Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REALIZACJA ZADAŃ GMINY BRUSY

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REALIZACJA ZADAŃ GMINY BRUSY"— Zapis prezentacji:

1 REALIZACJA ZADAŃ GMINY BRUSY
W 2011 ROKU

2 ZADANIA INWESTYCYJNE

3 Rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowościach: Zalesie – Lubnia – Orlik – Lamk
nakłady poniesione przed 2011r. – ,00 zł nakłady poniesione w 2011r. – ,00 zł całkowita wartość zadania – ,00 zł, z czego: - środki własne Gminy Brusy – ,00 zł (WFOŚiGW – ,00 zł) - dofinansowanie UE w ramach RPOWP ,00 zł okres realizacji zadania – 2008/2011 Zakres: m sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, m sieci wodociągowej z przyłączami, 294 przyłącza kanalizacyjne, - 4 przyłącza wodociągowe. Roboty rozpoczęto w październiku 2009r. Roboty zakończono we wrześniu 2011r. Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego.

4 Budowa kanalizacji sanitarnej w Antoniewie, Małych Chełmach, Małym Gliśnie i Dąbrówce
- w 2010 roku zakończono prace projektowe oraz uzyskano pozwolenie na budowę, 26 sierpnia 2011r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu w ramach działania 8.2 RPO WP - „Lokalna infrastruktura ochrony środowiska”, 17 lutego 2012r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu, na przełomie 2012 i 2013 roku przeprowadzone zostaną przetargi, harmonogram prac przewiduje skanalizowanie miejscowości Małe Chełmy i Antoniewo w 2013 roku oraz pozostałych miejscowości w 2014 roku, nakłady poniesione przed 2011r. – ,00 zł nakłady poniesione w 2011r. – ,00 zł nakłady do poniesienia – ,81 zł całkowita wartość zadania – ,81 zł, z czego: środki własne Gminy Brusy – ,81 zł planowane dofinansowanie UE w ramach RPOWP – ,00 zł okres realizacji zadania – 2010/2014 Przewidywany zakres zadania: - długość sieci – ok m, - liczba przyłączy – ok. 85 szt. Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

5 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
- w 2011r. wybudowano 22 przydomowe oczyszczalnie ścieków, z tego 2 zostały wykonane przy budynkach komunalnych: w Hucie i Główczewicach, prace przeprowadzono w okresie październik – listopad 2011r. łącznie od 2007 roku na terenie Gminy Brusy wybudowano 108 przydomowych oczyszczalni ścieków, nakłady poniesione w 2011r. – ,20 zł, z czego: - udział mieszkańców – ,00 zł, - Gmina Brusy (w ramach pożyczki z WFOŚiGW) – ,20 zł okres realizacji zadania – 2011 rok

6 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie miasta i gminy realizowana przez ZGK w 2011 roku Najważniejsze zadania wykonane przez ZGK w 2011 roku: budowa wodociągu w sołectwie Huta, rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Brusach w ul. Poniatowskiego, budowa kanalizacji deszczowej w Zalesiu (370 mb). nakłady poniesione w 2011 roku ,81 zł

7 Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brusach
nakłady poniesione przed 2011r. – ,00 zł nakłady poniesione w 2011r. – ,00 zł nakłady do poniesienia – ,00 zł całkowita wartość zadania – ,00 zł, z czego: środki własne Gminy Brusy – ,00 zł (WFOŚiGW – ,00 zł) środki UE w ramach PROW – ,00 zł okres realizacji zadania – 2008/2012 Dzięki modernizacji oczyszczalni zwiększy się jej wydajność, usprawniony zostanie również proces oczyszczania nieczystości płynnych, co w konsekwencji poprawi jakość oczyszczonych ścieków odprowadzanych do rzeki Niechwaszcz. Realizacja inwestycji potrwa do końca lipca 2012 roku. Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

