Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZADANIA INWESTYCYJNE. ZADANIA INWESTYCYJNE nakłady poniesione przed 2009 r. – ,00 zł Rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowościach:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZADANIA INWESTYCYJNE. ZADANIA INWESTYCYJNE nakłady poniesione przed 2009 r. – ,00 zł Rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowościach:"— Zapis prezentacji:

1

2 ZADANIA INWESTYCYJNE

3 nakłady poniesione przed 2009 r. – 196.384,00 zł
Rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowościach: Zalesie – Lubnia – Orlik – Lamk poprzez budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Zakres: m sieci kanalizacji sanitarnej, m sieci wodociągowej, 294 przyłączy kanalizacyjnych, - 4 przyłącza wodociągowe. Umowę z wykonawcą podpisano 30 października 2009 r. Roboty ruszyły w grudniu 2009 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego. nakłady poniesione przed 2009 r. – ,00 zł nakłady poniesione w 2009 r. – ,38 zł całkowita wartość zadania – ,23 zł wysokość dofinansowania ,11 zł okres realizacji zadania – 2008/2011

4 Budowa wodociągu w Leśnie Wyb. do Przymuszewa
Zakres zadania: - długość sieci: ok. 6 km liczba przyłączy: 10 szt. nakłady poniesione przed 2009 r ,66 zł nakłady poniesione w 2009 r ,09 zł całkowita wartość zadania ,75 zł okres realizacji zadania – 2008/2009

5 Budowa wodociągu w sołectwie Huta - prace projektowe
W 2009 roku trwały prace projektowe, których zakończenie planowane jest na rok bieżący. Przewidywany zakres zadania: - długość sieci: ok m - liczba przyłączy: ok. 38 szt. nakłady poniesione przed 2009 r. – ,00 zł nakłady poniesione w 2009 r. - 0,00 zł nakłady do poniesienia – ,00 zł całkowita wartość zadania (prac projektowych) – ,00 zł okres realizacji zadania – 2008/2009

6 Budowa kanalizacji sanitarnej w Małych Chełmach, Antoniewie i Małym Gliśnie - prace projektowe
W 2009 roku trwały prace projektowe, których zakończenie planowane jest na rok bieżący. Przewidywany zakres zadania: - długość sieci – ok m, - liczba przyłączy – ok. 90 szt. nakłady poniesione przed 2009 r. – 5.000,00 zł nakłady poniesione w 2009 r. – 0,00 zł nakłady do poniesienia – ,00 zł całkowita wartość zadania (prac projektowych) – ,00 zł okres realizacji zadania – 2008/2010

7 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie miasta i gminy realizowana przez ZGK w 2009 roku nakłady poniesione w 2009 roku ,43 zł zł

8 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie miasta i gminy realizowana przez ZGK w 2009 roku Najważniejsze zadania wykonane przez ZGK w 2009 roku: rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na Os. Kościuszki w Brusach rozbudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Poziomkowej w Brusach - budowa sieci wodociągowej Lubnia - Leśno rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Mylofskiej w Męcikale rozbudowa sieci wodociągowej w Leśnie Wyb. rozbudowa sieci wodociągowej w Żabnie - rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Polnej w Czyczkowach nakłady poniesione w 2009 roku ,43 zł

9 Modernizacja budynku administracyjno – socjalnego oczyszczalni ścieków w Brusach (ZGK)
Zakres dotychczasowych prac dotyczył: - termomodernizacji obiektu w 2008 r. poprzez wymianę części okien oraz ocieplenie ścian - drobnych prac remontowych wewnątrz obiektu w 2009 roku nakłady poniesione przed 2009 rokiem – ,60 zł nakłady poniesione w 2009 roku – 1.131,02 zł nakłady do poniesienia – ,00 zł całkowita wartość zadania – ,62 zł okres realizacji zadania – 2007/2012

10 Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brusach
Środki wydatkowane w 2009 roku dotyczyły kosztów dokumentacji projektowej, którą ukończono w marcu. W kwietniu 2009 r. uzyskano pozwolenie na budowę. W grudniu 2009 r. podpisano umowę o dofinansowaniu I etapu zadania w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata nakłady poniesione przed 2009 r ,00 zł nakłady poniesione w 2009 r. – ,00 zł całkowita wartość zadania – ,00 zł, z czego: środki własne Gminy Brusy – ,00 zł dofinansowanie UE w ramach PROW – ,00 zł okres realizacji zadania – 2008/2015

