Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Efekty realizacji polityki spójności w latach 2007-2010 w województwie pomorskim Konferencja Efekty realizacji polityki spójności w województwie pomorskim.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Efekty realizacji polityki spójności w latach 2007-2010 w województwie pomorskim Konferencja Efekty realizacji polityki spójności w województwie pomorskim."— Zapis prezentacji:

1 Efekty realizacji polityki spójności w latach w województwie pomorskim Konferencja Efekty realizacji polityki spójności w województwie pomorskim – 4 lata NSRO Gdańsk, 17 listopada 2010 r. Mieczysław Struk Marszałek Województwa Pomorskiego

2 Pomorskie na tle Polski udział w PKB 5,7% udział w liczbie ludności 5,8% PKB per capita: 5. miejsce eksport per capita: 5. miejsce stopa bezrobocia: 11,6% liczba MŚP: 249 tys. (95% to mikrofirmy) inwestycje przedsiębiorstw: 7,75 mld zł (bez mikrofirm) Źródło: GUS, Eurostat, IBnGR (2006, 2008, 2009, 2010)

3 …lecz wciąż pozostaje wyraźny zwłaszcza w kontekście celów Strategii Europa 2020 Dystans regionu do UE maleje… Wybrane cele Strategii Europa 2020PolskaPomorskie Stopa zatrudnienia (2009)75%59,3%58,1% Nakłady na B+R jako % PKB (2007)3%0,57%0,51% Udział energii odnawialnej (2008)20%4,2%9,9% Źródło: Eurostat, GUS

4 Strategiczne cele Pomorza w oparciu o SRWP 2020 i RPO WP PriorytetWskaźnikCel (2015)Aktualnie KonkurencyjnośćPKB per capita 60% średniej UE53,6% 105% średniej PL96,7% SpójnośćStopa zatrudnienia 95% średniej UE89,9% 105% średniej PL98,0% DostępnośćPasażerski ruch lotniczy 75% średniej UE55,0% 125% średniej PL167,8% Źródło: SRWP 2020, RPO WP , GUS, Eurostat (2008, 2009)

5 Wskaźnik Zróżnicowanie na poziomie podregionów Pierwszy dostępny rok 2004 Ostatni dostępny rok PKB per capita (1999, 2004, 2007) 2,141,972,08 Stopa bezrobocia (1999, 2004, 2009) 4,722,823,66 Podmioty gospodarcze per capita (1999, 2004, 2009) 1,54 2,45 Nakłady inwestycyjne firm na mieszkańca (2002, 2004, 2008) 3,102,914,26 Województwo pomorskie zróżnicowania wewnętrzne Wartości liczbowe w tabeli oznaczają krotność różnicy pomiędzy wartością danego wskaźnika dla podregionu najlepszego w konkretnym przekroju a wartością wskaźnika dla podregionu najsłabszego w tym samym przekroju

6 NSRO jako narzędzie realizacji SRWP Wizja województwa pomorskiego Czyste środowisko Wysoka jakość życia Wielokulturowe dziedzictwo Rozwój oparty na wiedzy Silna i zróżnicowana gospodarka Partnerska współpraca Atrakcyjna i spójna przestrzeń Rozwój instytucji publicznych oraz mechanizmów partnerstwa Poprawa kapitału ludzkiego Budowa i modernizacja infrastruktury Wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw Wzrost konkurencyjności regionów Rozwój obszarów wiejskich Cele horyzontalne NSRO

7 Źródła realizacji SRWP w NSRO KONKURENCYJNOŚĆ SPÓJNOŚĆ DOSTĘPNOŚĆ PO IŚ PO IG PO KL RPO WP EWT PROW PO Ryby

8 Finansowanie realizacji SRWP w latach Grupa źródełPodgrupa źródeł Wartość nakładów (mln zł) % udział nakładów w SRWP Środki publiczne zagraniczne Perspektywa ,2% Perspektywa ,3% Razem ,5% Środki publiczne krajowe Środki centralne1 8607% Środki centralne w dyspozycji władz regionalnych 8723,5% Środki regionalne ,5% Razem ,0% Środki spółek prawa handlowego o znaczeniu strategicznym ,5% Ogółem SRWP %

9 Projekty zatwierdzone w ramach NSRO Stan na r. za wyjątkiem RPO WP – stan na 25 października 2010 r. Obszar tematyczny Liczba projektów Wartość ogółem (mln zł) Wartość dofinansowania (mln zł) Transport Przedsiębiorczość i innowacje Środowisko Zasoby ludzkie Kultura, turystyka, sport i edukacja Szkoły wyższe i społeczeństwo informacyjne Ochrona zdrowia Energetyka

