Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Kontraktacja ZPORR, problemy związane z realizacją projektów oraz wykorzystanie dotychczasowych doświadczeń w nowej perspektywie finansowej na lata 2007-2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Kontraktacja ZPORR, problemy związane z realizacją projektów oraz wykorzystanie dotychczasowych doświadczeń w nowej perspektywie finansowej na lata 2007-2013."— Zapis prezentacji:

1 1 Kontraktacja ZPORR, problemy związane z realizacją projektów oraz wykorzystanie dotychczasowych doświadczeń w nowej perspektywie finansowej na lata 2007-2013 Maciej Turek Olsztyn, 20 sierpnia 2007 r.

2 2 Od 14 grudnia 2006 nowe umowy o dofinansowanie wymagają zgody Instytucji Zarządzającej ZPORR 23 marca 2007 lista wszystkich projektów opublikowana została na stronie www.zporr.gov.pl i www.mrr.gov.pl 13 kwietnia 2007 na stronie www.zporr.gov.pl IZ ZPORR zamieściła wykaz zaakceptowanych projektów realizujących wskaźniki zagrożone. Dalsza kontraktacja: Urzędy Marszałkowskie przygotowały i zamieściły w Internecie (do 15.05.2007) listy projektów, co do których zakończona została procedura wyboru Kontraktacja

3 3 Jeśli pojawią się nowe środki z tytułu oszczędności, IZ ZPORR przekaże Wojewodom i Marszałkom informację dotyczącą dostępnej alokacji w każdym z województw W przypadku rezygnacji z realizacji projektu już zakontraktowanego istnieje możliwość jego zastąpienia przedsięwzięciem z listy projektów, które przeszły całą procedurę wyboru Istnieje możliwość dokonania dodatkowej 3 proc. nadkontraktacji, za którą odpowiedzialność poniesie samorząd województwa Kontraktacja

4 4 Kontraktacja – stan na 31.07.2007 ZPORR ogółem Wartość projektów objętych umowami % realizacji na cały okres Wartość dokonanych płatności % realizacji na cały okres Priorytet I6 704 225 833,4799,063 964 947 353,1158,58 Priorytet II1 673 844 221,5899,57608 918 682,2936,22 Priorytet III2 793 870 030,6499,542 071 038 979,2673,79

5 5 Kontraktacja – stan na 31.07.2007 Warmińsko-mazurskie Wartość projektów objętych umowami % realizacji na cały okres Wartość dokonanych płatności % realizacji na cały okres Priorytet I374 344 331,4299,62195 668 980,2152,07 Priorytet II107 690 870,5098,8051 902 778,1547,62 Priorytet III212 822 649,5299,64148 118 807,7869,35

6 6 Dynamika płatności EFS (31.06.2007)

7 7 Płatności pozostałe do zrealizowania w 2007 (stan na 31.06.2007)

8 8 Zamówienia Publiczne Wykorzystanie oszczędności poprzetargowych Trwałość projektów z EFS Pomoc publiczna Wydatki poniesione i nie uwzględnione we Wniosku o dofinansowanie Ponoszenie wydatków po zakończeniu rzeczowym Kwalifikowalność personelu projektu i jego wynagradzanie Kwalifikowalność BO w Działaniach Opisywanie dokumentów księgowych Partnerstwo w projektach Przychód w projektach od środków pochodzących z EFS Problemy związane z realizacją projektów Priorytetu 2 ZPORR

9 9 Wynajem/podnajem pomieszczeń związanych z realizacją projektów Amortyzacja i zakupy sprzętu wykorzystanego w projektach Rozliczanie wynagrodzenia właściciela firmy notą wewnętrzną w przypadku gdy jest projektodawcą Dojazdy BO na szkolenia w miejscu zamieszkania i dojazdy poza województwem Błędne informacje dotyczące współfinansowania na materiałach promocyjnych Naliczanie odsetek od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości Problemy związane z realizacją projektów Priorytetu 2 ZPORR

10 10 Kwestie związane z przeprowadzaniem audytu projektu Kwalifikowalność BO w Działaniu 2.3 – problem z definicją rolnika i domownika Samozatrudnienie w Działaniu 2.1 (dokonana zmiana w UZPORR) Agroturystyka w Działaniu 2.1 (dokonana zmiana w UZPORR) Ponoszenie wydatków na sprzęt pod koniec realizacji projektu (Działanie 2.2) Opieka nad osobami zależnymi Problemy związane z realizacją projektów Priorytetu 2 ZPORR

11 11 Doświadczenia ZPORR do wykorzystania w nowej perspektywie Wyprzedzająca identyfikacja problemów (np. odpowiednio wczesne wyjaśnienie kwestii podatkowych) Konieczność współpracy między wszystkimi podmiotami zaangażowanymi we wdrażanie funduszy UE na poziomie regionalnym, celem osiągnięcia efektu synergii i komplementarności wsparcia Konieczność współpracy między regionami celem osiągnięcia współdziałania i komplementarności realizowanych projektów Zachęcenie do ponownego udziału w konkursach tych projektodawców, którym w okresie 2004-2006 nie udało się uzyskać dofinansowania

12 12 Doświadczenia ZPORR do wykorzystania w nowej perspektywie Potrzeba kontynuacji podnoszenia kwalifikacji kadr na wszystkich szczeblach wdrażania funduszy strukturalnych, m.in. poprzez różne formy współpracy partnerskiej z innymi regionami i krajami UE Potrzeba upowszechnienia wieloletniego planowania i finansowania inwestycji Udoskonalenie systemu informacji i promocji funduszy UE Potrzeba wiarygodnego prognozowania przepływów finansowych.

13 13 Doświadczenia ZPORR do wykorzystania w nowej perspektywie Zapewnienie zbieżności wybranych do realizacji projektów z celami działania (np. poprzez stosowanie dodatkowych kryteriów wyboru) Przy definiowaniu obszarów wsparcia oraz wyborze projektów dotyczących rynku pracy – konieczność diagnozy potrzeb lokalnych i regionalnych rynków pracy, celem odpowiedniego wyboru zakresu wsparcia Potrzeba opracowania takich zasad realokacji środków pomiędzy działaniami, które uwzględniałyby konieczność większych nakładów (czasu, promocji) niezbędnych do rozpoczęcia wdrażania trudnych form wsparcia (przykład działań 2.3 i 2.4 ZPORR) Zapewnienie przeprowadzania oceny merytorycznej projektów z należytą starannością, przez osoby posiadające właściwe przygotowanie merytoryczne

14 14 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4 www.mrr.gov.pl www.zporr.gov.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "1 Kontraktacja ZPORR, problemy związane z realizacją projektów oraz wykorzystanie dotychczasowych doświadczeń w nowej perspektywie finansowej na lata 2007-2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google