8 Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze
Realizacja projektu pozwoli na kompleksową obsługę w zakresie zbiórki odpadów mieszkańców regionu. Projekt zakłada zagospodarowanie odpadów przy użyciu najlepszych możliwych technologii oraz składowanie odpadów tylko w przypadku niemożności ich odzysku lub zastosowania innej formy utylizacji. Na zakres rzeczowy inwestycji składa się: sortownia odpadów komunalnych zmieszanych; kompostownia frakcji biodegradowalnej; plac na przyjmowanie odpadów budowlanych; wiata lub hala do przyjmowania odpadów wielkogabarytowych, RTV i AGD; kwatera składowania odpadów o powierzchni 2,59 ha nakłady poniesione przed 2011r. – ,00 zł nakłady poniesione w 2011r ,00 zł nakłady do poniesienia – ,00 zł udział gm. Brusy w zadaniu – ,00 zł okres realizacji zadania: 2006 – 2012 Wartość całego projektu: ,36 zł Dofinansowanie UE w ramach RPO WP: ,73 zł Dofinansowanie z Budżetu Państwa: ,98 zł Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego.

9 Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na obszarze działania ZZO w Nowym Dworze (w tym składowisko w Kosobudach) Projekt ma na celu wdrożenie efektywnych ekonomicznie i ekologicznie działań zmierzających do likwidacji zagrożeń wynikających ze składowania odpadów. Rekultywacja polegać będzie na stworzeniu poprzez zabiegi techniczne, agrotechniczne i uprawowe takich warunków, aby przyspieszyć naturalne procesy przemian biochemicznych zachodzące wewnątrz składowiska. Projekt został wybrany do dofinansowania w ramach RPO WP (Działanie 5.1. Gospodarka odpadami). W bieżącym roku w drodze przetargu wybrano inspektora nadzoru inwestorskiego: firma Development Design Sp. z o.o. ze Słupska nakłady poniesione przed 2011r. – 5.086,00 zł nakłady poniesione w 2011r. - 0,00 zł nakłady do poniesienia – ,30 zł udział gm. Brusy w zadaniu – ,30 zł okres realizacji zadania: 2009 – 2015 Wartość kosztorysowa całego projektu: ,16 zł Wysokość dofinansowania UE w ramach RPO WP: ,42 zł Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego.

10 Regulacja gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę kolektora deszczowego w ul. Targowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym i odprowadzeniem wód opadowych do rzeki Niechwaszcz W ramach zadania zostanie wybudowane: - ok. 3 km kolektora deszczowego, m nawierzchni ul. Targowej, 230 m nawierzchni ul. Armii Krajowej, 2285 m drogi gminnej (modernizacja) Roboty rozpoczęto latem 2011r. Roboty potrwają do czerwca 2013r. nakłady poniesione przed 2011r. – ,00 zł nakłady poniesione w 2011r. – ,00 zł nakłady do poniesienia – ,24 zł całkowita wartość zadania – ,24 zł, z czego: - środki własne Gminy Brusy – ,16 zł - dofinansowanie ,08 zł okres realizacji zadania – 2008/2013 Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego.

11 Modernizacja drogi Kinice – Czarniż
Długość wykonanego w 2011r. odcinka: 917 mb nakłady poniesione przed 2011r. (IiII etap) – ,00 zł nakłady poniesione w 2011r. (III etap) – ,00 zł, z czego: środki własne gminy Brusy – ,00 zł środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – ,00 zł całkowita wartość zadania – ,00 zł okres realizacji zadania – 2008/2011

12 Wykup dróg gminnych nakłady poniesione w 2011 roku – 149.418,00 zł
powierzchnia wykupionych gruntów – ha przeznaczenia wykupionych gruntów – na poszerzenie ulic w Brusach i Męcikale realizacja zadania – 2011 rok

