważniejsze to kreatywność, wrażliwość na zmiany, innowacyjność, gotowość do ponoszenia ryzyka i odpowiedzialności. Przedsiębiorczość akademicka obejmuje różne formy podejmowania działalności gospodarczej przez przedstawicieli środowiska akademickiego (studentów, doktorantów, absolwentów i pracowników naukowych) oraz jego najbliższego otoczenia, rozwijane głównie w obszarze nowych technologii.

7 Przejawy angażowania środowiska akademickiego w rozwój przedsiębiorczości
Kreowanie przez uczelnie postaw przedsiębiorczych Nauczanie przedsiębiorczości Komercjalizacja wyników badań Tworzenie firm odpryskowych „spin – off” Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości jako podmioty prawne - działalność podlegająca rejestracji jako pion inkubatora - w ramach inkubatorów Fundacji Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości

8 Firmy typu spin-off Jest to nowe przedsiębiorstwo, które powstało w drodze usamodzielnienia się pracownika/ów przedsiębiorstwa macierzystego lub innej organizacji (np. laboratorium badawczego, szkoły wyższej), wykorzystującego/ych w tym celu intelektualne zasoby organizacji macierzystej. Powstanie firmy poprzez usamodzielnienie się pracowników instytucji badawczych czy personelu technicznego dużych firm przemysłowych, związane jest często z komercyjnym wykorzystaniem technologii, wiedzy technicznej i umiejętności nabytych w organizacji macierzystej. Proces ten w znacznej mierze przyczynia się do upowszechnienia się (dyfuzji) nowych technologii w gospodarce. w niektórych przypadkach przełomowe odkrycie w pojedynczej organizacji naukowo-badawczej może powodować powstanie dużej grupy nowych firm spin-off.

9 Przykłady firm spin-off
BioCentrum sp. z o.o Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ Profil firmy: Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie przeciwciał monoklonalnych, czynników wirulencji bakterii jako potencjalnych celów terapeutycznych oraz peptydów antybakteryjnych jako możliwych antybiotyków. Biospekt Badania i Edukacja Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UJ Profil firmy: Analityka chemiczna (oznaczanie stężeń pierwiastków) Doradztwo dla oczyszczalni ścieków (oznaczenia mikrobiologiczne, szkolenia) Ekspertyzy i analizy mikologiczne (analizy zagrzybienia powietrza i budynków) Waloryzacja przyrodnicza terenu (w oparciu o mapowanie GIS) Prace badawczo-rozwojowe z dziedziny life-science laureat projektu "Zostań Skutecznym Przedsiębiorcą"

10 Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości
firma GOLDEN LAB  (AIP przy Uniwersytecie Szczecińskim) firma ELDIMAR  (AIP przy Uniwersytecie Szczecińskim) firma PA – RA  (AIP przy Uniwersytecie Szczecińskim ) firma WSZCZECINIE.PL  (AIP przy Uniwersytecie Szczecińskim) firma ANC Technologies  (AIP przy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie) firma Golfer (AIP przy Uniwersytecie Warszawskim) firma RoboNet  (AIP przy Uniwersytecie Gdańskim ) firma Kollectiv Kreativ  (AIP przy Wyższej Szkole Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu) Agencja Reklamowa Grafic  (AIP przy Wyższej Szkole Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu) firma ComRaid  (AIP przy Wyższej Szkole Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu) firma INSPIRACJE  (AIP przy Wyższej Szkole Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu)

11 Dlaczego przedsiębiorczość?
Istota gospodarki wolnorynkowej Znaczenie wiedzy i umiejętności w gospodarce wolnorynkowej Ryzyko jako podstawowy element gospodarki wolnorynkowej

12 Polityka UE wobec MŚP Cel strategiczny Unii Europejskiej -
stworzenie opartej na wiedzy, najbardziej konkurencyjnej i dynamicznej gospodarki na świecie. Europejska Karta Małych Przedsiębiorstw kształcenie i szkolenie w zakresie przedsiębiorczości; zmniejszone koszty i łatwiejsze rozpoczęcie działalności; sprawniejsze ustawodawstwo i lepsze przepisy; dostępność szkoleń; szersza działalność wychodząca poza jednolity rynek; kwestie opodatkowania i finansów; zwiększenie możliwości technologicznych małych przedsiębiorstw; rozwijanie silniejszej i skuteczniejszej reprezentacji interesów małych przedsiębiorstw na szczeblu Unii Europejskiej i poszczególnych państw.

13 Dostępność środków finansowych UE na rozwój przedsiębiorczości
na szkolenia, na usługi informacyjno-doradcze, w ramach programów podnoszenia jakości, na uzyskanie certyfikatów specyficznych systemów jakości, na rozwój firmy, na przygotowanie do uczestnictwa w rynku kapitałowym, dotacje na powiększenie kapitału funduszy pożyczkowych lub funduszy poręczeniowych dla małych i średnich przedsiębiorców, prowadzonych przez podmioty działające na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, dotacje na inicjatywę wspierającą rozwój przedsiębiorczości, na przygotowanie do działań na rynkach europejskich, na wprowadzenie do eksportu i promocję eksportu, na zakup urządzeń i maszyn oraz środków transportu, na organizację działalności turystycznej i agroturystycznej, na termomodernizację obiektów służących do działalności firmy, na podniesienie konkurencyjności miasta, gminy lub regionu, na poprawę środowiska naturalnego, na tworzenie nowych miejsc pracy na wsparcie lokalnego rozwoju.

14 To model, do którego będziemy zmierzać w Polsce.
W wielu krajach dominujący obszar działalności gospodarczej zajmują usługi. W Polsce ten sektor dopiero zaczyna się rozwijać. W Unii Europejskiej na 100 zatrudnionych pracowników ogółem: 8 zatrudnionych jest w rolnictwie, 33 w przemyśle 59 w sferze usług. Ponadto sektor usług wytwarza w tych krajach % produktu narodowego. To model, do którego będziemy zmierzać w Polsce.

