Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie"— Zapis prezentacji:

1 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie
Zmiany w zasadach realizacji projektów systemowych OPS i PCPR PO KL - Poddziałania i 7.1.2 spotkanie organizowane przez: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w ramach projektu systemowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Działanie 7.1.3

2 Tematyka spotkania Zmiany w „Zasadach przygotowania realizacji i rozliczania projektów systemowych OPS, PCPR i ROPS (...)” Zasady kwalifikowalności wydatków (z uwzględnieniem zmian od 22 lutego 2008) Budżet projektu w PO KL Budżet projektu w działaniu i 7.1.2 Przepływy finansowe w PO KL Prezentacja przykładowych wniosków projektowych Sesja pytań i odpowiedzi

3 Najważniejsze zmiany w dokumencie „Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych OPS, PCPR oraz ROPS w ramach PO KL 2007 – 2013”;

4 Najważniejsze zmiany dotyczą...
Określenia odbiorców – grup docelowych Wprowadzenia zasady 1 projektu dla powiatów grodzkich Wprowadzenia preferencji dla wspólnej realizacji projektu Doprecyzowania zapisów dotyczących zakresu wniosku Dodania lub usunięcia instrumentów aktywnej integracji z katalogu Wprowadzenia zasady stosowania „dwóch” instrumentów aktywnej integracji Poprawy i uzupełnienia zapisów dotyczących narzędzi realizacji projektu Zmiany zapisów dotyczących wkładu własnego w projekcie Zmiany limitu premii/dodatków (12% z zadania Aktywna integracja) i zasad rozliczania dotychczasowych pracowników socjalnych Doprecyzowania zasad kierowania projektem przez Kierownika OPS/PCPR Zmian w nazewnictwie i opisie Zadań w budżecie projektu Zmian w zasadach kalkulowania kosztów na Uczestnika projektu

5 Beneficjenci Ostateczni (Poddziałanie 7.1.1)
1) Osoby bezrobotne, poszukujące pracy lub nie pozostające w zatrudnieniu, będące w wieku aktywności zawodowej i korzystające ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej. W szczególności: Osoby długotrwale bezrobotne Osoby niepełnosprawne w tym z zaburzeniami psychicznymi Osoby po zwolnieniu z ZK lub innej placówki penitencjarnej (1 rok od opuszczenia) Bezdomni Nieaktywni zawodowo z uwagi na macierzyństwo lub opiekę nad osobami zależnymi Osoby uzależnione od alkoholu lub innych środków odurzających (w trakcie leczenia lub po jego zakończeniu)

6 Beneficjenci Ostateczni (Poddziałanie 7.1.1)
2) Młodzież od 15 do 25 roku życia ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym 3) Otoczenie osób wykluczonych społecznie, o których mowa w pkt 1) i 2) przez co rozumie się osoby mieszkające we wspólnym gospodarstwie domowym, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej oraz osoby zamieszkujące lub zatrudnione w środowisku osób wykluczonych społecznie (w przypadku programów aktywności lokalnej);

7 Beneficjenci Ostateczni (Poddziałanie 7.1.2)
1) Osoby bezrobotne, poszukujące pracy lub nie pozostające w zatrudnieniu, będące w wieku aktywności zawodowej i korzystające ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej. W szczególności: Osoby niepełnosprawne Osoby opuszczające placówki opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze; Uchodźcy, osoby z pobytem tolerowanym, osoby nie będące obywatelami polskimi posiadające prawo do osiedlenia się lub zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE lub objęci ochroną uzupełniającą, mający trudności z integracją zawodową i społeczną;

8 Beneficjenci Ostateczni (Poddziałanie 7.1.2)
2) Otoczenie osób wykluczonych społecznie, o których mowa w pkt 1) przez co rozumie się osoby mieszkające we wspólnym gospodarstwie domowym, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej oraz osoby zamieszkujące lub zatrudnione w środowisku osób wykluczonych społecznie (w przypadku programów aktywności lokalnej oraz wsparcia działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych);

9 Projekty powiatów grodzkich
Beneficjentami projektu w powiatach grodzkich są miejskie ośrodki pomocy społecznej (miejskie ośrodki pomocy rodzinie) realizujące działania wobec osób należących do zakresu ośrodka pomocy społecznej oraz powiatowego centrum pomocy rodzinie. Beneficjenci ci składają jeden wniosek o dofinansowanie projektu lub IP może (przy spełnieniu pewnych warunków) zdecydować o składaniu 2. wniosków w roku 2008

10 Sposób realizacji zadań w projekcie – wspólna realizacja projektu przez Beneficjentów
1) Projekty w zakresie aktywnej integracji mogą być realizowane w drodze współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na zasadach określonych w ustawie o samorządzie gminnym oraz ustawie o samorządzie powiatowym na podstawie porozumienia, umowy lub statutu. 2) Porozumienie, umowa lub statut regulujące zasady współdziałania mogą określać uzgadnianie działań, wspólną realizację zadań jak również określenia przejęcia zadań beneficjenta w zakresie zarządzania i rozliczania projektu systemowego przez jedną z jednostek samorządu terytorialnego na terenie obejmującym więcej niż jedną gminę lub powiat.

11 Sposób realizacji zadań w projekcie – wspólna realizacja projektu przez Beneficjentów
3) W przypadku realizacji projektu przez kilka jednostek samorządu terytorialnego jako jednego Beneficjenta. IP przyznaje takiemu Beneficjentowi dodatkowe środki finansowe pochodzące z rezerwy na partnerstwo (pod warunkiem dostępności środków). Środki mogą służyć zwiększeniu wartości dotacji rozwojowej na projekt lub stanowić pokrycie części projektu wymaganej jako wkład własny. Decyzja w tej sprawie należy do IP. 4) IP jest obowiązana poinformować Beneficjentów o możliwości wspólnej realizacji projektów i związanych z tym wszelkich konsekwencjach do dnia 30 września roku poprzedzającego realizację projektu.

12 Doprecyzowanie zapisów dotyczących wniosku projektowego
Podstawą udziału beneficjenta w projekcie systemowym przy spełnieniu wymogów merytorycznych, organizacyjnych i finansowych jest przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu Wniosek może obejmować wyłącznie formy aktywnej integracji bądź formy aktywnej integracji oraz upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej. Nie jest możliwa realizacja projektu obejmującego wyłącznie upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej.

13 Zmiany w katalogu instrumentów (1)
Wprowadzono nowe zapisy dotyczące instrumentów aktywnej integracji: w ramach in. aktywizacji zawodowej: organizację i finansowanie usług wspierających, w tym: trenera pracy, doradcy zawodowego, w ramach in. aktywizacji edukacyjnej: usługi wspierające aktywizację edukacyjną (broker edukacyjny)

14 Zmiany w katalogu instrumentów (2)
W ramach instrumentów aktywizacji społecznej: koszty vouchera (talonu) na samodzielny zakup usług społecznych dokonywanego przez osobę będącą stroną kontraktu socjalnego lub inną formą - objętą działaniami aktywnej integracji jako działanie służące usamodzielnieniu klienta pomocy społecznej. Zasady zakupu usług i ich wykaz określa ośrodek pomocy społecznej lub powiatowe centrum pomocy rodzinie Instrument przygotowywany w zmianach do ustawy o pomocy społecznej od 2008 roku

15 Zmiany w katalogu instrumentów (3)
W ramach instrumentów aktywizacji społecznej: organizację i finansowanie poradnictwa i wsparcia indywidualnego i grupowego w zakresie wzrostu kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych umożliwiających powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie - w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych (art. 36, pkt. 2 lit q ustawy o pomocy społecznej);

16 Zmiany w katalogu instrumentów (4)
W ramach instrumentów aktywizacji społecznej organizacja i finansowanie usług wsparcia i aktywizacji rodzin marginalizowanych, w tym np. asystent rodzinny; organizacja i finansowanie poradnictwa specjalistycznego, interwencji kryzysowej oraz udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach służące przywróceniu samodzielności życiowej, w tym powrotu na rynek pracy.

17 Zmiany w katalogu instrumentów (5)
W ramach instrumentów aktywizacji społecznej organizacja i finansowanie uczestnictwa w grupach i klubach samopomocowych wraz z kosztami osoby prowadzącej klub lub grupę; organizacja i finansowanie treningów kompetencji i umiejętności społecznych wraz z kosztami osoby prowadzącej.

18 Zmiany w katalogu instrumentów (6)
W ramach instrumentów aktywizacji zdrowotnej (zmiana zapisów): sfinansowanie części kosztów (dotyczy części kosztów nie opłacanej ze środków PFRON) turnusów rehabilitacyjnych, zespołów ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo lub zajęć rehabilitacyjnych, zgodnie z potrzebami osób niepełnosprawnych;

19 Zmiany w katalogu instrumentów (7)
Usunięto zapisy dotyczące następujących instrumentów aktywnej integracji: w ramach in. aktywizacji zdrowotnej: skierowanie wniosku do powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, w ramach in. aktywizacji społecznej: skierowanie i finansowanie uczestnictwa w środowiskowych domach samopomocy lub rodzinnych domach pomocy o których mowa w przepisach pomocy społecznej.

20 Zmiany w katalogu instrumentów (8)
W przypadku, gdy beneficjent zamierza realizować aktywną integrację, wykorzystując inne instrumenty niż wymienione w dokumencie pt.: „Zasady(…)”, zwraca się do Instytucji Pośredniczącej z wnioskiem o zaakceptowanie wykorzystania danego instrumentu aktywizacji, uzasadniając potrzebę jego wykorzystania. IP w terminie 14 dni roboczych od otrzymania wniosku beneficjenta, informuje go o możliwości sfinansowania wykorzystania danego instrumentu.