13 Na zdjęciach: miejsce realizacji inwestycji w Brusach - Jagliach
Budowa miejsc postojowych w ramach projektu „Na borowiackich szlakach – budowa małej infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed niekontrolowanym ruchem turystycznym” Na zdjęciach: miejsce realizacji inwestycji w Brusach - Jagliach nakłady poniesione przed 2011r. - 0,00 zł nakłady poniesione w 2011r. - 34,093,24 zł nakłady do poniesienia – ,00 zł całkowita wartość zadania – ,24 zł źródła finansowania zadania: Gmina Brusy – ,97 zł dofinansowanie NFOŚiGW – ,92 zł dofinansowanie UE – ,35 zł okres realizacji zadania – 2011/2012 23 marca 2011r. podpisano umowę w sprawie zasad współpracy z Powiatem Tucholskim i Gminą Czersk przy wspólnej realizacji projektu, w ramach projektu w Brusach – Jagliach powstanie mała infrastruktura turystyczna: miejsca postojowe, wiata, ławy ze stołami, toalety typu TOI-TOI, stojaki na rowery, śmietniki, źródła finansowania projektu to: NFOŚiGW (10%) oraz UE w ramach PO „Infrastruktura i Środowisko” Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego.

14 Przebudowa węzła cieplnego wraz z instalacjami
W ramach przebudowy węzła cieplnego, w budynku byłej kotłowni, położonym przy ul. Ogrodowej 2 w Brusach, wykonano następujące prace: - wykonano nowe rozdzielacze wraz z niezbędną armaturą, - zmodernizowano układ grzewczy w pomieszczeniu węzła, - wykonano instalację rurową wraz z niezbędną armaturą w celu przyłączenia do węzła cieplnego nowego budynku Gimnazjum w Brusach, - zdemontowano naczynie wyrównawcze i zastąpiono go naczyniami wzbiorczymi. nakłady poniesione w 2011r. – ,00 zł całkowity koszt zadania – ,00 zł okres realizacji zadania: 2011rok

15 Budowa tras rowerowych w ramach programu Kaszubska Marszruta
w ramach projektu zostanie wybudowanych niespełna 50 km nowych tras rowerowych, z czego blisko 16 km na terenie Gminy Brusy na trasie Męcikał – Żabno – Brusy oraz Brusy - Brusy-Jaglie – Czyczkowy – W. Chełmy – krzyżówka na Czernicę i Laskę, projekt realizowany w partnerstwie przez Gminę Brusy, Czersk, Chojnice, Konarzyny, Powiat Chojnicki, Nadleśnictwo Rytel i Przymuszewo oraz Park Narodowy „Bory Tucholskie” w 2009r. wykonano koncepcję budowy ścieżek na terenie gminy Brusy, - w 2011r. uzyskano pozwolenia na budowę, - 4 kwietnia 2012r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu, - w czerwcu 2012r. Gmina Brusy rozstrzygnęła przetarg na budowę tras rowerowych (firma SKANSKA S.A.), - obecnie czekamy na rozstrzygnięcie przetargów przez pozostałych partnerów i podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie, jeszcze w 2012r. powstanie trasa Brusy – krzyżówka na Czernicę i Laskę o długości 7,8km, natomiast w przyszłym roku odcinek Brusy – Męcikał o długości 8,1km. nakłady poniesione przed 2011r ,00 zł nakłady poniesione w 2011r. - 3,521,00 zł całkowity koszt po stronie Gminy Brusy – ,00 zł źródła finansowania zadania: Gmina Brusy – ,70 zł Partnerzy – ,61 zł dofinansowanie – ,52 zł całkowita wartość zadania – ,83 zł okres realizacji zadania – 2008/2013 Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego.

16 Monitoring wizyjny na Placu Jana Pawła II w Brusach
Zadanie polegało na zamontowaniu 3 kamer cyfrowych w centrum Brus (w tym 1 obrotowa) wraz z rejestratorem celem zwiększenia bezpieczeństwa. Kamery mają funkcję podczerwieni, co umożliwia obserwację centrum również w nocy. Zapis z monitoringu przechowywany jest w pamięci dysków twardych przez okres ok.1 miesiąca. nakłady poniesione w 2011r. – ,00 zł całkowity koszt zadania – ,00 zł okres realizacji zadania: 2011rok

17 Monitoring wizyjny w Chacie Kaszubskiej w Brusach-Jagliach
Zadanie polegało na zamontowaniu 5 kamer analogowych (4 zewnętrzne i 1 wewnętrzna) z funkcją podczerwieni (możliwość obserwacji w nocy) wraz z rejestratorem. Zapis z monitoringu przechowywany jest w pamięci dysków twardych przez okres ok.1 miesiąca. nakłady poniesione w 2011r. – ,00 zł całkowity koszt zadania – ,00 zł okres realizacji zadania: 2011rok

