Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Wpływ Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rynek pracy w województwie pomorskim Wpływ Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rynek pracy w województwie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Wpływ Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rynek pracy w województwie pomorskim Wpływ Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rynek pracy w województwie."— Zapis prezentacji:

1 1 Wpływ Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rynek pracy w województwie pomorskim Wpływ Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rynek pracy w województwie pomorskim Gdańsk, 17 listopada 2010 r.

2 2 Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego określając drugi etap jej realizacji (Faza spójności, lata 2007–2013), zakłada osiągnięcie w tym okresie znaczącego przybliżenia stopnia rozwoju regionu do średniego poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego UE poprzez realizację dużych, różnorodnych i skoordynowanych przedsięwzięć ukierunkowanych m.in. na innowacje, edukację i kwalifikacje oraz wspieranie funkcjonowania firm. Wśród głównych źródeł finansowania tego celu wymienia się Europejski Fundusz Społeczny. Jego środki w województwie pomorskim rozdzielane są za pośrednictwem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

3 3 Trzy filary planowania, koordynowania i wdrażania PO KL w woj. pomorskim OdpowiedzialnośćAdekwatność Skuteczność dostosowanie zakresu i celów strategicznych interwencji unijnej do bieżącej, dynamicznej sytuacji społeczno- gospodarczej, do problemów i potrzeb charakterystycznych dla danego obszaru wdrażania, z jednoczesnym adaptowaniem i wyprzedzającym planowaniem profilu wsparcia ze środków PO KL do przyszłych, potencjalnych zagrożeń i wyzwań społeczno- gospodarczych obiektywne, rzetelne rozpoznanie sytuacji społeczno-gospodarczej w regionie, zapewnienie prawidłowości procesu planowania wykorzystania środków PO KL oraz dążenie do maksymalnego osiągniecie wymaganych rezultatów i wskaźników programowych określenie i wskazanie takich narzędzi i form realizacji interwencji PO KL, których efektywność i skuteczność jest największa przy zastosowaniu na danym obszarze i w danych warunkach, w szczególności poprzez analizę potencjału, potrzeb i możliwości wszystkich potencjalnych beneficjentów i odbiorców wsparcia w ramach PO KL DETERMINANTY EFEKTYWNEJ INTERWENCJI NA RYNKU PRACY ROZWÓJ I STABILNOŚĆ RYNKU PRACY

4 4 Coraz bardziej projektowa i sieciowa gospodarka WYBRANE ZJAWISKA I PROCESY ODDZIAŁUJĄCE NA RYNEK PRACY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Dynamiczna sytuacja społeczno – gospodarcza (kryzys) Nieskuteczność tradycyjnych sektorowych metod likwidacji problemów społecznych Zanik granic między sektorami i branżami w przemyśle i gospodarce Postępująca technologizacja i digitalizacja procesów produkcji i handlu Duża ilość narzędzi wsparcia z funduszy unijnych na poziomie regionu - konieczność koordynacji Wysoki stopień zróżnicowania wewnątrzregionalnego – problemy obszarów słabych strukturalnie

5 5 Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i funkcjonowania nowych firm Samorząd Województwa Pomorskiego w latach 2009-2010 tylko w ramach Działania 6.2 PO KL przeznaczył 50 milionów złotych dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą na terenie województwa pomorskiego. Dzięki środkom PO KL pochodzącym z EFS Samorząd Województwa Pomorskiego dotychczas sfinansował podjęcie działalności gospodarczej przez blisko 5 tysięcy mieszkańców naszego województwa. Wsparcie w tym zakresie zainteresowanym udzielają zarówno Powiatowe Urzędy Pracy, jak i operatorzy zewnętrzni – wybrani w konkursach przez Samorząd Województwa. Proces udzielania bezzwrotnych dotacji koncentruje się przede wszystkim na grupach docelowych, które doświadczają największych trudności związanych z wejściem utrzymaniem się na rynku pracy. Grupy te obejmują m.in. osoby młode (do dwudziestego piątego roku życia), które nie posiadają doświadczeń zawodowych oraz kwalifikacji koniecznych do znalezienia zatrudnienia, kobiety (w tym zwłaszcza matek samotnie wychowujących dzieci), osoby starsze (po pięćdziesiątym roku życia), mające trudności z dostosowaniem się do wymogów modernizującej się gospodarki, a także osoby niepełnosprawne, poszukujących zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Ponadto, wsparcie w ramach Priorytetu jest adresowane do osób długotrwale bezrobotnych, których reintegracja z rynkiem pracy jest z reguły najbardziej czasochłonna i wymaga zastosowania różnorodnych instrumentów aktywizacyjnych.

