Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Efekty realizacji polityki spójności w latach w województwie pomorskim

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Efekty realizacji polityki spójności w latach w województwie pomorskim"— Zapis prezentacji:

1 Efekty realizacji polityki spójności w latach 2007-2010 w województwie pomorskim
Mieczysław Struk Marszałek Województwa Pomorskiego Konferencja Efekty realizacji polityki spójności w województwie pomorskim – 4 lata NSRO Gdańsk, 17 listopada 2010 r.

2 Pomorskie na tle Polski
udział w PKB ,7% udział w liczbie ludności ,8% PKB per capita: miejsce eksport per capita: miejsce stopa bezrobocia: ,6% liczba MŚP: tys. (95% to mikrofirmy) inwestycje przedsiębiorstw: 7,75 mld zł (bez mikrofirm) Źródło: GUS, Eurostat, IBnGR (2006, 2008, 2009, 2010)

3 Dystans regionu do UE maleje… Wybrane cele Strategii Europa 2020
…lecz wciąż pozostaje wyraźny zwłaszcza w kontekście celów Strategii Europa 2020 Wybrane cele Strategii Europa 2020 Polska Pomorskie Stopa zatrudnienia (2009) 75% 59,3% 58,1% Nakłady na B+R jako % PKB (2007) 3% 0,57% 0,51% Udział energii odnawialnej (2008) 20% 4,2% 9,9% Źródło: Eurostat, GUS

4 Strategiczne cele Pomorza w oparciu o SRWP 2020 i RPO WP 2007-2013
Priorytet Wskaźnik Cel (2015) Aktualnie Konkurencyjność PKB per capita 60% średniej UE 53,6% 105% średniej PL 96,7% Spójność Stopa zatrudnienia 95% średniej UE 89,9% 98,0% Dostępność Pasażerski ruch lotniczy 75% średniej UE 55,0% 125% średniej PL 167,8% Źródło: SRWP 2020, RPO WP , GUS, Eurostat (2008, 2009)

5 Województwo pomorskie zróżnicowania wewnętrzne
Wskaźnik Zróżnicowanie na poziomie podregionów Pierwszy dostępny rok 2004 Ostatni dostępny rok PKB per capita (1999, 2004, 2007) 2,14 1,97 2,08 Stopa bezrobocia (1999, 2004, 2009) 4,72 2,82 3,66 Podmioty gospodarcze per capita (1999, 2004, 2009) 1,54 2,45 Nakłady inwestycyjne firm na mieszkańca (2002, 2004, 2008) 3,10 2,91 4,26 Wartości liczbowe w tabeli oznaczają krotność różnicy pomiędzy wartością danego wskaźnika dla podregionu najlepszego w konkretnym przekroju a wartością wskaźnika dla podregionu najsłabszego w tym samym przekroju

6 NSRO jako narzędzie realizacji SRWP
Wizja województwa pomorskiego Cele horyzontalne NSRO Czyste środowisko Budowa i modernizacja infrastruktury Atrakcyjna i spójna przestrzeń Wzrost konkurencyjności regionów Wysoka jakość życia Rozwój obszarów wiejskich Wielokulturowe dziedzictwo Poprawa kapitału ludzkiego Rozwój oparty na wiedzy Wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw Silna i zróżnicowana gospodarka Rozwój instytucji publicznych oraz mechanizmów partnerstwa Partnerska współpraca

7 Źródła realizacji SRWP w NSRO
PO IŚ KONKURENCYJNOŚĆ PO IG PROW PO Ryby PO KL SPÓJNOŚĆ RPO WP DOSTĘPNOŚĆ EWT

8 Finansowanie realizacji SRWP w latach 2005-2009
Grupa źródeł Podgrupa źródeł Wartość nakładów (mln zł) % udział nakładów w SRWP Środki publiczne zagraniczne Perspektywa 5 361 20,2% Perspektywa 5 398 20,3% Razem 10 759 40,5% Środki publiczne krajowe Środki centralne 1 860 7% Środki centralne w dyspozycji władz regionalnych 872 3,5% Środki regionalne 8 882 33,5% 11 614 44,0% Środki spółek prawa handlowego o znaczeniu strategicznym - 4 154 15,5% Ogółem SRWP 26 527 100%

9 Projekty zatwierdzone w ramach NSRO
Obszar tematyczny Liczba projektów Wartość ogółem (mln zł) Wartość dofinansowania (mln zł) Transport 84 2 739 1 532 Przedsiębiorczość i innowacje 1145 2 603 1 199 Środowisko 109 1 919 1 068 Zasoby ludzkie 944 922 767 Kultura, turystyka, sport i edukacja 152 1 247 609 Szkoły wyższe i społeczeństwo informacyjne 40 714 518 Ochrona zdrowia 50 249 159 Energetyka 48 324 146 Stan na r. za wyjątkiem RPO WP – stan na 25 października 2010 r.

