Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Praktyczne informacje na temat wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WP FORMULARZ WNIOSKU Agnieszka Famielec Departament Programów Regionalnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Praktyczne informacje na temat wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WP FORMULARZ WNIOSKU Agnieszka Famielec Departament Programów Regionalnych."— Zapis prezentacji:

1 Praktyczne informacje na temat wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WP FORMULARZ WNIOSKU Agnieszka Famielec Departament Programów Regionalnych Gdańsk, 15 listopada 2010 r. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata Departament Programów Regionalnych ul. Augustyńskiego 2, Gdańsk, tel. (058) ; fax: (058) UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

2

3 Jst, ich związki i stowarzyszenia, Szkoły wyższe, Jednostki naukowe, w tym jednostki organizacyjne Polskiej Akademii Nauk, Jednostki sektora finansów publicznych w tym m.in. straż pożarna, policja, Administracja rządowa, Organizacje pozarządowe, Partnerzy społeczni i gospodarczy, Podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym, Przedsiębiorcy telekomunikacyjni, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz ze zm.) wpisani do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, o których mowa w art.. 10 ustawy. DZIAŁANIE 2.2 PODDZIAŁANIE TYPY BENEFICJENTÓW

4 Tytuł Projektu powinien zawierać przedmiot, lokalizację i etap, fazę zadania (jeżeli realizowany Projekt jest częścią większej inwestycji)

5 budowa nowych i związana z nią rozbudowa lub przebudowa istniejących regionalnych i miejskich informatycznych sieci szkieletowych oraz lokalnych sieci dystrybucyjnych w szczególności w oparciu o technologię światłowodową DZIAŁANIE 2.2 PODDZIAŁANIE TYP PROJEKTÓW

6 Streszczenie Projektu powinno stanowić krótki opis Projektu zawierający wskazanie przedmiotu oraz celów Projektu

7

8 Opis stanu istniejącego kontekst społeczny, gospodarczy, przyrodniczy powiązany bezpośrednio z przedmiotem projektu Opis powinien być dokonany za pomocą danych liczbowych Spójny z informacjami zawartymi w SW w punkcie Opis stanu aktualnego przed realizacją projektu Problemy powinny być spójne z opisem stanu istniejącego, powinny odnosić się bezpośrednio do przedmiotu projektu, być zhierarchizowane, uporządkowane, spójne z informacjami zawartymi w punktach C.2. i C.3 wniosku oraz SW Podsumowaniem punktu C.1. powinno być krótkie uzasadnienie potrzeby realizacji projektu UZASADNIENIE, OPIS I CELE PROJEKTU

9 Tekst UZASADNIENIE, OPIS I CELE PROJEKTU

10 Opis przedmiotu projektu przy wykorzystaniu danych liczbowych i podstawowych parametrów technicznych inwestycji (lokalizacja, zakres, główne etapy) Powinien być spójny m.in. z informacjami w sekcji D formularza wniosku Harmonogram, wskaźniki, miejsce realizacji projektu oraz informacjami w SW m.in. punkt Analiza techniczna i technologiczna Opis i uzasadnienie przyjętych rozwiązań technicznych (uzasadnienie ich wyboru) Opis powinien być spójny z informacjami w SW (m.in. punkt Analiza różnych wariantów rozwiązania zidentyfikowanych problemów, Trwałość technologiczna) UZASADNIENIE, OPIS I CELE PROJEKTU

11 Należy opisać cele społeczno-gospodarcze projektu, pokazując jednocześnie efekty, rezultaty oraz korzyści ekonomiczne i społeczne, które zostaną osiągnięte w wyniku realizacji Projektu Opis w tym punkcie powinien być spójny z wskaźnikami rezultatu (punkt D.2.2) oraz SW punkt Opis stanu po realizacji projektu - logika interwencji Należy opisać powiązanie projektu ze spodziewanymi efektami realizacji danej osi priorytetowej. Wybrane spodziewane efekty realizacji 2 Osi Priorytetowej UZASADNIENIE, OPIS I CELE PROJEKTU

12 Cel Działania 2.2 Priorytet Cel Uzasadnienie

13 Cel Działania 2.2 Priorytet Cel Uzasadnienie

14 Wskaźniki realizacji celów Projektu powinny jak najtrafniej oddawać cele realizacji Projektu

15 podmioty, z którymi została zawarta umowa partnerska w rozumieniu definicji partnerstwa ujętej w Przewodniku Beneficjenta RPO WP , podmioty, które w rozumieniu zapisów Przewodnika Beneficjenta RPO WP nie spełniają warunków definicji partnerstwa. Należy podać nazwę podmiotów, wskazać role, jakie pełnią w Projekcie: (np. współfinansujący, zarządzający po zakończeniu, inwestor) oraz przedstawić wysokość wkładu własnego wraz z oczekiwaną wysokością dotacji z EFRR (jeżeli podmiot partycypuje finansowo w projekcie) w latach realizacji Projektu (zgodnie z punktem F.7.) Należy przedstawić innych niż beneficjent uczestników procesu realizacji Projektu: PODMIOTY UCZESTNICZĄCE W FINANSOWANIU I REALIZACJI PROJEKTU