10 Plan działań Zarządu Województwa Pomorskiego w zakresie pozyskania środków UE WariantWartość środków dla regionu pesymistyczny15,5 mld zł (4,8% całości) realistyczny18 mld zł (5,6% całości) optymistyczny21 mld zł (6,4% całości) okres ,4 mld zł

11 Program UE Liczba projektów Całkowita wartość projektów (mln PLN) Dofinansowanie UE (mln PLN) PO IŚ PO IG PO KL RPO WP Programy EWT NSRO PROW PO Ryby POLITYKA ROLNA i RYBACKA SUMA Cel pośredni: 4,0 mld zł do końca 2009 roku – 136% realizacji Cel główny: 21,0 mld zł do końca 2013 roku – 30% realizacji Stan na r. Wykonanie Planu działań ZWP

12 Projekty zatwierdzone w ramach NSRO Liczba projektów (szt.) Rozpiętość 7,5 : 1 (Gdańsk : powiat sztumski)

13 Pozyskane środki w ramach NSRO (1) Wartość dofinansowania UE ogółem (mln PLN) Rozpiętość 20 : 1 (Gdańsk : powiat sztumski)

14 Wartość dofinansowania UE na mieszkańca (PLN) Pozyskane środki w ramach NSRO (2) Wartość dofinansowania UE na 1 mieszkańca województwa pomorskiego to PLN... …a na 1 Polaka PLN Rozpiętość 4,5 : 1 (Sopot : powiat malborski)

15 RPO WP, PO KL – narzędzia spójności regionalnej Rozpiętość 3 : 1 (Sopot : powiat malborski) Wartość dofinansowania UE na mieszkańca (PLN)

16 Listy projektów indywidualnych - sytuacja w Polsce Województwo PO IŚPO IGRazem Pozycja mln zł Mazowieckie24 525, , ,931 Śląskie9 903,66430, ,812 Małopolskie8 073,83656, ,133 Pomorskie7 396,67229, ,964 Dolnośląskie5 261,72942, ,605 Podkarpackie5 898,6887, ,236 Łódzkie4 342,63178, ,637 Wielkopolskie4 137,92298, ,828 Zachodniopomorskie3 722,1829, ,179 Warmińsko-mazurskie3 467,3356, ,5610 Kujawsko-pomorskie3 201,1240, ,3711 Lubelskie2 866,65192, ,6512 Świętokrzyskie2 316,72104, ,0113 Podlaskie2 061,662, ,3514 Lubuskie1 988,4119, ,6515 Opolskie563,834,55568,3816

17 PO IŚ i PO IG – synteza (1) Tylko projekty na liście podstawowej Obliczenia szacunkowe Pomorskie na 4. miejscu

18 PO IŚ i PO IG – synteza (2) Tylko projekty na liście podstawowej Obliczenia szacunkowe Pomorskie na 2. miejscu Pomorskie: zł

19 Następny etap – perspektywa (1) Nowe dokumenty UE: Europa Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Strategia Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego Nowe dokumenty krajowe: Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie 8 zintegrowanych strategii rozwoju (w przygotowaniu)

20 Konieczność kontynuacji Polityki Spójności (PS): PS jest polityką rozwojową, o ugruntowanym systemie wdrażania i wielosektorowym podejściu Jedno z najważniejszych narzędzi realizacji strategii Europa 2020 PS musi utrzymać swoje ważne miejsce w budżecie UE Konieczne jest zatem: Strategiczne podejście (szeroka debata, zaangażowanie wszystkich szczebli) Koordynacja pomiędzy politykami UE, zwłaszcza PS/Polityka Rolna/Polityka Rybacka Wzmocnienie ukierunkowania regionalnego Koncentracja tematyczna – mniejsza liczba priorytetów, podejście terytorialne Uproszczenie systemu wdrażania, a co za tym idzie - wzmocnienie efektywności Następny etap – perspektywa (2)

21 W przypadku RPO WP będzie to skutkować: większym ukierunkowaniem na konkurencyjność regionu (innowacyjność, nowoczesne technologie, społeczeństwo informacyjne, odnawialne źródła energii itp.) zwiększaniem znaczenia instrumentów inżynierii finansowej (prawdopodobne rozszerzenie na inne obszary – energetyka, transport zbiorowy, obszary wiejskie) znaczącym ograniczeniem/likwidacją bezpośredniego wsparcia dla MŚP Powinno nastąpić zwiększenie wymiaru finansowego regionalnych programów operacyjnych Następny etap – perspektywa (3)

22 Dziękuję za uwagę Konferencja Efekty realizacji polityki spójności w województwie pomorskim – 4 lata NSRO Gdańsk, 17 listopada 2010 r.


Pobierz ppt "Efekty realizacji polityki spójności w latach 2007-2010 w województwie pomorskim Konferencja Efekty realizacji polityki spójności w województwie pomorskim."

Podobne prezentacje


Reklamy Google