Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekty Innowacyjne w 7 Programie Ramowym i Programie CIP

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekty Innowacyjne w 7 Programie Ramowym i Programie CIP"— Zapis prezentacji:

1 Projekty Innowacyjne w 7 Programie Ramowym i Programie CIP
Gdańsk, Projekty Innowacyjne w 7 Programie Ramowym i Programie CIP Katarzyna Walczyk-Matuszyk Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

2 Gdańsk, 1. Innowacje: 7 Program Ramowy 2. Ekoinnowacje :Założenia projektów pilotażowych i powielania rynkowego CIP-Eco-Innovation 2

3 7PR: Główny instrument finansowania badań i rozwoju technologicznego w Europie
 Wspieranie współpracy ponadnarodowej na wszystkich płaszczyznach UE.  Zwiększenie dynamizmu, kreatywności i doskonałości europejskich badań naukowych w pionierskich dziedzinach wiedzy (naukowcy w sposób niezależny i odpowiedzialny określają główne tematy badań). Wzmacnianie kadry naukowej poprzez zapewnienie lepszej edukacji i szkoleń, łatwiejszego dostępu do potencjału badawczego oraz uznania dla zawodu naukowca. Zwiększenie udziału kobiet w badaniach naukowych. Zintensyfikowanie dialogu między światem nauki i społeczeństwem celem zwiększenia społecznego zaufania do badań naukowych.  Wspieranie naukowców rozpoczynających karierę zawodową.  Wspieranie szerokiego stosowania rezultatów i rozpowszechniania wiedzy uzyskanej w wyniku działalności badawczej finansowanej ze środków publicznych.

4 7PR: Podstawowe zasady (1)
O sposobie wykorzystania budżetu PR decydują wyłącznie instytucje europejskie: Rada i Parlament Europejski uchwalając 7PR oraz Komisja Europejska odpowiedzialna za jego wdrożenie. Budżet nie jest dzielony na poszczególne kraje. Finansowane są najczęściej projekty realizowane przez konsorcja złożone z kilku (kilkunastu) partnerów z różnych krajów. W programie szczegółowym IDEAS i PEOPLE projekty są składane także przez indywidualnych naukowców. Finansowane są projekty zgodne z priorytetami tematycznymi Unii Europejskiej zawartymi w dokumentach 7PR.

5 7PR: Podstawowe zasady (2)
Wybór projektów skierowanych do finansowania odbywa się na drodze zaproszeń do składania wniosków (call for proposals) ogłaszanych regularnie przez KE. Jakość zgłoszonych projektów jest oceniana przez niezależnych ekspertów z różnych krajów. Realizowane w projektach działania są dofinansowywane, a nie finansowane. Środki finansowe 7PR nie służą subsydiowaniu uczestniczących instytucji. Mogą być wykorzystane jedynie dla sfinansowania jasno określonych prac służących rozwojowi naukowemu i technologicznemu Europy. Projekty muszą mieć wymiar europejski, a nie tylko lokalny.

6 7PR: Struktura i budżet 53 272 mld euro Cooperation 32 413 Ideas 7 510
People 4 750 Capacities 4 097 Euratom 2 751 (517 - działania nukelarne JRC) JRC 1 751 (działania nienuklearne) mld euro ( Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. )

7 Program szczegółowy COOPERATION
Wspieranie ponadnarodowej współpracy naukowo-badawczej w dziesięciu wybranych tematach Zdrowie Żywność, rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo i biotechnologia Technologie Informacyjne i komunikacyjne (ICT) Nanowiedza, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcji Energia Środowisko (w tym zmiany klimatu) Transport (w tym aeronautyka) Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne Przestrzeń kosmiczna Bezpieczeństwo

