Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dolina Krzemowa jako fenomen spo ł eczno- ekonomiczny. Od wizjonerskiej przesz ł o ś ci do pragmatycznej przysz ł o ś ci. Dr. Tomasz Kalkowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dolina Krzemowa jako fenomen spo ł eczno- ekonomiczny. Od wizjonerskiej przesz ł o ś ci do pragmatycznej przysz ł o ś ci. Dr. Tomasz Kalkowski."— Zapis prezentacji:

1 Dolina Krzemowa jako fenomen spo ł eczno- ekonomiczny. Od wizjonerskiej przesz ł o ś ci do pragmatycznej przysz ł o ś ci. Dr. Tomasz Kalkowski

2 Program Dolina Krzemowa - jedyny taki twór ? A by ł o to tak... - krótka historia Si ł a przyci ą gania - dlaczego Silicon Valley? Lifestyle – czy Dolina Krzemowa narzuca styl ż ycia? Know-how - jak si ę to robi w Dolinie Krzemowej? Podsumowanie – Dolina Krzemowa ci ą gle najlepsza?

3 Kiedy mówimy Dolina Krzemowa my ś limy o... Rejon po ł o ż ony w pld. cze ś ci zatoki San Francisco. Nieformaln ą stolic ę stanowi miasto San Jose w Kalifornii. Skupisko firm high-tech (elektronika, oprogramowanie, internet, biotechnologie, ale nie tylko...) Centrum innowacji technicznej o najwi ę kszej koncentracji pracowników high- tech w USA 10 z 20 ameryka ń skich miast, okre ś lanych jako najbardziej innowacyjne po ł o ż onych jest na terenie Doliny Krzemowej Nazwa Dolina Krzemowa istnieje od poczatku lat 70-tych. Powsta ł a od nazwy Doliny Santa Clara, gdzie zacz ęł y powstawa ć firmy rozwijaj ą ce technologie pó ł przewodnikowe.

4 Dolina Krzemowa na mapie

5 Z oddali…

6 Z bliska... nie tylko komputery

7 Od sadów do pó ł przewodników...

8 Co si ę zdarzy ł o? 1909 – zostaje ufundowany pierwszy Venture Capital ( przez rektora Uniwersytetu w Stanfordzie) – armia USA zaklada baz ę lotnicza w Monutain View,. Baza ta w przysz ł o ś ci zamieni sie cz ęś ciowo w o ś rodek badawczy NASA 1939 – w gara ż u w miescie Palo Alto dwaj absolwenci Uniwrsytetu Stanforda zakladaja Hewlett-Packard. Firma ta stanie si ę prekursoraem wielkich firm elektronicznych Doliny Krzemowej < ś liwki, czere ś nie, brzoskwinie 1968 – powstaje firma Intel – pionier w wytwarzaniu pó ł przewodnikowych ukladów scalonych 1969 – Centrum Badawcze Uniwersytetu Stanford uruchamia jeden z czterech komputerów ARPANET – pocz ą tki Internetu 1980 – powstaje Apple Computer – lata ś wietno ś ci, dot-com bubble, firmy rodz ą si ę jak grzyby po desczu: Yahoo, Adobe, Cisco, Juniper, Google, eBay, Netscape… > 2000 – nowe pokolenie firm Doliny Krzemowej: Facebook, Twitter, Tesla Motors…. ?

9 Si ł a przyci ą gania - dlaczego Silicon Valley *mieszanka etniczna Tygiel nardowo ś ciowy - Dolina Krzemowa przyk ł adem symbiozy dziesi ą tek grup etnicznych Najwi ę ksze z nich: Chi ń czycy (imigranci z Tajwanu nap ł ywali do Kalifornii od dekad) oraz Hindusi (du ż a fala imigracji przed rokiem 2000; Imigranci z Meksyku (zasilaj ą cy sektor us ł ugowy)

10 Si ł a przyci ą gania - dlaczego Silicon Valley *mieszanka kulturowa Kultura Doliny Krzemowej Innowacyjno ść Etos pracy Konkurencja dress code

11 Si ł a przyci ą gania - dlaczego Silicon Valley *mieszanka geograficzna Klimat Doliny (Santa Clara i Coyote Valley) Wzgórza (Santa Cruz Mountains) Zatoka (San Francisco) Ocean (Pacyfik) Góry (Sierra Nevada) Pustynia a wszystko...na wyci ą gni ę cie r ę ki

12 Lifestyle

13

14 Czy tylko wysokie technologie?

15 Rodzaje przemyslu ( ź ród ł o: Kalifornijski O ś rodek Statystyczny)

16 Know-how *wykszta ł cenie G ł ówne uniwersytety: Stanforda, UC (University of California) Berkeley, University of California San Francisco (UCSF), University of California Santa Cruz (UCSC) – centra mysli technicznej i naukowej Liczne mniejsze, prywatne i pa ń stwowe, wy ż sze uczelnie Nap ł yw wysoko wykwalifikowanych in ż ynierów i naukowców z ca ł ego ś wiata Ś cis ł a kooperacja pomi ę dzy uniwersytetami i biznesem

17 Know-how *model biznesowy Start-upy – otwarcie na nowe technologie. Na styku biznesu i nauki. Finansowanie - Venture capital / ró ż ne rodzaje grantów naukowych Gie ł da/ Stock options Du ż e firmy Przejmowanie firm (acquisitions) Zaplecze prawnicze Konkurencja na rynku pracy, migracja pracowników pomiedzy firmami non compete clause (brak klauzuli prawnej zakazuj ą cej czasowo pracy dla konkurencji) Offshoring

18 Przysz ł o ść Otwarcie na nowe technologie – brak dogmatów technologicznych W dalszym ciagu znacz ą ce centrum innowacji, mimo rosn ą cej konkurencji szczególnie z Azji Klony Doliny Krzemowej: USA: RTP, Boston, Dallas… Poza USA: Indie (Bangalore), Rosja (Skolkowo), Chiny… Kiedy kolejne Apple, Cisco, Google…. ?

19 Podsumowanie – wizjonerstwo a pragmatyzm Ameryka ń ska Dolina Krzemowa nadal stanowi jedyny w swoim rodzaju model spo ł eczno-ekonomiczny. Cho ć powstaj ą kolejne sobowtóry Silicon Valley Dolina Krzemowa w Kalifornii pozostaje niedo ś cignionym wzorem innowacyjno ś ci, post ę pu technologicznego, kooperacji nauki i biznesu a zarazem symbiotycznej dywersyfikacji etnicznej i kulturowej.


Pobierz ppt "Dolina Krzemowa jako fenomen spo ł eczno- ekonomiczny. Od wizjonerskiej przesz ł o ś ci do pragmatycznej przysz ł o ś ci. Dr. Tomasz Kalkowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google