Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Podsumowanie wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2010 r. i wyzwania na 2011 r. Paweł Chorąży Dyrektor.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Podsumowanie wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2010 r. i wyzwania na 2011 r. Paweł Chorąży Dyrektor."— Zapis prezentacji:

1

2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Podsumowanie wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2010 r. i wyzwania na 2011 r. Paweł Chorąży Dyrektor Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Konferencja 1 grudnia 2010 Pałac Kultury i Nauki, Warszawa

3 Uczestnicy projektów PO Kapitał Ludzki 2,2 mln os ó b rozpoczęło udział w projektach (57 % kobiet) Blisko 2,2 mln os ó b rozpoczęło udział w projektach (57 % kobiet) Uczestnicy w szczeg ó lnie niekorzystnej sytuacji: osoby niepełnosprawneosoby niepełnosprawne – blisko 58 tys. os ó b osoby starsze w wieku lataosoby starsze w wieku lata – 85 tys. os ó b osoby długotrwale bezrobotneosoby długotrwale bezrobotne – 190 tys. os ó b osoby z teren ó w wiejskichosoby z teren ó w wiejskich – 730 tys. os ó b osoby młode w wieku lataosoby młode w wieku lata – 763 tys. os ó b

4 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia - ok. 389 tys. osób zakończyło udział w projektach Promowanie przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia Promowanie przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia – 63 tys. osób otrzymało środki na podjęcie działalności gospodarczej Efektywność45% wszystkich uczestników projektów znalazło pracę Efektywność: 45% wszystkich uczestników projektów Priorytetu VI (38% kobiet i 50% mężczyzn) znalazło pracę w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie ZATRUDNIENIE Liczba osób, które otrzymały środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej osoby młode w wieku lata -9,4 tys. - osoby młode w wieku lata osoby starsze w wieku lata -4,3 tys. - osoby starsze w wieku lata osoby długotrwale bezrobotne -15,3 tys. - osoby długotrwale bezrobotne osoby z teren ó w wiejskich -23,4 tys. - osoby z teren ó w wiejskich

5 ZATRUDNIENIE Wzrost poziomu zatrudnienia osób w wieku lata w stosunku do 2007 r. Wzrost poziomu zatrudnienia osób w wieku lata w stosunku do 2007 r. w gronie trzech państw UE 27 Polska w gronie trzech państw UE 27, w których odnotowano wzrost poziomu zatrudnienia w 2009 r. (spadek zatrudnienia we wszystkich pozostałych krajach członkowskich) Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku lata w okresie w Polsce w podziale na płeć

6 INTEGRACJA SPOŁECZNA osoby młode zagrożone wykluczeniem społecznymwięźniowie Ogólnopolskie programy aktywizacji zawodowej i integracji społecznej skierowane do grup w szczeg ó lnie trudnej sytuacji na rynku pracy: osoby młode zagrożone wykluczeniem społecznym – 5,8 tys. os ó b, więźniowie – 8,8 tys. os ó b Regionalne projekty ukierunkowane na rozwój i upowszechnienie aktywnej integracjiklientów instytucji pomocy społecznej Regionalne projekty ukierunkowane na rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji – ponad 89 tys. klientów instytucji pomocy społecznej zakończyło udział w projektach Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej – 243 instytucje oraz 21,7 tys. os ó b Budowa krajowego systemu doradztwa na rzecz ekonomii społecznej Zakładanie spółdzielni socjalnych Efektywność18% wszystkich uczestników projektów znalazło pracę Efektywność: 18% wszystkich uczestników projektów Priorytetu VII (17% kobiet i 20% mężczyzn) znalazło pracę w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie

7 ADAPTACYJNOŚĆ Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw na poziomie regionalnym Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw na poziomie regionalnym -ok. 11,6 tys. MŚP uczestniczyło w realizowanych projektach -blisko 143,4 tys. pracowników zakończyło udział w szkoleniach, w tym 24,1 tys. osób w wieku powyżej 50. roku życia Projekty szkole ń i doradztwa dla przedsi ę biorców i pracowników przedsi ę biorstw o zasi ę gu ogólnokrajowym Projekty szkole ń i doradztwa dla przedsi ę biorców i pracowników przedsi ę biorstw o zasi ę gu ogólnokrajowym - 33 tys. przedsi ę biorstw i 97 tys. pracowników, w tym 13 tys. osób po 50 r. ż. Efektywno ść :wzrosły zarobki 22% osób pracuj ą cych uczestnicz ą cych w projektachco trzeci badany uwa ż a swoja sytuacj ę zawodową za pewn ą Efektywno ść : w okresie do 6 miesi ę cy po zako ń czeniu udziału w projekcie wzrosły zarobki 22% osób pracuj ą cych uczestnicz ą cych w projektach Priorytetu VIII, a co trzeci badany uwa ż a swoja sytuacj ę zawodową za pewn ą (nie wyst ę puje ryzyko utraty pracy)