16

17 KOMPLEMENTARNOŚĆ Z INNYMI PROJEKTAMI Tytuł Projektu, Źródło finansowania, Okres realizacji Projektu, Krótki opis i wartość Projektu. PROJEKTY REALIZOWANE LUB JUŻ ZREALIZOWANE

18 Jaka jest zdolność instytucjonalna beneficjenta do realizacji Projektu W jaki sposób będą zapewnione środki, które zagwarantują stabilność finansową Projektu w okresie jego realizacji? W jaki sposób będzie finansowane utrzymanie Projektu w okresie 5 lat po jego zakończeniu? W jaki sposób prowadzone będzie zarządzanie produktami Projektu po zakończeniu jego realizacji? W przypadku przekazania własności projektu po jego zakończeniu na rzecz innej niż beneficjent instytucji należy uzasadnić takie postępowanie Uwaga informacje powinny być spójne z rozdziałem Wykonalność instytucjonalna w SW TRWAŁOŚĆ CELÓW I SPOSÓB ZARZĄDZANIA PROJEKTEM

19 ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

20 Czy opis zawiera informacje dotyczące wpływu projektu na środowisko naturalne na etapie prowadzenia inwestycji? Czy opis zawiera informacje dotyczące wpływu projektu na środowisko naturalne po zakończeniu inwestycji? Czy opis zawiera informacje na temat oddziaływania projektu na obszary sieci Natura 2000 – na obszary aktualnie wyznaczone oraz obszary planowane (shadow list): obszary siedliskowe (SOO) oraz obszary ptasie (OSO)? Czy w opisie doprecyzowano charakter przyjętych rozwiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju? Informacje w tym punkcie powinny być spójne z informacjami w SW rozdział Wpływ projektu na środowisko oraz informacjami z Załącznika nr 2 Dokumenty dotyczące postępowania OOŚ i Załącznika nr 3 Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000 ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z POLITYKĄ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU (ochrony środowiska), W TYM WPŁYW NA OBSZARY NATURA 2000

21 Należy wskazać odpowiednie działania w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną w fazie realizacji Projektu jak i po jego zakończeniu w rozumieniu dostępu do wytworzonych produktów i korzystaniu z nich Należy doprecyzować czy przyjęte rozwiązania w zakresie równości mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji wykraczają poza wymagane przepisami prawa dla danego rodzaju przedsięwzięcia przyczyniając się do realizacji polityki równości szans i niedyskryminacji ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z POLITYKĄ RÓWNOŚCI MĘŻCZYZN I KOBIET ORAZ NIEDYSKRYMINACJI

22 Należy opisać sposoby promocji Projektu zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi promocji projektów UE dla beneficjentów stanowiącymi załącznik do Przewodnika Beneficjenta RPO WP SPOSOBY PROMOCJI PROJEKTU

23 WYKAZ KATEGORII WYDATKÓW WG ZAŁĄCZNIKA II ROZP. KOMISJI (WE) NR 1828/2006

24 W sytuacji gdy projekt: nie generuje dochodu (np. drogi, za korzystanie z których nie trzeba płacić); dochody nie pokrywają w pełni kosztów operacyjnych (np. niektóre koleje); projekt podlega zasadom pomocy publicznej - art. 55 ust. 6; całkowity koszt projektu nie przekracza 1 mln EUR- art. 55 ust. 5. należy zaznaczyć odpowiedź NIE DOTYCZY W pozostałych przypadkach w punkcie tym należy zamieścić wartości określonych pozycji niezbędnych do wyliczenia luki w finansowaniu Wartości te należy przenieść z Studium Wykonalności OKREŚLENIE POZIOMU DOTACJI UE PRZY ZASTOSOWANIU METODY LUKI W FINANSOWANIU

25 POMOC PUBLICZNA

26 INSTRUMENT ELASTYCZNOŚCI Maksymalna wartość wydatków w ramach instrumentu elastyczności wynosi 10% kosztów kwalifikowalnych Projektu Działanie 2.2

27 KWALIFIKOWALNOŚĆ PODATKU VAT PLANOWANE WYDATKI W RAMACH PROJEKTU

28 ŹRÓDŁA FINANSOWNIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH PROJEKTU

29 LISTA ZAŁĄCZNIKÓW I OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA

30 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata Departament Programów Regionalnych ul. Augustyńskiego 2, Gdańsk, tel. (058) ; fax: (058) DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Pobierz ppt "Praktyczne informacje na temat wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WP FORMULARZ WNIOSKU Agnieszka Famielec Departament Programów Regionalnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google