18 Budowa Gimnazjum w Brusach
W pierwszym etapie powstał jeden budynek dydaktyczny, w którym znajduje się 7 sal lekcyjnych, świetlica, gabinet przedmiotowy, pokój nauczycielski, pomieszczenia administracji, winda. Wykonano również zagospodarowanie terenu wraz z parkingiem dla samochodów i komunikacją dla pieszych i rowerzystów. Obiekt został połączony parterowym łącznikiem z holem Szkoły Podstawowej. W łączniku zlokalizowano nowe wejście do bloku nauczania początkowego (klas I-III) Szkoły Podstawowej. nakłady poniesione przed 2011r. – ,00 zł nakłady poniesione w 2011r. – ,00 zł całkowita wartość zadania – ,00 zł okres realizacji zadania – 1999/2011

19 Remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Brusach
Remont obejmował wymianę instalacji CO, przygotowanie podłoża pod wykładzinę sportową, jej położenie, pomalowanie ścian, sufitu i wymianę oświetlenia. Sala została wyposażona również w siatki wychwytujące na ściany i okna oraz kotarę grodzącą. W ramach remontu zakupiono również sprzęt stanowiący wyposażenie sali, bramki do piłki ręcznej, słupy do siatkówki oraz obręcze do koszykówki. nakłady poniesione w 2011r. – ,87 zł okres realizacji zadania – rok

20 Remont łazienek w Przedszkolu w Brusach
W 2011 roku wykonano kompleksowy remont 2 łazienek w Przedszkolu Nr 1 w Brusach. Remont obejmował wykonanie nowej  instalacji wodno-kanalizacyjnej, położenie glazury ściennej i podłogowej a także wymianę wewnętrznej stolarki drzwiowej. W ramach remontu odmalowano również ściany i sufity i zamontowano nową armaturę sanitarną. nakłady poniesione w 2011r. – ,00 zł okres realizacji zadania – rok

21 Remont elewacji bloku E Szkoły Podstawowej w Brusach
W 2011 roku wykonano termomodernizację ściany wschodniej budynku dydaktycznego nauczania początkowego (blok E) przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brusach. nakłady poniesione w 2011r. – ,00 zł okres realizacji zadania – rok

22 Zakup sprzętu na wyposażenie placu zabaw w Orliku
W ramach wyposażenia placu zabaw w Orliku w 2011 roku zakupiono następujący sprzęt: - ławki z oparciem – 4 szt., - ciuchcia – 1 szt., - huśtawka 2-osobowa – 1 szt., - huśtawka ważka – 1 szt., - bujaki – 2 szt., - zestaw rekreacyjny – 1 szt. Środki na zakup ww. sprzętu pochodziły z wpłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. nakłady poniesione w 2011r. – ,00 zł okres realizacji zadania – rok

23 Przebudowa budynku Przychodni Zdrowia w Brusach
Projekt pn. „Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych poprzez przebudowę i rozbudowę ośrodka zdrowia w Brusach wraz z wyposażeniem” uzyskał dofinansowanie w ramach Działania 9.2 RPO WP Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia. Zakres inwestycji obejmuje zmiany funkcjonalno – przestrzenne układu pomieszczeń w istniejącym obiekcie, rozbiórkę parterowej dobudówki, piętrowego budynku gospodarczego, parterowego nowszego budynku przychodni oraz powstanie w ich miejsce nowego dwukondygnacyjnego skrzydła budynku. Ponadto projekt zakłada zagospodarowanie terenu wokół budynku obejmujące wykonanie podestu wejściowego ze schodami i pochylnią dla niepełnosprawnych, placu manewrowego dla pojazdów zaopatrzenia, dodatkowy wjazd na działkę od wschodu z ul. Nad Dworcem. Dotychczas poniesione nakłady związane były z koniecznością dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych i wymogów Sanepidu oraz opracowaniem dokumentacji projektowej dotyczącej kompleksowej przebudowy obiektu. Roboty będą realizowane w latach 2012 – 2014. nakłady poniesione przed 2011r. – ,00 zł nakłady poniesione w 2011r. – 0,00 zł nakłady do poniesienia – ,00 zł całkowita wartość zadania – ,72 zł, z czego: środki własne Gminy Brusy – ,72 zł środki UE w ramach RPO WP – ,00 zł okres realizacji zadania – 2008/2014 Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego.

