Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

AND FOREIGN INVESTMENT AGENCY

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "AND FOREIGN INVESTMENT AGENCY"— Zapis prezentacji:

1 AND FOREIGN INVESTMENT AGENCY
POLISH INFORMATION AND FOREIGN INVESTMENT AGENCY Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej Badania i Analizy Joanna Malara-Mikos Wicedyrektor Departament Rozwoju Regionalnego

2 Plan prezentacji Badania i analizy – informacja ogólna
Analizy ekonomiczne – przedmiot, efekt, terminy Badania marketingowe – przedmiot efekt, terminy Tryb wyboru wykonawców

3 Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej
Dwa etapy realizacji Programu Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej: I etap obejmie: prace analityczne niezbędne do prawidłowej realizacji etapu II projektu; budowę internetowego portalu gospodarczego Polski Wschodniej. II etap przewiduje wdrożenie działań z zakresu promocji wizerunku Polski Wschodniej oraz promocji bezpośredniej z uwzględnieniem rekomendacji i wniosków wynikających z badań i analiz przeprowadzonych w I etapie.

4 Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej
Dwa rodzaje badań w I etapie realizacji Programu: analiza ekonomiczna potencjału gospodarczego Polski Wschodniej, której efektem będzie opracowanie Strategii przyciągania inwestycji do Polski Wschodniej oraz promocji eksportu w latach Termin wykonania I-II kwartał 2009; badania marketingowe na temat wizerunku Polski Wschodniej w kraju i za granicą: Termin wykonania: badanie wyjściowe – III/IV kwartał 2009 rok, badania ewaluacyjne oceniające skuteczność wdrażania PPGPW: w oraz 2015 roku.

5 Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej
Cel analizy ekonomicznej: opracowanie Strategii przyciągania inwestycji do Polski Wschodniej oraz promocji eksportu w latach , która zostanie wdrożona podczas II etapu realizacji Programu Cel badań marketingowych: określenie wizerunku Polski Wschodniej w kraju; określenie wizerunku Polski Wschodniej na wybranych rynkach; ewaluacja skuteczności PPGPW.

6 Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej
Ramowy schemat działania Opracowanie Strategii przyciągania inwestycji do Polski Wschodniej oraz promocji eksportu w latach Przeprowadzenie badań marketingowych na temat wizerunku Polski Wschodniej w sektorach oraz rynkach wskazanych w Strategii Opracowanie pełnego Programu Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej Akceptacja Programu przez Grupę Roboczą Realizacja

7 Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej
Analizy ekonomiczne określenie rzeczywistej atrakcyjności inwestycyjnej województw Polski Wschodniej (rynek pracy dostępność siły roboczej, koszty produkcji, powiązania kooperacyjne, dostępność ofert inwestycyjnych, zachęty inwestycyjne, obsługa inwestorów); określenie potencjalnej atrakcyjności inwestycyjnej województw Polski Wschodniej; ustalenie sektorów tzw. najwyższej szansy w przyciąganiu inwestycji; określenie priorytetowych rynków zagranicznych dla przyciągania inwestycji określenie korelacji sektor – rynek, w celu odpowiedzi na pytania jakie sektory powinny być promowane na danych rynkach zagranicznych (przedstawienie tej korelacji w formie macierzy) identyfikacja firm – potencjalnych inwestorów (stworzenie bazy danych); określenie najskuteczniejszych sposobów dotarcia do inwestorów; analizę najlepszych praktyk w zakresie promocji inwestycji. Przedmiot analiz ekonomicznych w zakresie inwestycji:

8 Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej
Analizy ekonomiczne Przedmiot analiz ekonomicznych w zakresie eksportu: diagnoza sytuacji Polski Wschodniej w zakresie eksportu (wartość eksportu, dynamika wzrostu, branże eksportu, produkty eksportowe, kierunki eksportu, bariery dla rozwoju eksportu, firmy będące liderami eksportu); ustalenie priorytetowych sektorów w zakresie promocji eksportu; określenie rynków priorytetowych dla promocji eksportu; ustalenie korelacji sektor – rynek, w celu odpowiedzi na pytania jakie produkty powinny być promowane na danych rynkach zagranicznych (przedstawienie tej korelacji w formie macierzy); opracowanie listy imprez wystawienniczo – targowych w kraju i za granicą, na których powinna być promowana Polska Wschodnia; analizę najlepszych praktyk w zakresie promocji eksportu zaobserwowanych w innych regionach za granicą.

