Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GOWOROWIE PRIORYTET VII. PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIENIE AKTYWNEJ INTEGRACJI 7.1.1 ROWÓJ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GOWOROWIE PRIORYTET VII. PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIENIE AKTYWNEJ INTEGRACJI 7.1.1 ROWÓJ."— Zapis prezentacji:

1 GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GOWOROWIE PRIORYTET VII. PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIENIE AKTYWNEJ INTEGRACJI 7.1.1 ROWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI PRZEZ OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 TYTUŁ PROJEKTU: PROGRAM AKTYWIZACJI KOBIET NIEAKTYWNYCH ZAWODOWO Z UWAGI NA OPIEKĘ NAD DZIEĆMI W GMINIE GOWOROWO OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 1 VII – 31 XII 2008 R. MIEJSCE: GMINA GOWOROWO Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 CELE STRATEGICZNE GMINY GOWOROWO : Zwiększenie szans na podjęcie pracy zawodowej i przeciwdziałanie negatywnym skutkom społecznym wynikającym z bezrobocia w rodzinie Pomoc na rzecz rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi Rozwijanie zintegrowanego systemu wsparcia na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych Budowa zintegrowanego systemu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień na terenie gminy Wzmacnianie zdolności grup i społeczności lokalnych do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów Strategia integracji i rozwiązywania problemów społecznych gminy Goworowo na lata 2006 - 2013 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 DOMINUJĄCE BARIERY W AKTYWIZACJI KOBIET: Niski poziom wykształcenia (nauka przerwana w momencie urodzenia pierwszego dziecka Niski poziom kultury rodziców łączący się z reguły z niskim statusem społeczno – zawodowym, ekonomicznym Złe pożycie współmałżonków prowadzące do zachwiania poczucia bezpieczeństwa i stabilności rodziny Występujące nadużywanie alkoholu członka rodziny Bezradność w sprawach wychowania dzieci Brak własnych potrzeb wyższych prowadzące do nie zauważania ich także u swoich dzieci Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 GRUPA DOCELOWA: 15 kobiet nie pracujących,w wieku aktywności zawodowej, nieaktywne zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi Rekrutacja przeprowadzona na podstawie dokumentów GOPS przez pracowników socjalnych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 DZIAŁANIA: zadanieVIIVIIIIXXXIXII 1 2 3 4 5 1 – zarządzanie projektem4 – aktywna integracja 2 – promocja projektu5 – wsparcie finansowe 3 – praca socjalna Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 ZARZĄDZANIE PROJEKTEM Koordynator podzielił organizacyjnie zadania wynikające z projektu; ustalił z pracownikami zaangażowanymi w projekt listę beneficjentów; czuwał nad terminową realizacją zadań; zawierał umowy z osobami biorącymi udział w realizacji projektu; ustalił zasady obiegu dokumentów; Pracownicy otrzymali pod swoją opiekę wybrane rodziny; prowadzili pracę socjalną z przydzielonymi rodzinami; zawarli z nimi kontrakty, łącznie zawartych 15 kontraktów; brali udział w warsztacie wyjazdowym oraz spotkaniach ewaluacyjnych; Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 Księgowa współpracowała z koordynatorem w zakresie rozliczenia projektu; kontrolowała dokumenty księgowe pod względem formalnym i rachunkowym, dokumentowała koszty; sporządziła rozliczenie wydatków związanych z realizacją zadań; naliczyła wynagrodzenia dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu realizację sporządziła wniosek o płatność. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

9 PROMOCJA PROJEKTU Pomieszczenia, w których prowadzone były zajęcia oznakowane zostały informacjami o źródle finansowania działań. Oznakowany logo EFS został towar zakupiony w ramach cross – financingu: aparat fotograficzny oraz krzesełka. Na pismach związanych z realizacją projektu umieszczano logo z EFS, wszystkie listy obecności także zostały oznaczone tym samym logo. Odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu. W konferencji uczestniczyło 15 beneficjentek projektu, część z nich z dziećmi oraz współmałżonkami, terapeuta prowadzący zajęcia z kobietami, władze gminy oraz pracownicy GOPS Goworowo. Podsumowano realizację projektu w odniesieniu do przygotowanej prezentacji, przeprowadzono ankietę wśród beneficjentek. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