8 COOPERATION: Obszary tematyczne
Budżet w mld euro

9 COOPERATION: Typy projektów
Projekty współpracy (CP - Collaborative Projects) projekty badawczo-wdrożeniowe realizowane przez konsorcja z uczestnikami z różnych państw, mające na celu stworzenie nowej wiedzy, nowych technologii, produktów i wykorzystanie wspólnych zasobów przeznaczonych na badania (WorkProgram): - projekty małej i średniej skali (np. 1-4 mln euro, 5-10 partnerów, 2-3 lata) - projekty dużej skali (np mln euro, partnerów, 3-5 lat) Sieci doskonałości (NoE - Networks of Excellence) wsparcie wspólnego programu działań, wdrażanego przez wiele organizacji badawczych łączących swoje działania w danej dziedzinie. Działania koordynacyjne i wspierające (CSA-CA, CSA-SA Coordination/ Support Actions) wsparcie dla działań mających na celu koordynację i wspomaganie działań i polityk badawczych (tworzenie sieci, wymiany, międzynarodowy dostęp do infrastruktur badawczych, prace studyjne, konferencje itd.).

10 COOPERATION: liczba partnerów
MS – Member States: państwa członkowskie Unii Europejskiej AC – Associated Countries: kraje stowarzyszone z 7PR (np. Szwajcaria, Norwegia, Izrael, Chorwacja, Turcja) ICPC – International Cooperation Partner Country: kraje trzecie wymienione w Programach Pracy

11 Przykłady projektów – Program Szczegółowy Współpraca
Akronim: A-BIOS Tytuł projektu: Innowacyjna technologia oparta na promieniowaniu UV, mająca na celu znaczne obniżenie drobnoustrojowej aktywności powietrza w magazynach instytucji ochrony dziedzictwa kulturowego Czas trwania projektu: 2006 – 2007 Całkowity koszt projektu: € Dofinansowanie: € Polski partner: Muzeum Narodowe w Krakowie Wykorzystanie promieni ultrafioletowych (UV) do wyjaławiania pomieszczeń bibliotecznych, muzealnych i archiwalnych, zamiast stosowanego dotychczas, do konserwacji książek - Tlenku Etylenu;

12 PEOPLE: Akcje Marie Curie
Sieci (ITN) tworzone przez co najmniej 3 instytucje z 3 krajów MS lub AC umożliwiają szkolenie początkujących naukowców, w tym doktorantów. W ramach 4-letnich projektów można wymieniać pracowników i przyjmować naukowców z całego świata, organizować szkolenia, kursy i konferencje. Projekty współpracy pomiędzy przemysłem i instytucjami naukowymi (IAPP) umożliwiają w ramach 4-letnich kontraktów wymianę pracowników, organizację szkoleń, przyjmowanie naukowców, a dla MSP zakup sprzętu (do 10% budżetu projektu). Międzynarodowa wymiana pracowników naukowych (IRSES) umożliwia współpracę z krajami trzecimi poprzez wysyłanie pracowników i przyjmowanie naukowców z instytucji partnerskiej zlokalizowanej w kraju trzecim. Dofinansowanie programów stypendialnych (regionalnych, krajowych i międzynarodowych) (COFUND) mających na celu wspieranie międzynarodowej mobilności indywidualnych badaczy. Przewidywane dofinansowanie przez KE do 5 mln euro na jedną instytucję.

13 PEOPLE: Akcje Marie Curie
Projekty Indywidualne (IEF) finansują europejskim naukowcom prowadzenie badań, przez okres od 12 do 24 miesięcy, w placówce naukowej lub przedsiębiorstwie innego kraju europejskiego. Indywidualne projekty wyjazdowe ((IOF) są dla doświadczonych naukowców europejskich zainteresowanych prowadzeniem badań w krajach trzecich ( miesięcy) z obowiązkową fazą powrotną do Europy (12 miesięcy). Indywidualne projekty przyjazdowe (IIF) dla doświadczonych naukowców z krajów trzecich zainteresowanych prowadzeniem badań przez okres od 12 do 24 miesięcy w Europie. Europejskie Granty Reintegracyjne (ERG) dla naukowców realizujących przez co najmniej 18 miesięcy projekt Marie Curie na prowadzenie badań w kraju europejskim (preferowany jest powrót do kraju ojczystego). Międzynarodowe Granty Reintegracyjne (IRG) dla europejskich naukowców przebywających w krajach trzecich przynajmniej przez 3 lata, zainteresowanych powrotem na kontynent.