10 Wartość środków dla regionu
Plan działań Zarządu Województwa Pomorskiego w zakresie pozyskania środków UE Wariant Wartość środków dla regionu pesymistyczny 15,5 mld zł (4,8% całości) realistyczny 18 mld zł (5,6% całości) optymistyczny 21 mld zł (6,4% całości) okres 4,4 mld zł

11 Wykonanie Planu działań ZWP Całkowita wartość projektów (mln PLN)
Program UE Liczba projektów Całkowita wartość projektów (mln PLN) Dofinansowanie UE (mln PLN) PO IŚ 63 2 046 1 278 PO IG 264 1 152 551 PO KL 944 923 767 RPO WP 1 094 5 765 2 990 Programy EWT 52 60 51 NSRO 2 417 9 946 5 637 PROW 2 412 1 442 658 PO Ryby 1 643 318 186 POLITYKA ROLNA i RYBACKA 4 055 1 760 844 SUMA 6 472 11 706 6 481 Cel pośredni: 4,0 mld zł do końca 2009 roku – 136% realizacji Cel główny: 21,0 mld zł do końca 2013 roku – 30% realizacji Stan na r.

12 Projekty zatwierdzone w ramach NSRO
Liczba projektów (szt.) Rozpiętość 7,5 : 1 (Gdańsk : powiat sztumski)

13 Pozyskane środki w ramach NSRO (1)
Wartość dofinansowania UE ogółem (mln PLN) Rozpiętość 20 : 1 (Gdańsk : powiat sztumski)

14 Pozyskane środki w ramach NSRO (2)
Wartość dofinansowania UE na mieszkańca (PLN) Wartość dofinansowania UE na 1 mieszkańca województwa pomorskiego to PLN... …a na 1 Polaka PLN Rozpiętość 4,5 : 1 (Sopot : powiat malborski)

15 RPO WP, PO KL – narzędzia spójności regionalnej
Wartość dofinansowania UE na mieszkańca (PLN) Rozpiętość 3 : 1 (Sopot : powiat malborski)

16 Listy projektów indywidualnych - sytuacja w Polsce
Województwo PO IŚ PO IG Razem Pozycja mln zł Mazowieckie 24 525,00 1 108,93 25 633,93 1 Śląskie 9 903,66 430,15 10 333,81 2 Małopolskie 8 073,83 656,30 8 730,13 3 Pomorskie 7 396,67 229,29 7 625,96 4 Dolnośląskie 5 261,72 942,88 6 204,60 5 Podkarpackie 5 898,68 87,55 5 986,23 6 Łódzkie 4 342,63 178,00 4 520,63 7 Wielkopolskie 4 137,92 298,90 4 436,82 8 Zachodniopomorskie 3 722,18 29,99 3 752,17 9 Warmińsko-mazurskie 3 467,33 56,23 3 523,56 10 Kujawsko-pomorskie 3 201,12 40,25 3 241,37 11 Lubelskie 2 866,65 192,00 3 058,65 12 Świętokrzyskie 2 316,72 104,29 2 421,01 13 Podlaskie 2 061,66 2,69 2 064,35 14 Lubuskie 1 988,41 19,24 2 007,65 15 Opolskie 563,83 4,55 568,38 16

17 PO IŚ i PO IG – synteza (1) Pomorskie na 4. miejscu
Obliczenia szacunkowe Tylko projekty na liście podstawowej

18 PO IŚ i PO IG – synteza (2) Pomorskie na 2. miejscu
Pomorskie: zł Obliczenia szacunkowe Tylko projekty na liście podstawowej

19 Następny etap – perspektywa 2014-2020 (1) Nowe dokumenty krajowe:
Nowe dokumenty UE: Europa Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Strategia Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego Nowe dokumenty krajowe: Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie 8 zintegrowanych strategii rozwoju (w przygotowaniu)

20 Następny etap – perspektywa 2014-2020 (2)
Konieczność kontynuacji Polityki Spójności (PS): PS jest polityką rozwojową, o ugruntowanym systemie wdrażania i wielosektorowym podejściu Jedno z najważniejszych narzędzi realizacji strategii Europa 2020 PS musi utrzymać swoje ważne miejsce w budżecie UE Konieczne jest zatem: Strategiczne podejście (szeroka debata, zaangażowanie wszystkich szczebli) Koordynacja pomiędzy politykami UE, zwłaszcza PS/Polityka Rolna/Polityka Rybacka Wzmocnienie ukierunkowania regionalnego Koncentracja tematyczna – mniejsza liczba priorytetów, podejście terytorialne Uproszczenie systemu wdrażania, a co za tym idzie - wzmocnienie efektywności

21 Następny etap – perspektywa 2014-2020 (3)
W przypadku RPO WP będzie to skutkować: większym ukierunkowaniem na konkurencyjność regionu (innowacyjność, nowoczesne technologie, społeczeństwo informacyjne, odnawialne źródła energii itp.) zwiększaniem znaczenia instrumentów inżynierii finansowej (prawdopodobne rozszerzenie na inne obszary – energetyka, transport zbiorowy, obszary wiejskie) znaczącym ograniczeniem/likwidacją bezpośredniego wsparcia dla MŚP Powinno nastąpić zwiększenie wymiaru finansowego regionalnych programów operacyjnych

22 Dziękuję za uwagę Konferencja Efekty realizacji polityki spójności w województwie pomorskim – 4 lata NSRO Gdańsk, 17 listopada 2010 r.


Pobierz ppt "Efekty realizacji polityki spójności w latach w województwie pomorskim"

Podobne prezentacje


Reklamy Google