21 Zmiany w katalogu instrumentów (9)
W przypadku wykorzystania instrumentów aktywnej integracji beneficjent może dokonać wyboru pomiędzy usługami nieodpłatnymi (finansowanymi z innych środków) lub odpłatnymi, jeżeli jest to uzasadnione terminem realizacji lub jakością tych usług. Decyzję o wyborze instrumentu odpłatnego podejmuje kierownik ośrodka pomocy społecznej lub powiatowego centrum pomocy rodzinie.

22 Zasada dwóch instrumentów akt.integracji
W przypadku realizacji kontraktu socjalnego w ramach projektu, obowiązkowe jest zastosowanie co najmniej dwóch z instrumentów aktywnej integracji W przypadku realizacji programu aktywności lokalnej w ramach projektu obowiązkowe jest zastosowanie co najmniej dwóch instrumentów aktywnej integracji Może to być jeden instrument – wyłącznie w przypadku zastosowania uczestnictwa w Centrum Integracji Społecznej lub Klubie Integracji Społecznej

23 Doprecyzowanie zapisów dotyczących kontraktu socjalnego
Kontrakt może zostać zawarty z rodziną w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, z tym że podstawowe działania muszą być skierowane do osoby korzystającej ze świadczeń pomocy społecznej. Możliwe jest również zawarcie odrębnych kontraktów socjalnych w ramach rodziny. Decyzję podejmuje pracownik socjalny w uzgodnieniu z kierownikiem ośrodka pomocy społecznej lub powiatowego centrum pomocy rodzinie. Możliwe jest również zawarcie kontraktu z osobą małoletnią od 15 roku życia za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych tej osoby.

24 Doprecyzowanie zapisów dotyczących programu aktywności lokalnej
W ramach programu aktywności lokalnej przewiduje się możliwość zastosowania: środowiskowej pracy socjalnej; instrumentów aktywnej integracji; prac społecznie użytecznych; działań o charakterze środowiskowym; innych działań o charakterze integracyjnym.

25 Działania o charakterze środowiskowym w PAL
Działania o charakterze środowiskowym – inicjatywy integracyjne obejmujące: przygotowanie i realizację programu aktywności lokalnej np. spotkania z grupami docelowymi, wydanie publikacji; edukację społeczną i obywatelską, w tym organizowanie spotkań, konsultacji, działań edukacyjnych i debat społecznych dla mieszkańców; Organizowanie i inspirowanie udziału mieszkańców w imprezach i spotkaniach w szczególności o charakterze integracyjnym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, ekologicznym czy turystycznym.

26 Źródła finansowania projektów systemowych – wkład własny (1)
Zasiłki i pomoc w naturze ze środków JST (cz.1) : świadczenia pieniężne oraz świadczenia niepieniężne (zaliczone do Działu 852, rozdział 8514 oraz rozdział 85295), stanowiące zadania własne jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli są adresowane do uczestników projektu - z wyjątkiem zasiłku na ekonomiczne usamodzielnienie (art. 36 pkt. 1 lit. d) ustawy o pomocy społecznej), który został zaliczony do instrumentów aktywnej integracji;

27 Źródła finansowania projektów systemowych – wkład własny (2)
Zasiłki i pomoc w naturze ze środków JST (cz.2): świadczenia pieniężne i niepieniężne na usamodzielnianie osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze i ośrodki szkolno-wychowawcze oraz na kontynuowanie nauki przez te osoby (zaliczonych do Działu 852, Rozdział 85201) z wyjątkiem: pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomocy w uzyskaniu zatrudnienia, pomocy na zagospodarowanie - w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych (art. 36, pkt. 2 lit q ustawy o pomocy społecznej), które zostały zaliczone do instrumentów aktywnej integracji; świadczenia pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla uchodźców; (Dział 852, rozdział 85231). (art. 36 ust. 1 pkt. g) ustawy o pomocy społecznej.

28 Źródła finansowania projektów systemowych – wkład własny (3)
Działania o charakterze środowiskowym ze środków JST (w programie aktywności lokalnej): przygotowanie i realizację programu aktywności lokalnej np. spotkania z grupami docelowymi, wydanie publikacji; edukację społeczną i obywatelską, w tym organizowanie spotkań, konsultacji, działań edukacyjnych i debat społecznych dla mieszkańców; organizowanie i inspirowanie udziału mieszkańców w imprezach i spotkaniach w szczególności o charakterze integracyjnym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, ekologicznym czy turystycznym

29 Źródła finansowania projektów systemowych – wkład własny (4)
Inne działania o charakterze integracyjnym (ze środków JST): inne instrumenty i działania wynikające np. z ustawy o o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (rozdział 85154), o przeciwdziałaniu narkomanii (rozdział 85153), rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (rozdział 85311, 85324);

30 Źródła finansowania projektów systemowych – wkład własny (5)
Inne zadania – np. koszt pracy wolontariuszy, pomieszczenia

31 Źródła finansowania projektów systemowych – wkład własny (6)
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na finansowanie rehabilitacji społecznej z wyjątkiem art. 35a ust. 1 pkt 7ppkt d) ustawy o rehablilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych; z Funduszu Pracy oraz środków jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie prac społecznie użytecznych;

32 Premie / nagrody / dodatki
W części projektu systemowego - Upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej w regionie: Możliwe jest uwzględnienie kosztów wynagrodzenia wynikających z dodatkowych zadań (wynikających z projektu (dodatkowe zadania muszą być określone w zakresie obowiązków służbowych) dla pracowników pomocy społecznej bezpośrednio realizujących zadania na rzecz aktywnej integracji w formie dodatków /premii/nagród Kwestia dodatków zadaniowych/premii/nagród musi być uregulowana w regulaminie obowiązującym w danej jednostce Wybór formy prawnej przyznania wsparcia finansowego pozostaje do decyzji beneficjenta.

33 Premie / nagrody / dodatki
Dodatkowe wynagrodzenie wynikające z dodatkowych zadań w zakresie aktywnej integracji przysługują jedynie tym pracownikom, którzy bezpośrednio realizują kontrakt socjalny, program aktywności lokalnej lub wsparcie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w ramach projektu. Wsparcie nie dotyczy pracownika zatrudnionego z dofinansowania w ramach projektu

34 Premie / nagrody /dodatki
Koszty wynagrodzenia, wynikające z dodatkowych zadań określane są jako procent od wydatków na aktywną integrację – 12% Premia/nagroda / dodatek nie może spowodować zmniejszenia zasadniczego wynagrodzenia pracownika socjalnego Limit 12% może być zwiększony decyzją IP Zasada alternatywnego rozliczenia: zaangażowanie dotychczasowych prac.socjalnych jako wkład własny w projekcie albo premie /nagrody /dodatki z dotacji

35 Zatrudnienie nowego pracownika - OPS
W roku 2008 dopuszcza się, za zgodą IP - możliwość zatrudnienia osób nie spełniających wymogów pracownika socjalnego – o ile osoba ta podejmie w 2008 r. naukę celem uzyskania stosownych kwalifikacji)

36 Zatrudnienie nowego pracownika - PCPR
Przy zatrudnianiu doradców do spraw osób niepełnosprawnych – pracowników socjalnych lub doradców zawodowych - nie wymaga się dodatkowych kwalifikacji związanych z osobami niepełnosprawnymi

37 Zadania nowozatrudnionych pracowników
Do zadań zatrudnionego pracownika należy upowszechnianie instrumentów aktywnej integracji oraz świadczenie pracy socjalnej – przede wszystkim wobec uczestników projektu, ale również wobec innych klientów jednostki, w której pracownik został zatrudniony.

38 Upowszechnianie pracy socjalnej - zmiany
Beneficjent w ramach przyznanych środków może zatrudnić więcej pracowników (np. dwóch pracowników na pół etatu lub na ¾ etatu lub na pełny etat W przypadku niewykorzystania środków przeznaczonych na upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej, beneficjent przeznacza je na działania związane z realizacją projektu tj. w szczególności na sfinansowanie instrumentów aktywnej integracji.

39 Kierownik jednostki jako koordynator
w przypadku zatrudnienia koordynatora projektu stosuje się ogólne zasady przewidziane w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL; Natomiast gdy koordynatorem jest jednocześnie kierownik ośrodka pomocy społecznej lub powiatowego centrum pomocy rodzinie może mu być przyznany dodatek w wysokości i na zasadach określonych w przepisach dotyczących dodatku zadaniowego /premii/nagrody w jednostce Jednocześnie w takim przypadku, nie ma możliwości wykazania tzw. kosztów zarządu.

40 Bilans projektu systemowego
Monitorowanie projektu systemowego prowadzone jest w sposób ciągły przez okres jego realizacji. Po zakończeniu każdego roku budżetowego dokonywany jest roczny bilans realizacji projektu systemowego, w tym mierzone są rezultaty osiągnięte w ramach zaplanowanych na dany rok zadań oraz weryfikowana jest faktyczna wartość poniesionych wydatków kwalifikowalnych. Informacje o wynikach osiągniętych rezultatów uwzględnione są przy określaniu założeń dotyczących realizacji projektów systemowych przez ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie na kolejny rok budżetowy.

