Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi ul. Lipowa 4 18-106 Turośń Kościelna

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stowarzyszenie N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi ul. Lipowa 4 18-106 Turośń Kościelna"— Zapis prezentacji:

1 Stowarzyszenie N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi ul. Lipowa 4 18-106 Turośń Kościelna www.stowarzyszenienarew.org.pl biuro@stowarzyszenienarew.org.pl Monika Dzielnik - koordynator

2 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013 PROW 2007 – 2013 stanowi kontynuację Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006”, którego wdrażanie rozpoczęto latem 2004(zakończenie realizacji inwestycji planowane jest na 2008 r.). PROW będzie realizowany w latach 2007 – 2013 na terenie całego kraju. Podstawy założeń strategicznych Programu, opisane zostały w Krajowym Planie Strategicznym Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

3 Działania PROW 2007-2013 zgrupowane są w ramach 4 osi – priorytetowych kierunków wsparcia obszarów wiejskich Unii Europejskiej Oś 1. Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego. 1.6. Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa. Schemat I - Scalanie gruntów. Schemat II - Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi. Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej. 3.2. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. 3.3. Odnowa i rozwój wsi. Oś 4.– LEADER. 4.1. Lokalne strategie rozwoju; 4.2. Współpraca międzyregionalna i międzynarodowa; 4.3. Nabywanie umiejętności, aktywizacja i koszty bieżące lokalnych grup działania.

4 Obszar objęty strategią: Gmina Choroszcz Gmina Kobylin-Borzymy Gmina Łapy Gmina Poświętne Gmina Sokoły Gmina Suraż Gmina Turośń Kościelna Gmina Tykocin Gmina Wyszki

5 Władze Stowarzyszenia - Zarząd CHLEBOWICZ KRZYSZTOF – TYKOCIN PUBLICZNY CZEPE ROMAN – ŁAPY PUBLICZNY (WICEPREZES) DZIĘCIOŁ PIOTR – TUROŚŃ KOŚCIELNA PUBLICZNY HALICKI SŁAWOMIR – SURAŻ PUBLICZNY JURCZAK ANDRZEJ – TUROŚŃ KOŚCIELNA PUBLICZNY (PREZES) ŁAPIŃSKI WITOL – POŚWIĘTNE PUBLICZNY MIECZKOWSKA-ŻENDZIAN IRENA – TYKOCIN GOSPODARCZY MODZELEWSKI RYSZARD – NARWIŃSKI PARK NARODOWY PUBLICZNY (WICEPREZES) MOJKOWSKI WOJCIECH – KOBYLIN BORZYMY PUBLICZNY PERKOWSKI RYSZARD – WYSZKI PUBLICZNY POPKO DANUTA – CHOROSZCZ SPOŁECZNY RUTKOWSKA ANNA – ŁAPY SPOŁECZNY SOKÓŁ-FRĄCKIEWICZ DANUTA – SOKOŁY GOSPODARCZY SZUMIŁO-OKUNIEWSKA HALINA – ŁAPY SPOŁECZNY (SKARBNIK) UŁANOWICZ JERZY – CHOROSZCZ PUBLICZNY ZAJKOWSKI JÓZEF – SOKOŁY PUBLICZNY BIURO: MONIKA AGNIESZKA DZIELNIK – KOORDYNATOR KATARZYNA MARIA JAWORSKA – ASYSTENT KOORDYNATORA JOANNA POLOWCZYK – KSIĘGOWA

6 Tematem wiodącym Partnerstwa N.A.R.E.W. w ramach Pilotażowego Programu Leader+, jest Wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych, w tym potencjału obszarów należących do sieci Natura 2000.

7 Cele LSR Stowarzyszenia N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi Cel strategiczny: Wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych, w tym potencjału obszarów należących do sieci Natura 2000. Cele ogólne: Podniesienie standardu życia mieszkańców LGD N.A.R.E.W Aktywizacja mieszkańców LGD N.A.R.E.W. do podejmowania przedsięwzięć na rzecz rozwoju obszarów zlokalizowanych na terenie LGD N.A.R.E.W. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej. Rozwój mikroprzedsiębiorczości na terenie LGD N.A.R.E.W. Różnorodny rozwój regionu poprzez nawiązanie współpracy z Lokalnymi Grupami Działania w kraju i za granicą Funkcjonowanie i promocja LGD N.A.R.E.W w kraju i za granicą

8 Cele LSR Stowarzyszenia N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi 3. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej. Cele szczegółowe: 3.1. Podejmowanie/ rozwijanie przez rolników i ich domowników dodatkowej działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem 3.2 Tworzenie pozarolniczych źródeł dochodu 3.3 Promocja zatrudnienia poza rolnictwem

9 Cele LSR Stowarzyszenia N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi 4. Rozwój mikroprzedsiębiorczości na terenie LGD N.A.R.E.W. Cele szczegółowe: 4.1 Wzrost konkurencyjności gospodarczej i przedsiębiorczości na terenie LGD 4.2 Wzrost zatrudnienia i redukcja bezrobocia na obszarze LGD N.A.R.E.W.

