Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Michał Białek Pamięć i procesy pamięciowe. Pamięć zdolno ść do przechowywania informacji i pó ź niejszego jej wykorzystania Zespół procesów poznawczych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Michał Białek Pamięć i procesy pamięciowe. Pamięć zdolno ść do przechowywania informacji i pó ź niejszego jej wykorzystania Zespół procesów poznawczych."— Zapis prezentacji:

1 Michał Białek Pamięć i procesy pamięciowe

2 Pamięć zdolno ść do przechowywania informacji i pó ź niejszego jej wykorzystania Zespół procesów poznawczych odpowiedzialnych za nabywanie, przechowywanie i odtwarzanie informacji

3 Pami ęć przemijaj ą ca – przechowuje informacje w sposób nietrwały Pami ęć trwała – przechowuje informacje bez wyra ź nych ogranicze ń czasowych

4 Podział pamięci: Schachter i Tulving – jeden uniwersalny system Norman – ponad 20 ró ż nych systemów.

5 kryterium odrębności systemów pamięci: Ró ż ne funkcje kognitywne i behawioralne oraz s ą wyspecjalizowane przetwarzaniu innych informacji Funkcjonuj ą wg ró ż nych reguł maja ró ż ne podło ż e neuronalne Pojawiaj ą si ę w ró ż nym czasie w rozwoju onto i filogenetycznym Ró ż ni ą si ę formatem reprezentowania informacji

6 Atkinson i Shiffrin – kryterium czasu przechowywania informacji: Magazyn sensoryczny Krótkotrwały Długotrwały

7 Magazyn sensoryczny: - Specyficzny dla danego zmysłu ( tyle magazynów ile zmysłów!) - Przetrzymuje bodziec przez krótki okres (kilkaset milisekund dla wzroku) - U ż ywa kodu analogowego - Przekazuje pełna informacj ę o sytuacji bod ź cowej Nie podlega kontroli wolicjonalnej

8 Magazyn pamięci krótkotrwałej - Analizuje informacje z magazynów sensorycznych - Analizuje tak ż e informacje z pami ę ci długotrwałej lub efekty bie żą cego przetwarzania informacji - Mo ż liwo ść wyst ę powanie kilku kodów reprezentacji informacji - Jest mało pojemny i łatwo ulega przeci ąż eniu Czas przechowywania w STS kilka do kilkudziesi ę ciu sekund.

9 Pamięć długotrwała: Okres przechowywania lata Umo ż liwia skuteczna adaptacj ę do ś rodowiska Najbardziej zró ż nicowana pod wzgl ę dem rodzajów jak i funkcji

10 Tre ś ci w pami ę ci nie s ą niezmienne, podlegaj ą stałej modyfikacji, gdy ż : U ż ywanie informacji, nawet bez jej udoskonalania powoduje lepsze zapami ę tywanie Ró ż ne mechanizmy poznawcze powoduj ą zacieranie lub utrat ę dost ę pu do informacji Kontakt z nowymi informacjami wi ąż e si ę z ich zdekodowaniem (zmiana, uzupełnieniem)

11 Faza pamięci spostrzeganie Kodowanie postrzegania Przechowywanie śladu kodowanego rekodowanie Przechowywanie śladu rekodowanego Poszukiwanie informacji w pamięci (wydobywanie) Decyzja (wybór informacji, która zawarta jest w śladzie rekodowanym i odpowiada podanym wskazówkom dla procesu wydobycia) pamięć świadoma Decyzja o zachowaniu Zdarzenie Z1 Zdarzenie Z2…Zn eksploracja Pytania kierowane do pamięci i wskazówki do procesu wydobycia zachowanie Zdarzenie obserwowalne

12 Podział ze względu na relacje pomiędzy rodzajami pamięci:

13 Pamięć deklaratywna dzieli si ę na pami ęć semantyczna i epizodyczna.

14 Semantyczna: Wiedza ogólna Oderwana od kontekstu

15 Epizodyczna: - Informacje o czasowo umiejscowionych epizodach - Czasowo-przestrzennych relacje miedzy nimi Zwi ą zki przyczynowo-skutkowe mi ę dzy wydarzeniami

16 Pamięć autobiograficzna: - Rodzaj pami ę ci epizodycznej (?) - Tyczy si ę wydarze ń, w których sami brali ś my udział Zawiera szczegóły zarówno zdarzenia, jak i okoliczno ś ci zapami ę tania informacji

17 Istnieje mnemotechnika miejsc, pomagaj ą ca na próbie transferu wiedzy semantycznej do epizodycznej, lub wykorzystania jej utrwalonych schematów. Np. zapami ę tywanie pocztu Królów Polski przy wykorzystaniu cech charakterystycznych drogi do szkoły/pracy.

