Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Rola polityki edukacyjnej w kształtowaniu kapitału ludzkiego POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA 1 Anna Niewiarowicz Lucyna Sikora.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Rola polityki edukacyjnej w kształtowaniu kapitału ludzkiego POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA 1 Anna Niewiarowicz Lucyna Sikora."— Zapis prezentacji:

1 1 Rola polityki edukacyjnej w kształtowaniu kapitału ludzkiego POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA 1 Anna Niewiarowicz Lucyna Sikora

2 2 Kapitał ludzki A.Niewiarowicz/ L.Sikora2 Kapitał ludzki to zasób: wiedzy, umiejętności, zdrowia, energii witalnej, zawartej w danym społeczeństwie.

3 3 Czynniki kształtujące kapitał ludzki 1. Edukacja Publiczne wydatki na edukację jako % PKB Ilość uczniów przypadających na jednego nauczyciela Wskaźnik skolaryzacji brutto dla wychowania przedszkolnego, szkolnictwa średniego i wyższego Liczba lat poświęconych na naukę 2. Rynek pracy Stopa bezrobocia 3. Nauka Liczba osób pracujących w B+R na 1 milion mieszkańców Wydatki na B+R jako % PKB Liczba zarejestrowanych patentów przez mieszkańców 4. Wysokie technologie Liczba komputerów na 1000 osób Użytkownicy Internetu na 1000 osób Eksport wysokich technologii jako % produkcji na eksport 5. Zdrowie Wydatki na ochronę zdrowia jako % PKB A.Niewiarowicz/ L.Sikora 3

4 4 Kształtowanie kapitału ludzkiego Dużą role w kształtowaniu kapitału ludzkiego odgrywa szeroko rozumiana edukacja. Rozwój powszechnej edukacji w Polsce przebiegał w stosunku do innych krajów zachodniej Europy ze znacznym opóźnieniem. Polska pozbawiona w XIX wieku państwowości, nie miała odpowiednich warunków do rozwoju narodowego systemu edukacji. Zaczął się on rozwija dopiero w latach 20. i 30. XX wieku. Dopiero po II wojnie światowej zlikwidowano analfabetyzm i upowszechniono szkolnictwo podstawowe. Na potrzeby przyspieszonej industrializacji dynamicznie rozwijało się szkolnictwo zawodowe. W latach 90. nastąpiła restrukturyzacja wykształcenia średniego w kierunku ogólnego i jednoczenie dynamicznie rozwijało się szkolnictwo wyższe. A.Niewiarowicz/ L.Sikora4

5 5 Edukacja 5 Edukacja to: wychowanie, wykształcenie, nauka Według R. Scharfenberg to ciągły proces przekazywania wiedzy, umiejętności, systemów wartości i norm społecznych, dziedzictwa kulturowego danej społeczności z udziałem specyficznych instytucji społecznych, jakimi są szkoły, przedszkola i inne placówki

6 6 Bariery edukacyjne bariera terytorialna – duża część ludności czynnej zawodowo jest odległa od szkół średnich czy uczelni wyższych. Bariera kosztowa – koszty które w znacznym stopniu utrudniają dostęp do szkół średnich i wyższych uczelni. A.Niewiarowicz/ L.Sikora

7 7 Wymienia się wiele podmiotów, które mają wpływ na kształtowanie się kapitału ludzkiego. Możemy do nich zaliczyć przede wszystkim państwo i samorządy, gdyż są one głównymi podmiotami realizującymi politykę edukacyjną. A.Niewiarowicz/ L.Sikora

8 8 Polityka edukacyjna Polityka edukacyjna jest ważną częścią polityki społecznej, którą można rozumieć jako: dyscyplina naukowa zajmująca się podstawami teoretycznymi działalności w systemie edukacji i wychowania; albo celowa i zorganizowana działalność władz państwowych i samorządowych zapewniająca dzieciom, młodzieży i dorosłym zdobywanie wiedzy, umiejętności zawodowych, rozwijanie osobowości oraz zaspokajanie aspiracji i dążeń. A.Niewiarowicz/ L.Sikora8

9 9 Zadanie polityki edukacyjnej Polityka edukacyjna ma za zadanie: określenie celów i zadań kształcenia, wychowania i opieki w różnych horyzontach czasowych oraz sposobów, dróg zapewnienia warunków efektywnej realizacji przyjętych celów, zadań i standardów edukacyjnych. A.Niewiarowicz/ L.Sikora