11 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
W 2009 roku wybudowano 23 przydomowe oczyszczalnie ścieków. W sumie od 2007 roku na terenie gminy powstało już 86 tego typu obiektów. nakłady poniesione w 2009 r. – ,88 zł, z czego: Środki własne – ,88 zł WFOŚiGW – ,00 zł okres realizacji zadania – 2009

12 Zakup zgrzewarek elektrooporowej oraz doczołowej do rur PE 160 (ZGK)
Zgrzewarka oporowa Zgrzewarka czołowa nakłady poniesione w 2009 r ,00 zł okres realizacji zadania – 2009

13 Zakup 5 przepływomierzy na ujęcia wody w Czyczkowach i Brusach (ZGK)
nakłady poniesione w 2009 roku ,10 zł okres realizacji zadania – 2009

14 Zakup aparatury kontrolno-pomiarowej do laboratorium ZGK
Analizator BTZ Spektrofotometr nakłady poniesione w 2009 roku ,95 zł, z czego środki z dotacji budżetu gminy – ,00 środki własne ZGK – 371,95 okres realizacji zadania – 2009

15 Monitoring ujęć wodociągowych – centrala ujęcia wody w Męcikale
centrala sterowania ujęcia wody w Męcikale (dostęp z ZGK w Brusach) szafa sterownicza - ujęcie wody w Męcikale nakłady poniesione w 2009 roku (dot. centrali w Męcikale) ,10 zł nakłady do poniesienia – ,00 zł całkowita wartość zadania – ,10 zł okres realizacji zadania – 2009/2011

16 Wykupy gruntów nakłady poniesione w 2009 roku - 173.809,20 zł
powierzchnia wykupionych gruntów – m2 (0.688 ha) przeznaczenia wykupionych gruntów – pod budowę ulic oraz przepompowni ścieków

17 Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego. Realizacja projektu pozwoli na kompleksową obsługę w zakresie zbiórki odpadów mieszkańców regionu. Projekt zakłada zagospodarowanie odpadów przy użyciu najlepszych możliwych technologii oraz składowanie odpadów tylko w przypadku niemożności ich odzysku lub zastosowania innej formy utylizacji. Na zakres rzeczowy inwestycji składa się: sortownia odpadów komunalnych zmieszanych; kompostownia frakcji biodegradowalnej; plac na przyjmowanie odpadów budowlanych; wiata lub hala do przyjmowania odpadów wielkogabarytowych, RTV i AGD; kwatera składowania odpadów o powierzchni 2,59 ha nakłady poniesione przed 2009 r. – ,00 zł nakłady poniesione w 2009 r ,00 zł udział gm. Brusy w zadaniu – ,00 zł okres realizacji zadania: 2006 – 2012 Wartość kosztorysowa całego projektu: ,00 zł Wysokość dofinansowania UE w ramach RPO WP: ,00 zł

18 Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze – ( w tym składowisko w Kosobudach) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt ma na celu wdrożenie efektywnych ekonomicznie i ekologicznie działań zmierzających do likwidacji zagrożeń wynikających ze składowania odpadów. Rekultywacja polegać będzie na stworzeniu poprzez zabiegi techniczne, agrotechniczne i uprawowe takich warunków, aby przyspieszyć naturalne procesy przemian biochemicznych zachodzące wewnątrz składowiska. Projekt został wybrany do dofinansowania w ramach RPO WP (Działanie 5.1. Gospodarka odpadami) nakłady poniesione w 2009 r ,30 zł udział gm. Brusy w zadaniu – ,12 zł okres realizacji zadania: 2009 – 2012 Wartość kosztorysowa całego projektu: ,16 zł Wysokość dofinansowania UE w ramach RPO WP: ,42 zł

19 Kompleksowy system selektywnej zbiórki odpadów z terenu Gminy Brusy
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego  Funduszu Rolnego. W listopadzie 2009 r. Zarząd Województwa Pomorskiego podjął uchwałę o zakwalifikowaniu projektu do dofinansowania w ramach PROW (działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”). Zadanie obejmuje zakup pojemników (2.100 na szkło i tyle samo na tworzywa sztuczne) o pojemności 120l i 174 szt. o pojemności 1.100l  - dla firm i instytucji. Dzięki temu przedsięwzięciu segregacja odpadów wtórnych możliwa będzie już w pierwszym etapie składowania, czyli na terenie naszych posesji. W kwietniu br. podpisano umowę z wykonawcą. Dostawa pojemników nastąpi w maju br. nakłady poniesione w 2009 r. - 0,00 zł całkowity koszt zadania – ,00 zł, z czego: Środki Gminy Brusy – ,00 zł Dofinansowanie UE – ,00 zł okres realizacji zadania: 2009 – 2010

