Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PODATKI W SZWECJI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PODATKI W SZWECJI."— Zapis prezentacji:

1 PODATKI W SZWECJI

2 SYSTEM PODATKOWY

3 Szwedzki system podatkowy różni się od polskiego, a podstawowa różnica wynika z faktu, że podatek dochodowy od osób fizycznych (pierwszy przedział skali podatkowej) jest podatkiem gminnym, a poziom stawki zależy od decyzji władz lokalnych. Większa jest również liczba form opodatkowania; Instytucją rządową odpowiedzialną za system podatkowy jest Szwedzki Urząd Skarbowy Skatteverket, działający za pośrednictwem regionalnych oddziałów. Rozliczenia z fiskusem odbywają się przeważnie drogą elektroniczną. Przepisy są w Szwecji jasne i nie stwarzają powodów do dowolnej interpretacji. Podatnik ponadto ma możliwość zaciągnięcia fachowej wiedzy od specjalistów zatrudnionych w urzędach skarbowych.

4 Podatek dochodowy od osób prawnych
Wynosi 28%; Podatek ten płacą osoby prawne, czyli spółki z o.o, akcyjne, stowarzyszenia gospodarcze oraz fundacje. Dochody firm będące podstawą do opodatkowania naliczane są w Szwecji zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami w Unii Europejskiej i międzynarodowymi standardami księgowości. Zyski kapitałowe są opodatkowane jak zwykły zysk firmy. Straty kapitałowe generalnie są odliczane od zysku i zwykle mogą być przenoszone na lata następne. Firmy mogą odprowadzać część dochodu na rezerwy celowe, które są opodatkowane w momencie ich wykorzystania. Tego rodzaju lokata powoduje faktyczne obniżenie podatku z 28 do 26%; Pracodawcy obciążani są dodatkowo częścią składki na ubezpieczenia społeczne pracowników, która podlega odliczeniom od dochodu firmy do opodatkowania

5 Podatek od dywidendy Wynosi 30% i dotyczy przedsiębiorców lokalnych, jak i zagranicznych; Umowy zawarte przez Szwecję m. in. z Polską o unikaniu podwójnego opodatkowania pozwalają na obniżenie tego podatku. Polscy właściciele nie mający więcej niż 25% udziałów w spółce stosują stawkę 5%, a gdy udziały przekraczają czwartą część kapitału zakładowego- nie przekracza 25%

6 Podatek od towarów i usług- VAT
Podstawowa stawka podatku wynosi 25%, jednakże stosuje się stawki obniżone, czyli 12% (stosuje się np. do żywności i usług hotelowych), 6% (stawką tą objęte są np. gazety codzienne, książki, bilety wstępu na koncerty, do kina, teatru, cyrku i zoo, transport pasażerski) oraz zwolnienia (np. opieka medyczna, socjalna, usługi bankowe, finansowe, edukacja); Przedsiębiorca nie musi rejestrować się w Szwecji jako podatnik VAT, jeśli wszyscy jego klienci są w Szwecji zarejestrowani jako płatnicy podatku VAT;

7 Przedsiębiorca jest zobowiązany do zarejestrowania się w Szwecji jako podatnik VAT jeśli:
przemieszcza towary potrzebne do swojej działalności do innego kraju Unii Europejskiej bez zmiany właściciela towaru, sprzedaje towary bez podatku VAT do innego kraju UE, ponieważ nabywca powołuje się na numer swojej identyfikacji podatkowej VAT, sprzedaje towary lub usługi do kraju poza UE, bo ma prawo do odliczenia w Szwecji naliczonego VAT-u; Główna zasada jest taka, że przedsiębiorca zagraniczny płaci w Szwecji VAT tylko w przypadku sprzedaży towarów lub usług osobom prywatnym i tym klientom, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT;

