Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Departament Infrastruktury UMWD, Wrocław, styczeń 2011. ZARZĄDZANIE SIECIĄ DRÓG WOJEWÓDZKICH UTRZYMANIE I REMONTY Rafał Jurkowlaniec Marszałek Województwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Departament Infrastruktury UMWD, Wrocław, styczeń 2011. ZARZĄDZANIE SIECIĄ DRÓG WOJEWÓDZKICH UTRZYMANIE I REMONTY Rafał Jurkowlaniec Marszałek Województwa."— Zapis prezentacji:

1

2 Departament Infrastruktury UMWD, Wrocław, styczeń 2011. ZARZĄDZANIE SIECIĄ DRÓG WOJEWÓDZKICH UTRZYMANIE I REMONTY Rafał Jurkowlaniec Marszałek Województwa Dolnośląskiego Marszałek Województwa Dolnośląskiego Wrocław, luty 2011

3 Departament Infrastruktury UMWD, Wrocław, styczeń 2011. ZARZĄDZANIE SIECIĄ DRÓG WOJEWÓDZKICH UTRZYMANIE I REMONTY PLAN PREZENTACJI AKTUALNY MODEL ORGANIZACYJNO FINANSOWY informacje ogólne ocena efektywności aktualnego modelu IDENTYFIKACJA PROBLEMU W ZARZĄDZANIU DROGAMI założenia do zmiany modelu techniczne warunki osiągania oczekiwanych standardów organizacyjne warunki osiągania oczekiwanych standardów ZARZĄDZANIE DROGAMI WEDŁUG MODELU PPP definicja i istota partnerstwa rozwój PPP na świecie i w Polsce podstawa prawna działania organów administracji publicznej proponowany zakres partnerstwa (podział ryzyk) model finansowania remontów i utrzymania dróg w PPP istotne elementy projektu PPP

4 Departament Infrastruktury UMWD, Wrocław, styczeń 2011. ZARZĄDZANIE SIECIĄ DRÓG WOJEWÓDZKICH UTRZYMANIE I REMONTY PLAN PREZENTACJI WDROŻENIE PROJEKTU PPP schemat progresywnego wdrażania projektu założenia dotyczące przedsiębiorców w PPP przedsiębiorca w PPP – model finansowania PRZYKŁADY PROJEKTÓW PPP W ZARZĄDZANIU DROGAMI SŁABE STRONY I ZAGROŻENIA PROJEKTU

5 Departament Infrastruktury UMWD Wrocław, luty 2011. ZARZĄDZANIE SIECIĄ DRÓG WOJEWÓDZKICH UTRZYMANIE I REMONTY Zarządcy dróg wojewódzkich: 1.Zarząd Województwa jest zarządcą części dróg wojewódzkich o łącznej długości 1067,94 km 1.Zarządcami pozostałych 1255,56 km dróg wojewódzkich są zarządy powiatów lub burmistrzowie (wójtowie), na podstawie porozumień zawartych w trybie art. 19 ust. 4 ustawy o drogach publicznych (13 powiatów + 5 gmin miejskich) 3. Zarządcami dróg wojewódzkich na terenie miast na prawach powiatów są prezydenci tych miast (finansowanie własne) AKTUALNY MODEL ORGANIZACYJNO FINANSOWY informacje ogólne

6 Departament Infrastruktury UMWD Wrocław, luty 2011. ZARZĄDZANIE SIECIĄ DRÓG WOJEWÓDZKICH UTRZYMANIE I REMONTY Zarząd drogi i formy wykonywania robót utrzymaniowych: 1.Zarząd dróg pozostających w zarządzaniu ZW wykonuje DSDiK, własnymi siłami z wykorzystaniem 7 obwodów drogowych w systemie umów z wyspecjalizowanymi podmiotami zewnętrznymi 1.Zarząd dróg przekazanych powiatom wykonują jednostki organizacyjne powiatów, własnymi siłami z wykorzystaniem własnego sprzętu i obwodów, oraz sprzętu i 5 baz przejętych od województwa w systemie zleceń podmiotom zewnętrznym AKTUALNY MODEL ORGANIZACYJNO FINANSOWY informacje ogólne

