Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wybrane informacje z diagnozy społeczno-gospodarczej oraz wyników badania ankietowego Agnieszka Esz Grzegorz Romańczuk Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wybrane informacje z diagnozy społeczno-gospodarczej oraz wyników badania ankietowego Agnieszka Esz Grzegorz Romańczuk Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda."— Zapis prezentacji:

1 Wybrane informacje z diagnozy społeczno-gospodarczej oraz wyników badania ankietowego Agnieszka Esz Grzegorz Romańczuk Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, tel. 032 248 62 81, fax: 032 248 73 48 www.rudaslaska.pl, e mail: promocja@rudaslaska.pl

2 Struktura diagnozy 1. Otoczenie lokalne i regionalne 2. Mieszkańcy Miasta Ruda Śląska 3. Zaspokajanie potrzeb mieszkańców 4. Potencjał przyrodniczy i jego zagrożenia 5. Potencjał kulturowy i jego zagrożenia 6. Potencjał instytucjonalny 7. Potencjał gospodarczy i struktura gospodarki 8. Potencjał materialno-finansowy Miasta 2014-01-18 Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, tel. 032 248 62 81 wew. 1190, fax: 032 248 73 48 www.rudaslaska.pl, e mail: promocja@rudaslaska.pl

3 2014-01-18 Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, tel. 032 248 62 81 wew. 1190, fax: 032 248 73 48 www.rudaslaska.pl, e mail: promocja@rudaslaska.pl Wybrane informacje z diagnozy społeczno-gospodarczej

4 Jednostki referencyjne Porównanie do: Polski Województwa śląskiego 7 miast na prawach powiatu (Płock, Gliwice, Chorzów, Świętochłowice, Jelenia Góra, Włocławek, Elbląg) Województw mazowieckiego, dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego Średnich dla miast w województwach: mazowieckim, dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, śląskim 2014-01-18 Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, tel. 032 248 62 81 wew. 1190, fax: 032 248 73 48 www.rudaslaska.pl, e mail: promocja@rudaslaska.pl

5 Wybrane informacje z diagnozy - otoczenie lokalne i regionalne Położenie w centrum Aglomeracji Górnośląskiej = dobra lokalizacja względem drogowych ciągów komunikacyjnych, linii kolejowych, lotnisk (3 krajowe i 1 zagraniczne o znaczeniu międzynarodowym w odległości do 200 km) Przynależność do Górnośląskiego Związku Metropolitalnego - największego w Europie wschodniej organizmu miejskiego W Mieście dziko występuje ponad 100 gatunków fauny i flory objętych ochroną prawną na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2014-01-18 Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, tel. 032 248 62 81 wew. 1190, fax: 032 248 73 48 www.rudaslaska.pl, e mail: promocja@rudaslaska.pl

6 Wybrane informacje z diagnozy - mieszkańcy Miasta Ruda Śląska Zmniejszająca się liczba ludności (Dynamika 2008-2012=98,90) Zmniejsza się liczba zawieranych małżeństw (Dynamika 2010-2012=88,77) Największą grupę stanowią mieszkańcy z wykształceniem zasadniczym zawodowym (29,88%) oraz wykształceniem średnim (28,34%) Mieszkańcy z wykształceniem wyższym w 2011 r. stanowili 12,64% 2014-01-18 Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, tel. 032 248 62 81 wew. 1190, fax: 032 248 73 48 www.rudaslaska.pl, e mail: promocja@rudaslaska.pl

7 Wybrane informacje z diagnozy - zaspokajanie potrzeb mieszkańców Niska stopa bezrobocia (9,9% - stan na koniec maja 2013) w stosunku do wszystkich jednostek porównywanych Duża aktywność Miasta w realizacji programów dotyczących promocji zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej (99 programów realizowanych w 2012, wzrost liczby w stosunku do 2011 o blisko 71%) 100 % mieszkań wyposażonych w sieć wodociągową Średnia liczba mieszkań oddanych do użytku w przeliczeniu na 1000 ludności w latach 2008-2012 wyniosła zaledwie 1,19 Systematycznie w szkołach rośnie liczba etatów nauczycieli o najwyższym stopniu awansu – nauczycieli dyplomowanych (Dynamika dla lat szkolnych 2009/2010-2012/2013= 118,88) W mieście zmniejsza się liczba przestępstw (odnosi się do Kodeksu karnego, dynamika zjawiska dla lat 2010-2012 - 93,87) 2014-01-18 Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, tel. 032 248 62 81 wew. 1190, fax: 032 248 73 48 www.rudaslaska.pl, e mail: promocja@rudaslaska.pl