18 Blokowe modele pamięci:

19 System modułowy Umysł składa si ę z: Przetworników (pozyskiwanie energii) Systemów centralnych (wnioskowanie i tworzenie przekona ń ) Modułów (po ś redniczenie mi ę dzy modułami a SC)

20 System modułowy Istota modułów jest ich zale ż no ść od dziedziny oraz automatyczno ść Wy ż sze funkcje poznawcze s ą realizowane za pomoc ą uniwersalnego systemu przetwarzania

21 Atkinson i Shiffrin Informacje ze ś rodowiska trafiaj ą do USTS, gdzie nast ę pnie poprzez procesy uwagi selektywnie trafiaj ą do STS. Procesy kontrolne decyduj ą o ich dalszym losie: - Sterowania zachowaniem - Wł ą czenia do pami ę ci długotrwałej Zapis z STS do LTS jest powolny

22 Lehrl i Fischer. Pomiar analiz przy u ż yciu jednostek czasu i informacji. System percepcyjny przetwarza 10/9 - 10/11 bitów informacji na sekund ę Kanały percepcyjne analizuj ą 10/7 bitów/s Informacje z ró ż nych analizatorów podlegaj ą integracji a nast ę pnie selekcji. Procesy te zachodz ą mi ę dzy przechowalnia a pami ę ci ą długotrwała.

23

24 Przechowalnia jest w stanie przetrzymywa ć przez 5,4 sek. 80 bitów: 11 dwucyfrowych liczb Ci ą gu 16 losowych liczb/liter

25 Technika wolnych skojarzeń, wraz z ich swobodnym odtwarzaniem wykazała: Lepsze zapami ę tywanie tre ś ci pierwszych i ostatnich z listy. Im wi ę ksze opó ź nienie, tym słabszy efekt ś wie ż o ś ci. Efektem utraty informacji z STM jest jej zanikni ę cie, a z LTM utrata dost ę pu. Pojawia si ę wtedy efekt ko ń ca j ę zyka

26 Procesualne modele pamięci:

27 Craik i Lokhart przyj ę li, ż e trwało ść ś ladów pami ę ciowych wi ąż e si ę z ich poziomem przetwarzania.. Zapisy pami ę ciowe s ą efektem ubocznym percepcyjnej analizy stymulacji. Analiza percepcyjna anga ż uje równie ż wieloaspektow ą interpretacj ę stymulacji. Ś lady pami ę ciowe nie s ą odwzorowaniem bod ź ca, a zapisem operacji poznawczej składaj ą cej si ę na proces jego percepcji. Odpami ę tywanie jest próba odtworzenia sytuacji percepcyjnej.

28 Dla uproszczenia przyj ę li oni poziomy przetwarzania: Płytsze – odwołuj ą ce si ę do analiza fizycznych wła ś ciwo ś ci stymulacji Gł ę bsze – zwi ą zane ze znaczeniem sytuacji Efekt auro referencji – zwi ą zany z gł ę bokim przetwarzaniem w kontek ś cie własnej osoby. Ilo ś ciowo nie jako ś ciowo ró ż ny od przetwarzania gł ę bokiego.

29 Procesy wspomagające zapamiętywanie: Powtarzanie podtrzymuj ą ce – aktywne podtrzymywanie informacji na tym samym poziomie Powtarzanie pogł ę biaj ą ce -zastosowanie nowych, najcz ęś ciej semantycznych operacji w stosunku do materiału pami ę ciowego. Prowadzi do pogł ę bienia jego przetworzenia.