20 Modernizacja oświetlenia
nakłady poniesione przed 2009 r. – ,68 zł nakłady poniesione w 2009 r. – ,76 zł nakłady do poniesienia – ,00 zł całkowita wartość zadania – ,44 zł okres realizacji zadania – 2005/2010

21 Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie gminy Brusy
W ramach zadania powstało 16 nowych punktów świetlnych w następujących miejscowościach: Żabno – 6 lamp, - Lubnia Gapowo – 3 lampy, - Giełdon Leśnictwo – 2 lampy, - Broda – 2 lampy, - Okręglik – 2 lampy, - Główczewice – 1 lampa. nakłady poniesione w 2009 r. – ,00 zł okres realizacji zadania – 2009

22 Regulacja gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę kolektora deszczowego w ul. Targowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym i odprowadzeniem wód opadowych do rzeki Niechwaszcz Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt zakłada budowę kolektora deszczowego, ze zbiornikiem retencyjnym, urządzeniami podczyszczającymi i dławiącymi przepływ wód ze zbiornika do rzeki Niechwaszcz. Celem inwestycji jest rozdzielenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście Brusy i odprowadzenie wód opadowych do rzeki Niechwaszcz. W ramach projektu wybudowana będzie także ulica Armii Krajowej i ulica Targowa w Brusach. nakłady poniesione w 2009 r ,10 zł całkowita wartość zadania – ,95 zł, z czego: środki własne Gminy Brusy – ,11 zł dofinansowanie UE w ramach RPO WP – ,84 zł okres realizacji zadania – 2009/2013

23 Budowa ulic w Brusach wraz z budową kolektora deszczowego - prace projektowe
W ramach zadania zaprojektowane zostały następujące ulice w Brusach: Targowa, Armii Krajowej, Ogrodowa z łącznikiem do ul. Nad Dworcem, Młyńska, Tęczowa, Krótka, Spokojna, Graniczna, Myśliwska, Traugutta, Konarskiego, Okrężna, Wybickiego i Harcerska. nakłady poniesione przed 2009 r. – ,81 zł nakłady poniesione w 2009 r ,00 zł całkowita wartość zadania (prac projektowych) – ,81 zł okres realizacji zadania – 2006/2009

24 Budowa ul. Karnowskiego w Brusach
Całkowita długość budowanej ulicy wraz z dwoma łącznikami do ul. Jagiellońskiej: 609 m nakłady poniesione przed 2009 r. – ,60 zł nakłady poniesione w 2009 r ,28 zł całkowita wartość zadania – ,60 zł wysokość dofinansowania ze środków NPPDL – ,00 zł okres realizacji zadania – 2005/2009

25 Budowa ul. Myśliwskiej i Okrężnej w Brusach
Umowę z wykonawcą podpisano 18 listopada 2009 r. Roboty ruszyły w marcu br. i potrwają do lipca br. Całkowita długość budowanych ulic: Myśliwska – 354 m, Okrężna – 280 m nakłady poniesione w 2009 r. - 8,00 zł całkowita wartość zadania – ,00 zł okres realizacji zadania – 2009/2010

26 Budowa odcinka ul. Ogrodowej w Brusach
Umowę z wykonawcą podpisano 9 listopada 2009 r. Roboty trwały od listopada do stycznia br. Długość zmodernizowanego odcinka: 145 m W ramach prac, oprócz wyłożenia drogi kostką brukową, wybudowana została kanalizacja deszczowa, kolektor sanitarny oraz sieć wodociągowa. Przebudowano również urządzenia energetyczne oraz ułożono kabel wraz z wykonaniem fundamentów pod słupy oświetleniowe nakłady poniesione w 2009 r. w wysokości ,83 zł stanowią całkowitą wartość zadania okres realizacji zadania – 2009

27 Budowa odcinka ul. Derdowskiego w Brusach
Zakres prac obejmował wykonanie nawierzchni jezdnej z kostki brukowej betonowej o łącznej powierzchni 320 m2 wraz z odwodnieniem. nakłady poniesione w 2009 r. w wysokości ,97 zł stanowią całkowitą wartość zadania okres realizacji zadania – 2009

28 Modernizacja drogi transportu rolnego Kinice – Czarniż
nakłady poniesione przed 2009 r. – 2.666,00 zł nakłady poniesione w 2009 r ,00 zł, z czego: środki własne gminy Brusy – ,29 zł środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – ,00 zł całkowita wartość zadania – ,00 zł okres realizacji zadania – 2008/2011

