Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SUS Zespół Szkolno – Przedszkolny im. św. Wojciecha we Włodowicach

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SUS Zespół Szkolno – Przedszkolny im. św. Wojciecha we Włodowicach"— Zapis prezentacji:

1 SUS Zespół Szkolno – Przedszkolny im. św. Wojciecha we Włodowicach
PREZENTACJA STANDARDÓW

2 UCZNIOWIE PRZESTRZEGAJĄ USTALONYCH NORM
STANDARD I UCZNIOWIE PRZESTRZEGAJĄ USTALONYCH NORM WSPÓŁŻYCIA Zespół zadaniowy: Barbara Budai, Maria Magdalena Otremba

3 DZIAŁANIA

4 Na początku roku szkolnego, na godzinach wychowawczych zapoznawaliśmy uczniów z normami regulującymi życie szkolne. Systematycznie wdrażaliśmy Szkolny Program Profilaktyki dotyczący przeciwdziałania agresji, zakładający: - naukę asertywności - poznanie mechanizmów agresji - umiejętność rozpoznawania oznak stresu i radzenia sobie z nim - zmianę niewłaściwych zachowań.

5 - warsztatów dla nauczycieli i uczniów
Realizacja zadań Szkolnego Programu Profilaktyki odbywała się w formie : - warsztatów dla nauczycieli i uczniów organizacji szkolnych zawodów sportowych Uczniowie włączali się w organizację Turnieju Tenisa Stołowego, Mikołajkowego Turnieju Unihokeja oraz Turnieju Piłki Nożnej – samodzielnie opracowali system rozgrywek i pełnili rolę sędziego. - indywidualnych rozmów z pedagogiem szkolnym

6 udziału w spotkaniach z ciekawymi ludźmi
W związku z działalnością kółka redakcyjnego, organizowane były spotkania z dziennikarzami gazet dolnośląskich, poetów i pisarzy lokalnych, np. z Olgą Tokarczuk (Przyjacielem Szkoły), Karolem Maliszewskim, Davidem Magenem oraz z posłem, który pochodzi z naszego terenu. Spotkanie z p. Olgą Tokarczuk

7 - udziału w imprezach kulturalnych: koncerty Filharmonii Sudeckiej, spektakle teatralne, przeglądy jasełek Filharmonia Sudecka Nasi uczniowie w Wałbrzyskim Teatrze Lalek

8 - Noc karnawałowa w szkole
Tworzyliśmy sytuacje, w których dzieci miały możliwość uczenia się współdziałania w grupie - organizacja imprez szkolnych: - Noc karnawałowa w szkole uczniowie wykonali dekorację sali oraz opracowali konkursy na zabawę karnawałową - Festyn Wojcieszki Uczniowie przygotowali program artystyczny Ferie w szkole Zajęcia odbywały się w formie warsztatów w grupach międzyklasowych

9 Święto Niepodległości
Jasełka Święto Niepodległości Każda klasa miała przygotować pieśń patriotyczną, aby poprowadzić wspólny śpiew w czasie biesiady. Dzieci przygotowując Święto Niepodległości przeprowadziły wcześniej wywiady z mieszkańcami urodzonymi w roku 1918 r. 25 rocznica ogłoszenia stanu wojennego Uczniowie z różnych klas, którym trudno współpracować w grupie zostali podzieleni na zespoły międzyklasowe, sami zaplanowali działania i sposób ich realizacji .

10 Plakat wykonany podczas trwania
Zorganizowaliśmy szkolny plebiscyt „Uczeń godny naśladowania” Klasy stworzyły listę cech oraz pożądanych zachowań takiego ucznia. Plakat wykonany podczas trwania plebiscytu Uczennice godne naśladowania: Alicja Wierzbicka – kl. lll Agnieszka Szpilowska – kl.Vl

11 REFLEKSJE Z PRACY NAD STANDARDEM

12 Większość zaplanowanych zadań udało nam się zrealizować.
- Nauczyciele wpisali zadania programu profilaktycznego, dotyczące relacji uczeń – uczeń, w swoje plany pracy. Systematycznie informowali uczniów o obowiązujących normach współżycia. Udały się warsztaty dla nauczycieli. Była to lekcja otwarta przeprowadzona w klasie Vl (zabawy integracyjne). Nauczyciele w ankiecie ewaluacyjnej wyrazili dużą przydatność proponowanych zabaw w poprawieniu stosunków między dziećmi.