9 Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej
Analizy ekonomiczne Efekt analiz ekonomicznych: „skrojona na miarę: Strategia przyciągania inwestycji do Polski Wschodniej oraz promocji eksportu w latach ; wskazanie sektorów najwyższej szansy; wskazanie priorytetowych rynków promocji; punkt wyjściowy dla opracowania szczegółowego Programu Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej .

10 Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej
Analizy ekonomiczne Termin realizacji analiz ekonomicznych: wyłonienie wykonawcy badania w drodze procedur zamówień publicznych do końca I kwartału 2009; wykonanie badań II/III kwartał 2009. Wykonawca: firma doradczą w zakresie doradztwa strategicznego

11 Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej
Badania marketingowe Cel badań wizerunku Polski Wschodniej: Celem badań wizerunkowych makroregionu Polska Wschodnia jest uzyskanie informacji na temat postrzegania tego obszaru w środowiskach gospodarczych w kraju i za granicą, w sektorach oraz na rynkach wskazanych w Strategii przyciągania inwestycji do Polski Wschodniej oraz promocji eksportu w latach Badania wizerunkowe Polski Wschodniej są niezbędne do opracowania skutecznej kampanii wizerunkowej makroregionu w celu zakwestionowania niekorzystnych stereotypów na temat Polski Wschodniej oraz będą punktem wyjścia do przeprowadzenia kampanii reklamowej.

12 Negatywny stereotyp makroregionu w kraju

13 Brak wizerunku Polski Wschodniej za granicą

14 Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej
Badania marketingowe Przedmiot badań wizerunkowych: określenie jak potencjalni inwestorzy krajowi postrzegają Polskę Wschodnią; określenie jak potencjalni inwestorzy zagraniczni postrzegają Polskę Wschodnią; jakie są różnice w postrzeganiu poszczególnych województw makroregionu; jak obecni oraz potencjalni importerzy oceniają Polskę Wschodnią jako partnera gospodarczego; jak skojarzenia budzi nazwa Polska Wschodnia w kręgach gospodarczych; jak oceniany jest klimat inwestycyjny w makroregionie; jakie są najważniejsze bariery dla inwestycji w makroregionie; jakie są najważniejsze bariery dla eksportu; ilu przedsiębiorców rozważa inwestycje w Polsce Wschodniej; ilu przedsiębiorców, na których rynkach, jest zainteresowanych handlem z Polską Wschodnią; jakie kanały/ narzędzia promocji są najbardziej efektywne zdaniem badanych przedsiębiorców.

15 Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej
Badania marketingowe Termin badań wizerunkowych: Badania wizerunkowe zostaną przeprowadzone w trzech turach: badanie wyjściowe na początku realizacji projektu w III/IV kwartale 2009 roku; badanie ewaluacyjne średniookresowe - w trakcie realizacji projektu - w celu zbadania efektów promocji i wprowadzenia ewentualnych zmian – w 2012 roku; końcowe badanie ewaluacyjne w celu stwierdzenia końcowych rezultatów działania 1.4. – w 2015 roku

16 Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej
Badania marketingowe Wyjściowe badania wizerunku Polski Wschodniej: Termin: III/IV kwartał 2009 Grupa podlegająca badaniu: firmy krajowe oraz zagraniczne oraz organizacje biznesowe w sektorach oraz na rynkach zagranicznych wskazanych w Strategii Rodzaj badań: ilościowe - za pomocą kwestionariusza na reprezentatywnej grupie badawczej; jakościowe - wywiady na podstawie kwestionariusza z przedstawicielami kierownictwa firm krajowych oraz zagranicznych; badania na podstawie źródeł wtórnych. Rezultatem badań marketingowych: raport wyjściowy na temat wizerunku Polski Wschodniej w środowiskach gospodarczych w Polsce oraz na wybranych rynkach zagranicznych w 2009;