7 Departament Infrastruktury UMWD Wrocław, luty 2011. ZARZĄDZANIE SIECIĄ DRÓG WOJEWÓDZKICH UTRZYMANIE I REMONTY Finansowanie robót utrzymaniowych powierzonych innym jst: 1.Poziom finansowania przez województwo, zadań zarządzania drogami przekazanymi innym jst, obliczany jest wg wskaźnika n na 1 km drogi, powiększonego o 5% na koszty administracyjne, 2. Wysokość wskaźnika n jest określana umową: teren nizinny 12 tys. zł. za km/rok teren wyżynny 15 tys. zł. za km/rok teren górski 18 tys. km/rok 3. Umowa zapewnia jst coroczną waloryzację dotacji wskaźnikiem inflacji AKTUALNY MODEL ORGANIZACYJNO FINANSOWY informacje ogólne

8 Departament Infrastruktury UMWD Wrocław, luty 2011. ZARZĄDZANIE SIECIĄ DRÓG WOJEWÓDZKICH UTRZYMANIE I REMONTY Historyczne założenia do współpracy z powiatami i gminami: Założeniem i przesłanką powierzenia zadań w ramach porozumienia Powiatom i Gminom było szybsze, efektywne i racjonalne wykorzystanie środków finansowych, poprzez: 1.Obniżenie jednostkowych kosztów robót utrzymaniowych, przez wykorzystanie efektu skali (wspólne przetargi na drogi powiatowe i wojewódzkie) 1.Poprawę standardu utrzymania dróg, przez przystępowanie tanich firm wyspecjalizowanych do dużych wspólnych przetargów, 1.Obniżenie kosztów społecznych i poprawa wizerunku zarządzania drogami przez kompleksowe wykonywanie na jednym obszarze takich samych zadań przez te same podmioty AKTUALNY MODEL ORGANIZACYJNO FINANSOWY ocena efektywności aktualnego modelu

9 Departament Infrastruktury UMWD Wrocław, luty 2011. ZARZĄDZANIE SIECIĄ DRÓG WOJEWÓDZKICH UTRZYMANIE I REMONTY Aspekty prawne, które utrudniły osiągnięcie zakładanych celów: 1.Wynikające z ustawy: konstrukcja prawna porozumienia komunalnego zakłada finansowanie zadań poprzez zwrot poniesionych wydatków (koncentracja nie na wykonaniu zadań, ale na generowaniu kosztów) 1.Wynikające z umowy: brak umownego określenia limitu robót kosztochłonnych – wykonywanych siłami własnymi jst (45 -47 % kosztów jst, to roboty wykonywane własnymi siłami) określenie umowne rozliczania nie kosztów rzeczywistych, ale ich wyliczanie według średnich stawek KNR i Sekocenbudu ( koszt dwukrotnie wyższy niż ofert składanych w przetargach) niejasny sposób podziału ryzyk z odpowiedzialności za szkody wobec osób trzecich (w konsekwencji odszk. finansowane są z ubezpieczenia DSDiK) niewłaściwy zapis w zał. 1 do umowy, stanowiący że terminy napraw awaryjnych, prowizorycznych i ostatecznych nie są obligatoryjne (!) AKTUALNY MODEL ORGANIZACYJNO FINANSOWY ocena efektywności aktualnego modelu

10 Departament Infrastruktury UMWD Wrocław, luty 2011. ZARZĄDZANIE SIECIĄ DRÓG WOJEWÓDZKICH UTRZYMANIE I REMONTY Aspekty faktyczne i prawne, stanowiące przesłanki do zmiany modelu zarządzania drogami przez DSDiK: 1.Część dróg, która jest w zarządzie DSDiK, to drogi najbardziej obciążone ruchem: wymagające najwyższego standardu utrzymania letniego i zimowego wymagające kompleksowych remontów, przebudowy lub odbudowy wymagające zwielokrotnionych wydatków bieżących i majątkowych 1.Obowiązujące standardy finansów publicznych limitują wydatki bieżące do wysokości dochodów bieżących i nie pozwalają na proste, radykalne zwiększenie wydatków na utrzymanie i remonty dróg 3. Podjęta wspólnie z powiatami i gminami próba podniesienia na wyższy poziom standardów utrzymania dróg (poza obszarami gmin – miast i dwoma z 13 powiatów) nie przyniosła oczekiwanego rezultatu AKTUALNY MODEL ORGANIZACYJNO FINANSOWY ocena efektywności aktualnego modelu