10 PRACA SOCJALNA Przygotowano, podpisano i zrealizowano 15 kontraktów socjalnych. Kontrakty i praca socjalna prowadzone były przez 5 pracowników etatowych i 1 pracownika zatrudnionego w ramach projektu. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

11 AKTYWNA INTEGRACJA Aktywizacja edukacyjna: 15 beneficjentek projektu wzięło udział w Pikniku Rodzinnym Bawmy się trzeźwo i żyjmy zdrowo włączając się w życie społeczności lokalnej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12 Aktywizacja społeczna: Odbyło się 12 spotkań kobiet mających formę warsztatów. Spotkania prowadzone były przez specjalistę. Dotyczyły: integracji i komunikacji w grupie, poczucia własnej wartości, postaw rodzicielskich, pełnionych ról społecznych – matki, żony, pracownika Odbyło się 12 spotkań mężczyzn w formie warsztatów. Spotkania prowadzone były przez specjalistę. Dotyczyły: integracji i komunikacji w grupie, poczucia własnej wartości, postaw rodzicielskich, pełnionych ról społecznych – ojca, męża, pracownika Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

13 Odbyła się 3 – dniowa sesja wyjazdowa dla kobiet z dziećmi. Beneficjentki uczestniczyły w trakcie sesji w spotkaniach ze specjalistą. Dzieci znajdowały się wówczas pod opieką psychologów i pracowników socjalnych uczestnicząc w przygotowanych spotkaniach tematycznych w podziale na kategorie wiekowe Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

14 Odbyło się spotkanie podsumowujące dotychczasowy przebieg realizacji projektu. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

15 Odbyły się 3 spotkania dla beneficjentek z fryzjerem. Spotkania dotyczyły wizerunku kobiet, udzielono rad i sugestii w sprawie doboru stroju Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

16 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

17 Odbył się 1 wyjazd beneficjentek do Warszawy – uroczysta kolacja i udział w spektaklu teatralnym. Wyjazd był możliwością wykorzystania i wprowadzenia w życie wyniesionych nauk ze spotkania z fryzjerem Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

18 POMOC FINANSOWA Udzielono beneficjentkom projektu wsparcia finansowego w dwóch transzach: - 28 zasiłków celowych - 2 specjalne zasiłki celowe Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

19 FINANSOWANIE ZadanieWydatki określone we wniosku o dofinansowanie Wydatki poniesione Zarządzanie projektem 480,00 zł0,00 zł Promocja projektu w tym wydatki personelu 5.015,00 zł 2.400,00 zł 4.400,00 zł 2.400,00 zł Praca socjalna w tym wydatki personelu 27.000,00 zł 26.999,56 zł Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

20 Aktywna integracja75.000,00 zł74.870,55 zł Wsparcie finansowe15.075,00 zł Wydatki pośrednie21.000,00 zł20.836,20 zł Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

21 Wydatki ogółem143.570,00 zł142.181,31 zł W tym VAT5.718,62 zł W tym cross - financing5.000,00 zł Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

22 ŹRÓDŁO FINANSOWANIA WYDATKÓW: LP.ŹRÓDŁOKWOTA 1.KRAJOWE ŚRODKI PUBLICZNE 127.106,31 zł 2.- Budżet państwa 3.- Budżet jednostek samorządu terytorialnego 15.075,00 zł SUMA142.181,31 ZŁ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

23 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!!! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GOWOROWIE PRIORYTET VII. PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIENIE AKTYWNEJ INTEGRACJI 7.1.1 ROWÓJ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google