24 Budowa Posterunku Policji w Brusach
Posterunek Policji w Brusach – stan obecny Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego Najważniejsze działania podejmowane przez lokalny Samorząd: - 14 maja 2007 podpisano porozumienie w sprawie budowy nowego Posterunku, 3 lipca 2007 Rada Miejska w Brusach podjęła uchwałę w sprawie przekazania na rzecz Skarbu Państwa działki w Brusach pod nową siedzibę Posterunku, sierpień 2011 – rozpoczęcie robót budowlanych, 18 listopada 2011 wmurowano kamień węgielny. Ostateczne zakończenie robót planowane jest na koniec września 2012 r. nakłady poniesione przed 2011r. – ,00 zł nakłady poniesione w 2011r. – ,00 zł nakłady do poniesienia – ,00 zł całkowita wartość zadania – ,00 zł, z czego: środki Gminy Brusy – ,00 zł środki KWP – ,00 zł okres realizacji zadania – 2007/2012

25 Modernizacja Urzędu Miejskiego oraz Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach
31 stycznia 2011r. złożono wniosek pn. „Modernizacja systemu ogrzewania z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych wraz z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej w Brusach” o przyznanie pomocy w ramach działania 321 ”Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , - 10 sierpnia 2011r. podpisano umowę o przyznanie pomocy na realizację przedmiotowego zadania, - zadanie obejmuje m.in. modernizację istniejącego systemu centralnego ogrzewania polegającą na instalacji pomp ciepła oraz termomodernizacji 2 obiektów użyteczności publicznej – Urzędu Miejskiego oraz Centrum Kultury i Biblioteki w Brusach, nakłady poniesione przed 2011r. – ,00 zł nakłady poniesione w 2011r. – ,00 zł nakłady do poniesienia – ,07 zł całkowita wartość zadania – ,07 zł, z czego: - środki własne Gminy Brusy – ,07 zł - dofinansowanie UE w ramach PROW – ,00 zł - w nakładach poniesionych przed 2011r. znajdują się m.in. koszty remontu poszczególnych pomieszczeń UM oraz modernizacji dachu, - okres realizacji zadania – 2007/2014 Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

26 Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania
W 2011r. zakupiono: - 5 drukarek laserowych HP, - laptop z oprogramowaniem, - 4 zestawy komputerowe z oprogramowaniem, - serwer, - licencję na dodatkowe stanowisko do programu „AUTA”, - licencję na program do biura Rady „Legislator”, licencję na oprogramowanie do zdalnego dostępu, - oprogramowanie MS Office 2010 osprzęt sieciowy – Switch Cisco, - kamerę IP. nakłady poniesione w 2011r. – ,00 zł , z czego: Budżet Gminy Brusy – ,00 zł Budżet Państwa – 4.495,00 zł okres realizacji zadania – 2011 rok

27 Remonty w lokatorskich budynkach komunalnych
Zakres remontów: remont 2 lokali mieszkalnych (Brusy, ul. Chełmowska 4), - przestawienie 2 pieców kaflowych (Brusy, ul. Szkolna 18), - wykonanie ogrodzenia i malowanie klatki schodowej (Czapiewice 36), wymiana drzwi wejściowych (Małe Gliśno 2), - zagospodarowanie terenu przy kompleksie budynków (Męcikał, ul. Bruska 3), - licowanie płytkami komina (Główczewice 29), - remont lokalu mieszkalnego, wymiana drzwi wejściowych, przestawienie pieca kalfowego, wymiana stolarki okiennej na klatce schodowej (Czarniż 16), - przestawienie pieca kaflowego, wymiana drzwi, remont dachu po wichurze, remont schodów (Leśno, ul. Kaszubska 1), - wymiana stolarli okiennej (Lubnia, ul. Spółdzielcza 2). Ogólna kwota wydatków na remonty budynków komunalnych w roku 2011 wyniosła ,15 zł