30 Pobudzenie (Kleinsmith, Kaplan) Poziom optymalny: adekwatny do zadania Dla pami ę ci: Wysokie pobudzenie – słabsze zapami ę tywanie, lepsze pami ę tanie Niskie pobudzenie – odwrotnie Rano – szybkie odtwarzanie Po południu – długotrwałe zapami ę tywanie

31 Powtarzanie Dane BBC o zmianie cz ę stotliwo ś ci 90% wiedziało o zmianie 20% próbowało poda ć now ą długo ść fal

32 Znaczenie: A: cnota, historia, cisza, ż ycie, nadzieja, warto ść, matematyka, niezgoda, idea B: ko ś ciół, ż ebrak, dywan, rami ę, czapka, imbryk, smok, armata, jabłko C: Wielkie szare słonie wystraszone przez szalej ą ce płomienie tratowały male ń kie bezbronne króliki

33 Przewidywalność: Dwa opowiadania(s. 82): przewidywalno ść j ę zyka jest wysoka!

34 Przebiegły młody lisek chciał --- małą czerwona kurkę na ---. Na wiele sposobów starał --- ją złapać. Ale ona --- małą kurką. Żaden z --- przebiegłego liska się nie ---. Stał się całkiem chudy --- złapać małą czerwona kurkę. --- dnia przebiegły mały lisek --- do swojej mamy: Dzisiaj --- małą czerwona kurkę. Mam --- najlepszy ze wszystkich. Podniósł ---, przerzucił go sobie przez ---. Włożę małą czerwona kurkę --- tego worka, powiedział do - -- mamy.

35 Słowa te wypowiedziane były --- obraźliwych zamiarów, ale gwałtowne --- Heathcliffa nie mogło znieść --- pozorów obelgi ze strony ---, którego już wtedy zdawał --- nienawidzić jako rywala. Porwał - -- z gorącym sosem jabłecznym (--- rzecz, jaka mu wpadła w rękę) i cisnął go w --- gościowi. Edgar podniósł lament, --- sprowadził na miejsce zajścia --- i Katarzynę. Pan Ernshaw --- winowajcę i zaciągnął do ---, musiał mu sprawić ciężkie lanie ---, bo wrócił cały czerwony i ---.

36 Pamięć przemijająca

37 Badania tycz ą si ę głównie pami ę ci echoicznej oraz ikonicznej. Odkrycie pami ę ci ikonicznej dokonał Sperling, przy pomocy procedury odtwarzania cz ęś ciowego. W pami ę ci przechowywana jest nie tylko sama tre ść, ale tak ż e fizyczne własno ś ci bod ź ca. Kodowanie zawiera wszystkie własno ś ci bod ź ca, i umo ż liwia analiz ę ze wzgl ę du na dowolne kryterium.

38 Podlega interferencji wywołane nowymi informacjami. Gdy nowy bodziec pojawia si ę przed 100ms, to bod ź ce integrowane s ą jako cało ść (no – oraz I zintegrowane zostan ą jako +). Gdy odległo ść wi ę ksza ni ż 100ms, to nast ę puje maskowanie wsteczne, i ten pierwszy ulega całkowitemu zatarciu. Przy przetwarzaniu echoicznym informacje z kanału ignorowanego przechowywano przez 2 sek.

39 Modyfikacja w STM zachodzi, gdy: Upływa czas Interferuj ą tre ś ci przechowywane (im podobniejsze, tym bardziej) Przekierowanie uwagi

40 Technika na powi ę kszenie pojemno ś ci uwagi jets grupowanie, czyli reorganizacja materiału: mo ż na łatwiej zapami ę ta ć jako 123 oraz 987, tworz ą c 2 k ę sy informacji z 6. Pami ę ci nie mo ż na oszukiwa ć w niesko ń czono ść. Ilo ść brył (fraz zło ż onych z 8 słów ) jest mniejsza, ni ż małych (jednosylabowych).

41 Badania nad pamięcią w Królestwie brytyjskim dzieci walijskie pami ę tały mniej, gorzej liczyły. Odpowiedzialny za to jest ich j ę zyk, składaj ą cy si ę z wi ę kszej ilo ś ci liter.