15 Warsztat własnej osobowości
Cechy ludzi, którzy odnoszą sukces: wiedzą, czego chcą wierzą, że swój cel osiągną i potrafią sobie ten cel jasno wyobrazić działają energicznie, aby realizować swoje zamierzenia

16 Co pomaga w osiąganiu celów?
wiara w siebie, akceptacja siebie, szacunek do siebie i innych nowatorski styl życia, życie z fantazją odpowiedzialność za swoje czyny, uczucia i słowa działania z wizją końca, ustanawianie realnych celów, przewidywanie skutków swoich działań umiejętność głębokiego komunikowania się z ludźmi, praca nad swoimi postawami i postrzeganiem pozytywne myślenie, harmonia wewnętrzna wytrwałość, samodyscyplina, asertywność umiejętność radzenia sobie ze stresem

17 „Nigdy nie graj w cudzą grę, graj we własną”
Swoje plany zacznij od zamierzeń ogólnych i długofalowych. Odległe cele rozbij na mniejsze cele cząstkowe i określ ich czas realizacji. Im bliższe są Twoje cele, tym bardziej szczegółowo powinieneś je zaplanować. Im precyzyjniejszy plan, tym większa szansa jego realizacji. Realizację zacznij od najbliższych planów. Przeanalizuj, jakie przeszkody mogą pojawić się w trakcie realizacji planów i jak sobie z nimi poradzisz. Zastanów się, jakie korzyści odniesiesz z realizacji planów. Wyobrażaj je sobie często. To dobry sposób na motywowanie siebie. Planuj na piśmie – konkretyzacja i precyzja da Ci możliwość lepszego rozeznania się w planach, pozwoli też lepiej kontrolować Twoje życie. Unikaj odwlekania

18 Co wiesz o sobie ? Wartości Co jest dla mnie najważniejsze?
Jakimi zasadami kieruję się w życiu? Z czego nie mógłbym/mogłabym zrezygnować, a z czego tak? Umiejętności Jakie umiejętności posiadam? Jak pracuję w zespole? Czy umiem rozwiązywać problemy? Czy komunikuję się efektywnie z moimi znajomymi? Czy mam zdolności przywódcze? Czy jestem twórczy i pomysłowy?

19 Zainteresowania Jakie są moje zainteresowania i ulubione zajęcia? Dlaczego mnie pasjonują? Jakie sytuacje i zadania motywują mnie do działania? W jakim środowisku, w jakim towarzystwie czuję się najlepiej? W jakim zawodzie chcę pracować? Co daje mi największą satysfakcję?

20 Jakie są moje zalety? W czym jestem najlepszy(a)? Jakie talenty i umiejętności dostrzegają we mnie inni? Jakie są moje słabe strony? Czego najbardziej nie lubię robić? Jakie zajęcia są dla mnie trudne? Za co najczęściej jestem krytykowany/ dlaczego?

21 Zasoby do podjęcia działalności
Grunty – ich areał, prawo własności, położenie, przydatność rolnicza, dostępność do szlaków komunikacyjnych, możliwość wykorzystania zgodnie z planami zagospodarowania przestrzennego terenu, itd. Budynki – rodzaj budynków, stan techniczny, możliwość wykorzystania, przebudowy i adaptacji, spełnienie przez nich wymogów określonych przepisami budowlanymi, sanitarnymi, ppoż. itp. Infrastruktura techniczna – wyposażenie w energię elektryczną, wodę, gaz, kanalizację, utwardzenie terenu i inne. Urządzenia i maszyny – jakie posiadam maszyny i urządzenia techniczne, które mogłyby być wykorzystane w działalności gospodarczej? Środki transportu – czy posiadam samochód osobowy, ciężarowy, a może jakiś specjalistyczny pojazd. W jakim są stanie technicznym, czy nadają się tylko do wykorzystania lokalnego, czy mogą poruszać się na dalsze odległości, czy odpowiadają wymogom do wyjazdu za granicę itd. ? Środki finansowe – jakimi zasobami pieniężnymi dysponuję, w kieszeni, w banku, w papierach wartościowych. Czy mam do spłacenia jakieś długi, ewentualnie czy ktoś jest mi winien pieniądze. Czy mam możliwość zaciągnięcia kredytu lub uzyskania pomocy z innych źródeł? Zasoby niematerialne – kontakty, doświadczenia, możliwość pomocy rodzinnej, koledzy, jak również położenie, środowisko naturalne, odległość od miast, szlaków komunikacyjnych, granicy innych regionów, itp.

22 Źródła informacji o pomysłach na biznes

23 Ustalam pomysł na biznes
wprowadzam całkowicie nowy produkt, którego jeszcze nikt nie produkował lub usługę, której jeszcze nikt nie wykonywał, zrobię coś lepiej, ulepszę istniejący produkt, lepiej wykonam dotychczas świadczone usługi, wykorzystam lukę na rynku - ilościową, jakościową, asortymentową, skopiuję pomysł, który sprawdził się na innym terenie, w innym środowisku.

24 Ryzyko w działalnośći na własny rachunek
Tworząc nową firmę zakładamy jej sukces — inaczej nie miałoby to sensu. Musimy jednak przewidzieć, że nie wszystko musi się udać. Należy zatem ocenić poziom ryzyka i przygotować plany alternatywne

25 Wybór lokalizacji wybierać miejsce przy dużym natężeniu ruchu ludności, przy traktach pieszych lub zmotoryzowanych, na lokalizację firmy wybierać miejsca koncentracji ludności, w sąsiedztwie podobnych branżowo firm współpracujących lub konkurencyjnych, w miejscach masowo odwiedzanych przez ludzi, unikać osamotnienia w lokalizacji, wybierać na siedzibę firmy lub jej placówki miejsca gospodarcze z łatwym dojazdem i pełną infrastrukturą techniczną

26 Podstawowe zagrożenia dla nowych firm
ograniczony popyt na danym obszarze, gąszcz przepisów, utrudnienia biurokratyczne, wysoki koszt kredytu, silna, zorganizowana konkurencja, brak rezerw kapitałowych, trudności w uzyskaniu kredytu, niesolidni lub niewypłacalni odbiorcy.

27 Pokonywanie trudności
przynajmniej w zakresie ogólnym znajomość przepisów prawnych, rozumienie zasad funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz podstaw ekonomi, finansów, rachunkowości i zarządzania, przygotowanie merytoryczne w dziedzinie związanej z prowadzoną działalnością, umiejętność podejmowania decyzji i zdolności organizatorskie, wytrwałość.

28 Plusy i minusy pracy na własny rachunek

29 Formy prawne do prowadzenia działalności gospodarczej
Przed dokonaniem wyboru formy prawnej powinieneś odpowiedzieć sobie na kilka pytań: Czy chcesz być jedynym właścicielem firmy, czy będziesz miał wspólników? Jak będą podzielone uprawnienia, ryzyko i zyski między wspólników? Jaka jest odpowiedzialność właściciela za zobowiązania przedsiębiorstwa przy poszczególnych formach działalności? Która z form będzie najkorzystniejsza z punktu widzenia rozliczeń podatkowych? Która z nich będzie najprostsza i najtańsza do założenia i utrzymania lub najwygodniejsza dla ciebie? Jak planujesz prowadzić system ewidencji księgowej?