8 Wybrane informacje z diagnozy - potencjał przyrodniczy i jego zagrożenia Głównym źródłem antropopresji jest przemysł górniczy (wydobycie węgla kamiennego oraz metanu) W wyniku czynnej działalności kopalni na terenie miasta mają miejsce liczne szkody górnicze Od 2008 r. spada systematycznie liczba emitowanych zanieczyszczeń gazowych (głównie CO 2 ) W wodach powierzchniowych w Rudzie Śląskiej następują znaczne przekroczenia większości parametrów zanieczyszczeń (zrzut ścieków socjalno – bytowych i przemysłowych) Wody podziemne w Rudzie Śląskiej mają status zdegradowanych (odwodnienia górotworu przez kopalnie węgla kamiennego oraz przykopalniane ujęcia wód podziemnych obejmujące cały obszar eksploatacji) Dla potrzeb ochrony Miasta przed hałasem została opracowana mapa akustyczna oraz Program Ochrony Miasta przed hałasem 2014-01-18 Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, tel. 032 248 62 81 wew. 1190, fax: 032 248 73 48 www.rudaslaska.pl, e mail: promocja@rudaslaska.pl

9 Wybrane informacje z diagnozy - potencjał kulturowy i jego zagrożenia Ruda Śląska to wyjątkowe wartości krajobrazowe wynikające z ukształtowanego przez 100-lecia charakteru Miasta: wieże kościołów, wieże szybów, Wielki Piec Hutniczy oraz ciągi widokowe Ruda Śląska to duży potencjał niematerialny, czyli m.in. historyczne nazwy dzielnic wchodzących w skład miasta, funkcjonujące lokalnie nazwy osiedli robotniczych, obrzędy wynikające z tradycji śląskiej 2 244 obiekty wpisane do ewidencji Miejskiego Konserwatora Zabytków w Rudzie Śląskiej W mieście funkcjonują dwa muzea, w tym jedno prywatne 2014-01-18 Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, tel. 032 248 62 81 wew. 1190, fax: 032 248 73 48 www.rudaslaska.pl, e mail: promocja@rudaslaska.pl

10 Wybrane informacje z diagnozy - potencjał instytucjonalny W Mieście funkcjonuje łącznie 25 Miejskich Jednostek Organizacyjnych Obecnie realizowanych jest ponad 20 programów dotyczących rozwoju lokalnego i poprawy jakości życia w mieście Miasto wspiera aktywność inwestycyjną, przedsiębiorczość oraz innowacyjność, m.in. poprzez: Śląski Park Przemysłowo Technologiczny sp. z o.o. Rudzką Agencję Rozwoju "Inwestor" sp. z o.o. Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości sp. z o.o. Przy Prezydencie Miasta Ruda Śląska funkcjonuje Rada Gospodarcza Miasto współpracuje z 7 miastami partnerskimi (1 polskie - Giżycko, 6 zagranicznych) 2014-01-18 Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, tel. 032 248 62 81 wew. 1190, fax: 032 248 73 48 www.rudaslaska.pl, e mail: promocja@rudaslaska.pl

11 Wybrane informacje z diagnozy - potencjał gospodarczy i struktura gospodarki W 2012 r. funkcjonowało 9 786 podmiotów gospodarczych, w tym 401 publicznych oraz 9 385 prywatnych (w stosunku do 2009 r. nastąpił przyrost o 1,63%) Najliczniej reprezentowana branża wg sekcji PKD 2007 to Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (sekcja G) W 2012 r. zarejestrowanych zostało 928 nowych podmiotów gospodarczych (11 publicznych, 917 prywatnych) W odniesieniu do jednostek porównywanych jeden z najniższych wskaźników podmiotów wpisanych do rejestru REGON na 10 000 mieszkańców (687 podmiotów na 10 000 mieszkańców, wartość najniższa - Elbląg 636 podmioty na 10 000 mieszkańców) Branże kluczowe to m.in.: górnicza, metalowa, logistyczna, spożywcza, nowych technologii 2014-01-18 Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, tel. 032 248 62 81 wew. 1190, fax: 032 248 73 48 www.rudaslaska.pl, e mail: promocja@rudaslaska.pl

