Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalne Programy Strategiczne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalne Programy Strategiczne"— Zapis prezentacji:

1 Regionalne Programy Strategiczne
zasadniczym narzędziem realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 Mieczysław Struk Marszałek Województwa Pomorskiego Konferencja inaugurująca konsultacje społeczne projektów RPS Gdańsk, 19 kwietnia 2013 r.

2 Nowa filozofia rozwoju regionu do 2020
Konieczność zbudowania samodzielnej i trwałej zdolności do prowadzenia działań rozwojowych Niezbędne jest większe zaangażowanie krajowych źródeł finansowych – centralnych, regionalnych i lokalnych Potrzeba realizacji nowego typu przedsięwzięć rozwojowych – wielowątkowych, partnerskich, tworzących przewagę konkurencyjną Restrykcje związane ze środkami UE oraz istotne zmniejszenie strumienia interwencji UE po 2020 Wyzwania: Selektywność tematyczna Współpraca podmiotów na różnych poziomach zarządzania Trwałość efektów

3 Cele strategiczne i operacyjne SRWP 2020
NOWOCZESNA GOSPODARKA AKTYWNI MIESZKAŃCY ATRAKCYJNA PRZESTRZEŃ Wysoka efektywność przedsiębiorstw Wysoki poziom zatrudnienia Sprawny system transportowy Konkurencyjne szkolnictwo wyższe Wysoki poziom kapitału społecznego Bezpieczeństwo i efektywność energetyczna Unikatowa oferta turystyczna i kulturalna Efektywny system edukacji Dobry stan środowiska Lepszy dostęp do usług zdrowotnych Miara sukcesu: dynamika wzrostu PKB per capia w latach wyższa od średniej dla Polski i od średniej dla UE Miara sukcesu: wskaźnik zatrudnienia w roku 2020 wyższy niż średnia dla Polski i nie mniejszy niż 90% średniej dla UE Miara sukcesu: dynamika spadku energochłonności gospodarki, w tym energochłonności transportu, w latach szybsza niż średnio w Polsce 3

4 RPO RPS Rozwój gospodarczy RPS Ochrona zdrowia
RPS Atrakcyjność turystyczna i kulturalna RPS Transport RPS Aktywność zawodowa i społeczna RPS Energetyka i środowisko RPO

5 Zintegrowane Porozumienia Terytorialne (1)
Zintegrowane Porozumienia Terytorialne (ZPT) Co to jest? Szczególna forma wyboru przedsięwzięć, stosowana w uzasadnionych przypadkach zamiast klasycznego trybu konkursowego Istota - partnerskie uzgadnianie pakietu przedsięwzięć rozwojowych rozwiązujących problemy wyodrębnionego obszaru funkcjonalnego w oparciu o współpracę wielu podmiotów ZINTEGROWANE – bo integrują różne formy interwencji, umożliwiając skoordynowane uruchamianie wsparcia dla różnych tematycznie, ale powiązanych ze sobą przedsięwzięć, finansowanych z różnych źródeł POROZUMIENIA – bo przyjmowane w formule dwustronnych uzgodnień, będących wynikiem podejścia partycypacyjnego i negocjacyjnego TERYTORIALNE – bo dotyczące obszaru terytorialnego obejmującego więcej niż jedną jednostkę terytorialną i uzgadnianie z wielosektorową reprezentacją takiego obszaru

6 Zintegrowane Porozumienia Terytorialne (2)
Czym ZPT nie są? Nie są formą dystrybucji z góry określonej kwoty środków i podziału alokacji finansowych Nie są formą uprzywilejowania wybranych obszarów z pominięciem pozostałych w dostępie do środków Nie będą jedyną formą terytorialnego ukierunkowania interwencji W stosunku do obszarów nie objętych ZPT będą mogły mieć zastosowanie inne formy terytorialnego adresowania interwencji, jak np: preferencje przestrzenne w programach operacyjnych projekty systemowe/partnerskie dotyczące wybranych obszarów tematycznych/geograficznych

7 Zintegrowane Porozumienia Terytorialne (3)
Zakres przestrzenny - selektywność terytorialna (1) ZPT będą stosowane w stosunku do tych wybranych typów obszarów funkcjonalnych, w odniesieniu do których zachodzi szczególna potrzeba: wzmacniania partnerskiej i międzysektorowej współpracy, przekraczającej granice jednostek samorządu terytorialnego zintegrowanego podejścia, opartego na realizacji interwencji adresowanej do różnych zagadnień tematycznych, wymagającej łączenia i koordynacji różnych źródeł i form wsparcia na wyodrębnionym obszarze terytorialnym

8 Zintegrowane Porozumienia Terytorialne (4)
Zakres przestrzenny - selektywność terytorialna (2) Obszary funkcjonalne, w stosunku do których uzasadniona jest koordynacja działań rozwojowych w formule ZPT: Obszar Metropolitalny Trójmiasta obszar funkcjonalny Słupska obszary funkcjonalne miejskich ośrodków subregionalnych: Chojnice-Człuchów, Kwidzyn, Lębork, Malbork, Starogard Gdański, Kościerzyna, Bytów Obszary funkcjonalne objęte ZPT nie pokrywają się Dla każdego obszaru funkcjonalnego przewiduje się zawarcie odrębnego ZPT

9

10 Zintegrowane Porozumienia Terytorialne (5)
„Produkt” negocjacji: Uzgodnione i spójne pakiety przedsięwzięć: z różnych obszarów tematycznych, służące wykorzystaniu zidentyfikowanych szans rozwojowych i przełamaniu barier cechujących dany obszar o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym, wpisujące się w cele SRWP 2020 wynikające z analizy problemów rozwojowych i objęte konsensusem co do wspólnego interesu partnerów

11 Przebieg prac nad projektami RPS
Wydarzenie Termin Przyjęcie SRWP 2020 24 września 2012 Przyjęcie Planu Zarządzania SRWP 2020 29 listopada 2012 Rozpoczęcie prac Zespołów Roboczych i Grup Redakcyjnych listopad/grudzień 2012 Opracowanie części diagnostycznych RPS luty 2013 Opracowanie części projekcyjnych i realizacyjnych RPS marzec 2013 Posiedzenie ZWP poświęcone projektom RPS 28 marca 2013 Liczba osób z instytucji zewnętrznych w Zespołach Roboczych - 213

12 Harmonogram dalszych prac
Zadanie Termin Konsultacje społeczne 8 kwietnia – 7 czerwca Konferencja inaugurująca 19 kwietnia Konferencje subregionalne/podsumowujące maj-czerwiec Ocena ex-ante maj-lipiec Procedura SOOŚ marzec-lipiec Ostateczne projekty RPS do końca lipca 2013

13 Dylematy procesu konsultacji
Z czego powinniśmy w ramach RPS zrezygnować? Jaka powinna być hierarchia (także finansowa) priorytetów w ramach poszczególnych RPS? Jakie narzędzia realizacyjne będą najbardziej efektywne w kontekście zakładanych celów? Odpowiedź na powyższe pytania jest konieczna ponieważ: W SRWP 2020 dokonano wyborów i zobowiązań RPS mają służyć uszczegółowieniu SRWP 2020, a nie jej rozproszeniu Zapisy RPS rodzą konsekwencje finansowe, więc dla każdej propozycji musimy znaleźć źródło finansowania

14 Wszystkie dokumenty i informacje związane ze Strategią oraz RPS dostępne są na stronie: Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Regionalne Programy Strategiczne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google