8 Przedsiębiorcy zagraniczni wykazują VAT w składanej co miesiąc deklaracji podatkowej. Zobowiązani są także do składania w Szwecji kwartalnych informacji podsumowujących, gdy spełnione są następujące trzy warunki: obrót zwolniony jest z podatku VAT, ponieważ nabywca zarejestrowany jest jako podatnik VAT w innym kraju UE, nabywca podał swój numer identyfikacji podatkowej VAT, towary są transportowane ze Szwecji do innego kraju UE. Przedsiębiorcy z Polski składają podania o zwrot podatku VAT w Szwecji do Urzędu Skarbowego w Malmö

9 Podatek akcyzowy Opodatkowaniu podatkiem akcyzowym w Szwecji podlegają np.: wyroby alkoholowe i tytoniowe, zyski z grupowego ubezpieczenia na życie, żwir naturalny, działalność reklamowa (ogłoszenia), energia, dwutlenek węgla, siarka, nawozy sztuczne, odpady, loterie, gry hazardowe

10 Osoby zobowiązane do zapłaty podatku akcyzowego mają obowiązek zarejestrować się w Urzędzie Skarbowym na specjalnym formularzu. Po zarejestrowaniu płatnik podatku akcyzowego otrzyma formularz zwrotu podatku, w którym będzie podana informacja o dacie, do której ma być dokonany zwrot dochodu z podatku akcyzowego. Informacje o podatku do zapłaty przekazuje się w odpowiednich dla poszczególnych grup podatku akcyzowego okresach. Zasadą jest, że okres ten wynosi jeden miesiąc, ale dla niektórych grup jest on dłuższy. Zarejestrowany podatnik podatku akcyzowego musi przekazywać informacje do urzędu skarbowego także za okres, w którym podatek akcyzowy wynosił 0.

11 Składka na ubezpieczenie społeczne
Poza obciążeniami podatkowymi na szwedzkim pracodawcy ciąży obowiązek odprowadzania części składki na ubezpieczenie pracownika, Generalnie całkowite obciążenie pracodawcy wynosi 33% podstawy opodatkowania, jednak dokładna wysokość stawki może różnić się w zależności od konkretnego przypadku. Dla osób pracujących na własny rachunek stawka ubezpieczenia wynosi ok. 31% podstawy opodatkowania

12 Podatek dochodowy od osób fizycznych
Ma charakter mieszany: składa się z podatku lokalnego oraz podatku państwowego. Podatek lokalny jest płacony na rzecz gminy. Jego wysokość waha się od 29 do 35% w skali rocznej, a zróżnicowanie stawki uzależnione jest od miejsca zamieszkania podatnika. Natomiast kwota podatku państwowego pobierana jest z zarobków powyżej 290 tys. koron (SEK) w wysokości % W Szwecji dochodem, który jest podstawą do płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych może być: dochód z pracy najemnej, dochód pochodzący z samozatrudnienia, dochód z kapitału

13 Podatek od dochodu z pracy najemnej
Źródłem dochodu z pracy najemnej jest wynagrodzenie za pracę, a także zasiłki, emerytury, odprawy, nagrody, diety podróżne oraz świadczenia niepieniężne takie jak np. posiłki firmowe, użytkowanie samochodu służbowego, służbowe mieszkania. Większość świadczeń niepieniężnych szacowana jest według przyjętych stawek. Ponadto każdy płaci składkę na emeryturę w wysokości 7%, Odliczenia możliwe są tylko za wydatki związane bezpośrednio z pracą. Najbardziej popularne odliczenie to koszty podróży „z” i „do” pracy

14 Podatek od dochodu samozatrudnienia
Do podstawy obliczenia wysokości podatku dochodowego wliczany jest także dochód z samozatrudnienia, który liczony jest od dochodów netto z działalności po odliczeniu kosztów działalności. Strata netto nie może być odliczona z innych źródeł dochodu, może być jedynie przeniesiona na następny rok. Zysk netto po odliczeniu na składkę indywidualną jest dodawany do całościowego dochodu, który jest podstawą do obliczenia podatku lokalnego i państwowego

15 Podatek od zysków kapitałowych
W Szwecji osoby fizyczne płacą podatki od zysków kapitałowych – odsetek bankowych, dywidend, zysków z operacji giełdowych, dochodów z wynajmu lokali itp. Stawka tego podatku wynosi 30%.