41 Zmiana nazewnictwa i opisu zadań
W ramach budżetu projektu wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić (koszty bezpośrednie projektu): zadanie 1: aktywna integracja (tu: kontrakt socjalny i/lub program aktywności lokalnej zawierające instrumenty aktywnej integracji); zadanie 2: praca socjalna; zadanie 3: zasiłki i pomoc w naturze; zadanie 4: działania o charakterze środowiskowym (w ramach tego zadania umieszcza się również wydatki na „inne działania o charakterze integracyjnym”); zadanie 5: prace społecznie użyteczne; zadanie 6: szkolenie kadr jednostek pomocy i integracji społecznej. zadanie 7: specjalistyczne doradztwo dla ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie; zadanie 8: zarządzanie projektem; zadanie 9: promocja projektu

42 Zmiana nazewnictwa i opisu zadań
Zadania 3 i 5, zawsze będą stanowiły wkład własny W ramach pozostałych zadań mogą być wykazywane wydatki zakładane do dofinansowania z dotacji rozwojowej jak i finansowane z wkładu własnego, co powinno zostać wyraźnie rozdzielone w szczegółowym budżecie projektu.

43 Zmiana zapisów dot. udziału BO (1)
Kalkulowany koszt wsparcia (wydatki na aktywną integrację) na osobę aktywizowaną w ramach kontraktu socjalnego - w danym roku budżetowym - wynosi do zł. W przypadku finansowania działań wobec członków gospodarstwa domowego (otoczenie osób wykluczonych) mieszczą się one w limicie dla danej osoby). Koszt ten stanowi koszt uśredniony na osobę lub rodzinę na realizację kontraktu socjalnego.

44 Zmiana zapisów dot. udziału BO (2)
W przypadku gdy beneficjent stwierdzi konieczność ponoszenia wydatków w ramach kontraktu socjalnego w innej wysokości niż wynika z uśrednionego kosztu, ma możliwość przyjęcia innej kalkulacji kosztów w ramach kontraktu Oznacza to obowiązek wykazania kosztów jednostkowych w szczegółowym budżecie projektu we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu. Wykazanie kosztów jednostkowych (rezygnacja z systemu ryczałtowego) możliwe jest także przy spełnieniu limitu / osoba Te same zasady odnoszą się do programu aktywności lokalnej

45 Kwalifikowalność wydatków (stan na 22. 02
Kwalifikowalność wydatków (stan na r – z uwzględnieniem nowych wytycznych kwalifikowalności wydatków PO KL)

46 Kwalifikowalność wydatków
Ogólne zasady kwalifikowalności Ramy czasowe kwalifikowalności ( – ) Zasięg terytorialny kwalifikowania wydatków Ocena kwalifikowalności wydatków Wydatki niekwalifikowalne Koszty bezpośrednie i pośrednie Wydatki związane z personelem Amortyzacja Kwalifikowalność opłat VAT Wkład niepieniężny Cross - financing

47 Ogólne zasady kwalifikowalności wydatków (1)
Co do zasady, wszystkie wydatki w ramach PO KL są kwalifikowalne, o ile: a) są niezbędne dla realizacji projektu, a więc mają bezpośredni związek z celami projektu; b) są efektywne tj. spełniają wymogi efektywnego zarządzania finansami (relacja nakład/rezultat); c) zostały faktycznie poniesione; d) są udokumentowane;

48 Ogólne zasady kwalifikowalności wydatków (2)
e) zostały przewidziane w zatwierdzonym budżecie projektu zgodnie z zasadami w zakresie konstruowania budżetu w ramach PO KL; f) są zgodne ze szczegółowymi zasadami określonymi w Wytycznych tj: i. nie zostały wymienione w katalogu wydatków niekwalifikowalnych z EFS ; ii. zostały poniesione zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznych. g) są zgodne z odrębnymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego, w szczególności z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

49 Zasada wydatku faktycznie poniesionego (1)
Wydatek uznaje się za poniesiony, jeżeli nastąpił faktyczny przepływ środków pieniężnych od Beneficjenta do innego podmiotu. Wyjątki: a) wydatki ponoszone przez partnerów w przypadku projektów realizowanych przez partnerstwa; b) wydatki ponoszone przez stronę trzecią w przypadku projektów uwzględniających w budżecie projektu dodatki lub wynagrodzenia wypłacane przez stronę trzecią na rzecz uczestników danego projektu; c) wkład niepieniężny; d) koszty pośrednie rozliczone ryczałtowo (nowość).

50 Zasada wydatku faktycznie poniesionego (2)
Wydatek faktycznie poniesiony to wydatek poniesiony w znaczeniu kasowym tj. jako rozchód środków pieniężnych z kasy lub rachunku bankowego Beneficjenta, za wyjątkiem wkładu niepieniężnego, amortyzacji, wkładu w postaci dodatków lub wynagrodzeń wypłacanych przez stronę trzecią oraz k. pośrednich rozliczonych ryczałtowo.

51 Dowód poniesienia wydatku
Dowodem poniesienia wydatku jest opłacona faktura lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty. W przypadku płatności gotówkowej, wystarczającym dowodem jest faktura lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej z adnotacją „zapłacono gotówką”. Dokumenty poświadczające wysokość wkładu niepieniężnego, amortyzacji lub wkładu w postaci dodatków lub wynagrodzeń wypłacanych przez stronę trzecią, powinny pozwalać na identyfikację sposobu wyliczenia tego wkładu oraz wyraźnie wskazywać jego wysokość.

52 Zakaz podwójnego finansowania
W ramach PO KL niedozwolone jest podwójne finansowanie wydatku tzn. zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków publicznych – wspólnotowych lub krajowych

53 Przychód projektu Beneficjent ma obowiązek ujawniania wszelkich przychodów, które powstaną w związku z realizacją projektu. Każdy przychód uzyskany w ramach projektu pomniejsza wartość wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu. Przychód zostaje odjęty od wydatków kwalifikowalnych w całości lub proporcjonalnie do tego, w jakim stopniu do jego osiągnięcia przyczynił się projekt realizowany w ramach PO KL.

54 Zakaz zbywania sprzętu i wyposażenia
Sprzęt i wyposażenie zakupione w ramach projektu nie może zostać zbyte przez Beneficjenta za uzyskaniem korzyści majątkowej w okresie 5 lat od zakończenia realizacji projektu. Naruszenie: wezwanie do zwrotu środków wykorzystanych na zakup sprzętu i wyposażenia wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych.

55 Okres kwalifikowania wydatków
Ramy czasowe kwalifikowalności ( – ) Okres kwalifikowalności każdego pojedynczego projektu realizowanego w ramach PO KL określa umowa o dofinansowanie projektu zawarta z Beneficjentem. Końcowa data kwalifikowalności wydatku określona w umowie może zostać zmieniona w uzasadnionym przypadku, na pisemny wniosek Beneficjenta, za zgodą IP. Możliwe jest ponoszenie wydatków po okresie kwalifikowania wydatków określonym w umowie o dofinansowanie, pod warunkiem, że wydatki te odnoszą się do okresu realizacji projektu i zostaną uwzględnione we wniosku o płatność końcową.

56 Data poniesienia wydatku
przelew – data obciążenia rachunku bankowego podmiotu ponoszącego wydatek; karta kredytowa lub podobny instrument płatniczy o odroczonej płatności – data transakcji skutkującej obciążeniem rachunku karty kredytowej lub podobnego instrumentu; gotówka – data faktycznego dokonania płatności; amortyzacja – data dokonania odpisu amortyzacyjnego; wkład niepieniężny – data faktycznego wniesienia wkładu.

57 Zasięg terytorialny kwalifikowania wydatków
Zasada: Projekty PO KL mogą być realizowane wyłącznie na terytorium kraju. Wyjątek: w przypadku gdy jest to uzasadnione celem projektu, możliwe jest realizowanie projektu lub części projektu poza granicami kraju – warunki - (1) wyraźne uwzględnienie tego we wniosku (2) przedstawienie odpowiedniego uzasadnienia. Wydatki poniesione przez partnerów projektu, których stała siedziba mieści się poza obszarami wsparcia przewidzianymi w ramach PO KL, mogą zostać uznane za kwalifikowalne, o ile bez udziału tych partnerów cele projektu nie mogłyby zostać osiągnięte.

58 Ocena kwalifikowalności wydatków
Oceny kwalifikowalności wydatków na etapie wyboru projektu dokonuje IŻ, IP lub Instytucja Pośrednicząca II stopnia (dawna: IW) Lista sprawdzająca – analiza załącznika do wytycznych Ocena kwalifikowalności wydatku w trakcie realizacji projektu dokonywana jest na podstawie wniosku o płatność w oparciu o wytyczne kwalifikowalności oraz zatwierdzony budżet

59 Kwalifikowalność uczestników (1)
Wsparcie dla osób w ramach poszczególnych Działań PO KL udzielane jest grupom docelowym wskazanym w Szczegółowym opisie priorytetów PO KL. Kwalifikowalność osób zgłaszających chęć udziału w projekcie weryfikowana jest przez beneficjenta na etapie rekrutacji do projektu W momencie rekrutacji uczestnik projektu podpisuje deklarację uczestnictwa w projekcie. Rozpoczęcie udziału uczestnika w projekcie liczone jest od dnia podpisania przez niego ww. deklaracji

60 Kwalifikowalność uczestników (2)
Beneficjent musi dysponować dokumentami potwierdzającymi dokonanie weryfikacji kwalifikowalności osób, którym udzielił wsparcia w ramach projektu. W przeciwnym razie wydatki związane z udzieleniem wsparcia danej osobie mogą zostać uznane za niekwalifikowalne. Kwalifikowalność uczestników projektu podlega kontroli na miejscu w siedzibie Beneficjenta

61 Wydatki niekwalifikowalne
Podatek VAT jeśli może zostać odzyskany w oparciu o przepisy krajowe Zakup nieruchomości i gruntu Zakup wyposażenia, mebli, pojazdów, infrastruktury ( wyjątkiem cross-financingu) Odsetki od zadłużenia Koszty prowizji w ramach operacji wymiany walut Koszty kursowe Zakup środka trwałego, który był dofinansowany z jakichkolwiek środków publicznych w przeciągu 7 lat od daty złożenia wniosku Kaszty kar, grzywien i procesów sądowych Wydatki związane z umową leasingu Wydatki związane z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie

62 Koszty bezpośrednie Koszty realizacji poszczególnych zadań (reguła budżetu zadaniowego) - jakie beneficjent zamierza realizować w ramach realizacji projektu. Koszty bezpośrednie obejmują wszystkie koszty realizacji danego zadania - bez względu na ich charakter np. w ramach zadania SZKOLENIE: wynagrodzenia trenerów, koszt wynajmu sali, koszt stypendiów szkoleniowych, koszt dojazdu uczestników szkolenia.