30

31 OSOBA FIZYCZNA Indywidualna działalność gospodarcza
czyli prowadzisz własny interes samodzielnie. Nie tworzysz zatem żadnej zorganizowanej struktury. Jesteś całkowicie samodzielny i samorządny

32 Zalety Prosty podział praw i obowiązków Nikt tobą nie zarządza, nikt nie narzuca ci czasu pracy, wszystkie decyzje podejmujesz sam. Elastyczne zarządzanie Duża organizacja to z reguły sztywne struktury i duży wprowadzanych zmian. Kierując samodzielnie swoją małą firmą niemal z dnia na dzień możesz wprowadzać nowe pomysły. Prosto i tanio można rozpocząć działalność Wpis do ewidencji działalności gospodarczej osób fizycznych kosztuje obecnie, w zależności od gminy, najwyżej kilkadziesiąt złotych. Proste zasady księgowości W przypadku działalności indywidualnej dominuje nieskomplikowana podatkowa księga przychodów i rozchodów Wady Pełna odpowiedzialność majątkiem przedsiębiorcy za zobowiązania firmy Zdarzają się sytuacje, kiedy nie wszystko w biznesie układa się dobrze. Kiedy twoja firma będzie mieć długi, których nie uda się spłacić z jej działalności, będziesz musiał je pokryć z własnej kieszeni

33 Spółka cywilna – jeśli nie zamierzasz działać samodzielnie, ale z kimś, najprostszym rozwiązaniem jest założenie spółki cywilnej w oparciu o Kodeks cywilny

34 Zalety Łatwo założyć i łatwo prowadzić Umowa spółki cywilnej nie wymaga nawet formy pisemnej W prosty sposób można zrealizować coś razem z innymi Często spółkę cywilną zakładają przyjaciele lub rodzeństwo, czyli osoby które mają do siebie duże zaufanie i dobrze czują się ze sobą. Wszyscy pracują po równo W spółce cywilnej każdy wspólnik ma prawo i obowiązek prowadzić jej sprawy. Czyli za spółkę odpowiadają wszyscy równo. Niskie koszty rozpoczęcia i prowadzenia działalności, proste zasady księgowości, Wady Pełna i solidarna odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki czyli jeden za wszystkich, wszyscy za jednego Niemożność działania w większym rozmiarze, prowadzenia niektórych typów przedsiębiorstw, Skala działalności spółki cywilnej jest ograniczona do przychodów nie większych niż EURO

35 SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO
Spółka jawna – już nie jesteście osobami fizycznymi związanymi umową, ale tworzycie całkiem nowy samodzielny organizm, który ma swoją nazwę

36 Zalety Łatwo założyć i łatwo prowadzić. Umowa spółki wymaga już formy pisemnej, ale nie trzeba sporządzać aktu notarialnego. Posiadanie firmy. Nazwa spółki jawnej w myśl prawa to tzw.” firma”, która podlega ochronie mocniejszej niż nazwy spółki cywilnej i nazwy działalności osoby fizycznej, które firmami nie są. W prosty sposób można zrealizować coś razem z innymi. Wszyscy pracują równo. Czyli podobnie jak w spółce cywilnej. Możliwość korzystania z prostszych, zryczałtowanych form opodatkowania Wspólnik spółki jawnej rozlicza się z fiskusem PIT-em, w odniesieniu do podatku VAT, jak w przypadku spółek cywilnych podatnikiem jest sama spółka. Możliwość prowadzenia przedsiębiorstwa w wymiarze większym niż przewidziany dla spółki cywilnej Wady Pełna, solidarna choć subsydiarna odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki Podobnie jak wspólnicy spółek cywilnych, tak i jawnych odpowiadają w pełni swoim majątkiem za zobowiązania ich przedsiębiorstwa.. Koszty założenia spółki: podatek od umowy spółki, wpis do rejestru przedsiębiorstw i jego ogłoszenie Wymóg prowadzenia pełnej księgowości, czyli trudniejsza forma księgowania niż księga przychodów i rozchodów Trudność prowadzenia niektórych typów przedsiębiorstw, które wymagają innej formy prowadzenia działalności gospodarczej.

37 Spółka partnerska – to spółka dla wybranych. Mogą ją bowiem założyć tylko osoby wykonujące wolny zawód. Czyli zawód: adwokata, aptekarza, architekta, biegłego rewidenta, brokera ubezpieczeniowego, doradcy podatkowego, księgowego, lekarza

38 Zalety Możliwość ograniczenia odpowiedzialności każdego wspólnika jedynie do jego własnych działań Posiadanie firmy. Nazwa spółki partnerskiej w myśl prawa to firma, która podlega silnej ochronie. Możliwość złączenia pomysłów i kapitału wielu osób. Razem zawsze łatwiej działać, tym bardziej kiedy odpowiada się tylko za siebie. Możliwość korzystania z prostszych, zryczałtowanych form opodatkowania. Partnerzy rozliczają się z fiskusem PIT-em. W odniesieniu do podatku VAT podatnikiem jest spółka. Możliwość prowadzenia przedsiębiorstwa w wymiarze większym niż przewidziany dla spółki cywilnej Wady Założyć taka spółkę mogą tylko osoby wykonujące wolny zawód Koszty założenia spółki: akt notarialny, wpisu do rejestru handlowego i jego ogłoszenie Wymóg prowadzenia pełnej księgowości

39 Spółka komandytowa – ta spółka wymaga co najmniej dwóch wspólników komandytariusza i komplementariusza. Każdy z nich będzie ponosił inną odpowiedzialność za zobowiązania spółki.

40 Zalety Możliwość ograniczenia odpowiedzialności niektórych wspólników. Wspólnicy pełniący rolę komandytariusze odpowiadają za zobowiązania spółki jedynie do wysokości sumy komandytowej. Posiadanie firmy. Nazwa spółki komandytowej w myśl prawa to firma, która podlega silnej ochronie. Połączenie pracy jednego wspólnika z kapitałem drugiego. Komandytariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki powyżej sumy komandytowej i mają znacznie mniejszy wpływ na działalność firmy niż komplementariusze. Możliwość korzystania z prostszych, zryczałtowanych form opodatkowania Możliwość prowadzenia przedsiębiorstwa w większym wymiarze Skala działalności spółki komandytowej nie jest ograniczona "ilościowo". Wady Pełna, solidarna choć subsydiarna odpowiedzialność niektórych wspólników za zobowiązania spółki Koszty aktu notarialnego, wpisu do rejestru handlowego i jego ogłoszenia Wymóg prowadzenia pełnej księgowości Trudność prowadzenia niektórych typów przedsiębiorstw. Odmienność praw i obowiązków komplementariuszy oraz komandytariuszy

41 Spółka komandytowo-akcyjna
– w tej spółce występuje komplementariusz jak w spółce komandytowej, a komandytariusz przekształca się w akcjonariusza.