11 Departament Infrastruktury UMWD Wrocław, luty 2011. ZARZĄDZANIE SIECIĄ DRÓG WOJEWÓDZKICH UTRZYMANIE I REMONTY 3. Lawinowo wzrasta liczba roszczeń odszkodowawczych z tytułu wydarzeń na drogach wojewódzkich: I półr. 2008 r. – 161 wniosków; I półr. 2009 – 484 wnioski; I półr. 2010 – 655 wniosków 1.Spełnienie postulatu utrzymywania dróg w wysokim standardzie wymaga gruntownego remontu (w tym konstrukcji) ok. 600 km korekty profilu poprzecznego i nowej warstwy ścieralnej ok. 800 km cienkowarstwowej w. ścieralnej lub 2 x utrwalenia powierzchn. ok. 600 km 6. stan finansów publicznych i ograniczenia finansowo – prawne, skłaniają do poszukiwania nowych rozwiązań w zakresie zarządzania drogami AKTUALNY MODEL ORGANIZACYJNO FINANSOWY ocena efektywności aktualnego modelu

12 Departament Infrastruktury UMWD Wrocław, luty 2011. ZARZĄDZANIE SIECIĄ DRÓG WOJEWÓDZKICH

13 Departament Infrastruktury UMWD Wrocław, luty 2011. ZARZĄDZANIE SIECIĄ DRÓG WOJEWÓDZKICH UTRZYMANIE I REMONTY Wzmocnienie sektora małych i średnich przedsiębiorstw z branży drogowej, poprzez wyeliminowanie sezonowości pracy i uzyskanie wieloletnich kontraktów IDENTYFIKACJA PROBLEMU W ZARZĄDZANIU DROGAMI założenia do zmiany modelu: Wdrożenie radykalnego planu odbudowy dróg wojewódzkich (3-4 lata) z wykorzystaniem prawno – finansowego mechanizmu partnerstwa publiczno – prywatnego Stabilizacja wydatków prognozowanych w WPF na utrzymanie dróg wojewódzkich na prognozowanym poziomie

14 Departament Infrastruktury UMWD Wrocław, luty 2011. ZARZĄDZANIE SIECIĄ DRÓG WOJEWÓDZKICH UTRZYMANIE I REMONTY Cechy, które łącznie decydują o jakości i trwałości jezdni (drogi): 1.Wymagana standardami technicznymi nośność (konstrukcja) 1.Prawidłowy profil poprzeczny jezdni (zapewniający bezpieczeństwo ruchu drogowego i efektywne odwodnienie) 1.Sprawny system odwadniania drogi (ścięte i koszone pobocza, czyszczone i pogłębiane rowy, drożne przepusty, przecięte przekopami bandy śnieżne, itd. …) IDENTYFIKACJA PROBLEMU W ZARZĄDZANIU DROGAMI techniczne warunki osiągania oczekiwanych standardów:

15 Departament Infrastruktury UMWD Wrocław, luty 2011. ZARZĄDZANIE SIECIĄ DRÓG WOJEWÓDZKICH UTRZYMANIE I REMONTY Cechy systemu zarządzania drogą, który zapewnia łączne spełnienie wymagań techniczno – jakościowych (nośność, szczelność, odwodnienie) - powinien być finansowany we wszystkich trzech aspektach technicznych w taki sposób, aby deficyt finansowania w jednym aspekcie, skutkował negatywnie dla zarządy w pozostałych aspektach J szczelność nośność odwodnienie - powinien dyskontować nakłady w remont (odbudowę, przebudowę) oszczędnościami z przyszłej eksploatacji - powinien działać w takim horyzoncie czasowym, w którym zrównoważy się zwrot nakładów z inwestycji, z możliwościami budżetowymi województwa - partnerem Województwa, w jednym projekcie drogowym, powinien być jeden podmiot prywatny (właściwy podział ryzyk) IDENTYFIKACJA PROBLEMU W ZARZĄDZANIU DROGAMI organizacyjne warunki osiągania oczekiwanych standardów