12 Wybrane informacje z diagnozy - potencjał materialno-finansowy Miasta W stosunku do roku 2010, w 2012 wzrosły nakłady inwestycyjne na infrastrukturę drogową (ponad 3-krotnie) oraz wartość środków przeznaczonych na remonty bieżące dróg (prawie o 50%) Prawie 100% terenu Miasta pokrytych jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Planowane dochody Miasta w 2013 r. wynoszą ponad 560 mln (w tym dochody własne 70%) Planowane wydatki Miasta w 2013 r. wynoszą ponad 554 mln (w tym wydatki bieżące 91%) Planowane wydatki inwestycyjne w 2013 r. mają wynieść prawie 49,5 mln 2014-01-18 Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, tel. 032 248 62 81 wew. 1190, fax: 032 248 73 48 www.rudaslaska.pl, e mail: promocja@rudaslaska.pl

13 2014-01-18 Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, tel. 032 248 62 81 wew. 1190, fax: 032 248 73 48 www.rudaslaska.pl, e mail: promocja@rudaslaska.pl Wybrane informacje z wyników badania ankietowego

14 Cel i przedmiot badania Cel badania: Poznanie opinii mieszkańców Rudy Śląskiej Przedmiot badania: jakość życia w Mieście preferowane kierunki rozwoju Miasta 2014-01-18 Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, tel. 032 248 62 81 wew. 1190, fax: 032 248 73 48 www.rudaslaska.pl, e mail: promocja@rudaslaska.pl

15 Informacje o badaniu 1. Okres badania: 13.05.2013 - 07.06.2013 2. Sposób zbierania opinii: a. Kwestionariusz ankiety on-line na portalu CyfrowaDemokracja.pl (ankieta internetowa) b. Ankieta papierowa Miejsca dystrybucji ankiety: Urząd Miasta Ruda Śląska, placówki oświatowe, filie Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Biuro Obsługi Klienta Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, rejony eksploatacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej oraz inne spółki z udziałem kapitałowym miasta, parafie, prasa lokalna: bezpłatny tygodnik Wiadomości Rudzkie c. Za pośrednictwem ankieterów (wywiad kwestionariuszowy) 2014-01-18 Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, tel. 032 248 62 81 wew. 1190, fax: 032 248 73 48 www.rudaslaska.pl, e mail: promocja@rudaslaska.pl

16 Ankieta to 20 pytań, w tym: 8 otwartych 12 zamkniętych Łączna liczba respondentów – 4630 osób, w tym: 1219 odpowiedzi udzielono za pomocą ankiety internetowej 3136 ankiet papierowych 245 wywiadów kwestionariuszowych Osoby urodzone w Rudzie Śląskiej stanowiły 72% respondentów 2014-01-18 Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, tel. 032 248 62 81 wew. 1190, fax: 032 248 73 48 www.rudaslaska.pl, e mail: promocja@rudaslaska.pl 16/10 Trochę statystyki…

17 Wybrane wyniki badania Aspekty pozytywne Miasta Sprawy problemowe Kierunki rozwoju Miasta w opinii respondentów Inne spostrzeżenia… 2014-01-18 Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, tel. 032 248 62 81 wew. 1190, fax: 032 248 73 48 www.rudaslaska.pl, e mail: promocja@rudaslaska.pl