63 Lista przykładowych zadań w ramach kosztów bezpośrednich (1)
Zarządzanie projektem; Obsługa księgowa Zabezpieczenie prawidłowej realizacji projektu Rekrutacja BO Promocja; Szkolenia Doradztwo; Warsztaty; Studia; Studia uzupełniające; Studia podyplomowe;

64 Lista przykładowych zadań w ramach kosztów bezpośrednich (2)
Wizyty studyjne; Staże; Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy; Zatrudnienie subsydiowane; Upowszechnienie i promocja alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia; Kampanie informacyjno-promocyjne; Rozwój systemów informatycznych; Ekspertyzy, analizy, badania, ewaluacja, przygotowanie publikacji

65 Koszty pośrednie - nowe zasady
Koszty związane z obsługą techniczną projektu, które nie mogą zostać bezpośrednio przyporządkowane do danego zadania lub usługi Nie są przypisane do konkretnej pozycji budżetowej Nie są finansowane z innych źródeł Mają bezpośredni związek z projektem

66 Koszty pośrednie – zamknięty katalog (cz.1)
a) koszty zarządu (tj. koszty wynagrodzenia osób uprawnionych do reprezentowania jednostki, których zakresy czynności nie są przypisane wyłącznie do projektu np. kierownik jednostki); b) koszty personelu obsługowego (w tym obsługi kadrowej, administracyjnej, sekretariatu i kancelarii); c) koszty obsługi księgowej (tj. koszty wynagrodzenia osób księgujących wydatki w projekcie, w tym koszty zlecenia prowadzenia obsługi księgowej biuru rachunkowemu); d) opłaty administracyjne za najem powierzchni biurowych lub czynsz; e) amortyzacja środków trwałych; f) opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę, opłaty przesyłowe,odprowadzanie ścieków, itp.; g) usługi pocztowe, telefoniczne, telegraficzne, teleksowe, internetowe, kurierskie;

67 Koszty pośrednie – zamknięty katalog (cz.2)
h) usługi kserograficzne; i) koszty materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych (np. długopisów, papieru, teczek, toneru do drukarek, płyt CD, dyskietek), nie związanych bezpośrednio z realizacją zadań w projekcie; j) koszty ubezpieczeń majątkowych; k) koszty ochrony; l) sprzątanie pomieszczeń (w tym środki do utrzymania czystości pomieszczeń, dezynsekcję, dezynfekcję, deratyzację pomieszczeń, itp.

68 Koszty pośrednie – 3 ważne zasady
Katalog kosztów jest zamknięty tj. „innych nie wolno” W ramach kosztów pośrednich nie są wykazywane żadne wydatki objęte cross-financingiem w projekcie Wydatek zaliczony do kosztów pośrednich nie może być wykazany w ramach kosztów bezpośrednich

69 Koszty pośrednie – rozliczanie (1)
Wariant 1 - Ryczałtowo Do 20% wartości łącznej wydatków bezpośrednich (projekt o wartości do 2 mln zł) Do 15 % - projekt o wartości mln zł Do 10% - projekt o wartości powyżej 5 mln zł Limit procentowy kosztów pośrednich jest określony przez Beneficjenta na etapie konstruowania budżetu projektu Wariant 2 - Dokumentacja Na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków (tj. bez stawki ryczałtowej, z pełnym udokumentowaniem wydatków).

70 Koszty pośrednie - rozliczanie (2)
Beneficjent przedstawia w szczegółowym budżecie projektu, uzasadnienie dla wykazanej we wniosku o dofinansowanie wartości kosztów pośrednich, które zamierza w projekcie rozliczyć. Uzasadnienie - metodologia, zgodnie z którą Beneficjent wyliczył wartość kosztów pośrednich. Metodologia przygotowywana jest w odniesieniu do dotychczasowych całkowitych kosztów pośrednich Beneficjenta i wskazuje sposób wyliczenia dla każdej kategorii kosztów pośrednich, które Beneficjent uwzględnił w budżecie projektu. Metodologia wyliczania kosztów pośrednich podlega weryfikacji na etapie oceny wniosku o dofinansowanie realizacji projektu i może podlegać negocjacjom.

71 Koszty pośrednie – rozliczenie ryczałtowe (1)
Ryczałt - procentowy limit kosztów pośrednich jest wskazany w umowie o dofinansowanie projektu. Limit ten jest podstawą do rozliczania kosztów pośrednich we wnioskach o płatność w zależności od wysokości przedstawianych do rozliczenia wydatków bezpośrednich, zgodnych z budżetem projektu i zasadami kwalifikowalności w ramach programu. Beneficjent dokonuje przeksięgowania odpowiedniej wysokości wydatków pośrednich po zatwierdzeniu wniosku o płatność.

72 Koszty pośrednie – rozliczenie ryczałtowe (2)
Koszty pośrednie rozliczone ryczałtem traktowane są jako wydatki poniesione. Beneficjent nie ma obowiązku zbierania ani opisywania dokumentów księgowych w ramach projektu na potwierdzenie poniesienia wydatków, które zostały wykazane jako wydatki pośrednie, w związku z tym dokumenty te nie podlegają kontroli na miejscu. Podczas kontroli na miejscu możliwe jest jednak zweryfikowanie prawidłowości sporządzenia przez Beneficjenta metodologii wyliczania kosztów pośrednich, którą przedstawił na etapie wnioskowania

73 Koszty pośrednie - rozliczenie z dokumentacją
Dokumentacja - Beneficjent wykazuje wartość poniesionych wydatków pośrednich we wnioskach o płatność do wysokości łącznej określonej w zatwierdzonym budżecie projektu. Beneficjent ma obowiązek zbierania i opisywania dokumentów księgowych na potwierdzenie poniesienia wydatków, które zostały wykazane jako wydatki pośrednie. Dokumenty te wykazywane są we wniosku o płatność w zestawieniu poniesionych wydatków identycznie jak wydatki bezpośrednie i mogą podlegać kontroli na miejscu.

74 Wydatki związane z personelem (1)
W ramach wynagrodzenia personelu, co do zasady kwalifikowalne są wszystkie koszty zatrudnienia personelu, w szczególności wynagrodzenie netto, składki na ubezpieczenia społeczne,zaliczka na podatek dochodowy, składki na Fundusz Pracy oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Składka na PFRON jest niekwalifikowalna (!)

75 Wydatki związane z personelem (2)
W przypadku zatrudniania personelu na podstawie umowy o pracę, wydatki na wynagrodzenie personelu są kwalifikowalne, jeżeli spełnione są następujące warunki: a) pracownik jest zatrudniony (lub oddelegowany) w celu realizacji zadań związanych bezpośrednio z wdrażaniem projektu; b) okres zatrudnienia (lub oddelegowania) jest kwalifikowalny wyłącznie do końcowej daty kwalifikowania wydatków wyznaczonej w umowie o dofinansowanie projektu; powyższe nie oznacza, że umowa nie może zostać zawarta na czas dłuższy niż okres realizacji projektu; c) zatrudnienie (lub oddelegowanie) do pełnienia zadań związanych z realizacją projektu jest odpowiednio udokumentowane zapisami w zakresie czynności służbowych pracownika, opisie stanowiska pracy lub umowie o pracę.

76 Wydatki związane z personelem (3)
Wydatek związany z wynagrodzeniem personelu zatrudnionego na niepełny wymiar czasu w ramach projektu jest proporcjonalny w stosunku do 100% wynagrodzenia wynikającego z pełnego etatu. Wydatkami kwalifikowalnymi w przypadku wynagrodzenia personelu mogą być również nagrody lub premie, o ile spełnione są następujące warunki: a) nagrody/premie zostały przewidziane w regulaminie danej instytucji; b) nie wprowadzono ich w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie realizacji projektu; c) potencjalnie obejmują wszystkich pracowników danej instytucji.

