Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr Marta Majorek Historia myśli ustrojowo - administracyjnej i socjologiczno – ekonomicznej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr Marta Majorek Historia myśli ustrojowo - administracyjnej i socjologiczno – ekonomicznej."— Zapis prezentacji:

1 dr Marta Majorek afm@marta.majorek.org Historia myśli ustrojowo - administracyjnej i socjologiczno – ekonomicznej

2 Administracja w monarchii absolutnej Władca absolutny skupiał w swoim ręku wszystkie władze; W sposób absolutny był mu podporządkowany również aparat administracyjny; Zasady organizacji to centralizm i biurokratyzm;

3 Koncentracja, resortowość hierarchiczność i kolegialność władzy Wszystkie decyzje skoncentrowane były w urzędach centralnych; Ograniczenie do minimum władztwa administracji terytorialnej; Władza skupiała się w obrębie resortów pod kierownictwem ministrów; Ministrowie dysponowali zespołami urzędników w terenie; Kolegialność zapewniała wymianę urzędników i ochronę przed arbitralnymi decyzjami despotycznego monarchy;

4 Władza monarchy absolutnego Quod principi placuit, legis habet vigorem; Suwerenność jest niepodzielna jak punkt geometryczny; Król jednoosobowo podejmował decyzje, a podlegle urzędnicy mieli tylko głos doradczy; Jeśli urzędnik podejmował jakąś decyzję, wyrażać ona mogła jedynie wolę władcy;

5 Władza monarchy absolutnego c.d. Normy prawa administracyjnego wydawane przez władcę nie tyczyły się wszystkich w równym stopniu; Administracja była nimi związana w mniejszym stopniu, wykonywała bezpośrednio wolę monarchy; Spowodowało to zaistnienie regime du bon plaisir;

6 Teoria prawa policyjnego Zakładano, iż w imię interesu państwa władza może wkraczać we wszystkie sfery życia jednostek; Uzasadniało się takie działania troską władcy o poddanych; Uprawnienia do ingerencji w sferę prywtną zyskała, poza służbami bezpieczeństwa, zyskał też rozbudowany aparat administracyjny; Akty administracyjne miały charakter wyłącznie jednostronny.

7 Organy władzy we Francji doby absolutyzmu klasycznego Urzędy ministerialne: Kanclerz; Generalny kontroler finansów; Sekretarze stanu w liczbie czterech (już w XVII wieku zyskali oni miano ministrów królewskich; Wskazani dygnitarze tworzyli tak zwany ministeriat.

8 Rady królewskie Rodowód sięga średniowiecza; Istotna rola administracyjna oraz doradcza; Rady królewskie posiadały charakter kolegialny: Rada Stanu; Rada Depesz; Rada Stron Procesowych; Rada Finansów; Rada Handlowa (Rada do spraw Handlowych)

9 Zarząd lokalny Administracja lokalna była praktycznie pozbawiona elementów samorządnych; W miejsce gubernatorów (zaczęli przebywać wyłącznie na dworze) wprowadzono urząd intendenta; Intendenci byli o wiele bardziej subordynowani niż gubernatorzy, wiązało się to z ich pochodzeniem.

10 Wykład V-VI Ideologie oświeceniowe: humanitaryzm prawniczy, absolutyzm oświecony, fizjokratyzm. Myśl administracyjna i rozwój nauki policji.

11 Absolutyzm oświecony Absolutyzm w XVIII wieku nadal panował w większości państw Europy; Ewolucja doktryny spowodowana była rozwojem racjonalizmu i empiryzmu; Zmianie ulegały również stosunki społeczne; W zapomnienie odchodził despotyczny model sprawowania władzy.

12 Absolutyzm oświecony c.d. Coraz więcej uwagi poświęcano koncepcjom prawnonaturalnym i utylitaryzmowi; Oświecony władca zaczął uważać się za sługę państwa; Koniec z boskością monarchy; Według zasady użyteczności król powienien zapewnić dobrobyt i szczęście poddanych;

13 Absolutyzm oświecony c.d. Nowoczesność władcy przejawia się w jego wykształceniu; Oświecony władca jest rozumny zatem nie daje posłuchu szemraniom ludu; Przejawia jednocześnie głęboki humanitaryzm, staje się filantropem; Jest tolerancyjny w kwestiach religii i światopoglądu; Liberalizm w ekonomice nie jest równy liberalizmowi w polityce; Nadal król posiada pełnię władzy!!!

14 Postęp w prawoznawstwie Dominujący racjonalizm i empiryzm zapoczątkowały humanitaryzm w naukach prawniczych; Zasada użyteczności zastosowana została przy kodyfikacji przepisów; Główne zmiany i kodyfikacje dotyczyły prawa penalnego; Doszło do demistyfikacji i laicyzacji pojęcia sprawiedliwości; Włpynęły na to popularne koncepcje prawa natury i umowy społecznej.

15 Postęp w prawoznawstwie c.d. Głównie teoretycy: Cesare Beccaria; Christian Thomasius; Charles Montesquieu; Voltaire; Główna zasada: prawo powinno być przejrzyste, jednolite, jasne. Nie powinno być arbitralne!

