Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ułatwienia dla przedsiębiorców realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka dr Anna Kacprzyk Dyrektor Departamentu Funduszy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ułatwienia dla przedsiębiorców realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka dr Anna Kacprzyk Dyrektor Departamentu Funduszy."— Zapis prezentacji:

1 Ułatwienia dla przedsiębiorców realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka dr Anna Kacprzyk Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich Ministerstwo Gospodarki 22 czerwca 2009 r. Spotkanie Pana Premiera Waldemara Pawlaka z przedsiębiorcami realizującymi projekty w ramach działań 3.3.2, 4.1, 4.2, 4.5, 5.4.1 PO IG

2 2 Osie priorytetowe w gestii Ministerstwa Gospodarki jako Instytucji Pośredniczącej ***** III oś Kapitał dla innowacji (340 mln euro) IV oś Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia (3 430 mln euro) V oś Dyfuzja innowacji (399 mln euro) VI oś Polska gospodarka na rynku międzynarodowym (411 mln euro)

3 3 Realizacja działań w ramach osi priorytetowych będących w kompetencji Ministra Gospodarki Podpisane umowy o dofinansowanie i płatności na rzecz Beneficjentów w podziale na osie priorytetowe:

4 4 Realizacja działań w ramach osi priorytetowych będących w kompetencji Ministra Gospodarki Podpisane umowy o dofinansowanie i płatności na rzecz Beneficjentów w ramach działań 3.3, 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 5.4 PO IG:

5 5 System zaliczkowy i związany z nim wymóg wniesienia zabezpieczenia realizacji umowy Zaliczki - elementem łagodzącym problemy w pozyskiwaniu środków na finansowanie projektów. Możliwość otrzymania pierwszej transzy zaliczki zaraz po podpisaniu umowy o dofinansowanie i wniesieniu stosownego zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie, pozwala to na sfinansowanie ze środków unijnych rozpoczęcia realizacji projektu. Przyjęte rozwiązania przez Ministerstwo Gospodarki: - wprowadzenie możliwości zaliczkowania w przypadku projektów w których umowy o dofinansowanie zostały zawarte w 2008 roku. Instytucja Pośrednicząca zaakceptowała możliwość aneksowania umów w ww. zakresie dla działań PO IG będących w gestii Ministra Gospodarki. - obniżenie kosztów zabezpieczenia zobowiązań wynikających z umów o dofinansowanie. Ministerstwo Gospodarki wspólnie z PARP wypracowało system zabezpieczeń dotacji udzielanej Beneficjentom na podstawie umów o dofinansowanie, który z jednej strony zabezpiecza wykorzystanie środków publicznych zgodnie z przeznaczeniem określonym w umowach, z drugiej zaś strony jest dzięki niższemu kosztowi jego ustanowienia mniej uciążliwy dla beneficjentów (weksel in blanco + zabezpieczenie najwyższej transzy zaliczki).

6 6 System zaliczkowy i związany z nim wymóg wniesienia zabezpieczenia realizacji umowy Proponowane zmiany legislacyjne: W ramach będącej w procesie uzgodnień międzyresortowych kolejnej nowelizacji rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 września 2007 r. w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych Minister Gospodarki zaproponował następujące warianty zmian w celu obniżenia kosztów zabezpieczeń: zniesienie konieczność dodatkowych zabezpieczeń oprócz weksla in blanco (co jest mało realne) ; utrzymanie progu 4 mln zł, od którego stosuje się zabezpieczenie z katalogu, lecz nie w odniesieniu do wartości dotacji, ale w odniesieniu do wysokości zaliczki lub (w przypadku braku akceptacji). podniesienie limitu wysokości dotacji zabezpieczanej wekslem in blanco do 10 mln zł, obniżenie z 70% do 50% kwoty poprzedniej transzy zaliczki, której rozliczenie jest niezbędne do uzyskania kolejnej transzy. Takie rozwiązanie przyczyniłoby się do zachowania płynności finansowej w projektach.