29 Budowa ulic na terenach wsi: Leśno, Męcikał, Czyczkowy oraz przebudowa kolektora deszczowego w miejscowości Czyczkowy wraz ze zrzutem wód opadowych do Rowu Czernickiego – prace projektowe W ramach zadania zaprojektowane zostaną następujące ulice: - w Męcikale: go Maja do Strugi, Nad Brdą do końca zwartej zabudowy, Szkolna wraz z kładką nad Brdą, część ulicy Dąbek pomiędzy ulicą Bruską i Szkolną, w Czyczkowach: Czernicka i Leśna wraz z przebudową skrzyżowania ul. Czernickiej, Leśnej z ul. Główną i Lipową. w Leśnie: Brzozowa, Polna, Na Skarpie oraz Wykopaliskowa W 2009 r. został złożony wniosek o dofinansowanie projektu pn. Rewitalizacja historycznego układu przestrzennego wsi Męcikał sposobem na wzrost atrakcyjności turystycznej i poprawę bezpieczeństwa w miejscowości w ramach RPO WP (działanie Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy). Całkowity koszt realizacji projektu wynosi: ,85 zł. Kwota współfinansowania Projektu ze środków EFRR: ,02 zł. nakłady poniesione przed 2009 r. – ,80 zł nakłady poniesione w 2009 r. – 1.198,66 zł nakłady do poniesienia – ,90 zł całkowita wartość prac projektowych – ,36 zł okres realizacji zadania – 2007/2010 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego.

30 Przebudowa ul. Dworcowej w Brusach wraz z budową kolektora deszczowego w ramach umowy partnerskiej realizowanej z Powiatem Chojnickim pn. „Poprawa jakości lokalnej sieci drogowej na terenie Powiatu Chojnickiego poprzez przebudowę drogi powiatowej 2610G na odcinku Brusy - Kosobudy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt realizowany przez Gminę Brusy i Powiat Chojnicki przy dofinansowaniu w ramach RPO WP (poddziałanie Lokalna infrastruktura drogowa) w wysokości ,00 zł W gestii Powiatu będzie ułożenie nowej nawierzchni drogi, zaś Gminy – wybudowanie kolektora deszczowego niezbędnego dla tej części Brus. Długość ul. Dworcowej: 1,3 km Długość drogi z Brus do Kosobud: 1,1 km. Termin realizacji: 2010 rok. nakłady poniesione przed 2009 r. – ,99 zł nakłady poniesione w 2009 r. - 0,00 zł nakłady do poniesienia – ,33 zł całkowita wartość zadania: ,96 zł, z czego: - udział Gminy Brusy: ,32 zł - udział Powiatu Chojnickiego: ,64 zł - dofinansowanie: ,00 zł okres realizacji zadania – 2008/2010

31 Modernizacja drogi w Czarniżu
Długość zmodernizowanego odcinka w 2009r.: ok. 90 mb nakłady poniesione przed 2009 r. – ,47 zł nakłady poniesione w 2009 r. – ,59 zł całkowita wartość zadania – ,06 zł okres realizacji zadania – 2008/2009

32 Budowa odcinka ul. Księdza Czarnowskiego w Brusach
Długość budowanego odcinka ulicy: 164 m nakłady poniesione przed 2009 r. – ,70 zł nakłady poniesione w 2009 r. – ,75 zł całkowita wartość zadania – ,45 zł okres realizacji zadania – 2007/2009

33 Budowa tras rowerowych i punktów widokowych na terenie Gminy Brusy w ramach programu powiatowego
w ramach projektu zostanie wybudowanych ponad 81 km nowych ścieżek rowerowych, z czego blisko 23 km na terenie Gminy Brusy na trasie Turowiec – Męcikał – Żabno – Brusy – Brusy Jaglie – Czyczkowy – W. Chełmy – Drzewicz 14 IV 2009 r. Zarząd Województwa Pomorskiego zdecydował o przyznaniu dofinansowania w wysokości ,69 zł w ramach RPO WP (działanie 6.1_1 Infrastruktura wzmacniająca potencjał turystyczny), projekt realizowany przez Gminę Brusy, Czersk, Chojnice, Powiat Chojnicki, Nadleśnictwo Rytel i Przymuszewo oraz Park Narodowy „Bory Tucholskie” w 2009 r. wykonano koncepcję budowy ścieżek na terenie gminy Brusy nakłady poniesione przed 2009 r ,70 zł nakłady poniesione w 2009 r ,00 zł źródła finansowania zadania: Gmina Brusy – ,94 zł Partnerzy – ,73 zł dofinansowanie – ,69 zł całkowita wartość zadania – ,36 zł okres realizacji zadania – 2008/2011