8 EDUKACJA Upowszechnianie edukacji przedszkolnej Upowszechnianie edukacji przedszkolnej –tworzenie nowych oraz wsparcie istniejących przedszkoli 2 tys. przedszkoli objętych wsparciem 46 tys. dzieci w wieku 3-5 lat na obszarach wiejskich objęto edukacją przedszkolną -realizacja kampanii informacyjnych promujących edukację przedszkolną Programy rozwojowe szkół Programy rozwojowe szkół –5,7 tys. szkół prowadzących kształcenie ogólne i 1,6 tys. szkół zawodowych zrealizowało projekty rozwojowe

9 EDUKACJA Realny wzrost poziomu upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Polsce w latach

10 EDUKACJA SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA 59 uczelni zaoferowało dodatkowe zajęcia wyr ó wnawcze adresowane do student ó w pierwszego roku kierunk ó w technicznych, matematycznych i przyrodniczych 8,6 tys. student ó w I roku rozpoczęło naukę na kierunkach zamawianych przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego (kierunki ścisłe) Wzrost odsetka studentów I roku na kierunkach ścisłych w ogólnej liczbie studentów I roku Wzrost odsetka studentów I roku na kierunkach ścisłych w ogólnej liczbie studentów I roku

11 Poziom wykorzystania alokacji EFS na lata

12 Postęp finansowy PO KL Stopień wykorzystania alokacji

13 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wyzwania dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na 2011 r.

14 Kluczowe wyzwania dla PO KL w 2011 r. Przeprowadzenie przeglądu śródokresowego PO KL, w tym: Przeprowadzenie przeglądu śródokresowego PO KL, w tym: – weryfikacja stopnia osiągnięcia celów PO KL – weryfikacja poziomu osiągnięcia wskaźników PO KL – dostosowanie wsparcia w PO KL do ewentualnych zmian sytuacji społeczno-gospodarczej – ewentualne zmiany alokacji na poszczególne obszary PO KL wynikające z podziału Krajowej Rezerwy Wykonania

15 Kluczowe wyzwania dla PO KL w 2011 r. Zmiany jakościowe w systemie wyboru projektów w ramach PO KL Zmiany jakościowe w systemie wyboru projektów w ramach PO KL – wprowadzenie nowego wzoru wniosku o dofinansowanie projektu, zgodnego z metodyką PCM (Project Cycle Management) – wymóg stosowania reguły proporcjonalności –sankcje wobec beneficjenta w przypadku nie osiągnięcia założonych w projekcie rezultatów Uwzględnienie założeń określonych w Strategii Europa 2020 we wsparciu realizowanym w ramach PO KL w 2011 r. Uwzględnienie założeń określonych w Strategii Europa 2020 we wsparciu realizowanym w ramach PO KL w 2011 r.

16 Wyzwania w obszarze zatrudnienia i integracji społecznej w PO KL 2011 osoby niepełnosprawne, 25-, 45+/50+, kobiety) Wspieranie osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy (osoby niepełnosprawne, 25-, 45+/50+, kobiety) (wprowadzenie zwrotnej pomocy w formie mikropożyczek) Zmiany w systemie wspierania osób planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej (wprowadzenie zwrotnej pomocy w formie mikropożyczek) Trwałe wzmocnienie podmiotów ekonomii społecznej oraz samej roli ekonomii społecznej

17 Wyzwania w obszarze adaptacyjności przedsiębiorstw w PO KL 2011 Skoncentrowanie oferty szkoleniowej na przedsiębiorstwach, w szczególności małych i średnich Kierowanie wsparcia do konkretnych grup pracowników (kluczowych w kontekście rozwoju gospodarki, pracowników 45+/50+, pracowników o niskich kwalifikacjach)

18 Wyzwania w obszarze edukacji i szkolnictwa wyższego w PO KL 2011 Analiza zakresu i efektywności dotychczas udzielanego wsparcia w obszarze edukacji Zapewnienie trwałości działania utworzonych w ramach PO KL przedszkoli Skoncentrowanie wsparcia w obszarze kształcenia ustawicznego Zwiększenie stopnia koordynacji i usprawnienie działań w zakresie wdrażania strategii life-long learning Tworzenie systemu instytucjonalnego usług w zakresie doradztwa (brokeringu) edukacyjnego Zintensyfikowanie prac nad opracowaniem i wdrożeniem KRK w Polsce

19 Wyzwania w obszarze dobrego rządzenia w PO KL 2011 Analiza zakresu i efektywności dotychczas udzielanego wsparcia w obszarze dobrego rządzenia – uwzględnienie wyników przeglądu OECD Przyspieszenie i jakościowa zmiana kluczowych reform wdrażanych w obszarze dobrego rządzenia (np. jedno okienko, ułatwienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości)

20 Wyzwania w zakresie projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w PO KL 2011 Wsparcie koordynacji działań na poziomie UE w zakresie realizacji projektów w partnerstwie ponadnarodowym Zwiększenie efektywności działań wspierających włączanie do polityki/praktyki rezultatów wypracowanych w ramach projektów innowacyjnych

21 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Podsumowanie wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2010 r. i wyzwania na 2011 r. Paweł Chorąży Dyrektor."

Podobne prezentacje


Reklamy Google