10 10 Cele polityki edukacyjnej Główne cele polityki edukacyjnej są m.in.: 1. Zapewnienie pełnej dostępności przedszkoli, szkół i placówek zgodnie z potrzebami mieszkańców i aktualnymi trendami demograficznymi. 2. Doskonalenie jakości kształcenia, opieki i wychowania. 3. Dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy. 4. Poprawa infrastruktury i wyposażenie w środki dydaktyczne. 5. Podniesienie kompetencji informacyjno – komunikacyjnych uczniów, nauczycieli i pracowników administracji oświatowej. 6. Wyrównywanie różnic edukacyjnych ludzi z różnych środowisk i znajdujących się na różnych etapach rozwoju. A.Niewiarowicz/ L.Sikora

11 11 Przedszkole wczesną edukacją A.Niewiarowicz/ L.Sikora11

12 12A.Niewiarowicz/ L.Sikora12 Niski poziom uczestnictwa w edukacji przedszkolnej dzieci w wieku 3-5 lat w Polsce (około 40% w 2005 roku, około 60% w 2010 roku), W krajach Europy Zachodniej wskaźnik waha się między 80% a 100%. Wczesna edukacja: podstawa dalszego kształcenia, etap gromadzenia kapitału ludzkiego, ma wpływ na osiągnięcia jednostki na dalszych poziomach nauczania i życiu zawodowym, Przedszkole wczesną edukacją

13 13 Wyższe wykształcenie A.Niewiarowicz/ L.Sikora

14 14 Wyższe wykształcenie Na powodzenie kształtowania kapitału ludzkiego ma wpływ nie tylko powszechna i dobrej jakości edukacja na niższych poziomach kształcenia, ale nade wszystko kontynuacja nauki na szczeblu wyższym i – co się podkreśla jako szczególnie istotne – kształcenie ustawiczne na każdym etapie życia, włączając w to edukację dorosłych. Poziom wykształcenia jest z jednym wskaźnikiem opisujący jakość kapitału ludzkiego Według G. S. Beckera, im wyższe wykształcenie, tym wyższe umiejętności zawodowe i większa możliwości zarobkowania. A.Niewiarowicz/ L.Sikora

15 15 Reforma szkolnictwa wyższego w Polsce Możliwość odpłatność niektórych usług edukacyjnych, Pomoc materialna: bezzwrotnej zapomogi lub stypendia, przyczyniła się do znaczącego A.Niewiarowicz/ L.Sikora

16 16 Ułatwiony dostęp do edukacji na studiach wyższych od lat 90. spowodował gwałtowny wzrost liczby studentów w Polsce Obecnie w Polsce funkcjonuje 470 uczelni (1 927 762 studentów), z czego 132 to uczelnie publiczne, a 338 to uczelnie niepubliczne. W uczelniach tych kształci się prawie 2 miliony studentów, co daje Polsce jeden z najwyższych na świecie wskaźników skolaryzacji oraz największą liczbę instytucji szkolnictwa wyższego w Europie. A.Niewiarowicz/ L.Sikora

17 17 Liczba studentów w Polsce A.Niewiarowicz/ L.Sikora17

18 18 Liczba szkół wyższych A.Niewiarowicz/ L.Sikora

19 19 Największym potencjałem umożliwiającym sprostanie wyzwaniom kreowania gospodarki wiedzy charakteryzują się zwłaszcza ludzie młodzi, wysoko wykwalifikowani. W Polsce w 2002 roku osoby z wykształceniem wyższym stanowiły 19% populacji w wieku 25-59 lat. Było to o 3 punkty procentowe mniej niż w przypadku 15 państw Unii Europejskiej. Porównanie dokonywane w tym zakresie pomiędzy Polska a innymi krajami wysoko rozwiniętymi gospodarczo wypada także na niekorzyść Polski. W Finlandii udział osób z wykształceniem wyższym w populacji osób w wieku 25-59 lat jest o 15 punktów procentowych wyższy niż w Polsce. W Szwecji wskaźnik ten kształtuje się na poziomie 31%, natomiast w Wielkiej Brytanii – 29% (rys. 2). A.Niewiarowicz/ L.Sikora19