42 podobieństwo fonologiczne Zaobserwowano pomyłki w zakresie zapami ę tywanie liter podobnych brzmieniowo (B i P) w kontra ś cie do niepodobnych (B i Z), niezale ż nie, od kanału w jaki je pokazano. Okre ś lono to efektem podobie ń stwa fonologicznego.

43 Przeszukiwanie pamięci krótkotrwałej: Sekwencyjne (badanie Sternberga rozpoznania obiektu w szeregu prezentowanym przez 1,2sek) Wyczerpuj ą ce – zawsze przeczesywane s ą wszystkie elementy, brak kontroli i mo ż liwo ś ci wygaszenia

44 Pamięć robocza odpowiedzialna jest za przechowywanie oraz przetwarzanie informacji.

45 Pamięć robocza Posiada 4 podstawowe funkcje: Przechowywanie – odpowiada funkcji pami ę ci krótkotrwałej Przetwarzanie – odpowiada funkcji uwagi Nadzorowanie– odpowiada funkcji uwagi koordynacja– odpowiada funkcji uwagi

46 centralny system wykonawczy – system niejednorodny, poznawczy nadzorca.

47 Funkcje CSW bie żą ce przetwarzanie – realizowanie konkretnych operacji poznawczych wchodz ą cych w skład danego zadania. Wykorzystuje podsystemy pami ę ciowe koordynacja buforów: ujawnia si ę przy wykonywaniu czynno ś ci równoczesnych. Im wi ę ksze wymagania od sytuacji spadek szybko ś ci przetwarzania nadzór – kontrola nad bie żą cym przetwarzaniem informacji. Aktualizacja zawarto ś ci buforów, usuwanie elementów ju ż zb ę dnych, planowanie i koordynacja w stacjach nowych

48 systemowi centralnemu podlegają 3 bufory: p ę tla fonologiczna Szkicownik wzrokowo-przestrzenny Bufor epizodyczny

49 pętla fonologiczna – przechowuje informacje fonologiczne. Magazyn fonologiczny -zbiór bod ź ców słuchowych P ę tla artykulacyjna – mechanizm wywołuj ą cy powtórki zapami ę tanych danych

50 pętla fonologiczna Istniej ą 2 mechanizmy przechowywania: pasywny (magazynuje informacje, nie od ś wie ż ane zanikaj ą w około 2sek) aktywny – technika bezgło ś nych powtórek, wykorzystuj ą cych brzmienie nie znaczenie słowa. St ą d interferencja przy podobnym brzemieniu a ró ż nym znaczeniu.

51 Szkicownik wzrokowo-przestrzenny analogiczny do p ę tli fonologicznej. Przechowuje materiał ikoniczny. Magazyn wzrokowy – zbiór bod ź ców Wewn ę trzny skryba – aktywna rola planowania sekwencji ruchów i tworzenia wyobra ż e ń

52 Bufor epizodyczny czasowe przechowywanie zintegrowanych epizodów, reprezentowanych równocze ś nie za pomoc ą kilku kodów.uczestniczy w wydobywaniu informacji z pami ę ci długotrwałej

53 Systemy pamięci trwałej:

54 Pamięć semantyczna Wi ąż e si ę ona ś ci ś le z systemem słownym i jego funkcjami, a jedn ą z jej charakterystycznych cech jest uogólnianie. Dane przechowywane w tym rodzaju pami ę ci nie ograniczaj ą si ę do faktów jednostkowych, lecz informuj ą nas o tym, co wspólne lub odmienne; s ą nimi prawa, formuły itp. Zmiany w tej kategorii pami ę ci, w odró ż nieniu od epizodycznej zachodz ą niezwykle rzadko, gdy ż tworz ą one pewne prawidła, schematy do których doczepiane s ą konkretne dane zmagazynowane w pami ę ci epizodycznej. Inaczej mówi ą c, pami ęć semantyczna tworzy okre ś lony schemat, dzi ę ki któremu nasz zasób informacji staje si ę uporz ą dkowany.