17 Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej
Badanie ewaluacyjne średniookresowe: Termin realizacji: I kwartał 2012; Grupa podlegająca badaniu: tak jak w badaniu wyjściowym Rodzaj badań: ilościowe; jakościowe; badania na podstawie źródeł wtórnych; Rezultat: raport ewaluacyjny średniookresowy, który odpowie na pytania: czy i jakie zmiany nastąpiły w postrzeganiu wizerunku Polski Wschodniej pod wypływem podejmowanych działań promocyjnych; ilu przedsiębiorców ocenia wizerunek Polski Wschodniej negatywnie, ilu pozytywnie po 2 latach kampanii; jakie skojarzenia budzi nazwa Polska Wschodnia; skąd inwestorzy czerpali informacje o Polsce Wschodniej (prasa, radio, telewizja); czy oraz ilu przedsiębiorców rozważa możliwość współpracy gospodarczej z województwami Polski Wschodniej . Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej Badania marketingowe

18 Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej
Badanie ewaluacyjne końcowe: Termin realizacji: I kwartał 2015; Grupa podlegająca badaniu: tak jak w badaniu wyjściowym Rodzaj badań: ilościowe; jakościowe; badania na podstawie źródeł wtórnych; Rezultat: raport ewaluacyjny końcowy, który odpowie na pytania: jakie zmiany nastąpiły w postrzeganiu wizerunku Polski Wschodniej pod wypływem promocji prowadzonej w ramach działania 1.4; jak oceniany jest wizerunek makroregionu po 5 latach kampanii; czy i jakie różnice występują w postrzeganiu poszczególnych województw; czy oraz ilu przedsiębiorców rozważa możliwość współpracy gospodarczej z województwami Polski Wschodniej; jak adresaci kampanii promocyjnej oceniają jej skuteczność. Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej Badania marketingowe

19 Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej
Wybór wykonawców badań i analiz Tryb wyboru wykonawców badań i analiz: W celu wyboru najlepszych wykonawców zamówienia na wykonanie analiz ekonomicznych oraz badań marketingowych proponuje się tryb negocjacje z ogłoszeniem, ponieważ do ostatecznego opracowania Szczególnie Istotnych Warunków Zamówienia publicznego potrzebujemy wiedzy Wykonawcy.

20 Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej
Ramowy sposób procedowania w trybie negocjacji z ogłoszeniem: 1. Przygotowanie ogłoszenia z ramowym określeniem przedmiotu zamówienia oraz warunków, jakie musi spełniać Wykonawca by zostać zaproszony do złożenia ofert ze wskazaniem dokumentów jakie winien przedstawić na potwierdzenie spełniania postawionych warunków; 2. Zamieszczenie ogłoszenia oraz oczekiwanie na wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od firm zainteresowanych wykonaniem zamówienia (min. 30 dni); 3. Kwalifikacja Wykonawców - z nadesłanych wniosków wybór minimum 5 firm, które zostaną zaproszone do złożenia oferty wstępnej ( firmy będą miały min. 10 dni na złożenie oferty wstępnej; 4. Negocjacje z Wykonawcami, którzy złożyli oferty wstępne nie podlegające odrzuceniu w celu precyzyjnego dopracowania zapisów SIWZ (co jest realne do wykonania, co nie, w jakim czasie); 5. Opracowanie ostatecznej wersji SIWZ i zaproszenie firm biorących udział w negocjacjach do złożenia ofert ( min. 10 dni); Wybór Wykonawcy Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej Wybór wykonawców badań i analiz

21 Budżet Programu – 20 mln EUR
Część analityczna Badania marketingowe, analizy i opracowanie strategii 1 mln EUR Promocja wizerunkowa Opracowanie księgi tożsamości 9 mln EUR Kampania medialna Działania PR (konferencje, seminaria, wizyty studyjne dziennikarzy) Materiały informacyjne i promocyjne Marketing bezpośredni Gospodarczy portal internetowy 10 mln EUR Misje gospodarcze Targi i wystawy Wizyty studyjne przedstawicieli Polski Wschodniej Rate of exchange = 3 zł

22 Zapraszamy do współpracy e-mail: post@paiz.gov.pl
Warszawa, ul. Bagatela 12 tel. (+48 22) , fax (+48 22)


Pobierz ppt "AND FOREIGN INVESTMENT AGENCY"

Podobne prezentacje


Reklamy Google