10 Lokalna strategia rozwoju Na początku 2009r. Stowarzyszenie N.A.R.E.W. przyjęło do realizacji Lokalną Strategię Rozwoju. Pieniądze uzyskane na realizację Strategii przeznaczone są w 78,8% budżetu Stowarzyszenia na wymienione niżej zadania (11,2% są to koszty utrzymania biura Stowarzyszenia): Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 794 112,80 zł Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 794 112,80 zł Odnowa i rozwój wsi 3 970 564,00 zł Małe projekty 2 382 338,40 zł Łącznie to 7 941 128, 00 zł

11 Terminy ogłaszania konkursów

12 Limity środków na działania Osi 4

13 - operacja jest uzasadniona pod względem ekonomicznym; - operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji; - działalność, której dotyczy operacja, zarejestrowana jest w miejscowości należącej do: gminy wiejskiej, albo gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, albo gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców; Kryterium to nie dotyczy operacji realizowanych w ramach Osi 4. (tzn. mogą korzystać mieszkańcy miasta do 20 tys. mieszkańców) - inwestycje związane z budową, remontem, wyposażeniem, zagospodarowaniem nieruchomości objętych operacją, dotyczą nieruchomości położonych w miejscowościach o których mowa w pkt 3; - operacja wiąże się z możliwością zatrudnienia w ramach podjętej albo rozwijanej działalności nierolniczej. Pomoc może być przyznana, jeżeli:

14 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Cel Różnicowanie działalności rolniczej w kierunku podejmowania lub rozwijania przez rolników, domowników i małżonków rolników, działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem, co wpłynie na tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów, promocję zatrudnienia poza rolnictwem na obszarach wiejskich. Beneficjent Osoba fizyczna, członek gospodarstwa domowego w gospodarstwie rolnym, która jest ubezpieczona na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako rolnik, który uzyskał w drodze decyzji dopłaty bezpośrednie lub domownik lub małżonek rolnika.

15 Różnicowanie działalności Forma i wysokość pomocy - zwrot części kosztów kwalifikowalnych operacji - maksymalna wysokość pomocy udzielona jednemu beneficjentowi w gospodarstwie rolnym, w okresie realizacji LSR, nie może przekroczyć 100 tys. zł Poziom pomocy - poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych operacji

16 Pomocy udziela się z tytułu podjęcia lub rozwoju działalności w zakresie: - usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa; - usług dla ludności; - sprzedaży hurtowej i detalicznej; - rzemiosła lub rękodzielnictwa; - robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych; - usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem; - usług transportowych; - usług komunalnych; - przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych; - magazynowania lub przechowywania towarów; - wytwarzania produktów energetycznych z biomasy; - rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych. Zakres pomocy

17 Różnicowanie działalności Zakres kosztów kwalifikowalnych: budowa lub modernizacja obiektów budowlanych, zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia, koszty ogólne – przygotowanie i realizacja operacji.

18 Wskaźniki - różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Wskaźniki produktu: Liczba projektów – 10, Liczba rolników/domowników którzy uzyskali wsparcie – 10. Wskaźniki rezultatu: Liczba powstałych nowych przedsiębiorstw – 5, Liczba nowopowstałych usług/produktów – 10. Oddziaływania Liczba miejsc pracy poza rolnictwem - 5, Pozarolnicze źródło dochodu dla min. 10 gospodarstw.

19 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Cel Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy, a w konsekwencji - wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich. Beneficjent Osoba fizyczna lub osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, które prowadzą działalność jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające poniżej 10 osób, i mające obrót nieprzekraczający równowartości w zł 2 mln euro. (kwalifikują się grupy producentów rolnych)

20 T worzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Wysokość pomocy: 100 tys. zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie od 1 do 2 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji; 200 tys. zł - jeśli biznesplan przewiduje utworzenie powyżej 2 i mniej niż 5 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji; 300 tys. zł – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 5 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji.

21 T worzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, różnicowanie działalności Działalność objęta pomocą - podjęcie lub rozwój działalności w zakresie: usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa; usług dla ludności; sprzedaży hurtowej i detalicznej; rzemiosła lub rękodzielnictwa; robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych; usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem; usług transportowych; usług komunalnych; przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych; magazynowania lub przechowywania towarów; wytwarzania produktów energetycznych z biomasy; rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

22 T worzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Zakres kosztów kwalifikowalnych: budowa lub modernizacja obiektów budowlanych, zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia, koszty ogólne – przygotowanie i realizacja operacji.

23 Wskaźniki – rozwój mikroprzedsiębiorczości Wskaźniki produktu: Liczba osób fizycznych które uzyskały wsparcie – 5. Liczba przedsiębiorców którzy uzyskali wsparcie – 5. Wskaźniki rezultatu: Liczba nowopowstałych przedsiębiorstw – 5, Liczba nowopowstałych miejsc pracy – 5.

24 Karty oceny 1. KARTA OCENY OPERACJI WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW Stowarzyszenia N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja rozwoju Ekonomicznego Wsi 2. KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja rozwoju Ekonomicznego Wsi

25 Działania te są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz ze środków krajowych przeznaczonych na ten cel w ustawie budżetowej. Szczegółowe informacje na temat PROW 2007- 2013 znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl www.minrol.gov.plwww.arimr.gov.pl

26 Dziękuję za uwagę www.stowarzyszenienarew.org.pl


Pobierz ppt "Stowarzyszenie N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi ul. Lipowa 4 18-106 Turośń Kościelna"

Podobne prezentacje


Reklamy Google