7 7 Wpływ spowolnienia gospodarczego na terminowość i zakres realizowanych projektów oraz wnioskowanie o płatności Trudna sytuacja na rynkach finansowych przyczyną trudności w pozyskaniu kredytów przez beneficjentów Trudności w pozyskaniu kredytów przez beneficjentów powodują, iż środki przeznaczone na realizację inwestycji, przedsiębiorcy, w pierwszym rzędzie muszą wykorzystywać na utrzymanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa. Ponadto, odczuwany spadek koniunktury w poszczególnych branżach może również skutkować realizacją projektów w węższym zakresie niż pierwotnie zakładano a nawet, w szczególnych przypadkach, rezygnacją z ich realizacji. Spadek wartości złotego w stosunku do walut zagranicznych w szczególności do euro Spadek wartości złotego powoduje wzrost kosztów w projektach, w których beneficjenci planowali zakupy środków trwałych – maszyn i urządzeń za granicą.

8 8 Wpływ spowolnienia gospodarczego na terminowość i zakres realizowanych projektów oraz wnioskowanie o płatności Przyjęte rozwiązania przez Ministerstwo Gospodarki (na przykładzie działania 4.4 PO IG): Możliwe jest wyrażenie zgody na zmianę (przesunięcie) terminu rozpoczęcia realizacji projektu lub jego etapu od pierwotnej daty wynikającej z wniosku o dofinansowanie. Zgoda na zmianę terminu może być udzielana tylko w indywidualnych uzasadnionych przypadkach niezależnych od beneficjenta. W takiej sytuacji Beneficjent może złożyć do Instytucji Wdrażającej wniosek o zmianę terminu realizacji projektu wraz z uzasadnieniem.

9 9 Wpływ spowolnienia gospodarczego na terminowość i zakres realizowanych projektów oraz wnioskowanie o płatności Przyjęte rozwiązania przez Ministerstwo Gospodarki (na przykładzie działania 4.4 PO IG) - cd: Możliwe jest udzielenie dodatkowego dofinansowania na wsparcie projektów realizowanych w ramach naboru 2008 roku, ze względu na wzrost kosztów realizacji spowodowany deprecjacją złotego w stosunku do walut obcych. Poziom dofinansowania (tzn. intensywność wsparcia) w projektach pozostaje niezmieniony. Zwiększenie kwoty wsparcia będzie możliwe tylko w przypadku indywidualnych umotywowanych wniosków beneficjentów i będzie podlegało analizie Instytucji Wdrażającej. W tym celu beneficjenci mogą wystąpić do PARP z wnioskiem o zwiększenie przyznanego im wcześniej dofinansowania ze wskazaniem konkretnego etapu realizacji projektu oraz wydatków, które uległy zwiekszeniu.

10 10 Inne działania Ministerstwa Gospodarki ułatwiające wykorzystanie funduszy unijnych – wprowadzone lub planowane do wprowadzenia Zwiększanie alokacji na nabory w roku 2009 w przypadkach, gdy jest to uzasadnione dużym zainteresowaniem oraz stosunkowo dużą liczbą projektów, które zostały wysoko ocenione lecz zabrakło na nie środków w ramach alokacji na dany nabór. W roku 2009 na nabór w działaniu 4.5 POIG zwiększyła alokację na nabór w 2009 r. o 150 mln euro. Dokonywanie płatności na rzecz Beneficjentów w postaci zaliczek i refundacji wydatków kwalifikowanych poniesionych w pierwszych fazach realizacji dużych projektów (o wartości powyżej 50 mln euro) przed potwierdzeniem wniesienia wkładu wspólnotowego przez KE. Dalsze doskonalenie systemu rozliczeń zaliczek. Obecnie Beneficjent może dostać kolejną transzę zaliczki dopiero po rozliczeniu się z poprzedniej, co może mieć wpływ na brak płynności finansowej w projektach. Ministerstwo Gospodarki rozważa wprowadzenie mechanizmu rozliczeń, w którym przedsiębiorca po wykorzystaniu pierwszej transzy zaliczki otrzymywałby drugą, a dopiero trzecia transza byłaby uzależniona od rozliczenia pierwszej.

11 11 Dziękuję za uwagę www.mg.gov.pl/fundusze


Pobierz ppt "Ułatwienia dla przedsiębiorców realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka dr Anna Kacprzyk Dyrektor Departamentu Funduszy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google