6 6 10 17 1.Miasto Gdańsk 2.Miasto Gdynia 3.Miasto Sopot 4.Miasto Słupsk LICZBA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W POWIATACH W RAMACH KOMPONENTU REGIONALNEGO DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO PO KL PRIORYTET VI 8 15 13 18 Obszar całego województwa - 27 10 11 10 12 13 10 8 8 15 11 8 13

7 7 PO KL stanowi bezprecedensową szansę na rozwój nowoczesnego, skutecznego, złożonego z kompetentnych, wykwalifikowanych pracowników systemu integracji społecznej, którego celem naczelnym jest przywrócenie podopiecznych do samodzielnego życia zawodowego i społecznego. Instrumentem służącym jego realizacji są wdrażane w województwie pomorskim projekty systemowe ośrodków pomocy społecznej i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie. Dzięki ich sfinansowaniu ze środków EFS udział w aktywnej integracji wzięło dotychczas już blisko 5 tysięcy osób korzystających ze wsparcia pomocy społecznej. Dodatkowo prawie 6 500 osób zostało objętych kontraktami socjalnymi, które stanowią efektywną i wymierną formę działań aktywizacyjnych, pozwalających na powrót na rynek pracy. Zarząd Województwa kieruje również środki na realizację projektów systemowych ROPS, w ramach których wspierany jest rozwój zawodowy kadr integracji społecznej. Dzięki ich realizacji dotychczas już ponad 2 tysiące pracowników instytucji pomocy społecznej (w tym blisko 800 pracowników socjalnych) zajmujących się aktywną integracją podniosło swoje kwalifikacje. Uzupełnieniem działań systemowych na rzecz integracji społecznej są corocznie ogłaszane konkursy na projekty obejmujące szeroki katalog działań integracyjnych i aktywizacyjnych. W ich efekcie Zarząd Województwa dofinansował działania aktywizacyjne, ułatwiające powrót na rynek pracy dla ponad 2 500 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Aktywizowanie i umożliwianie zatrudnienia osobom wykluczonym społecznie

8 8 14 22 1.Miasto Gdańsk 2.Miasto Gdynia 3.Miasto Sopot 4.Miasto Słupsk LICZBA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W POWIATACH W RAMACH KOMPONENTU REGIONALNEGO DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO PO KL PRIORYTET VII 18 29 16 12 Obszar całego województwa - 10 10 21 16 14 22 15 11 12 19 10 17 9 6