14 Przykładowy projekt – Program Szczegółowy Ludzie
Sukces współpracy w branży hodowli skorupiaków Czas: grudzień 2006 – grudzień 2010 Wkład finansowy Wspólnoty: euro Problem: Ilość i jakość dostaw nasienia skorupiaków nie pochodzących z hodowli jest różna, co stanowi problem dla osób zajmujących się ich przerobem, mającymi do czynienia z surowcem o zmiennej jakości; Rozwiązanie: Projekt finansuje pracę pracownika naukowego z Norwegii, przebywającego na stypendium badawczym w celu rozwoju technik selekcji genetycznej dla specjalnie zaprojektowanego programu hodowli. Co pozwoli przemysłowi oprzeć biznes na bardziej odpowiednim ekonomicznie modelu skorupiaka (przegrzebki);

15 Badania na rzecz małych grup MŚP
CAPACITIES Badania na rzecz MŚP Badania na rzecz małych grup MŚP Schemat adresowany jest do małych grup innowacyjnych MŚP, które dostrzegają potrzebę dalszego rozwoju i wprowadzenia innowacji, ale nie posiadają własnego zaplecza badawczego. Konsorcjum - minimum 3 przedsiębiorstwa, spełniające kryterium MŚP, pochodzące z 3 różnych państw członkowskich albo krajów stowarzyszonych z UE; - 2 niezależnych od pozostałych uczestników konsorcjum wykonawców badań; - dodatkowo, w projekcie mogą uczestniczyć inne podmioty niezależne od pozostałych członków konsorcjum: przedsiębiorstwa oraz tzw. użytkownicy końcowi (np. instytucje publiczne) pod warunkiem wniesienia przez nich wkładu do projektu; - zalecana wielkość konsorcjum to 5-10 uczestników. Czas trwania projektu: lata Budżet projektu: 0,5 – 1,5 mln euro

16 Przykładowy projekt – Badania na rzecz MSP
Akronim projektu: SAFETALK Koordynator projektu: Innowacja Polska Sp. z o.o. Czas trwania projektu: – Budżet projektu: euro Dotacja KE: euro Cel projektu: Stworzenie wykrywacza urządzeń podsłuchowych w oparciu o analizę widmową. Zadaniem systemu będzie redukcja prawdopodobieństwa kradzieży własności intelektualnej.

17 Przyjazne dla środowiska, korzystne dla biznesu
Eko-innowacje w Programie EIP Nowe usługi: usługi przyjazne dla środowiska Nowe procesy: czystsza produkcja Nowe materiały Nowe produkty Przyjazne dla środowiska, korzystne dla biznesu

18 Ekoinnowacyjne projekty pilotażowe i powielania rynkowego
Eko-innowacje w Programie EIP Ekoinnowacyjne projekty pilotażowe i powielania rynkowego Wsparcie dla innowacyjnych przyjaznych dla środowiska produktów i usług, które mogą zostać skomercjalizowane Wsparcie wdrożenia na rynek Rozwiązania powinny wykazywać potencjał do powielania i zastosowania na szeroką skalę Budżet inicjatywy: 200 mln euro ( )

19 Główne założenia programu CIP-Ekoinnowacje
Eko-innowacje w Programie EIP Główne założenia programu CIP-Ekoinnowacje Podział ryzyka dla ekoinowacyjnych rozwiązań (50%) Ukierunkowanie na rynek Zamknięcie luki między B+R a komercjalizacją Bezpośrednie dofinansowanie (bez pośredników) Rodzaj publicznych aniołów biznesu Przyjazne dla środowiska, korzystne dla biznesu