16 Zasady oświeceniowego prawoznawstwa Nullum crimen sine lege; Nulla poena sine lege; W obliczu prawa wszyscy są równi. Zasada równości wobec prawa; Zasada domniemania niewinności; Zasada współmierności przestępstwa i kary; Negacja kar cielesnych i mutylacyjnych; Zasada prewencji;

17 Fizjokratyzm Państwo winno stać na straży naturalnego porządku; Główne wartości, które chroni państwo to wolność naturalna, własność, swoboda produkcyjna; Działalność kapitalisty nie jest wyzyskiem, to on jest wartościowy, bo wyciąga rękę do nieoświeconych i głupich;

18 Fizjokratyzm Własność to podstawa fizjokratycznego porządku; Kult interesu własnego; Kult pracy – własność to głównie rezultat pracy; Różnice w majętności wynikają z naturalnych różnic między jednostkami! Wolność i równość dotyczyła wyłącznie sfery ekonomiki, w sferze polityki zachowano stauts quo ante.

19 Monteskiusz Życie społeczne powinien przenikać duch praw; Głęboki relatywizm ; każdy naród jest odmienny i wykształca własne prawa i obyczaje; Prawo nie może być uniwersalne dla wszystkich; Istotność racjonalizmu oraz refleksji historycznej; Istnieją też jednak prawa uniwersalne.

20 Monteskiusz - założenia Zasada wolności politycznej; Wolność możliwa wyłącznie w państwie praworządnym; Wolno czynić wszystko, co prawo dozwala; Wolność polityczne wzmacniana jest przez prawa, ale tylko DOBRE prawa.

21 Duch umiarkowania Zasada złotego środka i umiaru; System prawny nie może ogarniać wszystkich dziedzin życia; Czym więcej przepisów, tym mniejszy autorytet normy; Prawo nie powinno być nazbyt sformalizowane; Wraz za umiarkowanym prawem winien iść umiarkowany rząd; Każda władza demoralizuje, zatem należy stworzyć instytucjonalne ramy rządzenia!

22 Zasada podziału władzy W każdym państwie występują trzy obszary władzy; By zapewnić wolność władze te muszą być rozdzielone; Jeśli choć dwie władze skupiają się w rękach jednej osoby lub grupy osób, mamy do czynienia z despocją; Moc tworzenia prawa powinna spocząć w rękach przedstawiciela narodu – parlamentu;

23 Zasada podziału władzy c.d. Władza wykonawcza (rządzenia) pozostać ma w rękach monarchy; Władza sądownicza w rękach kadencyjnych trybunałów; Poszczególne władze nie są od siebie całkowicie odseparowane, wzajemnie nie kontrolują i hamują; System hamulców występować ma nie tylko między władzami, ale także wewnątrz każdej z nich;

24 Zasada podziału władzy c.d. Zasada bikamerlizmu; Król w ramach systemu hamulców miał uprawnienia wobec parlamentu; W rękach króla pozostawało prawo veta, lecz pozbawiono go inicjatywy ustawodawczej; Sądownictwo ograniczane było poprzez rotacyjność kadr. Sądy są bezwzględnie związane ustawami.

25 Typologia ustrojów państwowych Monteskiusz dokonał podziału na ustroje: monarchistyczne, despotyczne, republikańskie dzielą się na: demokracje i arystokracje; Z powyższych najbardziej racjonalną formą jest monarchia, gwarantuje stabilność i umiarkowanie.

26 Liberalizm polityczny XVIII wieku – klimat stulecia Przesunięcie punktu ciężkości z liberalizmu arystokratycznego na liberalizm polityczny; Teoretycy tego nurtu rekrutowali się właśnie z mieszczaństwa; Coraz bardziej powszechne nastroje antyfeudalne;

27 Voltaire (1694-1778) Oświecony władca sam powinien sam dążyć do liwidacji absolutyzmu; Jest przyjacielem filozofów, ma otwarty umysł; Władza przechodzi w ręce mieszczańskich utylitarystów. Władza należy do posiadających; Równość polityczna jest niemożliwa; Dostęp do polityki jest warunkowany zamożnością, a nigdy nie będzie tak, żeby wszyscy byli równie zamożni; Wolność ma priorytet nad równością, równość jest możliwa tylko w sferze praw naturalnych

28 Denis Diderot (1713-1784) Diderot nie wierzył, iż oświecony władca dobrowolnie pozbędzie się nieograniczonych uprawnień; Totalne potępienie absolutnej monarchii; Sam zakres władzy powoduje, że liberalizacja życia społecznego jest niemożliwa; Dlatego władza powinna przejść w ręce parlamentu – reprezntanta narodu; Odrzucał antyegalitaryzm, zwłaszcza w edukacji.

29 Adam Smith Społeczeństwo to zespół jednostek LUŹNO ze sobą powiązanych. Większą wagę powinno się przywiązywać do jednostki i jej natury; Państwo kreuje się w sposób przypadkowy; Gospodarka podlega jednak prawom ekonomicznym; Praca i produkcja jest głównym źródłem bogactwa ; Państwo nie może ingerować w życie gospodarczy, ani też w życie społeczne!!!


Pobierz ppt "Dr Marta Majorek Historia myśli ustrojowo - administracyjnej i socjologiczno – ekonomicznej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google