28 Remonty w świetlicach wiejskich
Zakres ważniejszych remontów: montaż drzwi zewnętrznych, wymiana pieca c.o., odpowietrzenie kanalizacji sanitarnej wraz z wyprowadzeniem na zewnątrz i odprowadzeniem wody z kotłowni (Zalesie), - malowanie sali, wymiana opraw oświetleniowych (17 szt.) oraz stolarki okiennej (6 szt.) (Czarniż), - remont instalacji wod.-kan. – montaż muszli klozetowej oraz podlicznika wody (Kosobudy), wykonanie opaski z kostki brukowej przed budynkiem (Czarnowo), - usunięcie awarii pieca c.o. (Czapiewice), - remont instalacji wod.-kan. oraz elektrycznej wraz z instalacją do ogrzewania elektrycznego (M. Gliśno) Ogólna kwota wydatków na remonty w świetlicach wiejskich w roku 2011 wyniosła ,41 zł

29 Przebudowa świetlicy wiejskiej w Czapiewicach
- 29 listopada 2010r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu w ramach Działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, - 24 kwietnia 2012r. podpisano umowę z wykonawcą zadania, - po realizacji inwestycji budynek będzie zawierał salę świetlicową z zapleczem magazynowym i herbaciarnią, sanitariaty, kotłownię c.o. W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie niezbędnych przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej. Budynek będzie przystosowany dla osób niepełnosprawnych. nakłady poniesione przed 2011r. – ,00 zł nakłady poniesione w 2011r. – 0,00 zł nakłady do poniesienia – ,00 zł całkowita wartość zadania – ,00 zł, z czego: - środki własne Gminy Brusy – ,00 zł - dofinansowanie UE w ramach PROW – ,00 zł - realizacja inwestycji potrwa do września 2012 roku Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

30 Zadania zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego
L.p. Nazwa zadania Wydatek 1 Zagospodarowanie centrum wsi w Brusach - Jagliach – ogrodzenie placu zabaw i wyposażenia 8.155,42 2 Naprawa drogi gminnej w sołectwie Brusy - Wybudowanie 12.831,88 3 Modernizacja odcinka drogi gminnej w Czapiewicach 12.750,00 4 Naprawa odcinka chodnika w Czarniżu 11.885,00 5 Wykonanie piłkochwytów na boisku w Czarnowie 7.691,72 6 Naprawa nawierzchni dróg gminnych w Czyczkowach 26.000,00 7 Naprawa nawierzchni dróg gminnych w Gacniku 9.100,00 8 Naprawa drogi z Główczewic do Leśna 12.000,00 9 Przebudowa świetlicy wiejskiej w Hucie 13.756,00 10 Remont świetlicy wiejskiej w Kinicach 10.345,00 11 Przebudowa chodnika na ul. Sportowej w Kosobudach 24.995,32 12 Naprawa nawierzchni dróg gminnych w Leśnie 7.280,00 13 Zakup 2 aparatów „Ochrony dróg oddechowych z czujnikiem bezruchu” w Leśnie 7.999,99 14 Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Leśnie (szafy chłodnicze, klimatyzatory) 8.946,62 Plac zabaw w Brusach - Jagliach Szafy chłodnicze w świetlicy w Leśnie