42 Zalety Możliwość emitowania akcji i pozyskania tą drogą kapitału Możliwość ograniczenia odpowiedzialności niektórych wspólników Posiadanie firmy Połączenie kapitału jednych wspólników i pracy innych Możliwość korzystania z prostszych, zryczałtowanych form opodatkowania Możliwość prowadzenia przedsiębiorstwa w większym wymiarze Wady Pełna, solidarna choć subsydiarna odpowiedzialność niektórych wspólników za zobowiązania spółki Wysoki kapitał zakładowy. Do założenia spółki wymagany jest kapitał zakładowy w wysokości min zł. Koszty założenia spółki: akt notarialny, wpis do rejestru handlowego i jego ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Wymóg prowadzenia pełnej księgowości

43 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
– spółka kapitałowa. Ma zastosowanie do prowadzenia przedsiębiorstwa o dużym rozmiarze. W tej spółce żaden ze wspólników nie ponosi odpowiedzialności osobistej.

44 Zalety Ograniczona odpowiedzialność wspólników Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością odpowiadają za zobowiązania spółki do wartości ich udziałów. Spółka posiada osobowość prawną. Możliwość zaangażowania znacznego kapitału i prowadzenia przedsiębiorstw o dużych rozmiarach. Wady Koszty założenia spółki: akt notarialny, wpisu do rejestru handlowego i jego ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Wysoki kapitał zakładowy i wysoka wartość udziału. Wymaga kapitału zakładowego w wysokości min zł, a jej udział musi mieć wartość nie mniejszą niż 500 zł. Duża odpowiedzialność zarządu. Wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki, ale odpowiedzialność członków zarządu może być duża. Wymóg prowadzenia pełnej księgowości i badania sprawozdań Niemożność prowadzenia niektórych typów przedsiębiorstw, podwójne opodatkowanie dochodów - spółka jako osoba prawna rozlicza się CIT-em

45 Spółka akcyjna – to spółka, która może obejmować bardzo dużą liczbę wspólników, którzy za swoje wkłady obejmują akcje

46 Zalety Ograniczona odpowiedzialność. Akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki. Osobowość prawna. W myśl prawa to spółka akcyjna jest podmiotem prawa a nie tylko jej wspólnicy tak jak to jest w przypadku spółek osobowych. Status papieru wartościowego przyznany akcji. Akcje są papierami wartościowymi, same w sobie inkorporują określone prawa i mogą podlegać obrotowi na giełdach. Możliwość zaangażowania znacznego kapitału. Można nie tylko w łatwy sposób zebrać kapitał zakładowy, ale także go podwyższyć w drodze nowych emisji akcji. Możliwość prowadzenia znacznych przedsiębiorstw. Prawie wszystkie rodzaje przedsiębiorstw można prowadzić w tej formie prawnej. Wady Koszty założenia – czyli aktu notarialnego, wpisu do rejestru handlowego i jego ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Proces rejestracji jest trudny i czasochłonny. Wysoki kapitał zakładowy.Spółka akcyjna wymaga kapitału zakładowego na poziomie przynajmniej zł. Wymóg prowadzenia pełnej księgowości i badania sprawozdań Konieczność zatrudniania specjalistycznej obsługi prawnej, finansowej i zarządczej Podwójne opodatkowanie dochodów. Spółka jako osoba prawna rozlicza się CIT- em.

47 Zasady postępowania przy zakładaniu firmy

48 Zawiadomienie innych urzędów i instytucji
Państwowa Inspekcja Pracy – gdy firma zatrudnia pracowników lub szkoli uczniów, prowadzi działalność produkcyjną, tworzy stanowiska o szczególnych wymaganiach bhp, np. stanowiska dla osób niepełnosprawnych. Masz na to 14 dni. Państwowa Inspekcja Sanitarna – gdy firma prowadzi działalność wymagającą nadzoru sanitarnego, higienicznego i epidemiologicznego, np. produkcja żywności, sklepy spożywcze, placówki gastronomiczne, obiekty wypoczynkowe, piekarnie, zakłady fryzjerskie itp. Państwowa Inspekcja Handlowa – dotyczy placówek handlowych i gastronomicznych. Państwowa Straż Pożarna – gdy świadczysz usługi dla ludności lub prowadzisz produkcję, powinieneś uzgodnić czy twój obiekt spełnia wymogi ochrony przeciwpożarowej. Zakład Energetyczny – musi wyrazić zgodę na przydzielenie odpowiedniej wielkości mocy potrzebnej do twojej działalności. Inspektorat Ochrony Środowiska – jeśli prowadzisz działalność mającą wpływ na stan środowiska naturalnego. Urząd Gminy/Miasta – należy zgłosić pomieszczenia lub nieruchomości które wykorzystujesz do celów działalności gospodarczej, a także środki transportu za które zobowiązany jesteś zapłacić podatek drogowy. Inne działania – w zależności od prowadzonej działalności, np. firmy ubezpieczeniowe,

49 Planuję pomysł na biznes
PLAN - czyli program organizacyjny sprowadzający się do podejmowania decyzji dzisiaj dla uzyskania oczekiwanych skutków w przyszłości, takich jak zwiększenie efektywności, skuteczności, jakości działania, itp.

50 Istota planowania TU JESTEŚ droga do celu CEL

51 Rodzaje planów Strategiczne (co robić?) (robić rzeczy właściwe, tj. takie, które chce rynek i które potrafi robić Twoja firma. Rozeznaj rodzaj popytu) Taktyczne (jak robić?) (robić rzeczy właściwie tak, aby produkt się sprzedał przynosząc zyski firmie. Rozeznaj wysokość popytu) Operatywne (szybkie reagowanie) (pokonywanie odchyleń pojawiających się w trakcie realizacji planu operatywnego, reagowanie na nieprzewidziane zdarzenia)

52 Funkcje planowania pozwala wpływać na kształt przyszłości, zamiast oczekiwać co czas przyniesie, pozwala jasno określić cele i kierunki rozwoju przedsiębiorstwa, skupia uwagę na oszczędnym gospodarowaniu zasobami, harmonizuje działalność przedsiębiorstwa, ułatwia orientację w celach przedsiębiorstwa, ich hierarchii i powiązaniach, umożliwia przygotowanie do przetrwania ewentualnych kryzysów przedsiębiorstwa, prezentuje przedsięwzięcie na zewnątrz.