77 Wydatki zwiążane z personelem (4)
Wydatkami kwalifikowalnymi związanymi z wynagrodzeniem personelu mogą być również dodatki na realizację zadań w projekcie, o ile zostały przyznane zgodnie z: obowiązującymi przepisami krajowymi regulaminem danej instytucji Dodatki zadaniowe w służbie cywilnej – szczególne regulacje

78 Amortyzacja (1) Amortyzacja nie wchodzi w limit cross - financingu
W ramach projektu nie jest możliwe kwalifikowanie odpisów amortyzacyjnych aktywów zakupionych ze środków, które beneficjent otrzymał na realizację projektu. Możliwe - kwalifikowanie odpisów amortyzacyjnych, w tym jednorazowego odpisu amortyzacyjnego aktywów zakupionych ze środków własnych beneficjenta. Jednostki sektora finansów publicznych - kwalifikowanie odpisów amortyzacyjnych aktywów zakupionych ze środków publicznych, o ile źródłem ich sfinansowania nie były środki wykorzystywane na współfinansowanie projektów finansowanych ze środków wspólnotowych Zaliczenie amortyzacji aktywów w wysokości dotyczącej projektu może nastąpić na podstawie noty księgowej/obciążeniowej oraz polecenia księgowania

79 Amortyzacja (2) Odpisy amortyzacyjne środków trwałych są kwalifikowalne jeśli spełnione są wszystkie poniższe warunki – odpisy amortyzacyjne dotyczą aktywów , które są niezbędne do realizacji projektu i bezpośrednio wykorzystywane do jego wdrażania; zakup środka trwałego nie był wcześniej finansowany ze środków dotacji krajowej ani wspólnotowej; kwalifikowalna wartość odpisów amortyzacyjnych odnosi się wyłącznie do okresu realizacji danego projektu; wartość odpisów amortyzacyjnych została obliczona zgodnie z ustawą o rachunkowości

80 Amortyzacja (3) Istnieje możliwość dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w myśl art. 32 ust. 6 ustawy o rachunkowości - dla środków trwałych o niskiej jednostkowej wartości Amortyzacja środków trwałych w okresie realizacji projektu - przewidziana w szczegółowym budżecie projektu załączonym do wniosku o dofinansowanie.

81 Amortyzacja (4) Jeżeli środki trwałe wykorzystywane są także w innych celach niż realizacja projektu, kwalifikowalna jest tylko ta część odpisu amortyzacyjnego, która odpowiada proporcji wykorzystania tych środków trwałych w ramach realizacji projektu. W tym wypadku tzw. wartość rezydualna (księgowa wartość likwidacyjna) środków trwałych po zakończeniu realizacji projektu nie jest wydatkiem kwalifikowalnym.

82 Amortyzacja (5) Beneficjent przechowuje sposób wyliczenia amortyzacji rozliczanej w ramach projektu wraz z dokumentacją księgową. Wyliczenie to powinno uwzględniać czas lub zakres wykorzystywania sprzętu i wysokość odpisów amortyzacyjnych w danym miesiącu. Dokumentami potwierdzającymi wysokość odpisów amortyzacyjnych są tabele amortyzacyjne środków trwałych lub inne dokumenty wskazujące ich wysokość.

83 Kwalifikowalność opłat (1)
Kwalifikowalne pod warunkiem, że są niezbędne do realizacji projektu – w szczególności: koszty otwarcia oraz prowadzenia wyodrębnionego na rzecz projektu subkonta na rachunku bankowym lub odrębnego rachunku bankowego; opłaty pobierane od dokonywanych transakcji finansowych (krajowych lub zagranicznych); koszty porad prawnych; opłaty notarialne; koszty doradztwa udzielonego przez ekspertów finansowych lub technicznych; koszty księgowości; koszty obsługi finansowych instrumentów zabezpieczających realizację umowy o dofinansowanie, w szczególności takich jak poręczenie lub gwarancja.

84 Kwalifikowalność opłat (2)
Koszty audytu - niekwalifikowalne Wyjątek – gdy audyt jest wymagany przez Instytucję Pośredniczącą lub Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia) i został uwzględniony w zatwierdzonym budżecie projektu.

85 Podatek VAT Zgodnie z art. 11 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1081/2006, podatek VAT może być uznany za wydatek kwalifikowalny tylko wtedy, gdy został rzeczywiście i ostatecznie poniesiony przez Beneficjenta oraz Beneficjent nie ma prawnej możliwości odzyskania podatku od towarów i usług (VAT). Beneficjent otrzymujący środki na realizację projektu w ramach PO KL składa odpowiednie oświadczenie o kwalifikowalności podatku od towarów i usług (VAT) we wniosku o dofinansowanie projektu (pkt. 4.5). Jednocześnie w umowie o dofinansowanie projektu zawartej w ramach programu Beneficjent zobowiązany będzie do zwrotu zrefundowanej części poniesionego podatku od towarów i usług (VAT) jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku przez Beneficjenta.

86 Wkład niepieniężny Wkład niepieniężny polega na wniesieniu do projektu określonych składników majątku Beneficjenta publicznego lub prywatnego tj. nieruchomości w rozumieniu art. 46 § 1 kodeksu cywilnego, urządzeń lub materiałów (surowców), badań lub świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy. Wkład niepieniężny wniesiony na rzecz projektu przez beneficjenta publicznego lub prywatnego w postaci dóbr lub usług, za które nie dokonano płatności, stanowi wydatek kwalifikowalny jeśli jego wartość może zostać wyceniona i zweryfikowana (np. poddana audytowi). Wycena wkładu niepieniężnego – problem tzw. wartości godziwej

87 Wkład niepieniężny - wolontariusze
świadomość charakteru udziału w realizacji projektu (tzn. świadomy nieodpłatnego udziału); zdefiniowanie rodzaju wykonywanych przez wolontariusza świadczeń (określić jego stanowisko w projekcie); jako wolontariat nie mogą być realizowane świadczenia wykonywane dodatkowo przez stałych pracowników; wartość wkładu niepieniężnego w przypadku świadczeń wykonywanych przez wolontariusza określa się z uwzględnieniem ilości poświęconego czasu na ich wykonanie oraz średniej stawki godzinowej lub dziennej za dany rodzaj świadczeń wycena nieodpłatnej dobrowolnej pracy musi uwzględniać wszystkie koszty, które zostałyby poniesione w przypadku jej odpłatnego wykonywania przez podmiot działający na zasadach rynkowych;

88 Zlecanie usług Wydatki związane ze zlecaniem usług w ramach projektu mogą stanowić wydatki kwalifikowalne pod warunkiem, że: zlecanie usług przynosi wartość dodaną do projektu; Beneficjent wskaże we wniosku o dofinansowanie projektu usługi, które zamierza zlecać innym podmiotom i wniosek w takiej formie zostanie zatwierdzony przez podmiot będący stroną umowy

89 Cross – financing (1) Cross-financing może dotyczyć wyłącznie takich kategorii wydatków, których poniesienie wynika z potrzeby realizacji danego projektui stanowi logiczne uzupełnienie jego działań. Cross-financing powinien być powiązany wprost z głównymi zadaniami realizowanymi w ramach danego projektu. Wartość wydatków w ramach cross-financingu nie może stanowić więcej niż 10% wszystkich wydatków kwalifikowalnych stanowiących budżet projektu. (Priorytet I i VII - 15%),

90 Cross – financing (2) Wydatki kwalifikowalne w ramach CF:
zakup oraz leasing (finansowy lub zwrotny) sprzętu rozumianego jako: środki trwałe; wartości niematerialne i prawne; pozostały sprzęt i wyposażenie (np. meble), dla których prowadzona jest ewidencja ilościowa lub ilościowo-wartościowa; dostosowywania budynków, pomieszczeń i miejsc pracy

91 Cross – financing (3) Cross-financing w ramach PO KL nie obejmuje budowy nowych budynków, dużych prac budowlanych, remontów budynków a jedynie wykonywanie prac dostosowawczych związanych z realizowanymi projektami w ramach PO KL. Wydatki ponoszone w ramach cross-financingu powinny zostać przeznaczone przede wszystkim na zapewnienie realizacji zasady równości szans, w szczególności w odniesieniu do potrzeb osób niepełnosprawnych

92 Cross – financing (4) Dostosowanie budynków, pomieszczeń i miejsc pracy - wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, adaptacja pomieszczeń pod kątem realizacji szkoleń lub innych zadań w ramach projektu (np. dostosowanie budynku lub pomieszczeń do potrzeb organizacji opieki nad dziećmi), które to działania związane są z PO KL. Dostosowania kwalifikowalne będą w szczególności w związku z koniecznością spełnienia przez budynek lub pomieszczenie pewnych wymogów wynikających z przepisów prawa np. wymogów sanitarnych czy BHP.

93 Cross – financing (5) Remont a dostosowanie pomieszczeń
Remont budynku np. wykonywanie prac związanych z elewacją budynku lub innych prac remontowych nie związanych bezpośrednio z realizowanym projektem (np. wymiana okien w całym budynku). Nie wolno. Dostosowanie np. wykonanie robót budowlanych, w wyniku których nastąpi przystosowanie pomieszczenia do spełnienia funkcji, którą to pomieszczenie będzie miało spełniać w projekcie (np. dostowanie sali do potrzeb ON). Wolno.