9 9 Od roku 2008 na realizację kursów i szkoleń dla każdego zainteresowanego podniesieniem kwalifikacji i zdobyciem nowych umiejętności pracującego mieszkańca naszego regionu Zarząd Województwa Pomorskiego skierował ponad 92 miliony złotych. Do chwili obecnej w województwie pomorskim udział w bezpłatnych profesjonalnych szkoleniach finansowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zakończyło ponad 9 tysięcy osób pracujących, w tym ponad 2 tysiące osób w wieku powyżej 50 lat. Wsparcie w tym zakresie dociera do wszystkich powiatów regionu, ale szczególnie wiele inicjatyw szkoleniowych dla osób pracujących realizowanych jest w powiatach gdańskim, słupskim, chojnickim, człuchowskim. Dodatkowo w drugim półroczu 2010 r. w odpowiedzi na skutki spowolnienia gospodarczego dotykające najczęściej najsłabiej wykwalifikowanych pracowników, ZWP przeznaczył ze środków PO KL kolejne 50 milionów złotych na poprawę kwalifikacji pracujących mieszkańców regionu. Tematyka najczęściej organizowanych kursów dotyczy: umiejętności językowych (od podstawowych do specjalistycznych kursów branżowych), technologii ICT (od podstaw obsługi komputera po wykorzystanie najbardziej zaawansowanych i poszukiwanych na rynku umiejętności w obsłudze specjalistycznych programów i aplikacji), kursy nadające uprawnienia zawodowe (np. kursy prawa jazdy dla kierowców zawodowych), kursy specjalistyczne na różnego rodzaju audytorów, wielozakresowe szkolenia dla pracowników branży budowlanej i drogowej, doskonalenie umiejętności pracowników handlowych i marketingowych, osób zatrudnionych w księgowości i kadrach, kompleksowe szkolenia dla pracowników branży turystycznej itd. Podnoszenie wiedzy i kwalifikacji zawodowych osób pracujących

10 10 Doceniając pierwszoplanową rolę przedsiębiorców w budowaniu potencjału gospodarczego naszego regionu Zarząd Województwa przeznaczył ze środków EFS tylko w roku 2010 aż 30 milionów złotych na wsparcie szkoleniowe i doradcze dla firm. W roku 2011 będzie to z kolei kwota 20 milionów złotych. Władze regionu dotychczas zapewniły objęcie wsparciem szkoleniowo-doradczym ponad 2 tysiącom pomorskich firm. Ta liczba będzie rosnąć w latach kolejnych. Program Operacyjny Kapitał Ludzki stanowi dla regionalnych przedsiębiorców atrakcyjne uzupełnienie twardych działań inwestycyjnych. Konstrukcja Programu umożliwia firmom z województwa pomorskiego pozyskanie dofinansowania na realizację szerokiego zakresu inicjatyw w zakresie ogólnych i specjalistycznych szkoleń dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw (także dużych). Ich tematyka zależy przede wszystkim od konkretnych potrzeb sformułowanych przez firmy. Dodatkowo już wyłącznie przedstawiciele sektora MSP mogą liczyć na poprawę swojej konkurencyjności uzyskując środki na specjalistyczne doradztwo w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Zwiększanie konkurencyjności i wspieranie rozwoju pomorskich firm

11 11 29 37 1.Miasto Gdańsk 2.Miasto Gdynia 3.Miasto Sopot 4.Miasto Słupsk LICZBA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W POWIATACH W RAMACH KOMPONENTU REGIONALNEGO DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO PO KL PRIORYTET VIII 10 20 15 22 Obszar całego województwa - 102 25 18 20 16 21 13 14 13 20 21 14 8 16

12 12 W ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL dofinansowywane jest tworzenie przedszkoli (w tym również uruchamianie innych form wychowania przedszkolnego) na obszarach i w środowiskach o niskim stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, jak również wsparcie istniejących przedszkoli (w tym również funkcjonujących innych form wychowania przedszkolnego) przyczyniające się do zwiększenia liczby dzieci uczestniczących w wychowaniu przedszkolnym lub jej utrzymania w przypadku placówek zagrożonych likwidacją m.in. poprzez wsparcie dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego zagrożonych likwidacją, wydłużenie godzin pracy, uruchomienie dodatkowego naboru dzieci, zatrudnienie dodatkowego personelu itp. Zapewnienie pomorskim dzieciom jak najszerszego dostępu do niej jest ważnym czynnikiem oddziałującym na aktywność zawodową rodziców, jak również wpływa znacząco na dalszy rozwój edukacyjny dzieci. Dotychczas w ramach konkursów zorganizowanych przez Samorząd Województwa Pomorskiego udało się wesprzeć 107 ośrodków wychowania przedszkolnego. Dzięki uzyskanej przez nie pomocy blisko 3 tysiące dzieci na obszarach wiejskich mogło uczestniczyć w różnych formach edukacji przedszkolnej. Rozwijanie sieci przedszkoli dla pracujących rodziców