20 20A.Niewiarowicz/ L.Sikora20

21 21 Na podkreślenie zasługuje jednakże fakt, iż różnice pomiędzy poziomem wykształcenia Polaków a społeczeństw państw wysoko rozwiniętych w szybkim tempie wyrównują się. O wzrastającej jakości kapitału ludzkiego w Polsce świadczy rosnąca tendencja nadawanych stopni naukowych doktora. W 2003 roku liczba uzyskanych doktoratów wynosiła 5460 i była blisko 2,5 razy wyższa niż w 1995 roku (Rys.3). A.Niewiarowicz/ L.Sikora21

22 22A.Niewiarowicz/ L.Sikora22

23 23 Badania i rozwój W Polsce na niskim poziomie jest finansowanie nakładów na badania i rozwój, zużyta i w wielu przypadkach przestarzała aparatura badawcza, z jednej strony ogranicza dalszy rozwój kapitału ludzkiego w Polsce, z drugiej zaś uniemożliwia jego pełne wykorzystanie na obecnym etapie budowy gospodarki wiedzy. A.Niewiarowicz/ L.Sikora23

24 24 Wyrównywanie szans edukacyjnych Projekt Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty z Programu Kapitał ludzki. Cel projektu: pomoc uczniom, poprawa jakości nauczania programy doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów. A.Niewiarowicz/ L.Sikora

25 25 Kapitał ludzki w regionie zachodniopomorskim A.Niewiarowicz/ L.Sikora25

26 26 Przyczyną zróżnicowania w poziomie wykształcenia jest najwcześniejszy etap edukacji, np. w wychowanie przedszkolne i nauka w gimnazjach i szkołach średnich. Podobnie jak w większości polskich województw, dużym problemem w województwie zachodniopomorskim jest niski dostęp do przedszkoli na obszarach wiejskich Udział osób z wykształceniem wyższym wg gmin w 2002 r. 6 Udział osób z wykształceniem średnim wg gmin w 2002 r. A.Niewiarowicz/ L.Sikora26

27 27 Udział dzieci w wieku 3-6 lat pobierających wychowanie przedszkolne w gminach w 2008 r. A.Niewiarowicz/ L.Sikora27

28 28 Województwo zachodniopomorskie znalazło się pod tym względem w 2007 r. dopiero na 9. miejscu wśród województw w Polsce. Udział osób zatrudnionych w nauce i branżach technicznych jako odsetek populacji w 2007 r. w Polsce Udział nakładów na badania i rozwój w PKB w Polsce w 2007 r. A.Niewiarowicz/ L.Sikora28

29 29 Udział dorosłych w kształceniu ustawicznym w Polsce wg województw w latach 2001, 2005 i 2009 (w proc.) A.Niewiarowicz/ L.Sikora29

30 30 Wnioski: Kapitał ludzki to zasób umiejętności i wiedzy, które są zdobywane w trakcie edukacji, więc polityka edukacyjna ma bardzo istotną rolę w kształtowaniu kapitału ludzkiego. Jakość kapitału ludzkiego zależy od poziomu oferty edukacyjnej. Poziom zdobytej wiedzy oraz jej jakość wpływają z kolei na rozwój zawodowy oraz indywidualny status społeczny. Zdobyte wykształcenie (formalne i nieformalne) podnosi aspiracje oraz pozwala przezwyciężać lokalne bariery, zwiększając perspektywy na lepsze życie. A.Niewiarowicz/ L.Sikora

31 31 Dziękuję za uwagę A.Niewiarowicz/ L.Sikora31

32 32 Źródło Roman Przybyszewski Kapitał ludzki w procesie kształtowania gospodarki opartej na wiedzy. Główny Urząd Statystyczny Studenci szkół wyższych w Polsce w roku akademickim 2007/2008 Główny Urząd Statystyczny Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2011/2012 Danuta Witczak-Rokoszewska, Edyta Gąsiorowska Rola Kapitału Ludzkiego w kreowaniu gospodarki wiedzy PARP 2010 Bilans Kapitału Ludzkiego w Polsce Instytut Badań Strukturalnych 2010 Kapitał ludzki w województwie zachodniopomorskim: aktualne działania, zagrożenia, potrzeby i kierunki rozwoju A.Niewiarowicz/ L.Sikora32


Pobierz ppt "1 Rola polityki edukacyjnej w kształtowaniu kapitału ludzkiego POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA 1 Anna Niewiarowicz Lucyna Sikora."

Podobne prezentacje


Reklamy Google