13 Uczniowie równie pozytywnie wypowiadali się o warsztatach przeprowadzonych dla nich. Szczególnie przydatna okazała się nauka asertywności. Nauczyciele współpracowali z pedagogiem szkolnym. Większość zadań została zrealizowana we współpracy z Samorządem Szkolnym, co wydaje nam się szczególnie cenne, ponieważ uczniowie integrują się bardziej i poznają między sobą.

14 Szczególnie efektywna okazała się organizacja 25 rocznicy ogłoszenia stanu wojennego (nie ujęta w planie działania). Uczniowie pracowali w grupach międzyklasowych i sami dostrzegli korzyści z takiej pracy, twierdząc, że czują się bardziej odpowiedzialni za wspólnie przygotowywane imprezy. Z powodu zbyt wielu zaplanowanych działań, chorujących nauczycieli i uczniów musieliśmy dokonać niewielkich przesunięć terminów realizacji niektórych zadań. Ponieważ wszystkie z przeprowadzonych działań, których zakończenie planowaliśmy na koniec roku szkolnego 2005/2006, sprawdziły się, kontynuowaliśmy je w pierwszym półroczu tego roku szkolnego.

15 WNIOSKI I KIERUNKI DZIAŁAŃ W PRZYSZŁOŚCI

16

17

18 W przyszłości chcemy kontynuować następujące działania:
Organizacja imprez szkolnych w zespołach międzyklasowych (włączyć do działań dzieci, które nie przestrzegają norm i mają problemy z pracą w grupie). Plebiscyt Uczeń Godny Naśladowania (zastanawiamy się nad jego uatrakcyjnieniem oraz co zrobić, by uczniowie chcieli wybrany przez siebie wzór naśladować). Chcemy się skupić szczególnie na pełnej realizacji programu profilaktycznego ze szczególnym naciskiem na relacje uczeń – uczeń.

19 Planujemy wprowadzić nowe działania:
Uatrakcyjnić formę zapoznawania dzieci z normami regulującymi współżycie w szkole (kontrakt). Stworzyć dla dzieci mających trudności z przestrzeganiem norm indywidualne programy, aby wyeliminować ich niepożądane zachowania. Korzystając z doświadczeń innych szkół, wprowadzić partnerskie wywiadówki, aby bardziej zaangażować rodziców dzieci sprawiających trudności wychowawcze.

20 STANDARD III SAMORZĄD UCZNIOWSKI AKTYWNIE UCZESTNICZY
W PODEJMOWANIU DECYZJI DOTYCZĄCYCH ŻYCIA SZKOŁY Zespół zadaniowy: Urszula Bieda, Joanna Szymczyk, Dorota Michalak

21 DZIAŁANIA

22 Zapoznanie uczniów z ideą Samorządu Uczniowskiego i regulaminem jego działania
na lekcjach wychowawczych, w czasie spotkań przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego z poszczególnymi klasami.

23 Stworzenie wszystkim uczniom możliwości wysuwania swoich propozycji dotyczących działań szkoły poprzez: stworzenie „skrzynki pomysłów”, wybranie spośród zarządu SU łączników z poszczególnymi klasami i określenie ich obowiązków.

24 Usprawnienie wyborów do Samorządu Uczniowskiego zapewniające wybór odpowiedzialnych osób.
zapoznanie uczniów z mechanizmami kampanii wyborczej poprzez zorganizowanie spotkania z osobą, która prowadziła taką kampanię, opracowanie wewnętrznego regulaminu wyborów do SU. Spotkanie z posłem R. Wawrynowiczem, plakaty wyborcze

25 Rozwijanie wiedzy uczniów na temat możliwości pracy Samorządu Uczniowskiego:
przeglądanie stron internetowych i gazetek szkolnych, zaproszenie przedstawicieli SU z innych szkół, wizyty przedstawicieli SU w innych szkołach.

26 REFLEKSJE Z PRACY NAD STANDARDEM

27 Szkoła zrealizowała prawie wszystkie, zaplanowane w ramach tego standardu, działania w terminie. Zadowoleni jesteśmy z: - znowelizowania regulaminu jego działania uporządkowania pracy samorządu - konsekwentnego przestrzegania terminów spotkań - położenia nacisku na samodzielność uczniów i ponoszenie odpowiedzialności za zobowiązania.