16 Departament Infrastruktury UMWD Wrocław, luty 2011. ZARZĄDZANIE SIECIĄ DRÓG WOJEWÓDZKICH UTRZYMANIE I REMONTY Przedmiotem partnerstwa publiczno-prywatnego jest wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym (art.1 ust. 2 uPPP) 4) przedsięwzięcie: a) budowę lub remont obiektu budowlanego, b) świadczenie usług, c) wykonanie dzieła, w szczególności wyposażenie składnika majątkowego w urządzenia podwyższające jego wartość lub użyteczność, lub d) inne świadczenie – połączone z utrzymaniem lub zarządzaniem składnikiem majątkowym, który jest wykorzystywany do realizacji przedsięwzięcia publicznoprywatnego lub jest z nim związany (art.2 pkt 4 uPPP) ZARZĄDZANIE DROGAMI WEDŁUG MODELU PPP definicja i istota partnerstwa

17 Departament Infrastruktury UMWD Wrocław, luty 2011. ZARZĄDZANIE SIECIĄ DRÓG WOJEWÓDZKICH UTRZYMANIE I REMONTY

18 Departament Infrastruktury UMWD Wrocław, luty 2011. ZARZĄDZANIE SIECIĄ DRÓG WOJEWÓDZKICH UTRZYMANIE I REMONTY

19 Departament Infrastruktury UMWD Wrocław, luty 2011. ZARZĄDZANIE SIECIĄ DRÓG WOJEWÓDZKICH UTRZYMANIE I REMONTY

20 Departament Infrastruktury UMWD Wrocław, styczeń 2011. ZARZĄDZANIE SIECIĄ DRÓG WOJEWÓDZKICH UTRZYMANIE I REMONTY

21 Departament Infrastruktury UMWD Wrocław, styczeń 2011. ZARZĄDZANIE SIECIĄ DRÓG WOJEWÓDZKICH UTRZYMANIE I REMONTY

22 Departament Infrastruktury UMWD Wrocław, styczeń 2011. ZARZĄDZANIE SIECIĄ DRÓG WOJEWÓDZKICH UTRZYMANIE I REMONTY

23 Departament Infrastruktury UMWD Wrocław, luty 2011. ZARZĄDZANIE SIECIĄ DRÓG WOJEWÓDZKICH UTRZYMANIE I REMONTY Przepis art. 19 ust. 7 ustawy o drogach publicznych, upoważnia zarządcę drogi, do powierzenia partnerowi prywatnemu następujących zadań: pełnienie funkcji inwestora; utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą; realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu; koordynacja robót w pasie drogowym; wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających; przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników i nie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg; dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego; utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów. ZARZĄDZANIE DROGAMI WEDŁUG MODELU PPP podstawa prawna działania organów administracji:

24 Departament Infrastruktury UMWD Wrocław, luty 2011. ZARZĄDZANIE SIECIĄ DRÓG WOJEWÓDZKICH UTRZYMANIE I REMONTY Wyłączenia z PPP (a contrario/zasada legalizmu) przepisu art. 19 ust. 7 ustawy o drogach publicznych: planowanie rozwoju sieci i udział w planowaniu przestrzennym opracowywanie planów finansowania infrastruktury przygotowanie infrastruktury do potrzeb obronnych wydawanie zgody na zajęcie pasa i pobieranie opłat i kar prowadzenie ewidencji dróg i obiektów inżynierskich sporządzanie informacji i przekazywanie GDDKiA prowadzenie przeglądów dróg i ocena wpływu ich stanu na bezpieczeństwo wprowadzanie ograniczeń, zamykanie dróg i wprowadzanie objazdów nabywanie gruntów pod pasy drogowe i inne urządzenia związane z drogami; zarządzanie nieruchomościami zarządzanie kanałami technologicznymi i pobieranie opłat za ich udostępnianie ZARZĄDZANIE DROGAMI WEDŁUG MODELU PPP podstawa prawna działania organów administracji:

25 Departament Infrastruktury UMWD Wrocław, luty 2011. ZARZĄDZANIE SIECIĄ DRÓG WOJEWÓDZKICH UTRZYMANIE I REMONTY Czas trwania partnerstwa - art. 142 ust. 2 ustawy Pzp: 2. Zamawiający może zawrzeć umowę, której przedmiotem są świadczenia okresowe lub ciągłe, na okres dłuższy niż 4 lata, jeżeli wykonanie zamówienia w dłuższym okresie spowoduje oszczędności kosztów realizacji zamówienia w stosunku do okresu czteroletniego lub jest to uzasadnione zdolnościami płatniczymi zamawiającego lub zakresem planowanych nakładów oraz okresem niezbędnym do ich spłaty. Programowanie PPP: - ustawa o finansach publicznych, zalicza umowy o PPP do programów, projektów lub zadań wieloletnich, które powinny być ujęte w WPF (patrz art. 226 ust. 4 uFp) ZARZĄDZANIE DROGAMI WEDŁUG MODELU PPP podstawa prawna działania organów administracji:

26 Departament Infrastruktury UMWD Wrocław, luty 2011. ZARZĄDZANIE SIECIĄ DRÓG WOJEWÓDZKICH UTRZYMANIE I REMONTY ZARZĄDZANIE DROGAMI WEDŁUG MODELU PPP podstawa prawna działania organów administracji: Inne istotne okoliczności prawne: 1a. Nieruchomość może być także przekazywana nieodpłatnie w drodze umowy partnerowi prywatnemu lub ( ….) na czas realizacji przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (art. 13 ust. 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami) 5. Budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona dróg publicznych mogą być realizowane przy udziale środków rzeczowych i pieniężnych świadczonych przez osoby fizyczne i osoby prawne, krajowe i zagraniczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w tym w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. (art. 3 ust. 5 ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego)

27 Departament Infrastruktury UMWD Wrocław, luty 2011. ZARZĄDZANIE SIECIĄ DRÓG WOJEWÓDZKICH UTRZYMANIE I REMONTY proponowany obowiązki (ryzyka) p. prywatnego i standardy 12 (15) letniej umowy: dokonanie we wskazanym przez ZW roku (na początku trwania umowy) kompleksowego remontu (przebudowy, odbudowy) drogi coroczne czyszczenie rowów i przepustów (+ po każdej stwierdzonej niedrożności) 5 – 6 krotne koszenie poboczy (w ciągu roku) coroczna (lub co dwa lata) ścinka zawyżonych poboczy bieżące usuwanie śniegu zapewniające przejezdność uszorstnianie nawierzchni (stałe na podjazdach i zakrętach) mycie znaków i słupków coroczne odnawianie oznakowania poziomego v/s wykonanie oznakowania w technologii termoplastycznej naprawa uszkodzonej nawierzchni do 7 dni od zgłoszenia obowiązki partnera publicznego: zryczałtowane, równe świadczenie miesięczne przez 144 (180) miesiące ZARZĄDZANIE DROGAMI WEDŁUG MODELU PPP proponowany zakres partnerstwa (podział ryzyk)

28 Departament Infrastruktury UMWD Wrocław, luty 2011. ZARZĄDZANIE SIECIĄ DRÓG WOJEWÓDZKICH UTRZYMANIE I REMONTY czas w latach 15 wydatki (nakłady) ZARZĄDZANIE DROGAMI WEDŁUG MODELU PPP model finansowania remontów i utrzymania dróg w PPP wynagrodzenie partnera prywatnego wypłacane z BWD nakłady partnera prywatnego dyskontowanie Inwestycji partnera prywatnego