34 Budowa placów zabaw na terenie gminy Brusy
planowane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW (Oś 4 Programu Leader – działanie 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju) w ramach zadania planuje się budowę placów zabaw w 16 miejscowościach gminy Brusy oraz boiska sportowego przy szkole w Męcikale nakłady poniesione przed 2009 r. – ,00 zł nakłady poniesione w 2009 r. – ,00 zł całkowita wartość zadania – ,81 zł wysokość planowanego dofinansowania – ,00 zł okres realizacji zadania – 2008/2010

35 Zakup sprzętu rekreacyjno-sportowego na wyposażenie placów zabaw i terenów sportowych
nakłady poniesione w 2009 roku – ,32 zł okres realizacji zadania – 2009

36 Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem
Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Miejskiego. W 2009 r. zakupiono: - czytnik kodów kreskowych, - laptop z oprogramowaniem, - 3 zestawy komputerowe z oprogramowaniem, - licencja do programu budżet, - 5 drukarek laserowych, - serwer plików. nakłady poniesione w 2009 r. – ,36 zł okres realizacji zadania – 2009

37 Zakup aparatu fotograficznego
Zakupiono aparat cyfrowy (tzw. lustrzanka) firmy CANON model EOS. Aparat jest wykorzystywany przy organizowanych spotkaniach, imprezach kulturalnych, sportowych, itp. nakłady poniesione w 2009 r. – 3.992,00 zł okres realizacji zadania – 2009

38 Zakup namiotu reklamowego
Namiot ekspresowy o poszyciu z tkaniny poliestrowej -wodoodpornej i mrozoodpornej o stalowym stelażu z nadrukiem promującym Gminę Brusy. Zakupiony namiot jest wykorzystywany na potrzeby organizacji imprez kulturalnych i sportowych. nakłady poniesione w 2009 r. – 6.345,00 zł okres realizacji zadania – 2009

39 Budowa świetlicy wiejskiej w Czapiewicach
W 2009 roku dokończono prace projektowe i w grudniu uzyskano pozwolenie na budowę. Wartość kosztorysowa zadania: ,00 zł nakłady poniesione przed 2009 r. – ,00 zł nakłady poniesione w 2009 roku – ,00 zł okres realizacji zadania – 2007/2013

40 Przebudowa świetlicy w Leśnie wraz z zagospodarowaniem terenu
Dotychczas opracowano dokumentację projektową, która została sfinansowana przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Sandry Brdy”. Wartość kosztorysowa zadania: ,00 zł nakłady poniesione przed 2009 r. – 0,00 zł nakłady poniesione w 2009 roku – 0,00 zł okres realizacji zadania – 2009/2013

41 Remont świetlicy wiejskiej w Orliku
Zakres remontu obejmował: salę główną, w której: zamontowano wentylację w głównej sali odmalowano ściany i podłogę uzupełniono brakującą boazerię aneks kuchenny, w którym: położono glazurę zamontowano szafki i zlewozmywak podłączono przepływowy ogrzewacz wody sanitariaty, w których: wykonano wentylację wymieniono zużyte urządzenia sanitarne wymalowano pomieszczenie nakłady poniesione w 2009 roku – ,97 zł okres realizacji zadania – 2009

42 Remonty w lokatorskich budynkach komunalnych
Zakres remontów: przestawienie 4 pieców kaflowych w budynku w Brusach przy ul. Gdańskiej 1a, wymiana 15 okien, wymiana instalacji elektrycznej w 2 lokalach, wymalowanie 2 lokali oraz wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Chełmowskiej 4 w Brusach, przestawienie 2 pieców, wymiana 4 okien na strychu, wymalowanie klatki schodowej, ogólne remonty remontowe w 2 mieszkaniach w budynku przy ul. Szkolnej 18 w Brusach, wymiana 4 okien w budynku w Główczewicach 29 remont instalacji elektrycznej w budynku w Małym Gliśnie remont instalacji elektrycznej w budynku w Małych Chełmach 2 przestawienie 1 pieca kaflowego w budynku w Leśnie przy ul. Kaszubskiej 1 wymieniana 3 drzwi w budynku w Małych Chełmach 2a Ponadto wykonano dokumentacje techniczne remontu instalacji c.o. lokalu mieszkalnego w Czarniżu i Główczewicach. Ogólna kwota wydatków na remonty lokatorskich budynków komunalnych w roku 2009 wyniosła ,00 zł

43 Przebudowa remizy OSP w Brusach
W czerwcu br. złożony zostanie wniosek o dofinansowanie zadania w ramach RPO WP (Działanie 7.2. Zintegrowany system ratownictwa). Maksymalny poziom dofinansowania: 75% kosztów kwalifikowalnych. nakłady poniesione przed 2009 r. – ,10 zł nakłady poniesione w 2009 r. – 0,00 zł całkowita wartość zadania – ,44 zł okres realizacji zadania – 2007/2013