94 Cross – financing (6) Wydatki związane z amortyzacją sprzętu lub wyposażenia nie będą traktowane jako cross-financing, bez względu na to, czy beneficjent dokonuje jednorazowego odpisu amortyzacyjnego czy rozkłada odpisy amortyzacyjne zgodnie ze stawkami amortyzacyjnymi O przyporządkowaniu wydatku do cross-financingu decydować będzie to, czy beneficjent kwalifikuje w ramach projektu koszty amortyzacji czy koszty zakupu sprzętu Uważnie weryfikować budżet projektu, aby wykluczyć dublowanie wydatków na zakup sprzętu w ramach cross-financingu oraz amortyzację

95 Budżet projektu w PO KL

96 Konstruowanie budżetu projektu
Budżetowanie klasyczne 'kwotowe' Budżetowanie nowoczesne 'zadaniowe' Źródło – zadania do realizacji Określona suma budżetu Proporcjonalny podział środków w ramach sumy Wpisanie zadań w harmonogram Trudności z dopasowaniem budżetu do harmonogramu Budżety cząstkowe poszczególnych zadań Suma budżetu jako pochodna budżetów cząstkowych

97 Zasady konstrukcji budżetu w PO KL (1)
Budżet zadaniowy Budżet szczegółowy - załącznik (jest podstawą do oceny kwalifikowalności wydatków projektu) W budżecie podział na koszty bezpośrednie i pośrednie Dopuszczenie przesunięć między kategoriami kosztów

98 Zasady konstrukcji budżetu w PO KL (2)
Budżet zadaniowy obejmuje przedstawienie kosztów kwalifikowalnych w podziale na koszty bezpośrednie i koszty pośrednie W ramach kosztów bezpośrednich beneficjent wykazuje we wniosku o dofinansowanie rodzaje zadań w ramach projektu. Zadania projektu należy definiować odpowiednio do zakresu merytorycznego projektu Limit kosztów na zadanie wynika ze szczegółowej kalkulacji kosztów jednostkowych W ramach zadania wykazujemy wszystkie wydatki związane z jego realizacją

99 99

100 100

101 Zasady konstrukcji budżetu w PO KL (3)
Zakaz przekraczania łącznej kwoty wydatków kwalifikowalnych wynikającej z zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie projektu. Beneficjenta obowiązują limity wydatków wskazane w odniesieniu do każdego zadania w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie, Poniesione wydatki nie muszą być zgodne ze szczegółowym budżetem projektu, przedkładanym na etapie wyboru projektu. Beneficjent jest rozliczany ze zrealizowanych zadań w ramach projektu.

102 Zasady konstrukcji budżetu w PO KL – zmiana w projekcie (4)
Dopuszczalne jest dokonywanie przez Beneficjenta przesunięć w budżecie projektu określonym w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie do 10% wartości środków alokowanych na zadanie, z którego przesuwane są środki oraz na zadanie, na które przesuwane są środki. Przesunięcia nie mogą zwiększać wysokości środków na wynagrodzenia personelu w ramach danego zadania. Wszelkie inne odstępstwa od założeń określonych w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie traktowane są jako zmiany w projekcie i wymagają zgłoszenia na warunkach określonych w umowie o dofinansowanie oraz uzyskania pisemnej zgody podmiotu będącego stroną umowy.

103 Budżet projektu systemowego

104 Źródła finansowania projektów systemowych (1)
Projekt systemowy finansowany jest z następujących źródeł: w ramach dofinansowania projektu – z dotacji rozwojowej otrzymywanej z budżetu samorządu województwa (z wyłączeniem projektów realizowanych przez regionalne ośrodki polityki społecznej); W ramach wkładu własnego: ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego (w tym z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone); z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

105 Źródła finansowania projektów systemowych (2)
Samorząd województwa otrzymuje środki na dofinansowanie projektów systemowych w ramach dotacji rozwojowej przekazywanej na realizację komponentu regionalnego przez Ministra Rozwoju Regionalnego na podstawie porozumienia pomiędzy Instytucją Zarządzającą a samorządem województwa

106 Źródła finansowania projektów systemowych (3)
Dotacja rozwojowa - zaliczka z budżetu samorządu województwa zgodnie z art. 204 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Po przekazaniu na poziom gminny (w przypadku ośrodka pomocy społecznej) czy powiatowy (w przypadku powiatowego centrum pomocy rodzinie), dotacja rozwojowa stanowi dochód tej jednostki samorządu terytorialnego. Wysokość dotacji rozwojowej uzależniona jest od wysokości wymaganego wkładu własnego.

107 Źródła finansowania projektów systemowych – wkład własny (4)
Zasiłki i pomoc w naturze ze środków JST (cz.1) : świadczenia pieniężne oraz świadczenia niepieniężne (zaliczone do Działu 852, rozdział 8514 oraz rozdział 85295), stanowiące zadania własne jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli są adresowane do uczestników projektu - z wyjątkiem zasiłku na ekonomiczne usamodzielnienie (art. 36 pkt. 1 lit. d) ustawy o pomocy społecznej), który został zaliczony do instrumentów aktywnej integracji;

108 Źródła finansowania projektów systemowych – wkład własny (5)
Zasiłki i pomoc w naturze ze środków JST (cz.2): świadczenia pieniężne i niepieniężne na usamodzielnianie osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze i ośrodki szkolno-wychowawcze oraz na kontynuowanie nauki przez te osoby (zaliczonych do Działu 852, Rozdział 85201) z wyjątkiem: pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomocy w uzyskaniu zatrudnienia, pomocy na zagospodarowanie - w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych (art. 36, pkt. 2 lit q ustawy o pomocy społecznej), które zostały zaliczone do instrumentów aktywnej integracji; świadczenia pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla uchodźców; (Dział 852, rozdział 85231). (art. 36 ust. 1 pkt. g) ustawy o pomocy społecznej.

109 Źródła finansowania projektów systemowych – wkład własny (6)
Działania o charakterze środowiskowym ze środków JST (w programie aktywności lokalnej): przygotowanie i realizację programu aktywności lokalnej np. spotkania z grupami docelowymi, wydanie publikacji; edukację społeczną i obywatelską, w tym organizowanie spotkań, konsultacji, działań edukacyjnych i debat społecznych dla mieszkańców; organizowanie i inspirowanie udziału mieszkańców w imprezach i spotkaniach w szczególności o charakterze integracyjnym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, ekologicznym czy turystycznym

110 Źródła finansowania projektów systemowych – wkład własny (7)
Inne działania o charakterze integracyjnym (ze środków JST): inne instrumenty i działania wynikające np. z ustawy o o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (rozdział 85154), o przeciwdziałaniu narkomanii (rozdział 85153), rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (rozdział 85311, 85324);

111 Źródła finansowania projektów systemowych – wkład własny (8)
Inne zadania – np. koszt pracy wolontariuszy, pomieszczenia

112 Źródła finansowania projektów systemowych – wkład własny (9)
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na finansowanie rehabilitacji społecznej z wyjątkiem art. 35a ust. 1 pkt 7ppkt d) ustawy o rehablilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych; z Funduszu Pracy oraz środków jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie prac społecznie użytecznych;

113 Źródła finansowania projektów systemowych (10)
W projektach w zakresie upowszechniania aktywnej integracji i pracy socjalnej wkład własny nie jest wymagany. W projektach regionalnych ośrodków polityki społecznej w zakresie kształcenia pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, wkład własny nie jest wymagany. W przypadku realizacji projektu przez beneficjentów w formie partnerstwa relacji lub realizacji dotacja rozwojowa na realizację projektu systemowego może być przekazana w wysokości 100% wartości projektu systemowego. Dodatkowe dofinansowanie może być także przyznane w przypadku wspólnej realizacji projektu przez Beneficjentów (pod warunkiem dostępności środków) Każdy wydatek możliwy do sfinansowania w ramach dotacji ze środków EFS może także stanowić wkład własny w projekcie

114 Zasady konstruowania budżetu projektów systemowych (1)
Na podstawie informacji o dostępnych środkach, beneficjent systemowy zobowiązany jest do wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu zgodnie z zasadami przyjętymi dla projektów systemowych na każdy rok budżetowy. Wniosek o dofinansowanie dla projektów systemowych przygotowywany jest zgodnie z instrukcją dla projektów systemowych.

115 Zasady konstruowania budżetu projektów systemowych (2)
W budżecie projektu systemowego : (1) koszty bezpośrednie przy uwzględnieniu następującej szczegółowości zadań: zadanie 1: aktywna integracja; (OPS i PCPR) zadanie 2: praca socjalna; (OPS i PCPR) zadanie 3: zasiłki i pomoc w naturze; (OPS i PCPR) zadanie 4: działania o charakterze środowiskowym; (OPS i PCPR) zadanie 5: prace społecznie użyteczne (OPS i PCPR) zadanie 6 i 7: szkolenie kadr jednostek organizacyjnych pomocy społecznej; (ROPS) zadanie 8: zarządzanie projektem; (wszyscy beneficjenci) zadanie 9: promocja projektu; (wszyscy beneficjenci)

116 Zasady konstruowania budżetu projektów systemowych (3)
Zadanie 1: aktywna integracja (cz.1) Koszt wsparcia wynikający z przemnożenia liczby osób objętych kontraktami lub projektami aktywności socjalnej przez kwotę kalkulowanego wsparcia określoną w wytycznych np. 20 osób objętych kontraktami socjalnymi (20 x zł = zł.) oraz 20 objętych projektem aktywności lokalnej (20 x zł. = zł.). Podajemy łączną kwotę 140 tys. zł.