29 Departament Infrastruktury UMWD Wrocław, luty 2011. ZARZĄDZANIE SIECIĄ DRÓG WOJEWÓDZKICH UTRZYMANIE I REMONTY ZARZĄDZANIE DROGAMI WEDŁUG MODELU PPP inne istotne elelmenty projektu PPP: 1.Sieć dróg zostanie podzielona na kilkadziesiąt (?) części o podobnej specyfice od np. 15 do np.100 km, jako zadania do utrzymania w PPP 1.Dla każdej część zostanie sporządzony szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, obejmujący obowiązki utrzymaniowe, remontowe (inwestycyjne) i zarządcze, 1.Na każdą część będzie ogłoszony odrębny przetarg w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych 1.Partner publiczny będzie dokonywał co tydzień przeglądu wszystkich dróg (wystarczy 7 inspektorów), wskazując nieprawidłowości w utrzymaniu dróg codziennie wzywał do ich (ewentualnego) usunięcia 1.Partner prywatny zgodzi się na umowne zmniejszenie wynagrodzenia – jeśli wskazane nieprawidłowości nie zostaną usunięte do kolejnego, tygodniowego przeglądu, 1.Rażące i wielokrotne naruszenia obowiązków będą skutkować rozwiązaniem umowy

30 Departament Infrastruktury UMWD Wrocław, luty 2011. ZARZĄDZANIE SIECIĄ DRÓG WOJEWÓDZKICH UTRZYMANIE I REMONTY WDROŻENIE PROJEKTU PPP schemat progresywnego wdrażania projektu gminy miejskie powiaty DSDiK PPP pilotaż 2010 2011 2012 2013 2014

31 Departament Infrastruktury UMWD Wrocław, luty 2011. ZARZĄDZANIE SIECIĄ DRÓG WOJEWÓDZKICH UTRZYMANIE I REMONTY 1.Projekt ma wspierać proces wewnętrznej konwergencji regionu, w sferze spójności przestrzennej, społecznej i gospodarczej 2. Projekt ma być, zgodnie ze Strategią WD, wsparciem dla mikro oraz MŚP przez obniżenie barier wejścia do PPP (niskie wymogi + zabezp. wykon. zamówienia)) 3. Projekt ma wspierać rozwój i stabilizować rynek budowlanych usług drogowych (na Dolnym Śląsku działa 816 przedsiębiorców w branży drogowej kat. 42.11 PKD, w tym 698 mikro; 95 małych; 21 średnich i 2 duże) 1.Projekt zakłada sektorową stabilizację rynku pracy, przez wyeliminowanie sezonowości zatrudnienia WDROŻENIE PROJEKTU PPP założenia dotyczące przedsiębiorców w PPP

32 Departament Infrastruktury UMWD Wrocław, luty 2011. ZARZĄDZANIE SIECIĄ DRÓG WOJEWÓDZKICH UTRZYMANIE I REMONTY MICRO / MŚP WDROŻENIE PROJEKTU PPP - model finansowania BWD DSDiK BWD DSDiK BANK Fundusz pożyczkowy Fundusz poręczeniowy RPO WD - in. JEREMIE 400 mln zł. RPO WD - in. JEREMIE 400 mln zł. Zakup sprzętu drog. remontUtrzy- manie finans. remontu Wynagrodzenie p.p.

33 Departament Infrastruktury UMWD Wrocław, luty 2011. ZARZĄDZANIE SIECIĄ DRÓG WOJEWÓDZKICH UTRZYMANIE I REMONTY pozytywne: Zarząd Autostrad W Birmingham: Długoterminowe utrzymaniowe kontrakty dla miejskiej sieci drogowej remont 2,5 tys. km. dróg wraz z chodnikami, 95 tys. lamp ulicznych, mostów i oznakowania utrzymywanie infrastruktury przez 25 lat (remont w pierwszych 5 latach) wartość kontraktu – 2,7 mld£ Dąbrowa Górnicza – droga do dzielnicy Tuczawa (skom. euroterminala w Sławkowie i lotniska Pyrzowice: budowa i częściowy remont drogi 8,77 km (wartość 82 mln zł) utrzymanie drogi przez 15 lat (klasa odśnieżania I, naprawa dziur – 24 godz.) w dialogu konkurencyjnym na PPP uczestniczą 4 podmioty: 2 budowlane i 2 konsorcja budowlano-finansowe partner prywatny – ryzyko budowy i dostępności (zasoby do utrzymania) gmina Dąbrowa G. – pozwolenia, uzgodnienia i protesty społeczne (+ wynagrodzene p.) PRZYKŁADY PROJEKTÓW PPP W ZARZĄDZANIU DROGAMI