55 pamięć epizodyczna odpowiedzialna za przechowywanie danych o faktach jednostkowych, rozgrywaj ą cych si ę w danym czasie i miejscu. Je ż eli jest wi ę cej informacji, to zale ż no ś ci mi ę dzy nimi maj ą charakter jedynie sytuacyjny. Nie nast ę puj ą tu uogólnienia. Pami ęć taka jest jedynie zbiorem faktów. odpowiedzialna za przechowywanie danych o faktach jednostkowych, rozgrywaj ą cych si ę w danym czasie i miejscu. Je ż eli jest wi ę cej informacji, to zale ż no ś ci mi ę dzy nimi maj ą charakter jedynie sytuacyjny. Nie nast ę puj ą tu uogólnienia. Pami ęć taka jest jedynie zbiorem faktów.

56 pamięć epizodyczna Wyst ę puje datowanie wydarze ń (raczej dzie ń ni ż godzina) Wyst ę puje datowanie wydarze ń (raczej dzie ń ni ż godzina) Okre ś lenie relacji z innymi, wa ż nymi wydarzeniami Okre ś lenie relacji z innymi, wa ż nymi wydarzeniami Anga ż uj ą gł ę bsze przetwarzanie (Craik i Tulving) Anga ż uj ą gł ę bsze przetwarzanie (Craik i Tulving) Ź ródło wewn ę trzne wi ąż e si ę z lepszym jego pami ę taniem (Jackoby) Ź ródło wewn ę trzne wi ąż e si ę z lepszym jego pami ę taniem (Jackoby) Materiał konkretny oraz obrazowy jest lepiej kodowany ni ż abstrakcyjny i słowny (Paivio) Materiał konkretny oraz obrazowy jest lepiej kodowany ni ż abstrakcyjny i słowny (Paivio)

57 Pamięć autobiograficzna: Przechowuje informacje na temat faktów z własnego ż ycia Przechowuje informacje na temat faktów z własnego ż ycia Ma odniesienie do JA Ma odniesienie do JA 5 wła ś ciwo ś ci wg Maruszewskeigo: 5 wła ś ciwo ś ci wg Maruszewskeigo: 1. organizacja oparta o reguły rz ą dz ą ce przebiegiem interakcji społecznych 1. organizacja oparta o reguły rz ą dz ą ce przebiegiem interakcji społecznych 2. udział elementów epizodycznych i semantycznych 2. udział elementów epizodycznych i semantycznych 3. silne powi ą zanie z kontekstem 3. silne powi ą zanie z kontekstem 4. silne naładowanie emocjonalne 4. silne naładowanie emocjonalne 5. niski stopie ń preparacji informacji 5. niski stopie ń preparacji informacji

58 Fazy procesu pamięciowego: zapami ę tywanie zapami ę tywanie przechowywanie przechowywanie opami ę tywanie

59 Zapamiętywanie proces kodowania – automatyczny proces tworzenia reprezentacji informacji. proces kodowania – automatyczny proces tworzenia reprezentacji informacji.

60 Prawo Ebbinghausa zale ż no ść mi ę dzy długo ś ci ą listy a liczba powtórze ń niezb ę dnych do jej bezbł ę dnego zapami ę tania zale ż no ść mi ę dzy długo ś ci ą listy a liczba powtórze ń niezb ę dnych do jej bezbł ę dnego zapami ę tania

61 Zasada oszczędności przy ponownym uczeniu się – liniowa funkcja ilości powtórzeń w dniu poprzednim.

62 Rozłożenie powtórek w czasie wpływa na zapamiętywanie Jost – 30 powtórze ń dziennie lub powtórzenia po 10 nast ę pnie procedura ponownego uczenia si ę, a ż do bezbł ę dnego odtworzenia Efekt – ilo ść prób potrzebnych do odtworzenia bezbł ę dnego Efekt – ilo ść prób potrzebnych do odtworzenia bezbł ę dnego Skomasowane uczenie si ę – 9 Skomasowane uczenie si ę – 9 Rozło ż one w czasie - 7,6 Rozło ż one w czasie - 7,6

63 Baddeley i nauka pisania na komputerze na poczcie brytyjskiej. Baddeley i nauka pisania na komputerze na poczcie brytyjskiej.