13 13 Odbudowa systemu kształcenia ustawicznego ma istotne znaczenie równowagi i stabilności rynku pracy. W związku z tym ze środków PO KL Samorząd Województwa wspiera modernizację oferty edukacyjnej szkolnictwa zawodowego zarówno poprzez dostosowywanie kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy jak i wyposażenie szkół w nowoczesne materiały dydaktyczne. Do tej pory już ponad 270 szkół i placówek kształcenia zawodowego dzięki środkom przekazanym przez Samorząd Województwa wdrożyło kompleksowe programy rozwojowe W ramach szkolnictwa zawodowego oprócz wyżej wymienionych instrumentów wsparcia wspierana jest również współpraca szkół placówek z pracodawcami, co ma przyczynić się do wzmocnienia nauczania praktycznego. W jej ramach sfinansowano udział blisko 1000 pomorskich uczniów w stażach i praktykach odbywanych u pracodawców, a co za tym idzie wyposażenia przyszłych absolwentów w praktyczne umiejętności wymagane na rynku pracy. Eksperci klasyfikują udział w kształceniu ustawicznym jako jedno ze zjawisk oraz tendencji społeczno-gospodarczych mających wpływ na prognozowane kierunki rozwoju regionu. Tym samym tak istotne jest stymulowanie i wspieranie placówek kształcenia zawodowego. Dzięki środkom PO KL przyznanym przez Zarząd Województwa już blisko 1200 mieszkańców uczestniczyło w formalnym kształceniu ustawicznym sfinansowanym ze środków EFS. Wspieranie rozwoju szkolnictwa zawodowego i ustawicznego

14 14 26 22 1.Miasto Gdańsk 2.Miasto Gdynia 3.Miasto Sopot 4.Miasto Słupsk LICZBA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W POWIATACH W RAMACH KOMPONENTU REGIONALNEGO DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO PO KL PRIORYTET IX 15 49 13 3 Obszar całego województwa - 21 23 25 16 20 32 27 10 33 12 15 26 10 6 3

15 15 Całość interwencji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie pomorskim będzie podporządkowana realizacji celu nadrzędnego jakim jest wymierny wzrost poziomu zatrudnienia w regionie. Zróżnicowane obszary tematyczne i instrumenty wsparcia dostępne w ramach Programu powinny służyć wyłącznie osiągnięciu tego celu. Zgodnie z wizją Komisji Europejskiej środki Europejskiego Funduszu Społecznego mają służyć wyłącznie efektywnym działaniom prozatrudnieniowym – każdy z projektów PO KL (niezależnie od zakresu i obszaru merytorycznego!) musi być oceniany i rozliczany z realnego wpływu na poprawę sytuacji na rynku pracy. Od roku 2011 projekty realizowane w województwie pomorskim na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym i negatywnymi procesami restrukturyzacji i modernizacji w gospodarce muszą gwarantować osiągnięcie twardych rezultatów w postaci uzyskania zatrudnienia przez ich uczestników. PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ - Kierunki wsparcia rynku pracy w ramach PO KL w województwie pomorskim -

16 16 30,61 195,97 1.Miasto Gdańsk 2.Miasto Gdynia 3.Miasto Sopot 4.Miasto Słupsk KWOTY PODPISANYCH UMÓW (W MLN ZŁ) W RAMACH KOMPONENTU REGIONALNEGO PO KL DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO WG. POCHODZENIA BENEFICJENTÓW 20,06 25,20 25,25 51,85 Podmioty z innego województwa - 84,04 13,83 42,64 28,63 22,63 31,46 26,36 22,53 28,53 23,51 27,39 29,89 16,95 58,64 31,14

17 17 Dziękuję za uwagę Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Wicemarszałek Województwa Pomorskiego WIESŁAW BYCZKOWSKI


Pobierz ppt "1 Wpływ Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rynek pracy w województwie pomorskim Wpływ Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rynek pracy w województwie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google