28 Zdecydowaliśmy się również na działanie dodatkowe
Zdecydowaliśmy się również na działanie dodatkowe. W maju 2006 odbyła się konferencja prasowa z ustępującym Zarządem SU, na którą pozostali uczniowie przygotowali szereg pytań dotyczących pracy samorządu, jego zadań i uprawnień. Postanowiliśmy zrezygnować z nie przynoszącej efektów „skrzynki pomysłów”, a także zmodyfikować sposób działania łączników klasowych. Z przyczyn organizacyjnych nie udało się nawiązać kontaktów z SU innej szkoły. Jest to zadanie do realizacji w przyszłości.

29 Ciekawe informacje i pomysły na skuteczne prowadzenie kampanii przekazane przez posła na Sejm RP, zaowocowały lepszym jej przygotowaniem przed wyborami do SU w maju 2006 r. Spotkanie z posłem Ryszardem Wawrynowiczem

30 W trakcie realizacji działań oceniliśmy, że poprawy wymaga współpraca między gronem pedagogicznym a przedstawicielami samorządu. Aby to zmienić zaprosiliśmy troje przedstawicieli Zarządu SU na Radę Pedagogiczną przed rozpoczęciem roku szkolnego, na której planowaliśmy pracę na cały rok szkolny.

31 Zdecydowaliśmy o powstaniu kroniki działań SU.

32 WNIOSKI I KIERUNKI DZIAŁAŃ W PRZYSZŁOŚCI

33

34

35 w przygotowaniu i prowadzeniu
Wzrosła liczba inicjatyw wysuwanych przez uczniów i podejmowanych przez nich decyzji. Noc w szkole – prezentacja strojów Dzień Patrona, pomoc w przygotowaniu i prowadzeniu Noc w szkole - konkursy Dzień Pluszowego Misia - współpraca Małego i Dużego SU Mikołajki

36 Współpraca samorządu z nauczycielami uległa wyraźnej poprawie
Współpraca samorządu z nauczycielami uległa wyraźnej poprawie. Nadal będziemy pracować w tym kierunku, aby uczniowie jeszcze w większym stopniu decydowali o sposobie realizacji zadań.

37 W naszej opinii realizowany standard jest niezwykle ważny
W naszej opinii realizowany standard jest niezwykle ważny. W związku z tym postanowiliśmy kontynuować następujące działania: - na początku każdego roku szkolnego jedna godzina wychowawcza będzie przeznaczona na przedstawienie przez przedstawicieli nowego Zarządu SU regulaminu SU poszczególnym klasom, zwłaszcza klasie czwartej

38 kontynuowana będzie praca łączników Zarządu SU z poszczególnymi klasami
postaramy się zapraszać do szkoły osobę np. z lokalnego samorządu, która mogłaby przyczynić się do lepszego zorganizowania kampanii wyborczej podejmiemy działania w kierunku takiego zorganizowania lokalu wyborczego, pozwalającego na samodzielny, suwerenny wybór. Potwierdzanie odbioru kart do głosowania Komisja wyborcza

39 aby uatrakcyjnić ofertę działań SU, będziemy mobilizować uczniów do stałego przeglądania stron internetowych i rozszerzania banku pomysłów działań samorządu na stałe wejdzie w życie szkoły praktyka uczestniczenia przedstawicieli SU w części plenarnych posiedzeń Rady Pedagogicznej w sierpniu, styczniu i czerwcu Prezentacja programu – wybory do SU

40 - w szkole osobno działa Mały SU w klasach I-III
- w szkole osobno działa Mały SU w klasach I-III. W naszej opinii poprawy wymaga współpraca obu samorządów. Ze względów organizacyjnych, widzimy tę współpracę na poziomie opiekunów i przewodniczących obu SU Dzień Pluszowego Misia Rozdanie nagród w konkursie plastycznym Kiermasz bożonarodzeniowy Pierwszy dzień wiosny Kiermasz wielkanocny

41 - nieustannego monitorowania wymaga cała praca samorządu, jak się przekonaliśmy konieczne jest nanoszenie korekt do regulaminu SU w celu lepszej jej organizacji. Na podkreślenie zasługuje ogromny wysiłek opiekunów SU w realizację standardu.