64 Grupowanie kategorialne: kojarzenie słowa z kategoriami wy ż szego rz ę du, reprezentuj ą cymi nazw ę kategorii. Pojawiaj ą si ę jednak intruzje (słowa zwi ą zane znaczeniowo, ale nieobecne w tek ś cie). kojarzenie słowa z kategoriami wy ż szego rz ę du, reprezentuj ą cymi nazw ę kategorii. Pojawiaj ą si ę jednak intruzje (słowa zwi ą zane znaczeniowo, ale nieobecne w tek ś cie).

65 Elaboracja opracowanie materiału, pomagaj ą ce na dodaniu do informacji czego ś, czego wcze ś niej nie było opracowanie materiału, pomagaj ą ce na dodaniu do informacji czego ś, czego wcze ś niej nie było np. powi ą zanie z posiadan ą wiedz ą, ale tak ż e zachowania eksploracyjne d ążą ce do wyja ś niania informacji np. powi ą zanie z posiadan ą wiedz ą, ale tak ż e zachowania eksploracyjne d ążą ce do wyja ś niania informacji

66 Efekt specyficzno ś ci kodowania-zwi ą zane ze znaczeniem słowa

67 Interferencja proaktywna zakłócenie procesu nabywania, utrwalania b ą d ź przechowywania nowej wiedzy poprzez informacje wcze ś niej nabyte zakłócenie procesu nabywania, utrwalania b ą d ź przechowywania nowej wiedzy poprzez informacje wcze ś niej nabyte

68 Konsolidacja śladu pamięciowego utrwalenie ś ladu pami ę ciowego w mózgu, poprzez dokonanie na nim zmian. Poprzez powtarzanie informacji dochodzi do reaktywacji ś ladu pami ę ciowego, a ten z kolei ulega utrwaleniu. utrwalenie ś ladu pami ę ciowego w mózgu, poprzez dokonanie na nim zmian. Poprzez powtarzanie informacji dochodzi do reaktywacji ś ladu pami ę ciowego, a ten z kolei ulega utrwaleniu.

69 Techniki mnemoniczne (mnemotechniki)

70 Przechowywanie spadek ilo ś ci zapami ę tanych informacji jest dynamiczny. Szczególnie widoczny jest przy materiale bezsensownym (60% w 9 godzin) spadek ilo ś ci zapami ę tanych informacji jest dynamiczny. Szczególnie widoczny jest przy materiale bezsensownym (60% w 9 godzin) Lepiej przechowywany jest materiał sensowny Lepiej przechowywany jest materiał sensowny

71 Ballard – uczenie sylab i wiersza. Ballard – uczenie sylab i wiersza. Po tygodniu odtwarzanie i porównanie z poziomem wyj ś ciowym (nie maximum) Po tygodniu odtwarzanie i porównanie z poziomem wyj ś ciowym (nie maximum) Sylaby – 70% Sylaby – 70% Wiersz – 90% Wiersz – 90% Zdolno ś ci j ę zykowe najszybciej spadaj ą w 3 pierwsze lata. Zdolno ś ci j ę zykowe najszybciej spadaj ą w 3 pierwsze lata.

72 H.M. – osoba z uszkodzonym Hipokampem. Nie uczył si ę nowych rzeczy, nie przyswajał wiedzy semantycznej ani epizodycznej. H.M. – osoba z uszkodzonym Hipokampem. Nie uczył si ę nowych rzeczy, nie przyswajał wiedzy semantycznej ani epizodycznej. Jednak pozostawały w nim ś lady pami ę ci proceduralnej oraz emocjonalnej. Jednak pozostawały w nim ś lady pami ę ci proceduralnej oraz emocjonalnej.

73 Interferencja retroaktywna zakłócanie i modyfikacja przechowywanych informacji poprzez informacje ś wie ż e zakłócanie i modyfikacja przechowywanych informacji poprzez informacje ś wie ż e

74 Zanikanie ś ladu pami ę ciowego – spadek aktywacji ś ladu pami ę ciowego poprzez brak jego aktywowania Zanikanie ś ladu pami ę ciowego – spadek aktywacji ś ladu pami ę ciowego poprzez brak jego aktywowania Utrata wskazówek dost ę pu – informacja jest dost ę pna, ale nieosi ą galna poprzez wyga ś ni ę cie ś cie ż ki dost ę pu Utrata wskazówek dost ę pu – informacja jest dost ę pna, ale nieosi ą galna poprzez wyga ś ni ę cie ś cie ż ki dost ę pu Reminiscencja – wzrost odtworzenia materiału bez jego dodatkowego uczenia si ę Reminiscencja – wzrost odtworzenia materiału bez jego dodatkowego uczenia si ę