31 c.d. funduszu sołeckiego
15 Zakup barierek i 2 boksów na boisko sportowe w Leśnie 7.995,00 16 Budowa budynku kulturalno-sportowego w Lubni – dokończenie prac projektowych 7.932,00 17 Kształtowanie wizerunku i estetyki wsi w Lubni 23.271,00 18 Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Małych Chełmach (lodówka, patelnia elektryczna, zlewozmywak, ogrzewacz wody, gry planszowe, krzesła, półka do naczyń) 10.833,45 19 Remont podłogi w świetlicy wiejskiej w Małym Gliśnie 5.919,84 20 Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Męcikale (stół bilardowy, projektor multimedialny, namiot wystawowy, kuchenka elektryczna) 13.584,01 21 Naprawa nawierzchni dróg gminnych w Orliku 13.130,00 22 Naprawa nawierzchni dróg gminnych w sołectwie Przymuszewo 8.000,00 23 Remont świetlicy wiejskiej w Rolbiku 12.083,51 24 Naprawa drogi gminnej w sołectwie Skoszewo 7.321,00 25 Zagospodarowanie placu przy S.P. w Wielkich Chełmach – prace projektowe 7.436,00 26 Remont podłogi w świetlicy wiejskiej w Zalesiu (zakup materiałów) 21.000,00 27 Naprawa nawierzchni dróg gminnych w sołectwie Żabno 11.795,00 28 Organizacja imprez w poszczególnych sołectwach 26.144,40 29 Pozostałe zadania (o wartości poniżej 5 tyś. zł) łącznie 20.508,01 RAZEM ,17 Festyn dożynkowy w Kosobudach Świetlica wiejska w Rolbiku

32 Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego
W 2011r. Komenda Wojewódzka PSP w Gdańsku zakupiła na potrzeby Komendy PSP w Chojnicach ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy RENAULT KERAX, posiadający zbiornik na wodę o pojemności 8 m3 oraz autopompę o dużej wydajności 50 hl/min. Zakup realizowany był w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata pod nazwą „Zakup specjalistycznych pojazdów dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej województwa pomorskiego na potrzeby usprawnienia Zintegrowanego Systemu Ratowniczego”. Koszt zakupu to 750 tysięcy złotych, z czego 90 tysięcy złotych pochodzi ze środków finansowych samorządów powiatu chojnickiego: Miasta Chojnice, Gminy Chojnice, Gminy Brusy, Gminy Czersk, Gminy Konarzyny, a pozostała kwota pokryta jest z wymienionego projektu, którego beneficjentem jest Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku. nakłady poniesione w 2011r. – ,00 zł okres realizacji zadania – 2011 Tekst i zdjęcia pochodzą ze strony internetowej KPP w Chojnicach

33 Zakup maszyn sprzątających
W 2011r. zakupiono 4 maszyny na potrzeby sprzątania w obiektach szkolnych, przy których znajdują się sale gimnastyczne: Brusy, Lubnia, Leśno i Kosobudy. Na zdjęciu maszyna znajdująca się na wyposażeniu szkół w Brusach. nakłady poniesione w 2011r. – ,00 zł okres realizacji zadania – 2011 rok

34 ZADANIA NIEINWESTYCYJNE

35 „Mikroprzedszkola na terenie gminy Brusy szansą na równy start w edukacji szkolnej”
nakłady poniesione przed 2011r. – ,00 zł nakłady poniesione w 2011r. – ,00 zł, koszt całkowity projektu – ,00 zł, z czego: środki budżetu państwa – ,00 zł środki Gminy Brusy – ,00 zł dofinansowanie UE w ramach PO KL – ,00 zł okres realizacji zadania – 2009/2011 W 2011 roku zakończono realizację projektu, w ramach którego uruchomiono 6 punktów przedszkolnych dla 133 dzieci. Od września 2011 roku punkty przedszkolne są finansowane w całości z budżetu gminy Brusy (obecnie do punktów uczęszcza 172 dzieci) Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych .

36 „Szansa dla uczniów i uczennic – kompleksowy program wsparcia dla dzieci z terenu gminy Brusy w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych” Przymuszewo Wielkie Chełmy Zalesie Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia uczniów i uczennic z klas I-III szkół podstawowych poprzez prowadzenie następujących (nieodpłatnych) zajęć: - zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji, - zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych , - zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, - gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy. Obecnie z możliwości uczestnictwa w zajęciach dodatkowych skorzystało łącznie 260 dzieci tj. 158 uczniów i 102 uczennice. Ponadto wszystkie szkoły podstawowe zostały doposażone w pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć dodatkowych, a także w sprzęt komputerowy oraz tematyczne programy komputerowe wspomagające proces nauczania . nakłady poniesione w 2011r. – ,00 zł, koszt całkowity projektu – ,00 zł, z czego: dofinansowanie UE w ramach PO KL – ,00 zł okres realizacji zadania – 2011/2013 Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, konkurs nr 01/POKL/9.1.1/2009.