42 STANDARD II SZKOŁA DAJE KAŻDEMU UCZNIOWI KLAS lV – Vl SZANSĘ POKONYWANIA TRUDNOŚCI W NAUCE Zespół zadaniowy: Urszula Soja, Danuta Kazienko

43 DZIAŁANIA

44 IDENTYFIKOWANIE UCZNIÓW Z TRUDNOŚCIAMI W NAUCE
Zbieranie opinii nauczycieli kształcenia zintegrowanego. Systematyczne zbieranie i archiwizowanie opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

45 OBJĘCIE POMOCĄ UCZNIÓW Z TRUDNOŚCIAMI W NAUCE
Organizacja zajęć wyrównawczych dla klas lV – Vl. Indywidualne konsultacje uczniów z nauczycielami. Zgłaszanie na bieżąco, przez nauczycieli przedmiotowców, uczniów z trudnościami w nauce do zespołów wyrównawczych.

46 INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA
Stosowanie przez nauczycieli zasady wielopoziomowości nauczania. Konstruowanie sprawdzianów według zasad: stopniowania trudności i wielopoziomowości. Hospitacje lekcji. Lekcja otwarta – plastyka kl. lV

47 OK na lekcji plastyki w klasie lV
Stosowanie zróżnicowanych metod pracy dostosowanych do różnorakich rodzajów inteligencji Wprowadzenie w klasie lV oceniania kształtującego OK na lekcji plastyki w klasie lV

48 REFLEKSJE Z PRACY NAD STANDARDEM

49 Realizacja zaplanowanych przez zespół zadań przebiegała sprawnie i zgodnie z planem. W czasie analizy przebiegu zadań postanowiłyśmy dokonać tylko niewielkich modyfikacji. Ponieważ uznaliśmy, że samo konstruowanie sprawdzianów wg zasady stopniowania trudności nie gwarantuje pełnej indywidualizacji procesu nauczania, dodaliśmy jeszcze jeden element – stosowanie wielopoziomowości w nauczaniu poszczególnych przedmiotów.

50 W czerwcu 2006 r. postanowiliśmy wprowadzić do realizacji standardu kolejny nowy element: ocenianie kształtujące. OK zaczęliśmy wprowadzać od października w klasie lV. Niestety z przyczyn obiektywnych nie udało się osiągnąć kryterium sukcesu zakładającego 9 godz. zajęć wyrównawczych tygodniowo.

51 WNIOSKI I KIERUNKI DZIAŁAŃ W PRZYSZŁOŚCI

52 Na podstawie porównania wyników badania
stanu początkowego i stanu końcowego widać, że na dużo wyższym poziomie otrzymaliśmy wyniki dotyczące: liczby wszystkich chętnych uczniów korzystających z zajęć wyrównawczych nauczycieli stosujących wielopoziomowość nauczania liczby uczniów korzystających z indywidualnych konsultacji z nauczycielami

53 Wyniki badań wskazują na to, że rodzice
pozytywnie oceniają nasze wysiłki w zakresie tego standardu i dostrzegają dobre efekty naszych działań. Niestety nie dostrzegają tego sami uczniowie. Przyczyny tego można upatrywać w tym, że zmieniła się populacja badanych uczniów.

54 W przyszłości należy: ponawiać próby zwiększenia liczby godzin na zajęcia wyrównawcze w dalszym ciągu identyfikować uczniów trudnościami w nauce zgodnie z dotychczasowymi działaniami kontynuować OK i wprowadzać tę metodę w kolejnych klasach kontynuować prowadzenie indywidualnych konsultacji uczniów z nauczycielami.

55 Nadal nie mamy przekonania,
że zrobiliśmy wszystko w zakresie tego zadania i nadal będziemy poszukiwać nowych rozwiązań.

56 STANDARD lV SZKOŁA PROMUJE SWOJE DZIAŁANIA I OSIĄGNIĘCIA
Zespół zadaniowy: Beata Październiak, Anna Grzybowska

57 DZIAŁANIA

58 Promocja szkoły w mediach
- Powołanie zespołu odpowiedzialnego za promocję szkoły. - Wybór osoby odpowiedzialnej za kontakt z mediami (koordynator zespołu do spraw promocji szkoły).