16 Podatek majątkowy Majątek osobisty o wartości powyżej 1,5 mln SEK dla indywidualnych podatników i 2 mln SEK dla małżeństw jest opodatkowany stawką 1,5% rocznie. Pojęcie majątku osobistego obejmuje między innymi: zasoby kont bankowych, akcje, samochody, łodzie, biżuterię. Podatek majątkowy włączony jest do dochodu indywidualnego

17 Podatek od nieruchomości
Nieruchomości (domy i mieszkania) będące w posiadaniu osób fizycznych podlegają opodatkowaniu stawką 0,5-1%. Wartość nieruchomości dla celów podatkowych szacowana jest co 6 lat i wynosi ok 75% wartości rynkowej

18 Podatek od spadków i darowizn
Podatek od spadków i darowizn wynosi od 10 do 30%, w zależności od wartości spadku lub darowizny i od tego czy darczyńca jest osobą spokrewnioną. Naliczany jest przez Urząd Skarbowy od darowizny o wartości powyżej SEK

19 UNIKANIE PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA

20 Międzynarodowe prawne podwójne opodatkowanie jest to nałożenie porównywalnych podatków w dwu lub więcej państwach na tego samego podatnika z tego samego tytułu i za ten sam okres. Podwójne opodatkowanie jest szkodliwe z punktu widzenia państw uczestniczących w obrocie międzynarodowym, w związku z tym dużą wagę przywiązuje się do uregulowania tej kwestii w ramach umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

21 Nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce- dotyczy osób mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Ograniczony obowiązek podatkowy- dotyczy osób mających miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i oznacza, iż w Polsce winien być zapłacony podatek dochodowy jedynie od dochodów uzyskanych na terenie kraju

22 Konwencja między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu.

23 Konwencja dotyczy następujących podatków:
POLSKA podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych SZWECJA państwowego podatku dochodowego, podatku od dywidend, podatku dochodowego od osób nie posiadających miejsca zamieszkania lub siedziby na terytorium Szwecji, gminnego podatku dochodowego

24 Zgodnie z art. 15 Konwencji wynagrodzenie za pracę najemną wykonywaną w Szwecji podlega opodatkowaniu w Polsce, jeżeli spełnione są (łącznie) poniższe warunki: okres lub okresy tej pracy nie przekraczają łącznie 183 dni w okresie 12 miesięcy rozpoczynających się lub kończących w danym roku podatkowym, wynagrodzenie jest wypłacane przez pracodawcę, który nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w Szwecji, wynagrodzenie nie jest ponoszone przez zakład lub stałą placówkę, którą pracodawca posiada w Szwecji

25 Warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Szwecji
Szwecja jako jeden z trzech dotychczasowych krajów Unii Europejskiej otworzyła całkowicie swój rynek pracy dla obywateli nowych krajów członkowskich, Od 2004 polscy obywatele i osoby prawne mają prawo do zakładania w Szwecji przedsiębiorstw na takich samych warunkach jak obywatele szwedzcy.

26

27 Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej w Szwecji:
Przedsiębiorca jednoosobowy, Spółka prawa cywilnego, Spółka komandytowa, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka handlowa

28 Przedsiębiorca jednoosobowy
Rejestracja- w większości przypadków wymagana jest rejestracja do PRV (szwedzki urząd patentów i rejestracji), Ochrona nazwy- jeśli firma zarejestrowana, ochrona nazwy w danym regionie, Właściciel- 1 właściciel, Minimalny kapitał założycielski- nie został określony, Odpowiedzialność osobista- nieograniczona, Osobowość prawna- brak osobowości prawnej, Księgowość- obsługa wymagana, jeśli jest więcej niż 10 pracowników lub jeśli wartość aktywów przekracza 1 tys. razy wartość bazową, Opodatkowanie- opodatkowany dochód właściciela (osoba fizyczna) Jest często wykorzystywaną przez Polaków formą prowadzenia działalności gospodarczej na zasadzie samozatrudnienia. Dla uzyskania pozwolenia na pobyt należy złożyć certyfikat rejestracji przedsiębiorstwa i ewentualnie inne dok. Potwierdzające prowadzenie działalności