18 Aspekty pozytywne Miasta Ponad 70% respondentów uważa, iż Ruda Śląska to dobre miejsce do zamieszkania Ponad 58% respondentów biorących udział w badaniu ankietowym ocenia, iż dobrze lub bardzo dobrze mieszka się im w Rudzie Śląskiej Najwyższe wyniki osiągnięto w dzielnicach Czarny Las (ponad 65%) oraz Godula (ponad 61%) Mieszkańcy bardzo wysoko oceniają jakość edukacji (54%) oraz infrastrukturę sportową: baseny, boiska itp. (48%), wysoka ocena ww. obszarów potwierdziła się również w pytaniu otwartym: W Rudzie Śląskiej najbardziej podoba mi się … Ponad 71% badanych wiąże swoją przyszłość z Rudą Śląską Ponad 58% respondentów chce, aby ich dzieci związały swoją przyszłość z Rudą Śląską 2014-01-18 Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, tel. 032 248 62 81 wew. 1190, fax: 032 248 73 48 www.rudaslaska.pl, e mail: promocja@rudaslaska.pl

19 Sprawy problemowe Zaledwie 18% mieszkańców dzielnicy Bielszowice wskazało, iż mieszka się im dobrze lub bardzo dobrze w Rudzie Śląskiej Rudzianie bardzo nisko oceniają możliwość znalezienia w mieście pracy (ponad 67% wskazań źle lub bardzo źle) Badani mieszkańcy często zwracali uwagę na zły stan dróg w mieście (odsetek odpowiedzi źle lub bardzo źle - prawie 45%) Bardzo nisko respondenci oceniają dostęp do żłobków (przeszło 54% wskazań źle lub bardzo źle) Dla 39% badanych mieszkańców ważna jest poprawa dostępu do służby zdrowia 2014-01-18 Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, tel. 032 248 62 81 wew. 1190, fax: 032 248 73 48 www.rudaslaska.pl, e mail: promocja@rudaslaska.pl

20 Kierunki rozwoju miasta w badaniu Najczęściej rudzianie wskazywali (2 446 razy), iż chcą, aby Ruda Śląska była miastem sportu i rekreacji Dużej części mieszkańców zależy na tym, aby Ruda Śląska w przyszłości była miastem przemysłu nowoczesnego, nieuciążliwego dla otoczenia (wskazane 2 152 razy) Dla mieszkańców bardzo istotny jest rozwój miasta w zakresie kultury i sztuki (wskazane 1 751 razy) 2014-01-18 Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, tel. 032 248 62 81 wew. 1190, fax: 032 248 73 48 www.rudaslaska.pl, e mail: promocja@rudaslaska.pl

21 Inne spostrzeżenia (1) Respondenci pytani o położenie centrum miasta, w głównej mierze wskazują: Dzielnicę Nowy Bytom (64%) Dzielnicę Wirek z Centrum Handlowym Plaza (15%) inne miejsce (13%), 8% nie wskazało centrum Zróżnicowanie odpowiedzi wiąże się ze szczególnym rozlokowaniem dzielnic w mieście (układ policentryczny) Opinie wyrażane przez respondentów wykazywały duży poziom zbieżności pomiędzy dzielnicami 2014-01-18 Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, tel. 032 248 62 81 wew. 1190, fax: 032 248 73 48 www.rudaslaska.pl, e mail: promocja@rudaslaska.pl

22 Inne spostrzeżenia (2) Na podstawie wyników badań można stwierdzić również, że: Mieszkańcy Rudy Śląskiej bardzo dużą uwagę przywiązują do estetyki i czystości Miasta Rudzianie są bardzo przywiązani do tradycji oraz swojego miejsca zamieszkania Bardzo wysoko oceniana jest sieć placówek handlowych Ważną kwestią jest poziom bezpieczeństwa w Mieście 2014-01-18 Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, tel. 032 248 62 81 wew. 1190, fax: 032 248 73 48 www.rudaslaska.pl, e mail: promocja@rudaslaska.pl

23 Dziękuję Państwu za uwagę 2014-01-18 Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska, tel. 032 248 62 81 wew. 1190, fax: 032 248 73 48 www.rudaslaska.pl, e mail: promocja@rudaslaska.pl 23/10


Pobierz ppt "Wybrane informacje z diagnozy społeczno-gospodarczej oraz wyników badania ankietowego Agnieszka Esz Grzegorz Romańczuk Plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda."

Podobne prezentacje


Reklamy Google