44 Zakup motopomp nakłady poniesione w 2009 r. – 4.708,00 zł
W 2009 roku zakupiono 2 motopompy pływające typu NIAGARA z przeznaczeniem dla jednostek OSP w Hucie i Zalesiu. nakłady poniesione w 2009 r. – 4.708,00 zł okres realizacji zadania – 2009

45 Zakup samochodu strażackiego
Samochód strażacki zakupiono dla jednostki OSP Czapiewice. nakłady poniesione w 2009 r. – ,00 zł okres realizacji zadania – 2009

46 Budowa posterunku policji w Brusach - prace projektowe
Wydatki w 2009 roku poniesiono na dokończenie dokumentacji projektowej. nakłady poniesione przed 2009 r. – ,00 zł nakłady poniesione w 2009 r. – ,00 zł całkowita wartość zadania (prac projektowych) – ,00 zł okres realizacji zadania – 2007/2009

47 Przebudowa z rozbudową istniejącego budynku SP w Czyczkowach
nakłady poniesione przed 2009 r. – ,30 zł nakłady poniesione w 2009 r. – ,21 zł całkowita wartość zadania – ,51 okres realizacji zadania – 2008/2009

48 Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy SP w Kosobudach
nakłady poniesione przed 2009 r. – ,76 zł nakłady poniesione w 2009 r. – ,37 zł całkowita wartość zadania – ,13 zł wysokość dofinansowania ze środków PFRON – ,00 zł okres realizacji zadania – 2008/2009

49 Przebudowa i rozbudowa kompleksu budynków szkół w Brusach
Wydatki w 2009 r. dotyczyły dokumentacji projektowej, którą ukończono w lipcu. W sierpniu 2009 r. uzyskano pozwolenie na budowę. Wczoraj 28 kwietnia podpisano umowę na wykonanie I etapu, którego realizacja potrwa do lipca przyszłego roku. W pierwszym etapie planuje się wykonanie jednego budynku dydaktycznego, w którym znajdzie się 7 sal lekcyjnych, świetlica, gabinet przedmiotowy, pokój nauczycielski, pomieszczenia administracji, widna. Wykonane zostanie również zagospodarowanie terenu wraz z parkingiem dla samochodów i komunikacją dla pieszych i rowerzystów. Obiekt zostanie połączony z istniejącymi budynkami parterowym łącznikiem, w którym zostanie zlokalizowane nowe wejście do bloku nauczania początkowego (klas I-III) Szkoły Podstawowej. nakłady poniesione przed 2009 r. – ,39 zł nakłady poniesione w 2009 r. – ,78 zł nakłady do poniesienia – ,83 zł całkowita wartość zadania – ,00 zł okres realizacji zadania – 2007/2016

50 Przebudowa wejścia do budynku Szkoły Podstawowej w Brusach
Prace trwały od 5 listopada do 11 grudnia 2009 roku. W ramach prac wykonano zadaszenie, przebudowę schodów, dostosowano wejście do ruchu osób niepełnosprawnych, wymieniono stolarkę okienną oraz drzwi na automatycznie otwierane. nakłady poniesione w 2009 r. – ,07 zł okres realizacji zadania – 2009

51 Przebudowa budynku oświatowego w Lubni
nakłady poniesione przed 2009 r. – ,00 zł nakłady poniesione w 2009 r. – ,01 zł Całkowita wartość zadania – ,01 zł okres realizacji zadania – 2008/2009

52 Zakup kotła warzelnego
Kocioł zakupiono na potrzeby stołówki przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Brusach nakłady poniesione w 2009 r. – 9.003,60 zł okres realizacji zadania – 2009

53 Przebudowa budynku Przychodni Zdrowia w Brusach
W 2008 roku budynek został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i wymogów Sanepidu. Zakres prac obejmował: - montaż platformy umożliwiającej samodzielne wejście do budynku osobom na wózkach inwalidzkich - remont gabinetów lekarskich, gabinetu zabiegowego, sanitariatów i poczekalni - przygotowanie gabinetu dla poradni „K” Równolegle opracowywana była dokumentacja projektowa dotycząca przebudowy obiektu – prace projektowe zakończono w 2009 r. nakłady poniesione przed 2009 r. – ,10 zł nakłady poniesione w 2009 r. – ,00 zł nakłady do poniesienia – ,06 zł okres realizacji zadania – 2008/2016