59 - Zespół ds. promocji szkoły współpracuje z prasą lokalną i lokalnymi portalami internetowymi.
- Redakcja gazetki tworzy dział związany z prezentacją działań i osiągnięć szkoły. Tytuły czasopism, w których ukazywały się artykuły o naszej szkole

60 W szkole istnieje zespół odpowiedzialny za reklamę szkoły
- Powołanie z rady rodziców, rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego zespołu odpowiedzialnego za reklamę szkoły. - Pozyskiwanie sponsorów. - Wydawanie informatorów reklamujących szkołę. - Przygotowanie gadżetów reklamujących szkołę.

61 - Systematyczna prezentacja osiągnięć szkoły (plakaty, gazetki ścienne, prezentacje multimedialne).
- Promocja oferty edukacyjnej szkoły.

62 Organizacja imprez promujących szkołę:
- Festiwal Nauki - Dzień Otwarty

63 - Festyn rodzinny Wojcieszki
Dzień Patrona Przedstawienie o św. Wojciechu przygotowane z uczniami przez rodzica p. Janusza Grodonia Wręczanie nagrody Przyjaciela Szkoły Adalbertus

64 - Konkurs literacki Moja Mała Ojczyzna
Wręczanie nagród laureatom konkursu

65 Prezentowanie szkoły na zewnątrz
- Opracowanie kalendarza imprez i konkursów organizowanych przez inne instytucje. - Udział uczniów i nauczycieli w konkursach, zawodach, imprezach organizowanych poza szkołą.

66 REFLEKSJE Z PRACY NAD STANDARDEM

67 Jedynym działaniem, którego nie udało się zrealizować w wyznaczonym terminie, był Festiwal Nauki, który odbył się po zamknięciu raportu (21 marca 2007 r.). Okazuje się, że wszystkie imprezy promujące szkołę, zostały zaplanowane na drugie półrocze. Ich ilość i częstotliwość była zbyt duża, dlatego postanowiliśmy na stałe przenieść Festiwal Nauki na październik. Dzień Otwarty – Festiwal Nauki

68 Zespół zadaniowy ds. lV standardu opracował szereg zadań, których celem była promocja szkoły w środowisku lokalnym i poza nim. Wszystkie podjęte zadania przebiegały bez zakłóceń, zgodnie z planem ustalonym na początku roku szkolnego.

69 WNIOSKI I KIERUNKI DZIAŁAŃ W PRZYSZŁOŚCI

70 Biorąc pod uwagę przyjęte kryteria sukcesu należy zauważyć, że prawie wszystkie cele zostały osiągnięte. - W porównaniu z początkiem roku szkolnego 2005/2006 nieznacznie zmniejszyła się ilość artykułów o osiągnięciach uczniów w gazetce szkolnej, uczniowie niżej ocenili system promocji szkoły. Należy większym stopniu angażować uczniów do podejmowania działań i zajęć dodatkowych wpływających na budowanie wizerunku szkoły w środowisku.

71 - Również należy zwrócić większą uwagę na udział rodziców w promowanie szkoły,
- Dzięki podjętym zadaniom nauczyciele Szkoły Podstawowej we Włodowicach przyczynili się do mocniejszej integracji uczniów, rodziców i pracowników szkoły oraz do większej odpowiedzialności wszystkich za podejmowane wspólnie działania. Przedszkolak wspólnie z tatą odkrywa urok odręcznego pisma Dzień Otwarty – warsztaty taneczne dla dzieci i ich rodziców Władze Gminy na Dniu Otwartym

72 W przyszłości szkoła konsekwentnie będzie kontynuować wszystkie podjęte działania, w szczególności takie, które będą wpływały na: zainteresowanie placówką i przyrost liczby uczniów spoza obwodu z początkiem każdego roku, budowanie pozytywnego wizerunku szkoły; nasza szkoła jako placówka nowoczesna, w której jest wysoki poziom nauczania, ale jednocześnie dająca szanse osiągnięcia sukcesu uczniom słabszym,

73 zachęcanie rodziców uczniów do aktywniejszego uczestniczenia w życiu szkoły,
budowanie wizerunku szkoły z wykorzystaniem lokalnych środków masowego przekazu jak: TV Sudecka, Radio Enerstacja Nowa Ruda

74 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "SUS Zespół Szkolno – Przedszkolny im. św. Wojciecha we Włodowicach"

Podobne prezentacje


Reklamy Google