75 Zmiany w pamięci epizodycznej, semantycznej i autobiograficznej osoby starsze lepiej pami ę taj ą fakty z okresu lat, ni ż pozostałe osoby starsze lepiej pami ę taj ą fakty z okresu lat, ni ż pozostałe Uzasadnienia: Uzasadnienia: zmniejszenie nowych czy zaskakuj ą cych wydarze ń powoduje cz ę stsze powracanie do wydarze ń starszych, ich powtórki i aktualizacje zmniejszenie nowych czy zaskakuj ą cych wydarze ń powoduje cz ę stsze powracanie do wydarze ń starszych, ich powtórki i aktualizacje zachodz ą zdarzenia istotne dla kształtowania to ż samo ś ci zachodz ą zdarzenia istotne dla kształtowania to ż samo ś ci

76 odpami ę tywanie odpami ę tywanie proces wydobywania informacji zakodowanych proces wydobywania informacji zakodowanych przypominanie przypominanie wymienienie zapami ę tanych słów rozpoznanie wskazanie, czy dane słowo było na li ś cie

77 Paradoks frekwencji słów słowa popularne s ą poprawniej wymieniane, a mniej poprawnie rozpoznawane słowa popularne s ą poprawniej wymieniane, a mniej poprawnie rozpoznawane

78 Rola wskazówek naprowadzających i kontekstu Wi ę kszy wpływ maj ą wskazówki na temat warunków kodowania ni ż jej gł ę boko ś ci Wi ę kszy wpływ maj ą wskazówki na temat warunków kodowania ni ż jej gł ę boko ś ci Wskazówki mog ą mie ć charakter wewn ę trzny, odwołuj ą ce si ę do posiadanej wiedzy Wskazówki mog ą mie ć charakter wewn ę trzny, odwołuj ą ce si ę do posiadanej wiedzy Zgodno ść nastroju ułatwia odpami ę tywanie Zgodno ść nastroju ułatwia odpami ę tywanie

79 Pamięć świadków: Pami ęć faktu Pami ęć faktu Pami ęć ź ródła faktu Pami ęć ź ródła faktu Dysocjacja ź ródła

80 Efekt dezinformacji wprowadzenie dodatkowych informacji do pami ę ci, modyfikuj ą ce wspomnienia wprowadzenie dodatkowych informacji do pami ę ci, modyfikuj ą ce wspomnienia

81 Wszczepianie wspomnień Wszczepienie wspomnienia Wszczepienie wspomnienia stodoła u Loftus 17% vs 3% stodoła u Loftus 17% vs 3% Zwi ę kszenie pr ę dko ś ci samochodu poprzez dodanie etykiety Zwi ę kszenie pr ę dko ś ci samochodu poprzez dodanie etykiety

82 Wszczepianie wspomnień charakterystyczne, prawdopodobne fakty s ą mylone z rzeczywistymi charakterystyczne, prawdopodobne fakty s ą mylone z rzeczywistymi np. reklama batonów, mówi ą ca – pami ę tasz, jakie pyszne były za pierwszym razem? Wmówienie, i ż osoby s ą uzdolnione przestrzennie, co jest wynikiem ich specyficznych zabawek w niemowl ę ctwie Wmówienie, i ż osoby s ą uzdolnione przestrzennie, co jest wynikiem ich specyficznych zabawek w niemowl ę ctwie 60% badanych przypominało sobie grzechotki, a 25% kr ąż ki nad łó ż eczkiem. 60% badanych przypominało sobie grzechotki, a 25% kr ąż ki nad łó ż eczkiem.


Pobierz ppt "Michał Białek Pamięć i procesy pamięciowe. Pamięć zdolno ść do przechowywania informacji i pó ź niejszego jej wykorzystania Zespół procesów poznawczych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google