29 Spółka jawna (handlowa)
Rejestracja- wymagana rejestracja w PRV, Ochrona nazwy- ochrona nazwy w danym regionie, Właściciel- co najmniej 2 wspólników, Minimalny kapitał założycielski- nie został określony, Odpowiedzialność osobista- nieograniczona wspólna odpowiedzialność osobista, Osobowość prawna- posiada osobowość prawną, Księgowość- obsługa wymagana, jeśli jest więcej niż 10 pracowników lub jeśli wartość aktywów przekracza 1 tys. razy wartość bazową, Opodatkowanie- opodatkowany udział w zysku każdego ze współwłaścicieli

30 Spółka komandytowa Rejestracja- wymagana rejestracja w PRV,
Ochrona nazwy- ochrona nazwy w danym regionie, Właściciel- co najmniej 2 wspólników: komplementariusz i komandytariusz, Minimalny kapitał założycielski- nie został określony (udział komandytariusza nie może być niższy niż 1 SEK), Odpowiedzialność osobista- nieograniczona (komplementariusz), ograniczona do wysokości zainwestowanego kapitału (komandytariusz), Osobowość prawna- posiada osobowość prawną, Księgowość- wymagana obsługa certyfikowanego księgowego, Opodatkowanie- opodatkowany udział w zysku każdego ze współwłaścicieli

31 Spółka z o.o. (publiczna i prywatna)
Rejestracja- wymagana rejestracja w PRV, Ochrona nazwy- ochrona nazwy w danym regionie, Właściciel- co najmniej 1 udziałowiec, Minimalny kapitał założycielski- spółka prywatna: SEK, spółka publiczna: SEK, Odpowiedzialność osobista- ograniczona do wysokości zainwestowanego kapitału, Osobowość prawna- posiada osobowość prawną, Księgowość- wymagana obsługa certyfikowanego księgowego, Opodatkowanie- opodatkowany zysk spółki oraz dochody i dywidendy wspólników

32 Spółka prawa cywilnego
Rejestracja- nie jest rejestrowana przez PRV, rejestrowane są osoby fizyczne ją tworzące, Ochrona nazwy- ochrona nazwy w danym regionie, Właściciel- co najmniej 2 wspólników, Minimalny kapitał założycielski-nie został określony, Odpowiedzialność osobista- nieograniczona, Osobowość prawna- nie posiada osobowości prawnej, Księgowość- wymagana, Opodatkowanie- opodatkowany udział w zysku każdego ze współwłaścicieli

33 Oddział Podmioty zagraniczne mogą prowadzić działalność gospodarczą w Szwecji tworząc oddział (filię) firmy zarejestrowanej i funkcjonującej w innym kraju, Nie posiada własnej osobowości prawnej, Podlega prawu szwedzkiemu w odniesieniu do swej działalności w tym kraju, Rejestracja nie wymaga uzyskiwania zgody, jest automatyczna Wszystkie polskie dokumenty powinny być przetłumaczone na język angielski lub szwedzki i poświadczone w konsulacie szwedzkim w Polsce

34 Pozwolenia na pobyt w Szwecji
Aby legalnie wyjechać, obywatele polscy potrzebują paszportu lub innego dokumentu, w którym stwierdzono posiadane przez nas obywatelstwo, Przebywając w Szwecji dłużej niż 3 miesiące, musisz złożyć wniosek o przyznanie prawa do pobytu. O prawo pobytu można się ubiegać również już po podjęciu pracy i nie koniecznie natychmiast po przyjeździe.