20 Główne założenia programu CIP-Ekoinnowacje
Eko-innowacje w Programie EIP Główne założenia programu CIP-Ekoinnowacje Analiza cyklu życia rozwiązania (Life Cycle Thinking) Elastyczność – brak wymogu konsorcjum, konieczna europejska wartość dodana Efekt dźwigni i potencjał do powielania Średnia wartość projektu: 1,4 mln euro koszt całkowity Przyjazne dla środowiska, korzystne dla biznesu

21 Eko-innowacje w Programie EIP
Pięć priorytetów Recycling materiałów Zrównoważone materiały budowlane Sektor spożywczy Woda NOWOŚĆ Ekologiczny biznes/ inteligentne zakupy Porównanie do konkursu 2010: racjonalne wykorzystanie zasobów stanowi temat przekrojowy, nowy priorytet: woda, niewielkie zmiany w pozostałych priorytetach

22 Eko-innowacje w Programie EIP
Recycling materiałów Poprawa jakości materiałów pochodzących z recyclingu, udoskonalone metody sortowania i przetwarzania odpadów Innowacyjne produkty powstałe przy wykorzystaniu materiałów pochodzących z recyclingu lub usprawniające recycling materiałów Nowe rozwiązania biznesowe podnoszące konkurencyjność przedsiębiorstw działających w obszarze recyclingu, nowe struktury rynkowe dla produktów, procesów i usług z recyclingu; np. zintegrowane systemy zarządzania produktem przy zachowaniu cyklu życia

23 Eko-innowacje w Programie EIP Zrównoważone materiały budowlane
Produkty i procesy budowlane (budowanie, konserwacja, naprawy, remonty, modernizacja i rozbiórka) zmniejszające zużycie zasobów, wbudowaną emisję CO2 oraz redukujące wytwarzanie odpadów; Materiały budowlane przyjazne dla środowiska oraz innowacyjne procesy produkcji; NOWOŚĆ: Projekty nie mogą dotyczyć wykorzystania popiołów lotnych i dennych jako dodatków cementu lub zaprawy

24 Eko-innowacje w Programie EIP
Sektor spożywczy Czystsze i innowacyjne produkty, w tym metody i materiały opakowaniowe efektywnie i racjonalnie wykorzystujące surowce, redukujące ilość wytwarzanych odpadów, ograniczające emisję gazów cieplarnianych/ lub zwiększające recycling i odzyskiwanie surowców; Nowe lub ulepszone procesy produkcyjne podnoszące efektywność zużycia wody oraz poprawiające jej jakość; Innowacyjne czystsze produkty, procesy i usługi nakierowane na zredukowanie oddziaływania na środowisko związanego z konsumpcją produktów spożywczych;

25 Eko-innowacje w Programie EIP
Woda Procesy, produkty i technologie racjonalizujące zużycie wody (redukcja zużycia wody min. o 30%) Procesy bez zużycia wody Oczyszczanie wody i ścieków: rozwiązania, które oferują znaczącą efektywność i redukujące oddziaływanie na środowisko; Systemy dystrybucji ukierunkowane na oszczędzanie wody, zużycia substancji chemicznych, energii i innych materiałów: innowacyjne systemy pomiarów i optymalizacji zastosowania substancji chemicznych, tempa przepływu i pompowania; wykrywanie wycieków wody i ich naprawa, nowoczesne materiały do budowy rurociągów;

26 Eko-innowacje w Programie EIP Ekologiczny biznes i inteligentne zakupy
Ekologiczne produkty i usługi (np. znoszenie barier rynkowych dla ekoinnowacyjnych rozwiązań, ułatwianie wdrożenia ekoinnowacji) Zastosowanie materiałów o zredukowanym oddziaływaniu na środowisko jako substytutów do materiałów tradycyjnych Czystsze procesy produkcyjne Mechanizmy ponownego wytwarzania (re-manufacturing) oraz innowacyjne usługi naprawcze

