Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Podsumowanie wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2010 r. i wyzwania na 2011 r. Paweł Chorąży Dyrektor.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Podsumowanie wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2010 r. i wyzwania na 2011 r. Paweł Chorąży Dyrektor."— Zapis prezentacji:

1

2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Podsumowanie wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2010 r. i wyzwania na 2011 r. Paweł Chorąży Dyrektor Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Konferencja 1 grudnia 2010 Pałac Kultury i Nauki, Warszawa

3 Uczestnicy projektów PO Kapitał Ludzki 2,2 mln os ó b rozpoczęło udział w projektach (57 % kobiet) Blisko 2,2 mln os ó b rozpoczęło udział w projektach (57 % kobiet) Uczestnicy w szczeg ó lnie niekorzystnej sytuacji: osoby niepełnosprawneosoby niepełnosprawne – blisko 58 tys. os ó b osoby starsze w wieku 55-64 lataosoby starsze w wieku 55-64 lata – 85 tys. os ó b osoby długotrwale bezrobotneosoby długotrwale bezrobotne – 190 tys. os ó b osoby z teren ó w wiejskichosoby z teren ó w wiejskich – 730 tys. os ó b osoby młode w wieku 15-24 lataosoby młode w wieku 15-24 lata – 763 tys. os ó b

4 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia - ok. 389 tys. osób zakończyło udział w projektach Promowanie przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia Promowanie przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia – 63 tys. osób otrzymało środki na podjęcie działalności gospodarczej Efektywność45% wszystkich uczestników projektów znalazło pracę Efektywność: 45% wszystkich uczestników projektów Priorytetu VI (38% kobiet i 50% mężczyzn) znalazło pracę w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie ZATRUDNIENIE Liczba osób, które otrzymały środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej osoby młode w wieku 15-24 lata -9,4 tys. - osoby młode w wieku 15-24 lata osoby starsze w wieku 50-64 lata -4,3 tys. - osoby starsze w wieku 50-64 lata osoby długotrwale bezrobotne -15,3 tys. - osoby długotrwale bezrobotne osoby z teren ó w wiejskich -23,4 tys. - osoby z teren ó w wiejskich

5 ZATRUDNIENIE Wzrost poziomu zatrudnienia osób w wieku 15-64 lata w stosunku do 2007 r. Wzrost poziomu zatrudnienia osób w wieku 15-64 lata w stosunku do 2007 r. w gronie trzech państw UE 27 Polska w gronie trzech państw UE 27, w których odnotowano wzrost poziomu zatrudnienia w 2009 r. (spadek zatrudnienia we wszystkich pozostałych krajach członkowskich) Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 15-64 lata w okresie 2007-2009 w Polsce w podziale na płeć

6 INTEGRACJA SPOŁECZNA osoby młode zagrożone wykluczeniem społecznymwięźniowie Ogólnopolskie programy aktywizacji zawodowej i integracji społecznej skierowane do grup w szczeg ó lnie trudnej sytuacji na rynku pracy: osoby młode zagrożone wykluczeniem społecznym – 5,8 tys. os ó b, więźniowie – 8,8 tys. os ó b Regionalne projekty ukierunkowane na rozwój i upowszechnienie aktywnej integracjiklientów instytucji pomocy społecznej Regionalne projekty ukierunkowane na rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji – ponad 89 tys. klientów instytucji pomocy społecznej zakończyło udział w projektach Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej – 243 instytucje oraz 21,7 tys. os ó b Budowa krajowego systemu doradztwa na rzecz ekonomii społecznej Zakładanie spółdzielni socjalnych Efektywność18% wszystkich uczestników projektów znalazło pracę Efektywność: 18% wszystkich uczestników projektów Priorytetu VII (17% kobiet i 20% mężczyzn) znalazło pracę w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie

7 ADAPTACYJNOŚĆ Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw na poziomie regionalnym Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw na poziomie regionalnym -ok. 11,6 tys. MŚP uczestniczyło w realizowanych projektach -blisko 143,4 tys. pracowników zakończyło udział w szkoleniach, w tym 24,1 tys. osób w wieku powyżej 50. roku życia Projekty szkole ń i doradztwa dla przedsi ę biorców i pracowników przedsi ę biorstw o zasi ę gu ogólnokrajowym Projekty szkole ń i doradztwa dla przedsi ę biorców i pracowników przedsi ę biorstw o zasi ę gu ogólnokrajowym - 33 tys. przedsi ę biorstw i 97 tys. pracowników, w tym 13 tys. osób po 50 r. ż. Efektywno ść :wzrosły zarobki 22% osób pracuj ą cych uczestnicz ą cych w projektachco trzeci badany uwa ż a swoja sytuacj ę zawodową za pewn ą Efektywno ść : w okresie do 6 miesi ę cy po zako ń czeniu udziału w projekcie wzrosły zarobki 22% osób pracuj ą cych uczestnicz ą cych w projektach Priorytetu VIII, a co trzeci badany uwa ż a swoja sytuacj ę zawodową za pewn ą (nie wyst ę puje ryzyko utraty pracy)