34 Departament Infrastruktury UMWD Wrocław, luty 2011. ZARZĄDZANIE SIECIĄ DRÓG WOJEWÓDZKICH UTRZYMANIE I REMONTY negatywne: 1.Projekt WASA w Trynidadzie dla Urzędu Wody i Kanalizacji – Trynidad i Tobago Projekt nie powiódł się ze względu na zbyt duże ryzyko przeniesione na stronę prywatną 2. Highway 407 P3, ON, Autostrada w Kanadzie Nieudany projekt ze względu na wysokie koszty, błędy prawne, utratę kontroli publicznej. Rząd prowincji Ontario podpisał dzierżawę autostrady na 99 lat. Konsorcjum i rząd są w sporze z powodu wzrostu opłat i działania rządu w celu przejęcia kontroli nad wydarzeniami. Opłaty wzrosły o 350% od 1997 do 1999 r. dla aut poza godzinami szczytu i o 50% dla aut w godzinach szczytu. 3. Channel Tunnel Link, UK – Tunel po kanałem La Manche Projekt nieudany ze względu na przekroczenie kosztów oraz jego poźniejsze bankructwo. PRZYKŁADY PROJEKTÓW PPP W ZARZĄDZANIU DROGAMI

35 Departament Infrastruktury UMWD Wrocław, luty 2011. ZARZĄDZANIE SIECIĄ DRÓG WOJEWÓDZKICH UTRZYMANIE I REMONTY SŁABE STRONY I ZAGROŻENIA PROJEKTU wewnętrzne: 1.Błędy prawne w przygotowaniu projektu i przetargu 2.Błędy w planowaniu i szacowaniu wartości zamówienia 3.Brak należytego wykazania publicznych pożytków PPP 4.Nieprawidłowy podział ryzyk 5.Brak należytego zabezpieczenia interesu partnera publicznego 6.Nieprawidłowy system nadzoru na wykonywaniem zadań w PPP 7. Przygotowanie projektu z pokrzywdzeniem słusznych interesów p. prywatnego zewnętrzne: 1.Potencjalna słabość p. prywatnych z sektora micro i MŚP 2.Możliwość wywołania górki cenowej na rynku, lub zmowy cenowej 3.Mała ilość micro i MŚP wykonujących usługi kompleksowo (powstawanie konsorcjów wykonawczych może spowodować podniesienie cen w przetargach) 1.Niska zdolność kredytowa micro i MŚP, skutkująca podrożeniem kredytów 2.Możliwość działań zabronionych prawem ze strony p. prywatnych

36 Departament Infrastruktury UMWD Wrocław, luty 2011. ZARZĄDZANIE SIECIĄ DRÓG WOJEWÓDZKICH UTRZYMANIE I REMONTY

37

38 Departament Infrastruktury UMWD Wrocław, luty 2011. ZARZĄDZANIE SIECIĄ DRÓG WOJEWÓDZKICH UTRZYMANIE I REMONTY dochody i wydatki budżetowe w 2008 roku jednostki samorządu terytorialn. dochody wykonanie długość dróg w km dochody na 1 mieszkań -ca dochody na 1 km drogi Wydatki na drogi wydatki wykona- ne na 1 km drogi wydatki na drogi w stos. do ilości dochodów i ilości dróg województw o 1.079.840.1542.323375464.848283.067.208121.854 270 powiaty, w tym miasta na prawach powiatów 4.838.562.4668.218 1.682 4,49 x więcej 588.776 1,27 x więcej 940.076.636114.392 199 gminy5.286.641.6734.955 1.838 4,9 x więcej 1.066.93 0 2,30 x więcej 514.875.245103.910 100


Pobierz ppt "Departament Infrastruktury UMWD, Wrocław, styczeń 2011. ZARZĄDZANIE SIECIĄ DRÓG WOJEWÓDZKICH UTRZYMANIE I REMONTY Rafał Jurkowlaniec Marszałek Województwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google