27 Trzy główne cechy projektów ekoinnowacyjnych
Eko-innowacje w Programie EIP Trzy główne cechy projektów ekoinnowacyjnych Korzyści dla środowiska naturalnego: skwantyfikowana redukcja oddziaływania na środowisko naturalne w odniesieniu do istniejących technologii; zachowanie cyklu życia Korzyści gospodarcze (włączając replikację na szeroką skalę): sens ekonomiczny projektu, biznes plan, zachowanie rezultatów projektu po jego zakończeniu; Podnoszenie poziomu innowacyjności: innowacje w sektorze, innowacja na poziomie kraju i regionu

28 Zainteresowanie konkursami CIP-Ekoinnowacje
Eko-innowacje w Programie EIP Zainteresowanie konkursami CIP-Ekoinnowacje Wzrastające zainteresowanie głównie ze strony MŚP Ponad 100 odpowiedzi udzielonych przez EACI na pytania o projekty 2008 2009 2010 Liczba dostarczonych projektów 134 202 287 Roczny przyrost +50% +42% Liczba sfinansowanych projektów 43 47 Ok. 50

29 Przykład projektu z sektora spożywczego: GREENBOTTLE
Eko-innowacje w Programie EIP Przykład projektu z sektora spożywczego: GREENBOTTLE Nowy rodzaj butelki na mleko wykonanej z mieszanki papieru i plastiku z recyclingu, która może być łatwo rozdzielona i sortowana; Uwzględnienie pełnego łańcucha dostaw Zamknięty obieg materiału: papier Utylizacja w pełni zgodna z wymogami w zakresie recyclingu w UE

30 Przykład projektu z sektora spożywczego: BRITER-WATER
Eko-innowacje w Programie EIP Przykład projektu z sektora spożywczego: BRITER-WATER Wykorzystanie upraw bambusa do oczyszczania ścieków z produkcji soków i przetworów mleczarskich Obniżenie kosztów inwestycyjnych i operacyjnych, brak wytwarzania ścieków Lepsza jakość wody oraz wychwytywanie CO2 Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Portugalia

31 Przykład projektu z sektora recyclingu: CAPS
Eko-innowacje w Programie EIP Przykład projektu z sektora recyclingu: CAPS Wykorzystanie odpadów z przemysłu papierniczego do produkcji materiału absorpcyjnego; Innowacyjny sposób przetwarzania odpadów w produkt; Rezultat: materiał absorpcyjny do usuwania wycieków oleju, ropy i substancji chemicznych w portach; Utworzenie dwóch zakładów produkcyjnych we Francji i Słowenii;

32 Harmonogram konkursu Cip-Eco-Innovation-2012
Eko-innowacje w Programie EIP Harmonogram konkursu Cip-Eco-Innovation-2012 Czwarty konkurs: kwiecień - wrzesień 2012 r. Elektroniczny system składania wniosków (EPSS) Ocena: koniec 2012 r./ rozpoczęcie projektów maj r. Poziom dofinansowania 50% kosztów kwalifikowanych Mks. Długość projektu 3 lata

33 Eko-innowacje w Programie EIP Strona internetowa ekoinnowacji
Subskrypcja newslettera Ogłoszenie o konkursach Przewodnik dla beneficjenta Często zadawane pytania FAQ Umowa grantowa, wytyczne finansowe Dni informacyjne Prezentacje, nagrania Wstępne sprawdzanie pomysłów na projekty – maks. 2 strony Link do EPSS Baza projektów

34 Więcej informacji Krajowy Punkt Kontaktowy www.cip.gov.pl
Program CIP Siódmy Program Ramowy  Konkursy  Wysyłanie zapytań do KE  Baza ekspertów 7PR https://cordis.europa.eu/emmfp7/index.cfm?fuseaction=wel.welcome

35 Dziękuję za uwagę Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE
Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk ul. Krzywickiego 34 Warszawa tel: fax:


Pobierz ppt "Projekty Innowacyjne w 7 Programie Ramowym i Programie CIP"

Podobne prezentacje


Reklamy Google