117 Zasady konstruowania budżetu projektów systemowych (4)
Zadanie 1: aktywna integracja (cz.2) W przypadku przekroczenia kalkulowanej /ryczałtowej wartości (wyjątek – nie reguła) konieczność szczegółowej kalkulacji w budżecie Możliwe jest także rozliczenie pozaryczałtowe – tj. wg kosztów jednostkowych (nie obowiązują wtedy limity ryczałtowe 5.000/2.000) W zadaniu możliwe jest także ujęcie wydatków objętych cross – financingiem

118 Zasady konstruowania budżetu projektów systemowych (5)
Zadanie 2: praca socjalna (cz.1) koszt zatrudnienia dodatkowego pracownika socjalnego lub doradcy ds. osób niepełnosprawnych (limity: PLN /do 150% przeciętnej) dodatki/premie/nagrody dla pracowników pomocy społecznej bezpośrednio realizujących zadania na rzecz aktywnej integracji (do wysokości 12% wartości zadania Aktywna integracja w projekcie). Przyznanie tej formy wsparcia finansowego nie może spowodować zmniejszenia dotychczasowego wynagrodzenia pracownika socjalnego. koszt wyposażenia stanowiska pracy nowozatrudnionych pracowników

119 Zasady konstruowania budżetu projektów systemowych (6)
Zadanie 2: praca socjalna (cz.2) Istnieje możliwość wykazania w tym zadaniu kosztów zatrudnienia dotychczas zatrudnionych pracowników socjalnych realizujących działania w projekcie (ujęcie procentowe – oddelegowanie do realizacji zadań w projekcie) pod warunkiem, że nie otrzymują oni żadnego dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu tj. nie przysługuje im odatek/nagroda/premia. Oddelegowanie = część dotychczasowych zadań z etatu realizujemy w projekcie = brak premii/dodatku Przyznanie premii/dodatku = brak oddelegowania = zadania w projekcie jako dodatkowe = brak możliwości rozliczenia pracy prac.socjalnych w ramach w.własnego

120 Zasady konstruowania budżetu projektów systemowych (7)
Zadanie 3: Zasiłki i pomoc w naturze koszty zasiłków i pomocy w naturze skalkulowanych zgodnie z liczbą osób, które będą uczestniczyć w realizacji kontraktów socjalnych (wg zasad wcześniej opisanych)

121 Zasady konstruowania budżetu projektów systemowych (8)
Zadanie 4: działania o charakterze środowiskowym m.in. koszty spotkań, edukacji obywatelskiej, imprez związanych z realizacją programów aktywności lokalnej;

122 Zasady konstruowania budżetu projektów systemowych (9)
Zadanie 5: prace społecznie użyteczne Koszty realizacji prac społecznie użytecznych ze środków JST i Funduszu Pracy

123 Zasady konstruowania budżetu projektów systemowych (10)
Zadanie 6 i 7 – dla ROPS Zadanie 8 - zarządzanie projektem Koordynacja projektu, obsługa zamówień publicznych w projekcie, koszty otwarcia i prowadzenia rachunku bankowego, koszty komunikowania się z klientami pomocy społecznej, zakup komputerów, sprzętu biurowego

124 Zasady konstruowania budżetu projektów systemowych (11)
Zadanie 9: promocja projektu koszty związane z opracowywaniem, wydawaniem i rozpowszechnianiem informacji o usługach ośrodka pomocy społecznej lub powiatowego centrum pomocy rodzinie, koszty opracowywania i rozpowszechniania materiałów informacyjnych i szkoleniowych, wizualizacja projektu, strona internetowa, seminaria, konferencje

125 Zasady konstruowania budżetu projektów systemowych (12)
Ponadto ujmujemy następujące elementy: (2) łączną wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie; (3) wartość wydatków objętych cross-financingiem zgodnie ze Szczegółowym Opisem Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; (4) wartość i wyliczenie kosztów pośrednich zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL – nowe zasady; (5) podział na kwotę dofinansowania i wkład własny (nie dotyczy ROPS)

126 Zasady konstruowania budżetu projektów systemowych (13)
W przypadku projektów w zakresie rozwoju form aktywnej integracji: wsparcie w ramach projektu uzależnione jest od liczby osób objętych kontraktem socjalnym lub programem aktywności lokalnej; kontrakt socjalny - kalkulowany koszt na osobę: 5 tys.zł; program aktywności lokalnej oraz wsparcie integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych - kalkulowany koszt w danym roku budżetowym:2 tys.zł na osobę należącą do osób zagrożonych wykluczeniem, wydatki na osoby zamieszkujące w środowisku wykluczonych (otoczenie osób wykluczonych) mieszczą się w limicie na daną osobę (odpowiednio w kontrakcie lub PAL);

127 Zasady konstruowania budżetu projektów systemowych (14)
W przypadku projektów w zakresie upowszechniania aktywnej integracji i pracy socjalnej, wydatki na wsparcie zatrudnienia dodatkowych pracowników socjalnych (lub doradców ds. osób niepełnosprawnych) dokonywane są do wysokości 4 tys.zł na jedną osobę miesięcznie, (warunek - wydatki na jednego pracownika nie mogą być wyższe niż 150% przeciętnego wynagrodzenia w OPS lub PCPR).

128 Przepływy finansowe

129 Przekazywanie środków w ramach PO KL (1)
Środki na realizację projektu wyłonionego do realizacji wypłacane są jako dotacja rozwojowa w formie zaliczki na podstawie umowy o dofinansowanie projektu. Środki dotacji rozwojowej są przekazywane na wyodrębniony rachunek bankowy, specjalnie utworzony dla danego projektu. Za pośrednictwem tego rachunku powinny być realizowane wszystkie płatności w ramach projektu.

130 Przekazywanie środków w ramach PO KL (2)
Wypłata środków na realizację projektu dokonywana jest w transzach – zakładane wartości płatności dla beneficjenta w poszczególnych okresach rozliczeniowych wskazywane są w harmonogramie płatności załączonym do umowy o dofinansowanie projektu. Harmonogram płatności podlega aktualizacji we wniosku o płatność przed przekazaniem kolejnej transzy środków. Zmiana harmonogramu w tym trybie nie wymaga formy aneksu do umowy o dofinansowanie projektu.

131 Przekazywanie środków w ramach PO KL (3)
Wypłata środków w ramach pierwszej transzy dokonywana jest na podstawie umowy o dofinansowanie projektu, w związku z czym w celu jej przekazania nie jest wymagane złożenie wniosku o płatność. W uzasadnionych przypadkach wysokość pierwszej transzy może wynosić 100% wartości dotacji rozwojowej na dany projekt - decyzję w tym zakresie podejmuje instytucja zawierająca umowę o dofinansowanie projektu.

132 Przekazywanie środków w ramach PO KL (4)
Przekazanie kolejnych transz uzależnione jest od rozliczenia we wnioskach o płatność co najmniej 70% łącznej kwoty dotychczas otrzymanych transz środków w ramach dotacji rozwojowej, tj. wykazanie przez beneficjenta wydatków kwalifikowalnych co najmniej w tej wysokości we wniosku o płatność i zatwierdzeniu ich przez instytucję weryfikującą wniosek o płatność.

133 Przekazywanie środków w ramach PO KL (5)
Zgodnie z ustawą o finansach publicznych obowiązek zwrotu dotacji rozwojowej w części niewykorzystanej w danym roku budżetowym dotyczy jedynie projektów realizowanych w ramach Priorytetu VI i X. Beneficjenci realizujący projekty w ramach Priorytetów VII, VIII, IX nie zwracają środków dotacji rozwojowej z końcem roku budżetowego. Środki te pozostają na rachunkach beneficjentów.

134 Rozliczanie i monitorowanie projektów systemowych - podstawowe zasady

135 Rozliczanie i monitorowanie projektów systemowych (1)
Beneficjent zawiera z Instytucją Pośredniczącą umowę lub porozumienie dotyczące realizacji danego projektu. W przypadku gdy zawarcie umowy/porozumienia nie jest możliwe realizację projektu systemowego reguluje decyzja IP. Umowa zawierana jest na cały okres programowania tj. na 6 lat. Wniosek o dofinansowanie projektu na każdy rok budżetowy jest załączany do umowy w formie aneksu, (pierwszy wniosek o dofinansowanie jest załączany w momencie zawierania umowy o dofinansowanie).

136 Rozliczanie i monitorowanie projektów systemowych (2)
Rozliczanie wydatków w ramach projektu systemowego następuje na podstawie wniosku beneficjenta o płatność zawierającego informację o postępie finansowym i rzeczowym projektu. Załącznikiem do wniosku jest wydruk z ewidencji księgowej projektu. Otwarcie i prowadzenie odrębnego rachunku bankowego jest wymagane, Niezbędne jest prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej. Wszelkie koszty związane z uruchomieniem i prowadzeniem rachunku bankowego są kwalifikowane.

137 Rozliczanie i monitorowanie projektów systemowych (3)
Wniosek o płatność składany jest do IP nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. We wniosku o płatność beneficjent systemowy rozlicza wydatki zgodnie z zadaniami zdefiniowanymi w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu. Dokumenty księgowe potwierdzające poniesienie wydatków przechowywane są w siedzibie beneficjenta i podlegają weryfikacji przez IP podczas kontroli na miejscu realizacji projektu. Proces zatwierdzania wniosku o płatność jest przeprowadzany zgodnie z procedurami przyjętymi w tym zakresie przez Instytucję Zarządzającą.

138 Wniosek o płatność

139 Rozliczanie wydatków w PO KL
Rozliczanie projektu w ramach PO KL następuje za pomocą wniosku beneficjenta o płatność. We wniosku o płatność beneficjent wykazuje postęp finansowy i rzeczowy z realizacji projektu, przy czym obowiązuje zasada, zgodnie z którą postęp rzeczowy powinien korespondować z przedstawionymi wydatkami.

140 Zakres sprawozdawczości beneficjenta
postęp rzeczowo-finansowy realizacji projektu (w tym wskaźniki); problemy i trudności we wdrażaniu projektu oraz środki zaradcze; prognoza realizacji w kolejnym okresie sprawozdawczym; prognoza płatności na 4 kolejne kwartały; zgodność z politykami wspólnotowymi i prawem wspólnotowym.

141 Wniosek o płatność (1) Wniosek o płatność jest składany w terminach określonych w umowie o dofinansowanie projektu, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące, w terminie do 10 dni roboczych od zakończenia okresu rozliczeniowego. Wniosek o płatność końcową składany jest nie później niż 30 dni kalendarzowych od zakończenia okresu realizacji projektu. Wniosek o płatność składany jest w wersji papierowej i elektronicznej do Instytucji Pośredniczącej.