53 Plan działania powinien odpowiadać na następujące pytania
Co chcemy zrobić? (charakterystyka przedsięwzięcia) Jak chcemy to wykonać? (jakimi sposobami/metodami planujemy zrealizować zamierzenie) Czym dysponujemy? (analiza własnych zasobów materialnych, ludzkich i finansowych) Czego nam brakuje? (analiza braków w tych samych obszarach działania) Jak zamierzamy działać na rynku? (opis produktu, rynku, klientów, konkurencji, zaplanowanie działań marketingowych) Analiza ekonomiczno-finansowa przedsięwzięcia (plany finansowe, analiza wykonalności projektu)

54 Proces planowania Ocena sytuacji (analiza SWOT) Określenie celów Ustalanie procedury Ustalanie harmonogramu pracy Przypisywanie odpowiedzialności Sprawdzenie wykonalności planu i kosztów realizacji

55 10 porad przygotowania planu działania
bądź zwięzły przedstaw czynniki sukcesu bądź głównym autorem planu nie ukrywaj elementów ryzyka pisz zrozumiale dla wszystkich nie obiecuj korzyści „na wyrost” nadaj opracowaniu profesjonalną formę zwróć szczególną uwagę na streszczenie spraw aby opracowanie było zwarte i logiczne zasięgnij opinii w sprawie twojego opracowania

56 Biznes plan Biznes plan jest zestawem dokumentów – analiz i programów, w których na podstawie oceny aktualnej sytuacji oraz danych historycznych, zawarta jest projekcja celów firmy i sposobów ich osiągania, przy wszystkich istniejących uwarunkowaniach natury: finansowej, rynkowej, marketingowej, organizacyjnej, kadrowej, technologicznej, itp. Obejmuje działalność bieżącą oraz okres kilku lat w przyszłości.

57 Kiedy opracowujemy biznes plan
przed założeniem nowego przedsiębiorstwa, przed łączeniem przedsiębiorstw, dla wsparcia podania o kredyt, uzyskania zewnętrznych środków na finansowanie swojej działalności lub ryzykownych przedsięwzięć, ustalenie i zdefiniowanie celów, oraz metod ich osiągnięcia, określenie nowej działalności, określenie uzgodnień między partnerami, ocena nowej linii produkcyjnej, duże inwestycje, promocji i ekspansji, zdobywanie nowych rynków.

58 Analiza wewnęrzna + analiza zewnętrzna
= Analiza SWOT Mocne strony Słabe strony Szanse Zagrożenia

59 Interpretacja analizy SWOT
Mocne strony i szanse – to podstawa ustalania celów oraz budowania strategii Słabe strony i zagrożenia – to problemy do pokonywania Mocne strony i zagrożenia – określają czujność na niebezpieczeństwa Szanse i słabe strony – określają ograniczenia do pokonania

60 Czy istnieje standardowy biznes plan?
Plan zależy od twojej specyficznej sytuacji. Na przykład, jeżeli tworzysz plan wyłącznie do użytku wewnętrznego (nie do wysyłania inwestorom lub bankom), nie musisz załączać wszystkich szczegółów tła, które już znasz. Opis zarządu jest bardzo ważny dla inwestorów, podczas gdy historia finansowa jest ważniejsza dla banków. Niech twój plan odpowiada swojemu przeznaczeniu. Normalny plan biznesowy, utworzony zgodnie z radami ekspertów, zawiera standardowy zestaw elementów. Format i szkic planu zmieniają się oczywiście, ale generalnie plan będzie zawierał standardowe składniki takie jak: opisy firmy, produktu lub usługi, rynku, prognoz, zarządzania i analizy finansowe.

61 Typowa struktura biznes planu
Ogólny plan wykonawczy (streszczenie) Charakterystyka firmy Cel i zakres projektu Analiza produktu/usług Analiza rynku Plan marketingowy Organizacja i zarządzanie firmy Analiza finansowa / Plan finansowy Czynniki ryzyka i umiejętności zaradcze Załączniki

62 Marketing MARKETING – to dobrze zorganizowany, technicznie niezawodny i metodycznie trafny system zdobywania klientów na rynku IDEĄ MARKETINGU JEST ZASPOKOJENIE POTRZEB KONSUMENTA !!! KTÓRY DLA FIRMY POWINIEN BYĆ NAJWAŻNIEJSZY. Istotę marketingu opisuje się w literaturze wieloma maksymami. W tym miejscu można przytoczyć trzy następujące: zaspokajaj potrzeby lepiej niż robi to konkurencja, maksymalizuj zysk poprzez maksymalizację zadowolenia nabywców, produkuj to, co możesz sprzedać, a nie usiłuj sprzedawać tego, co chcesz wytwarzać.

63 Potrzeby i pragnienia konsumentów (Piramida Maslowa)
rozrywka przyjemności samorealizacja prestiż osiągnięcia wyróżnienia potrzeby szacunku i poważania miłość czułość przynależność do grupy potrzeby miłości i przynależności dom, schronienie, zdrowie potrzeby bezpieczeństwa przetrwanie, pokarm, woda potrzeby fizjologiczne

64 Potrzeby i pragnienia konsumentów
Proces uświadomienia potrzeb przez konsumentów jest procesem motywacyjnym do działania. Znajomość tych potrzeb przez przedsiębiorcę, sytuuje go ze swoim produktem w odpowiedniej grupie konsumentów. PAMIĘTAJ! Najważniejsza część twojego przedsiębiorstwa to – KONSUMENCI – którzy kupują produkty, aby zaspokoić swoje potrzeby Celem marketingu jest wybranie części konsumentów, którym przedsiębiorstwo będzie służyło – określenie tzw. RYNKU CELOWEGO ABY SŁUŻYĆ KONSUMENTOWI MUSISZ POZNAĆ I ZASPOKOIĆ JEGO POTRZEBY. Przykłady potrzeb konsumenta i przyczyny, dla których ludzie kupują: żeby zaspokoić głód żeby być atrakcyjnym żeby czuć się ważnym żeby polepszyć swoje zdrowie żeby być szczęśliwym żeby być lubianym przez innych żeby żyć wygodnie żeby czuć się wyróżnionym żeby ułatwiać prace dla rozrywki żeby poprawić bezpieczeństwo żeby mieć uczucie, że jest to dobry interes

65 Program marketingowy PM - obejmuje decyzje odnośnie czterech podstawowych elementów marketingu: produktu, ceny, promocji dystrybucji (miejsca) Jest to tzw. marketing mix (4P) - dla oznaczenia zależności tych elementów i podkreślenia ich wzajemnego oddziaływania w grze rynkowej. Definiowanie produktu, który zaspokoi potrzeby konsumenta – PRODUKT Ustalenie ceny, która będzie zadowalała obie strony – CENA Dostarczenie produktu do miejsca, gdzie konsument go kupi – MIEJSCE Informowanie konsumenta o produkcie – PROMOCJA

