Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalne Programy Strategiczne zasadniczym narzędziem realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 Konferencja inaugurująca konsultacje.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalne Programy Strategiczne zasadniczym narzędziem realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 Konferencja inaugurująca konsultacje."— Zapis prezentacji:

1 Regionalne Programy Strategiczne zasadniczym narzędziem realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 Konferencja inaugurująca konsultacje społeczne projektów RPS Gdańsk, 19 kwietnia 2013 r. Mieczysław Struk Marszałek Województwa Pomorskiego

2 Nowa filozofia rozwoju regionu do 2020 Konieczność zbudowania samodzielnej i trwałej zdolności do prowadzenia działań rozwojowych Niezbędne jest większe zaangażowanie krajowych źródeł finansowych – centralnych, regionalnych i lokalnych Potrzeba realizacji nowego typu przedsięwzięć rozwojowych – wielowątkowych, partnerskich, tworzących przewagę konkurencyjną Restrykcje związane ze środkami UE oraz istotne zmniejszenie strumienia interwencji UE po 2020 Wyzwania: 1.Selektywność tematyczna 2.Współpraca podmiotów na różnych poziomach zarządzania 3.Trwałość efektów

3 NOWOCZESNA GOSPODARKA AKTYWNI MIESZKAŃCY ATRAKCYJNA PRZESTRZEŃ 1.Wysoka efektywność przedsiębiorstw 1.Wysoki poziom zatrudnienia 1.Sprawny system transportowy 2.Konkurencyjne szkolnictwo wyższe 2.Wysoki poziom kapitału społecznego 2.Bezpieczeństwo i efektywność energetyczna 3.Unikatowa oferta turystyczna i kulturalna 3.Efektywny system edukacji3.Dobry stan środowiska 4.Lepszy dostęp do usług zdrowotnych Miara sukcesu: dynamika wzrostu PKB per capia w latach wyższa od średniej dla Polski i od średniej dla UE Miara sukcesu: wskaźnik zatrudnienia w roku 2020 wyższy niż średnia dla Polski i nie mniejszy niż 90% średniej dla UE Miara sukcesu: dynamika spadku energochłonności gospodarki, w tym energochłonności transportu, w latach szybsza niż średnio w Polsce Cele strategiczne i operacyjne SRWP 2020

4 RPS Rozw ó j gospodarczy RPS Atrakcyjność turystyczna i kulturalna RPS Aktywność zawodowa i społeczna RPS Ochrona zdrowia RPS Transport RPS Energetyka i środowisko RPORPO

5 Zintegrowane Porozumienia Terytorialne (ZPT) Co to jest? Szczególna forma wyboru przedsięwzięć, stosowana w uzasadnionych przypadkach zamiast klasycznego trybu konkursowego Istota - partnerskie uzgadnianie pakietu przedsięwzięć rozwojowych rozwiązujących problemy wyodrębnionego obszaru funkcjonalnego w oparciu o współpracę wielu podmiotów ZINTEGROWANE – bo integrują różne formy interwencji, umożliwiając skoordynowane uruchamianie wsparcia dla różnych tematycznie, ale powiązanych ze sobą przedsięwzięć, finansowanych z różnych źródeł POROZUMIENIA – bo przyjmowane w formule dwustronnych uzgodnień, będących wynikiem podejścia partycypacyjnego i negocjacyjnego TERYTORIALNE – bo dotyczące obszaru terytorialnego obejmującego więcej niż jedną jednostkę terytorialną i uzgadnianie z wielosektorową reprezentacją takiego obszaru Zintegrowane Porozumienia Terytorialne (1)

6 Czym ZPT nie są? Nie są formą dystrybucji z góry określonej kwoty środków i podziału alokacji finansowych Nie są formą uprzywilejowania wybranych obszarów z pominięciem pozostałych w dostępie do środków Nie będą jedyną formą terytorialnego ukierunkowania interwencji W stosunku do obszarów nie objętych ZPT będą mogły mieć zastosowanie inne formy terytorialnego adresowania interwencji, jak np: –preferencje przestrzenne w programach operacyjnych –projekty systemowe/partnerskie dotyczące wybranych obszarów tematycznych/geograficznych Zintegrowane Porozumienia Terytorialne (2)