54 Przebudowa z rozbudową budynku socjalno– sportowego przy ul
Przebudowa z rozbudową budynku socjalno– sportowego przy ul. Armii Krajowej w Brusach wraz z zagospodarowaniem terenu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego. W wyniku przeprowadzonych prac pomieszczenia budynku zyskały nowe funkcje - administracyjne, rehabilitacyjne i oświatowe. W obiekcie uruchomiony został Warsztat Terapii Zajęciowej, w którym uczestniczy 25 osób niepełnosprawnych oraz dwa oddziały przedszkolne dla 44 dzieci. Do budynku przeniesiono również siedzibę Gminnego Zarządu Oświaty. Znalazły się tam także pomieszczenia dla organizacji pozarządowych, w tym dla utworzonego w 2009 roku Zaborskiego Biura Porad Obywatelskich. Poza przebudową obiektu inwestycja obejmowała zagospodarowanie przyległego terenu, gdzie wydzielono część rekreacyjną oraz obszerny parking. nakłady poniesione przed 2009 r. – ,15 zł nakłady poniesione w 2009 r. – ,32 zł całkowita wartość zadania – ,47 zł, z czego: środki własne gminy Brusy – ,85 zł środki UE w ramach PROW – ,00 zł środki PFRON – ,62 zł okres realizacji zadania – 2008/2009

55 Remont budynku biblioteki w Męcikale z poszerzeniem oferty o czytelnię z pracownią komputerową oraz punktem informacji turystycznej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego. W ramach remontu dostosowano obiekt do wymogów osób niepełnosprawnych, dokonano ocieplenia ścian zewnętrznych oraz wykonano nową elewację budynku, włącznie z położeniem dachówki. Wewnątrz m.in. wymieniono glazurę i położono nowe instalacje: elektryczną, wod-kan i c.o., a także zagospodarowano terenu poprzez likwidację istniejącego ogrodzenia, zbiornika ścieków oraz urządzenie zieleni. Prace były prowadzone w okresie wrzesień – grudzień 2009 roku. nakłady poniesione w 2009 r. – ,91 zł źródła finansowania zadania: środki własne Gminy Brusy – ,89 zł środki UE w ramach PROW – ,02 zł okres realizacji zadania – 2009

56 Remont pomieszczeń i zakup wyposażenia dla MBP w Brusach
W bibliotece w Brusach i jej filiach w Leśnie i Męcikale przeprowadzono remonty oraz zakupiono sprzęt i wyposażenie. Zakres rzeczowy zadania: 1. Zakup do filii bibliotecznej w Leśnie 19 nowych regałów, biurko, 3 krzesła obrotowe, 4 krzesła wybijane, projektor multimedialny i ekran, czytnik kodów kreskowych. Pomieszczenie biblioteczne zostało również odmalowane. 2. Zakup do filii bibliotecznej w Męcikale 26 nowych regałów, 2 szafy oszklone, 3 krzesła obrotowe, czytnik kodów kreskowych, telefon i urządzenia sanitarne 3. W bibliotece w Brusach wymalowano wszystkie pomieszczenia, wymieniono wykładziny, instalację elektryczną, wentylacyjną, CO i wodno-kanalizacyjną. Ponadto zakupiono nowe regały – 40 szt., 8 biurek, 2 krzesła obrotowe, 7 kompletów słuchawek do komputerów i podwieszany ekran. nakłady poniesione w 2009 r. – ,00 zł źródła finansowania zadania: środki własne Gminy Brusy – ,00 zł środki MKiDN w ramach Programu Infrastruktura Bibliotek ,00 zł okres realizacji zadania – 2009

57 Miejska Biblioteka Publiczna w Brusach Biblioteką Wiodącą
Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Bibliotek w Polsce realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Biblioteka w Brusach otrzymała 6 zestawów komputerowych po 2 na każdą filię: w Leśnie, Męcikale i Małych Chełmach. Ponadto Brusy i filie otrzymały urządzenia wielofunkcyjne (drukarka, skaner i ksero w jednym) i osprzęt sieciowy. Biblioteka Wiodąca otrzyma także laptop i rzutnik. Program przewiduje również cykl szkoleń dla wszystkich pracowników biblioteki i jej filii. Łączna wartość dofinansowania czyli otrzymanego sprzętu i szkoleń dla pracowników Biblioteki Wiodącej wynosi około zł. okres realizacji zadania – 2009/2010