35 Otrzymane pozwolenie na pobyt ważne jest przez 5 lat i istnieje możliwość jego przedłużenia. Wniosek o pozwolenie na pobyt należy złożyć w jednym z biur Urzędu d/s Migracji, wniosek jest bezpłatny. Obywatele polscy, którzy są zatrudnieni, samozatrudnieni oraz utrzymujący się z własnych środków otrzymają pozwolenie na okres do 5 lat Starając się o pozwolenie na pobyt należy wypełnić formularz „Application for residence permit for EU/EEA−citizens and their families”.

36 Warunki pracy Wymiar czasu pracy wynosi 40 godzin tygodniowo, nadgodziny są ograniczone są do 48 godzin w ciągu czterotygodniowego, lub 50 godzin. W ciągu okresu miesięcznego ogólna liczba nadgodzin nie może przekroczyć 200 godzin w danym okresie rocznym. Urlop wypoczynkowy- 25 dni, Szwecja nie posiada ustawowej płacy minimalnej, Po 12 miesiącach pracy przysługują nam zasiłki socjalne

37 Zasiłki socjalne Zasiłek dla bezrobotnych: min. kwota zasiłku to 320 koron, maksymalna 680 koron za dzień zasiłkowy, Maksymalny okres wypłacania zasiłku: 300 dni, jest on dochodem podlegającym opodatkowaniu. Chorobowe: Przez 14 dni choroby wynagrodzenie wypłaca pracodawca, w następnych dniach Insurance Office, wypłaca 80% poborów, Urlop wypoczynkowy: Pracownikowi przysługuje 25 dni urlopu w ciągu roku, poza tym, każdy pracownik ma prawo do co najmniej cztero tygodniowego, nieprzerwanego urlopu w okresie między czerwcem, a sierpniem. Urlop macierzyński: Może trwać, nawet 480 dni, pierwsze 390 dni- 80% wynagrodzenia, a ostatnie 90 dni-100% wynagrodzenia. Świadczenie w okresie ciąży jest w tej samej wysokości jak świadczenie chorobowe. Urlop opiekuńczy: przysługuje 120 dni płatnego urlopu do momentu skończenia przez dziecko 12lat. Pełne świadczenie na dzieci wynosi 1,050 SEK na jedno dziecko miesięcznie. Dni wolne od pracy

38 Rodzicom przysługuje 480 dni płatnego urlopu rodzicielskiego;
Rodzicom przysługują zasiłki na każde dziecko aż do 16 roku życia, a powyżej zasiłek edukacyjny. Zasiłki te wynoszą: na 1 dziecko: 1050 SEK, na 2 dzieci: 2100 SEK+ 100 SEK suplementu, na 3 dzieci: 3150 SEK+ 454 SEK suplementu, na 4 dzieci: 4200 SEK SEK suplementu, na 5 dzieci: 5250 SEK SEK suplementu

39 Samotni rodzice otrzymują dodatki alimentacyjne max 1273 SEK na jedno dziecko miesięcznie. Rodzic zobowiązany jest do płacenia alimentów, jeżeli natomiast tego nie czyni musi państwu oddać całą kwotę lub część kwoty; Zasiłek opiekuńczy w 2007 r. wynosił max SEK po ukończeniu 19 lat. Natomiast poniżej 19 lat można zabiegać się o zasiłek dla niepełnosprawnych. Zasiłek opiekuńczy podlega opodatkowaniu, natomiast wartość zwróconych wydatków poniesionych na dziecko niepełnosprawne nie jest opodatkowane

40 Bibliografia http://www.wroclaw.pl/m8123/p8427.aspx
_temat_html=38247

41 Warać Barbara Wasiuk Izabela Wyganowska Emilia Zyr Łukasz
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Warać Barbara Wasiuk Izabela Wyganowska Emilia Zyr Łukasz


Pobierz ppt "PODATKI W SZWECJI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google