8 EDUKACJA Upowszechnianie edukacji przedszkolnej Upowszechnianie edukacji przedszkolnej –tworzenie nowych oraz wsparcie istniejących przedszkoli 2 tys. przedszkoli objętych wsparciem 46 tys. dzieci w wieku 3-5 lat na obszarach wiejskich objęto edukacją przedszkolną -realizacja kampanii informacyjnych promujących edukację przedszkolną Programy rozwojowe szkół Programy rozwojowe szkół –5,7 tys. szkół prowadzących kształcenie ogólne i 1,6 tys. szkół zawodowych zrealizowało projekty rozwojowe

9 EDUKACJA Realny wzrost poziomu upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Polsce w latach 2004-2009

10 EDUKACJA SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA 59 uczelni zaoferowało dodatkowe zajęcia wyr ó wnawcze adresowane do student ó w pierwszego roku kierunk ó w technicznych, matematycznych i przyrodniczych 8,6 tys. student ó w I roku rozpoczęło naukę na kierunkach zamawianych przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego (kierunki ścisłe) Wzrost odsetka studentów I roku na kierunkach ścisłych w ogólnej liczbie studentów I roku Wzrost odsetka studentów I roku na kierunkach ścisłych w ogólnej liczbie studentów I roku

11 Poziom wykorzystania alokacji EFS na lata 2007-2013

12 Postęp finansowy PO KL Stopień wykorzystania alokacji 2007-2013

13 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wyzwania dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na 2011 r.

14 Kluczowe wyzwania dla PO KL w 2011 r. Przeprowadzenie przeglądu śródokresowego PO KL, w tym: Przeprowadzenie przeglądu śródokresowego PO KL, w tym: – weryfikacja stopnia osiągnięcia celów PO KL – weryfikacja poziomu osiągnięcia wskaźników PO KL – dostosowanie wsparcia w PO KL do ewentualnych zmian sytuacji społeczno-gospodarczej – ewentualne zmiany alokacji na poszczególne obszary PO KL wynikające z podziału Krajowej Rezerwy Wykonania

15 Kluczowe wyzwania dla PO KL w 2011 r. Zmiany jakościowe w systemie wyboru projektów w ramach PO KL Zmiany jakościowe w systemie wyboru projektów w ramach PO KL – wprowadzenie nowego wzoru wniosku o dofinansowanie projektu, zgodnego z metodyką PCM (Project Cycle Management) – wymóg stosowania reguły proporcjonalności –sankcje wobec beneficjenta w przypadku nie osiągnięcia założonych w projekcie rezultatów Uwzględnienie założeń określonych w Strategii Europa 2020 we wsparciu realizowanym w ramach PO KL w 2011 r. Uwzględnienie założeń określonych w Strategii Europa 2020 we wsparciu realizowanym w ramach PO KL w 2011 r.

16 Wyzwania w obszarze zatrudnienia i integracji społecznej w PO KL 2011 osoby niepełnosprawne, 25-, 45+/50+, kobiety) Wspieranie osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy (osoby niepełnosprawne, 25-, 45+/50+, kobiety) (wprowadzenie zwrotnej pomocy w formie mikropożyczek) Zmiany w systemie wspierania osób planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej (wprowadzenie zwrotnej pomocy w formie mikropożyczek) Trwałe wzmocnienie podmiotów ekonomii społecznej oraz samej roli ekonomii społecznej

17 Wyzwania w obszarze adaptacyjności przedsiębiorstw w PO KL 2011 Skoncentrowanie oferty szkoleniowej na przedsiębiorstwach, w szczególności małych i średnich Kierowanie wsparcia do konkretnych grup pracowników (kluczowych w kontekście rozwoju gospodarki, pracowników 45+/50+, pracowników o niskich kwalifikacjach)

18 Wyzwania w obszarze edukacji i szkolnictwa wyższego w PO KL 2011 Analiza zakresu i efektywności dotychczas udzielanego wsparcia w obszarze edukacji Zapewnienie trwałości działania utworzonych w ramach PO KL przedszkoli Skoncentrowanie wsparcia w obszarze kształcenia ustawicznego Zwiększenie stopnia koordynacji i usprawnienie działań w zakresie wdrażania strategii life-long learning Tworzenie systemu instytucjonalnego usług w zakresie doradztwa (brokeringu) edukacyjnego Zintensyfikowanie prac nad opracowaniem i wdrożeniem KRK w Polsce

19 Wyzwania w obszarze dobrego rządzenia w PO KL 2011 Analiza zakresu i efektywności dotychczas udzielanego wsparcia w obszarze dobrego rządzenia – uwzględnienie wyników przeglądu OECD Przyspieszenie i jakościowa zmiana kluczowych reform wdrażanych w obszarze dobrego rządzenia (np. jedno okienko, ułatwienie dostępu do wymiaru sprawiedliwości)

20 Wyzwania w zakresie projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w PO KL 2011 Wsparcie koordynacji działań na poziomie UE w zakresie realizacji projektów w partnerstwie ponadnarodowym Zwiększenie efektywności działań wspierających włączanie do polityki/praktyki rezultatów wypracowanych w ramach projektów innowacyjnych

21 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Podsumowanie wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2010 r. i wyzwania na 2011 r. Paweł Chorąży Dyrektor."

Podobne prezentacje


Reklamy Google