66

67 Decyzje związane z produktem
decyzje odpowiadające na pytanie: co produkować? decyzje w sprawie wyglądu produktu, czyli jego cechy fizyczne, organoleptyczne, techniczne itp. decyzje odpowiadające na pytanie, jaką będzie miał pozycję na rynku? Innymi słowy - czy będzie to produkt masowy czy indywidualny; a może specjalistyczny, decyzje w sprawie wielkości produkcji, decyzje dotyczące oznakowania produktu, to znaczy czy dać znak fabryczny, czy markę produktowi, czy produkt ma być znaczony znakiem wytwórcy czy dystrybutora, decyzje odpowiadające na pytanie: jak opakować produkt? decyzje odpowiadające na pytanie: jakie usługi i korzyści nabędzie kupujący wraz z produktem?

68

69 Decyzje związane z ceną
Przy ustalaniu polityki cenowej należy: Ustalić stosunek cen mojej firmy do cen stosowanych przez konkurencję. Wyznaczyć cele firmy na rynku (największy zysk, maksymalna sprzedaż, zachowania status quo – stawienie czoła konkurencji) Ustalić metodę wyznaczania cen na konkretne produkty. W praktyce stosuje się następujące metody wyznaczania cen: Koszty plus marża – należy do najpowszechniejszych z metod, w której cenę ustala się jako sumę kosztów nabycia lub wytworzenia towaru plus marża (narzut), liczona jako procent od tych kosztów. Metoda ceny wiodącej – sprzedawca wybiera kilka produktów i wyznacza na nie bardzo niską cenę (poniżej kosztów własnych). Zwykle są to produkty, na które istnieje duży popyt. Obniżona cena obowiązuje przez krótki czas, jednakże przyciąga klientów, którzy kupują przy okazji inne towary. Metoda ceny rynkowej – polega na przyjmowaniu cen stosowanych przez konkurencję. Wymaga to stałej obserwacji rynku. Metoda progu rentowności – wyznacza zrównanie się przychodów z kosztami całkowitymi. Poziom kosztów i liczba sprzedanych jednostek wyznacza poziom cen.

70 Decyzje związane z promocją
Promocja, czyli działania informująco - nakłaniające, które mają się przyczynić do wzrostu popytu na towary (usługi) danej firmy. Promocja polega zatem na manipulowaniu nabywcami tak, aby ich przekonać, że dane dobro jest im niezbędne do zachowania zdrowia, urody, prestiżu, itp., czyli zaspokoi ich potrzeby. Promocja nie jest jak widać informacją o tym, co firma wytwarza i co ma do sprzedania, lecz pokazuje konsumentowi, czego i dlaczego potrzebuje, oraz przekonuje go, że te potrzeby w największym stopniu zaspokaja produkt będący przedmiotem promocji. Należy bowiem pamiętać, że nabywca nie kupuje materialnego wyrobu, lecz wyobrażenie i przekonanie o pożytkach i satysfakcji, jakie zapewnia jego posiadanie.

71

72 Decyzje związane z wyborem kanałów dystrybucji.
Dystrybucja, czyli sposoby doprowadzenia produktu do końcowego nabywcy tak, by dostępność towaru dla konsumenta lub użytkownika była optymalna. Kanały dystrybucji: bezpośrednie – przedsiębiorstwo samodzielnie dociera do finalnych nabywców opierając się na własnych służbach i punktach sprzedaży. pośrednie – producenci docierają do finalnych nabywców za pomocą pośredników handlowych. Uczestnikami systemu dystrybucji mogą być różne rodzaje podmiotów rynkowych: producenci, hurtownicy (handlowcy, agenci i brokerzy, hurtowi specjaliści) detaliści, agenci handlowi, finalni nabywcy, przedsiębiorstwa, itp.

73

74 Zagadnienia finansowe w działalności gospodarczej
Wydatki związane z uruchomieniem działalności wydatki związane z rejestracją firmy, porady prawne i zawodowe, zakup lub remont lokalu, zakup środków transportu, maszyn i urządzeń, początkowy zakup środków do produkcji: surowców, materiałów, towarów, wydatki na reklamę, aby wejść na rynek i uświadomić klientom o swoim istnieniu. Wydatki okresu działalności wydatki związane z użytkowaniem lokalu (czynsz, opłaty za energię, ogrzewanie, wodę, telefon itp.) wynagrodzenia pracowników i pochodne od tych wynagrodzeń (ZUS, Fundusz Pracy, świadczenia socjalne, itp.) składki na ubezpieczenia właściciela i osób z nim współpracujących, wydatki na transport (paliwo, ubezpieczenie samochodu, opłaty za korzystanie z usług obcego transportu) wydatki na materiały biurowe, środki czystości, ubezpieczenia majątkowe, raty i odsetki od kredytu, rezerwy na podatki do urzędu skarbowego i gminy.

75 Źródła pozyskiwania kapitału
pożyczki od rodziny lub znajomych. kredyt w banku na działalność gospodarczą, na zasadach ogólnych lub preferencyjnych (niektóre rodzaje działalności mogą skorzystać z kredytów preferencyjnych) dotacje, pożyczki, kredyty, instytucji wspierających rozwój małej i średniej przedsiębiorczości pomoc ze strony innych przedsiębiorców, kontrahentów, kontrahentów zamian za ich udział w zyskach twojej firmy, skorzystanie z leasingu, który jest formą użytkowania maszyn, urządzeń i środków transportu na określonych zasadach, pożyczka lub pomoc Powiatowego Urzędu Pracy dla osób mających status bezrobotnych, zakup środków do produkcji lub wykonywania usług z odroczonym terminem płatności.

76 Finansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej ze środków UE
Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości do wysokości stanowiącej równowartość 40 tys. zł wsparcie w okresie do 6/do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień wypłacenia dotacji, połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu) Grupu docelowe osoby fizyczne zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej kolejnych 12 miesięcy w ciągu ostatnich dwóch lat kobiety osoby do 25 roku życia osoby niepełnosprawne osoby po 45 roku życia osoby zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko – wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys. mieszkańców zamierzające podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinną i/lub zwierzęcą

77 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego
Działanie 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i srednich przedsiębiorstw Wielkość dotacji: do 50 % kosztów kwalifikowalnych Minimalna : PLN Maksymalna: Mikro – PLN Małe – PLN Średnie – PLN Dostęp Firmy działające dłużej niż 6 m-cy

78 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Działanie 312 – Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Zakres wsparcia usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa; usługi dla ludności; sprzedaż hurtowa i detaliczna; rzemiosło lub rękodzielnictwo; roboty i usługi budowlane oraz instalacyjne; usługi turystyczne oraz związane ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem; usługi transportowe; usługi komunalne; przetwórstwo produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych; magazynowanie lub przechowywanie towarów; wytwarzanie produktów energetycznych z biomasy; rachunkowość, doradztwo lub usługi informatyczne.