142 Wniosek o płatność (2) Weryfikacja wniosku przez IP - 20 dni roboczych od daty otrzymania (termin dla każdej wersji wniosku) Błędy we wniosku: samodzielne działanie IP / wezwanie do złożenia wyjaśnień/ wezwanie do uzupełnienia lub poprawy wniosku/ wezwanie do przedłożenia kopii dokumentów źródłowych

143 Wniosek o płatność (3) IP po zweryfikowaniu wniosku o płatność, przekazuje Beneficjentowi informację o zatwierdzeniu całości lub części wniosku a w niej: kwotę wydatków, które zostały uznane za niekwalifikowalne wraz z uzasadnieniem; zatwierdzoną kwotę rozliczenia środków wynikającą z pomniejszenia kwoty wydatków rozliczanych we wniosku o płatność o wydatki niekwalifikowalne, korekty finansowe i nieprawidłowości. Beneficjent zobowiązany jest do rozliczania 100% dotacji wraz z wnioskiem o płatność końcową.

144 Wniosek o płatność (4) Rozliczając poniesione wydatki we wnioskach o płatność beneficjent: nie może przekroczyć łącznej kwoty wydatków kwalifikowalnych wynikającej z zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie projektu; nie może przekroczyć limitu wydatków wskazanych w odniesieniu do każdego zadania w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie;

145 Wniosek o płatność (5) Rozliczając poniesione wydatki we wnioskach o płatność Beneficjent rozlicza wyd. pośrednie: Jako odpowiedni procent w odniesieniu do przedstawionych wydatków bezpośrednich wg metodologii wskazanej we wniosku (metoda ryczłtowa); Metodą rachunkową - przedstawiając poszczególne wydatki w odpowiedniej tabeli Beneficjent wykazuje poziom wydatków w ramach cross-finansingu (wydatki poniesione powyżej dopuszczalnej łącznej kwoty określonej w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu są niekwalifikowalne).

146 Wniosek o płatność (6) Beneficjent załącza do wniosku o płatność:
zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki. Zestawienie może mieć formę: wydruku z ewidencji księgowej beneficjenta lub tabeli w formie zawartej w załączniku do wzoru wniosku o płatność. Uwaga – wymagania odnośnie systemu informatycznego Beneficjenta stanowią załącznik do umowy załącznik pt. Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia, który wypełniany jest przez beneficjenta realizującego wsparcie na rzecz osób lub instytucji;

147 Wydruk z systemu księgowego jako załącznik do wniosku o płatność
W przypadku beneficjentów, którzy załączają do wniosku o płatność wydruk z ewidencji księgowej, zobowiązani są oni do dostosowania systemu finansowo-księgowego tak, aby możliwe było uzyskanie następujących danych: zewnętrzny numer faktury VAT lub innego dokumentu związanego z wydatkami; wewnętrzny (systemowy) numer dokumentu księgowego; datę wystawienia dokumentu księgowego; określenie zakupionego towaru/usługi; kwotę wydatków kwalifikowalnych (brutto, VAT); sposób i datę dokonania zapłaty.

148 Wniosek o płatność (7) wyciągi bankowe z rachunku w przypadku projektów, na realizację których beneficjent otrzymuje dotację rozwojową, za okres którego dotyczy wniosek o płatność.

149 Załącznik nr 2 do wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO KL
Sprawozdawczości – wniosek o płatność – rozliczenie rzeczowe (1) Załącznik nr 2 do wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO KL – Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia

150 Sprawozdawczości – wniosek o płatność – rozliczenie rzeczowe (2)
Przepływ beneficjentów ostatecznych Odnotowanie osób, które: Rozpoczęły udział w projekcie; Zakończyły udział w projekcie; Przerwały udział w projekcie; Kontynuują udział w projekcie. Ujęcie: ogółem, kobiety/mężczyźni, wartości osiągnięte w danym okresie sprawozdawczym/od początku realizacji projektu.

151 Sprawozdawczości – wniosek o płatność – rozliczenie rzeczowe (3)
Określenie statusu beneficjentów ostatecznych na rynku pracy: Bezrobotni (w tym osoby długotrwale bezrobotne); Osoby nieaktywne zawodowo (w tym osoby uczące się lub kształcące); Zatrudnieni, w tym: rolnicy, samozatrudnieni, zatrudnieni w mikroprzedsiębiorstwach, zatrudnieni w MŚP, zatrudnieni w dużych przedsiębiorstwach, Ogółem, w tym: członkowie mniejszości etnicznych i narodowych, migranci, osoby niepełnosprawne

152 Sprawozdawczości – wniosek o płatność – rozliczenie rzeczowe (4)
Przedział wiekowy: osoby młode (15-24 lat), pracownicy w wieku starszym (55-64 lata). Ujęcie: ogółem, kobiety/mężczyźni wartości osiągnięte w danym okresie sprawozdawczym/od początku realizacji projektu Klasyfikacja do poszczególnych grup – w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie.

153 Sprawozdawczości – wniosek o płatność – rozliczenie rzeczowe (5)
Podział ostatecznych beneficjentów ze względu na wykształcenie Wykształcenie: Ujęcie: ogółem, kobiety/mężczyźni wartości osiągnięte w danym okresie sprawozdawczym/od początku realizacji projektu Klasyfikacja do poszczególnych grup – w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie. Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem Rodzaj przedsiębiorstwa: Mikroprzedsiębiorstwa MŚP Duże przedsiębiorstwa Ogółem

154 Wniosek o płatność (8) Informacje na temat wydatków finansowych poniesionych w ramach projektu + Opis rodzaju działań, w związku z którymi wydatki te zostały poniesione = uzasadnienie dla poniesionych wydatków, narzędzie sprawnego monitorowania postępów realizacji projektu

155 Wniosek o płatność (9) Brak wydatków po stronie beneficjenta nie zwalnia go z obowiązku przedłożenia wniosku o płatność z wypełnioną częścią sprawozdawczą. Pozytywnie i w całości zweryfikowana część wniosku o płatność w części sprawozdawczej, jest koniecznym warunkiem zrealizowania płatności na rzecz beneficjenta.

156 Wniosek o płatność (10) Zasady weryfikacji wniosku o płatność:
Okres weryfikacji każdego wniosku o płatność wynosi 20 dni roboczych od dnia jego wpłynięcia, przy czym okres ten dotyczy każdej przedłożonej wersji wniosku; Weryfikacja każdej wersji wniosku o płatność powinna zostać udokumentowana w formie listy kontrolnej.

157 Wniosek o płatność (11) Zatwierdzony wniosek o płatność rozliczający co najmniej 70% środków otrzymanych w ramach dotacji rozwojowej jest podstawą do przekazania kolejnej transzy środków na dofinansowanie projektu. Płatność dla beneficjenta następuje w terminie wskazanym w umowie o dofinansowanie, przy czym nie później niż w terminie 20 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku.

158 Wniosek o płatność – analiza wzoru dokumentu

159 Najczęstsze błędy formalne we wnioskach o płatność (1)
Wniosek o płatność złożony niezgodnie z Harmonogramem płatności; Niewypełnienie lub błędne wypełnienie pól w formularzu lub tabelach; Brak wersji elektronicznej wniosku o płatność; Błędne określenie okresu, który obejmuje wniosek; Błędne określenie beneficjenta i projektu – we wniosku, na fakturach (nazwa niezgodna z umową);

160 Najczęstsze błędy formalne we wnioskach o płatność (2)
Wniosek podpisany przez osobę nieupoważnioną; Dane we wniosku niezgodne z załącznikami; Błędnie opisane faktury lub brak opisu (uwaga: dokumentów księgowych nie dołączamy do wniosku o płatność, ale ze względu na możliwe wezwanie do przedstawienia systematycznie opisujemy i przechowujemy w siedzibie);

161 Najczęstsze błędy formalne we wnioskach o płatność (3)
Kwalifikowalność wydatków – niezgodność z kategoriami wydatków we wniosku aplikacyjnym; Brak wyciągów bankowych; Niezgodność wniosku z załączonymi wyciągami – kwoty przelewów, tytuł wydatków, przeznaczenie; Niezgodność wysokości czy terminu wydatków z umową i wnioskiem aplikacyjnym oraz brak wyjaśnień w tej sprawie;

162 Najczęstsze błędy formalne we wnioskach o płatność (4)
Wydatki są ponoszone z rachunku innego niż konto projektu, choć znajdują się na nim środki w wystarczającej wysokości; Wniosek rozlicza mniej niż wymaganych 70% środków dotychczas otrzymanych transz dotacji rozwojowej.

163 Zawieszenie, wstrzymanie lub nakaz zwrotu płatności (1)
Zawieszenie - gdy instytucja wdrażająca stwierdzi istotne nieprawidłowości w realizacji projektu; (brak realizacji postanowień umowy, nieterminowe realizowanie projektu, niepodjęcie czynności opisanych w projekcie, utrudniania kontroli projektu bądź dokumentowania niezgodnego z ustaleniami w umowie). W szczególności zawieszenie płatności ma miejsce, jeżeli beneficjent (projektodawca) nie przekazuje w terminie raportów z realizacji projektu.

164 Zawieszenie, wstrzymanie lub nakaz zwrotu płatności (2)
Zwrot płatności - (całości lub części dofinansowania) ma miejsce wtedy, gdy zostanie stwierdzone że beneficjent (projektodawca) wykorzystał otrzymane środki niezgodnie z przeznaczeniem, pobrał je nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

165 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie www.rops.rzeszow.pl


Pobierz ppt "Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google