58 ZADANIA NIEINWESTYCYJNE

59 Program „Pomóż swemu sercu”
Gmina Brusy wygrała konkurs organizowany w ramach Programu 400 Miast na najciekawszy konkurs profilaktyki zdrowotnej skierowany do mieszkańców i uzyskała nagrodę w wysokości ,00 zł W efekcie w 2009 r. realizowano Program Promocji i Profilaktyki Zdrowia „Pomóż swemu sercu” polegający na propagowaniu zdrowego stylu życiu i prowadzeniu badań profilaktycznych obejmujący następujące działania: - olimpiada promocji zdrowego stylu życia skierowana do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, - konkurs kulinarny dla stowarzyszeń i kół gospodyń na zdrową i smaczną sałatkę, - pomiary ciśnienia tętniczego dla mieszkańców podczas imprez sportowych i kulturalnych, - realizacja programu edukacyjno-zdrowotnego pn. „Wyprzedź cukrzycę”, - nadanie tytułu promotora zdrowej żywności Restauracji Pablo oraz Staromiejska za umieszczenie w swoim menu zdrowych potraw. nakłady 2009 r. – ,08 zł, w tym: środki własne gminy Brusy – 8.440,08 zł nagroda w ramach Programu 400 Miast – ,00 zł okres realizacji zadania – 2009

60 Warsztat Terapii Zajęciowej
Warsztat Terapii Zajęciowej rozpoczął swoją działalność 1 grudnia 2009 r. w budynku socjalno – sportowym w Brusach. 25 osób niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Brusy zdobywa nowe umiejętności w pracowniach: stolarskiej, komputerowej, ekspresji twórczej, gospodarstwa domowego i krawiecko – hafciarskiej. Uczestnicy do swojej dyspozycji mają salę rehabilitacyjną i świetlicę wyposażoną w nowoczesny sprzęt. Koszt utworzenia WTZ: ,00 zł, z czego: środki własne gminy Brusy – ,00 zł środki z PFRON – ,00 zł środki z Powiatu Chojnickiego – 3.425,00 zł

61 „Mikroprzedszkola na terenie gminy Brusy – szansą na równy start w edukacji”
1 września 2009r. na terenie gminy Brusy uruchomiono 6 punktów przedszkolnych w ramach projektu pn. „Mikroprzedszkola na terenie gminy Brusy – szansą na równy start w edukacji” nakłady 2009 r. – ,08 zł, koszt całkowity projektu zł, w tym: środki własne gminy Brusy – 8.440,08 zł dofinansowanie UE w ramach PO KL – ,00 zł okres realizacji zadania – 2009/2011 Liczebność poszczególnych grup: Brusy gr. I – 21 dzieci Brusy gr. II – 23 dzieci Czyczkowy – 21 dzieci Kosobudy – 22 dzieci Lubnia – 25 dzieci Leśno – 21 dzieci Razem: – 133 dzieci Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, konkurs nr 01/POKL/9.1.1/2009.

62 Projekt „Aktywność drogą do sukcesu”
- realizowany przez MGOPS w Brusach współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ukierunkowany na zwiększenie aktywności społecznej, edukacyjnej i zawodowej osób z terenu miasta i gminy Brusy pozostających bez pracy, długotrwale korzystających z pomocy społecznej obejmował m.in. udział uczestników w warsztatach kształtujących umiejętności społeczne, aktywizacji zawodowej, umiejętności wychowawczych, grupie wsparcia oraz kursach zawodowych: operator wózków jezdniowych, kadry i płace, obsługa kas fiskalnych i minimum sanitarne , pomocnik kucharza, kurs prawa jazdy kat. B zorganizowano dwa wyjazdy o charakterze środowiskowym dla uczestników projektu i ich rodzin do Parku Dinozaurów w Solcu Kujawskim i miasteczka Western City w Rudniku. Wartość całkowita projektu: ,42 zł, z czego: - środki własne – ,60 zł - Europejski Fundusz Społeczny – ,82 zł

63 Powszechna nauka pływania
Gmina Brusy pozyskała środki w ramach programu: „Powszechna nauka pływania”. Celem projektu było opanowanie umiejętności pływania wśród uczniów klas III szkół podstawowych. Zaplanowanych zostało 30 wyjazdów na basen do Centrum Parku w Chojnicach. Dla każdego ucznia objętego programem przewidziano 5 jednogodzinnych lekcji pływania pod opieką instruktora. Łącznie z tej oferty skorzystało około 175 uczniów szkół podstawowych Gminy Brusy. Gmina Brusy otrzymała dofinansowanie na realizację tego zadania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w ramach Programu Upowszechniania Sportu w wysokości zł. Łączna wartość programu to kwota ,03 zł

64 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ…


Pobierz ppt "ZADANIA INWESTYCYJNE. ZADANIA INWESTYCYJNE nakłady poniesione przed 2009 r. – ,00 zł Rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowościach:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google