79 Beneficjent Wielkość dotacji
Osoba fizyczna lub osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadzi (podejmuje) działalność jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające poniżej 10 osób, i mające obrót nieprzekraczający równowartości w zł 2 mln euro. Wielkość dotacji zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie od 1 do 2 miejsc pracy zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie powyżej 2 i mniej niż 5 miejsc pracy zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 5 miejsc pracy Nie więcej n iż 50 % kosztów kwalifikowalnych projektu Obszar terytorialny - obszarach wiejskie zgodnie z najszerszą definicją, tj. miejscowości należącej do: gminy wiejskiej albo gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, albo gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców

80 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Oś priorytetowa 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia (podniesienie poziomu innowacyjności przedsiębiorstw poprzez stymulowanie wykorzystania nowoczesnych rozwiązań w przedsiębiorstwach) Oś priorytetowa 5. Dyfuzja Innowacji (zapewnienie przedsiębiorcom wysokiej jakości usług i infrastruktury służących wzmocnieniu oraz wykorzystaniu ich potencjału innowacyjnego, a także wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw poprzez rozwój powiązań kooperacyjnych) Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki (stymulowanie rozwoju gospodarki elektronicznej poprzez wspieranie tworzenia nowych, innowacyjnych e-usług, innowacyjnych rozwiązań elektronicznego biznesu oraz zmniejszanie technologicznych, ekonomicznych i mentalnych barier wykorzystywania e-usług w społeczeństwie)

81 Program ERASMUS Od 2007 roku Erasmus jest częścią nowego programu edukacyjnego "Uczenie się przez całe życie" (The Lifelong Learning Programme), przewidzianego na lata W latach uczelnie będą mogły realizować w Erasmusie następujące działania: mobilność studentów w celu odbycia części studiów w uczelni partnerskiej (SM - Student Mobility); mobilność studentów w celu odbycia praktyki w partnerskim przedsiębiorstwie, organizacji, instytucji szkoleniowej lub badawczej w innym kraju uczestniczącym w programie (SP - Student Practical Placements); mobilność nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelni partnerskiej (TSM - Teaching Staff Mobility) mobilność pracowników uczelni w celu udziału w szkoleniu w partnerskiej szkole wyższej lub instytucji nieakademickiej w innym kraju uczestniczącym w programie (OSM - Other Staff Mobility); prowadzenie działań wspomagających organizację wymiany studentów i pracowników (OM - Organisation of Mobility); udział w projektach typu kurs intensywny (IP).

82 Inne źródła Fundusz Pracy (do wysokości 5-krotnego przeciętnego wynagrodzenia) Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe Fundusze Rozwoju Przedsiębiorczości

83 Rozliczenia w działalności gospodarczej
Każda działalność gospodarcza, prowadzona w jakiejkolwiek formie wymaga rozliczeń finansowych z różnymi podmiotami, według zasad określonych w przepisach prawa. Do dokonywania prawidłowych rozliczeń, służy system ewidencji finansowych, nazywany rachunkowością. Rachunkowość, to system ewidencji, przetwarzania, identyfikacji, pomiaru i informacji finansowych o działalności przedsiębiorstwa, niezbędny do podejmowania decyzji, planowania i kontroli. Daje on przejrzysty, wiarygodny obraz rzeczywistości gospodarczej przedsiębiorstwa, jego rentowności, płynności, gospodarności. Sprawozdania i raporty finansowe stanowią podstawę do okresowych rozliczeń z właścicielami, inwestorami, kredytodawcami, z fiskusem, a także są źródłem informacji dla potencjalnych akcjonariuszy, udziałowców czy pracowników.

84 Rozliczenia podatku dochodowego
Wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą bądź otrzymujące przychody z innych źródeł, określonych ustawowo, są zobowiązane do płacenia podatku dochodowego. Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z wyborem formy opodatkowania podatkiem dochodowym. Przy niektórych rodzajach działalności gospodarczej możliwy jest wybór formy opodatkowania, co wiąże się jednocześnie ze sposobem prowadzenia rachunkowości Uproszczone formy ewidencji podatkowych w małych firmach karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach ogólnych, w oparciu o podatkową książkę przychodów i rozchodów.

85

86 Karta podatkowa

87 Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
20 % - z działalności w wolnych zawodach, wykonywanych na rzecz osób fizycznych (lekarz, felczer, pielęgniarka, korepetytor), 17 % - usługi pośrednictwa w sprzedaży pojazdów mechanicznych i ich części, wynajem samochodów osobowych, prowadzenia obiektów noclegowych turystyki, zarządzania nieruchomościami, doradztwa w zakresie sprzętu komputerowego, itd. 8,5 % - z działalności usługowej, z wyłączeniem usług budowlanych i transportowych powyżej 2 ton 5,5 % - z wszelkiej działalności wytwórczej, robót budowlanych, przewozu ładunków pow. 2 t.. 3,0 % - z działalności handlowej, z usług związanych z hodowlą zwierząt, z działalności rybaków morskich i zalewowych w zakresie sprzedaży ryb i innych surowców z własnych połowów.

88 Zasady ogólne Według skali podatkowej
Roczny dochód w 2008 r. niepowodujący obowiązku zapłaty podatku 3089 zł lub od rzeczywistego dochodu wg stawki liniowej 19% W obu wypadkach podatnik zobowiązany jest do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

89 Rozliczenie podatku od towarów i usług (VAT)
Niezależnie od podatku dochodowego, część podmiotów zobowiązana jest do naliczania i odprowadzania do urzędów skarbowych podatku od towarów i usług (VAT). (ang. value added tax). Podatek odprowadzony do urzędu skarbowego oblicza się przez odjęcie od podatku należnego podatku naliczonego. Podatek naliczony to suma kwot podatku zapłaconego przez podmiot gospodarczy w związku z nabyciem towarów lub usług potrzebnych do prowadzenia działalności gospodarczej. Podatek należny to kwota podatku wynikająca z obliczenia stawki podatku od podstawy opodatkowania, czyli kwota podatku wynikająca z wartości sprzedaży towarów i usług.