37 Projekt „Aktywność drogą do sukcesu”
- realizowany przez MGOPS w Brusach, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, ukierunkowany na zwiększenie aktywności społecznej, edukacyjnej i zawodowej osób z terenu miasta i gminy Brusy pozostających bez pracy, długotrwale korzystających z pomocy społecznej, obejmował m.in. udział uczestników w różnego rodzaju warsztatach oraz kursach zawodowych: nowoczesny sprzedawca, obsługa kas fiskalnych i minimum sanitarne, kompleksowa obsługa komputera, kurs prawa jazdy kat. B, opiekunki środowiskowej, wizaż i stylizacja, zorganizowano również wyjazd integracyjno-edukacyjny do Parku Dinozaurów w Łebie, wsparciem objętych zostało 16 bezrobotnych kobiet. nakłady poniesione przed 2011r. – ,00 zł, nakłady poniesione w 2011r. – ,00 zł, koszt całkowity projektu – ,94 zł, z czego: - Gmina Brusy – ,04 zł - budżet państwa – ,94 zł - dofinansowanie UE – ,96 zł okres realizacji zadania – 2008/2013 Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

38 Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brusy
W 2011 roku 52 gospodarstwa przystąpiły do programu usuwania azbestu przy dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Mimo późnej informacji z WFOŚiGW (wrzesień) odnośnie dofinansowania zadania, w ub. r. udało się usunąć wyroby zawierające azbest z 30 posesji. Pozostały zakres (22 posesje) został do wykonania w roku bieżącym. Dofinansowaniu podlegają koszty demontażu, transportu oraz utylizacji odpadów zawierających azbest. koszt całkowity zadania – ,00 zł, z czego: - udział mieszkańców – ,00 zł - dofinansowanie WFOŚiGW – ,00 zł nakłady poniesione w 2011r. – ,91 zł, nakłady do poniesienia – ,09 zł okres realizacji zadania – 2011/2012

39 Nagrody i wyróżnienia Czerwiec Gmina Brusy została laureatem Tygodnia Sportu dla Wszystkich odbywającego się w ramach XVII Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2011. Za zajęcie III miejsca, Gminie przyznano złotych nagrody. Środki te, zgodnie z zapisami regulaminowymi, zostały przeznaczone na zakup sprzętu sportowego, który trafił do wybranych stowarzyszeń kultury fizycznej działających na terenie naszej gminy. Powyższą nagrodę  Gmina Brusy otrzymała za działania podejmowane w okresie 26 maja – 1 czerwca 2011r., a które były realizowane przy współudziale szkół,  lokalnych stowarzyszeń kultury fizycznej oraz indywidualnych animatorów sportu Październik „SAMORZAD PRZYJAZNY RODZINIE” taki tytuł Krakowska Akademia Profilaktyki, organizator ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę”, przyznała Gminie Brusy  za działania na rzecz  rodziny. Przyznane wyróżnienie  jest potwierdzeniem aktywności naszej gminy w zakresie promowania odpowiedzialnego rodzicielstwa i niezwykle ważnej roli rodziny w profilaktyce uzależnień. W ramach kampanii zorganizowano, wspólnie z przedszkolami,  szkołami podstawowymi i gimnazjalnymi z terenu miasta i gminy Brusy, festyny rodzinne z okazji Dnia Dziecka odbywające się pod hasłem „Postaw na rodzinę”. Imprezy te organizowane były przy finansowym wsparciu Gminy Brusy - w ramach środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

40 Nagrody i wyróżnienia c.d.
Grudzień Zakład Gospodarki Komunalnej w Brusach z projektem pn. „Kompleksowy system selektywnej zbiórki odpadów z terenu Gminy Brusy”  zajął I miejsce w etapie regionalnym Ogólnopolskiego Konkursu „Przyjazna Wieś” w kategorii infrastruktury ekologicznej, zrealizowany na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych, organizowanym przez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Pomorskiego .

41 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "REALIZACJA ZADAŃ GMINY BRUSY"

Podobne prezentacje


Reklamy Google