7 Zakres przestrzenny - selektywność terytorialna (1) ZPT będą stosowane w stosunku do tych wybranych typów obszarów funkcjonalnych, w odniesieniu do których zachodzi szczególna potrzeba: wzmacniania partnerskiej i międzysektorowej współpracy, przekraczającej granice jednostek samorządu terytorialnego zintegrowanego podejścia, opartego na realizacji interwencji adresowanej do różnych zagadnień tematycznych, wymagającej łączenia i koordynacji różnych źródeł i form wsparcia na wyodrębnionym obszarze terytorialnym Zintegrowane Porozumienia Terytorialne (3)

8 Zakres przestrzenny - selektywność terytorialna (2) Obszary funkcjonalne, w stosunku do których uzasadniona jest koordynacja działań rozwojowych w formule ZPT: –Obszar Metropolitalny Trójmiasta –obszar funkcjonalny Słupska –obszary funkcjonalne miejskich ośrodków subregionalnych: Chojnice-Człuchów, Kwidzyn, Lębork, Malbork, Starogard Gdański, Kościerzyna, Bytów Obszary funkcjonalne objęte ZPT nie pokrywają się Dla każdego obszaru funkcjonalnego przewiduje się zawarcie odrębnego ZPT Zintegrowane Porozumienia Terytorialne (4)

9

10 Produkt negocjacji: Uzgodnione i spójne pakiety przedsięwzięć: z różnych obszarów tematycznych, służące wykorzystaniu zidentyfikowanych szans rozwojowych i przełamaniu barier cechujących dany obszar o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym, wpisujące się w cele SRWP 2020 wynikające z analizy problemów rozwojowych i objęte konsensusem co do wspólnego interesu partnerów Zintegrowane Porozumienia Terytorialne (5)

11 Wydarzenie Termin Przyjęcie SRWP września 2012 Przyjęcie Planu Zarządzania SRWP listopada 2012 Rozpoczęcie prac Zespołów Roboczych i Grup Redakcyjnych listopad/grudzień 2012 Opracowanie części diagnostycznych RPS luty 2013 Opracowanie części projekcyjnych i realizacyjnych RPS marzec 2013 Posiedzenie ZWP poświęcone projektom RPS 28 marca 2013 Przebieg prac nad projektami RPS Liczba osób z instytucji zewnętrznych w Zespołach Roboczych - 213

12 ZadanieTermin Konsultacje społeczne 8 kwietnia – 7 czerwca Konferencja inaugurująca 19 kwietnia Konferencje subregionalne/podsumowujące maj-czerwiec Ocena ex-ante maj-lipiec Procedura SOOŚ marzec-lipiec Ostateczne projekty RPS do końca lipca 2013 Harmonogram dalszych prac

13 Dylematy procesu konsultacji Z czego powinniśmy w ramach RPS zrezygnować? Jaka powinna być hierarchia (także finansowa) priorytetów w ramach poszczególnych RPS? Jakie narzędzia realizacyjne będą najbardziej efektywne w kontekście zakładanych celów? Odpowiedź na powyższe pytania jest konieczna ponieważ: –W SRWP 2020 dokonano wyborów i zobowiązań –RPS mają służyć uszczegółowieniu SRWP 2020, a nie jej rozproszeniu –Zapisy RPS rodzą konsekwencje finansowe, więc dla każdej propozycji musimy znaleźć źródło finansowania

14 Wszystkie dokumenty i informacje związane ze Strategią oraz RPS dostępne są na stronie: Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Regionalne Programy Strategiczne zasadniczym narzędziem realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 Konferencja inaugurująca konsultacje."

Podobne prezentacje


Reklamy Google