90 VAT Zgłoszenie podatkowe Zwolnienia podmiotowe Zwolnienia przedmiotowe
Przesłanki za wyborem lub nie zwolnienia z podatku Stawki podatku Mały podatnik VAT Metoda kasowa rozliczeń

91

92 Rozliczenia z ZUS Struktura składek na ubezpieczenie społeczne
Zarówno przedsiębiorca jak i pracownicy są zobowiązani także do opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9,00 % podstawy, przy czym 7,75 % potrącane jest z podatku dochodowego i 1,25% z kieszeni podatnika. Ponadto przedsiębiorca ma obowiązek odprowadzania składek na Fundusz Pracy (FP) w wysokości 2,45 % podstawy, za siebie, osoby współpracujące i pracowników. Natomiast tylko za pracowników dodatkowo 0,10 % na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

93 Przykład obliczenia składek w okresie 1. 06. 2008 – 31. 08
Przykład obliczenia składek w okresie – dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą i osób współpracujących

94 Pozostałe rozliczenia
podatek rolny i leśny, podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu – dotyczy samochodów ciężarowych, specjalnych i autobusów, opłaty lokalne (opłata targowa, opłata administracyjna, opłaty parkingowe, itp.), opłaty skarbowe, podatek od czynności cywilnoprawnych.

95 Rozliczenia z kontrahentami
Obrót gotówkowy realizowany jest za pośrednictwem kasy. Rozliczenia gotówkowe powinny być ograniczone głównie do rozrachunków z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej i z pracownikami (z tytułu wynagrodzeń, zaliczek, pożyczek), choć i w tym względzie coraz częściej dokonywane są rozliczenia bezgotówkowe za pośrednictwem kont bankowych. Obrót bezgotówkowy realizowany jest za pośrednictwem i pod kontrola banku. Istnieje obowiązek rozliczeń bezgotówkowych w odniesieniu do: dokonywania lub przyjmowania płatności za pośrednictwem rachunku bankowego w każdym przypadku, gdy stroną transakcji jest inny przedsiębiorca, a jednorazowa wartość należności lub zobowiązań przekracza równowartość € albo równowartość €, gdy suma wartości tych należności i zobowiązań powstałych w miesiącu poprzednim przekracza równowartość €, przeliczanych na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonywane są operacje finansowe. Obrót bezgotówkowy realizowany jest najczęściej za pomocą polecenia przelewu.

96 Prawa konsumenta i ich ochrona
Podstawowe prawa konsumenta: prawo wyboru dóbr i usług (wybór gwarantuje konkurencja rynkowa), prawo dostępu do informacji, zgodnie z którym konsument powinien: znać warunki sprzedaży i gwarancji, być poinformowany, czy istnieje jakieś ryzyko związane z użytkowaniem towaru lub korzystaniem z usługi, uzyskać dokładne informacje dotyczące kupowanego towaru, prawo bezpieczeństwa (służą temu kontrole Sanepidu i Państwowej Inspekcji Handlowej), prawo rękojmi i gwarancji.

97 Rękojmia Rękojmia to poręczenie sprzedającego, że dobro lub usługa są bez wad. Rękojmia dotyczy wszystkich dóbr i usług sprzedawanych na rynku (zarówno nowych i używanych) i trwa jeden rok od chwili wydania towaru. O wadzie towaru należy powiadomić sprzedawcę pisemnie nie później niż miesiąc od jej ujawnienia. Jeżeli zakupiony towar okaże się wadliwy, to w ciągu określonego czasu konsument może żądać: usunięcia wady, wymiany na towar bez wad, obniżenia ceny towaru, odstąpienia od umowy i zwrotu pieniędzy. Rękojmia obowiązuje z mocy prawa, a więc sprzedający nie może nas zbywać, czy uchylić się odsyłając nas np. do producenta, importera, hurtownika czy rzeczoznawcy. Rękojmia dotyczy także towarów przecenionych, chyba że przedmiotem reklamacji jest wada, o której sprzedawca poinformował i która była powodem obniżki ceny. Tak więc bezprawne są wszelkiego wywieszki informujące nabywców, że „reklamacji nie uwzględnia się”.

98 Gwarancja Gwarancja to poręczenie na dokumencie gwarancyjnym, że za wady towaru objętego gwarancją odpowiada osoba (gwarant) wymieniona w gwarancji. Najczęściej jest to producent, ale może być nim też: hurtownik, importer lub sprzedawca. Jeżeli w zakupionym towarze ujawniły się wady w okresie gwarancyjnym, to gwarant jest zobowiązany do: usunięcia wad, wymiany towaru na nowy, jeśli naprawienie nie przynosi skutku. Podstawą gwarancji jest karta gwarancyjna wystawiona przez sprzedawcę. Jeżeli w gwarancji nie podano innego terminu, oznacza to, że gwarancja wynosi jeden rok, licząc od daty wydania towaru kupującemu. Kupując towar (także używany), na który nie ma gwarancji, mamy uprawnienia wynikające z rękojmi. Za wykryte wady zawsze odpowiada sprzedawca, który nie może odesłać nas do producenta.

99 Instytucje Ochrony Konsumentów
Federacja Konsumentów, z lokalnymi strukturami Związków Ochrony Konsumentów i rzecznikami konsumentów, Państwowa Inspekcja Sanitarno-Epidemiologiczna (SANEPID) – kontrolują wszystkie towary dopuszczone do obrotu, higienę i zagrożenia epidemiologiczne, Państwowa Inspekcja Handlowa (PIH) – zajmuje się kontrolą placówek handlowych i usługowych, Weterynaryjna Inspekcja Sanitarna – kontroluje produkcję i import zwierząt, mięsa, ryb i mleka, Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) – kontroluje przestrzeganie praw pracowniczych i bhp w zakładach pracy, Państwowy Zakład Higieny – określa normy, dopuszcza towary do obrotu, Instytut Matki i Dziecka – nadzoruje i wydaje opinie o produktach dla dzieci i matek, Państwowa Inspekcja Radiowa – kontroluje pola elektromagnetyczne.

100 Komputer w firmie Komputer to nie tylko oczywiste ułatwienie w pracy, ale także większa szansa na znalezienie klientów i dotarcie do nich ze swą ofertą Komputer jako inteligentne narzędzie Komputer jako poczta, faks i telefon Komputer jako oddział bankowy Komputer jako billboard i ogłoszenie drobne Komputer jako dział zakupów i sprzedaży Komputer jako biuro w domu i w podróży Komputer jako... pułapka

101 Życzę sukcesów kontakt: tel:


Pobierz ppt "Przedsiębiorczość akademicka – od pomysłu do realizacji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google