Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W ŚRODOWISKU UCZELNI –

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W ŚRODOWISKU UCZELNI –"— Zapis prezentacji:

1 „PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W ŚRODOWISKU UCZELNI –
MOŻLIWOŚCI ROZWOJU I WSPARCIA W WYMIARZE REGIONALNYM” Józef Kotyś Wicemarszałek Województwa Opolskiego Opole, 28 stycznia 2010 r.

2 Profil społeczno-gospodarczy
województwa opolskiego

3 Profil społeczno-gospodarczy województwa opolskiego
Kluczowe obszary dla rozwoju gospodarczego regionu (w oparciu o produkcję przemysłową) przemysł chemiczny przemysł spożywczy przemysł surowców niemetalicznych przemysł metalowy inne Najwyższy udział w produkcji (14,5%) Największa liczba pracujących w opolskim przemyśle Wysoki udział w produkcji (2 miejsce) Wysoki udział, rosnący potencjał koksownictwo energetyka meblarstwo Bazujący głównie na produkcji podstawowych chemikaliów (m.in. Zakłady Azotowe i Petrochemia Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu) oraz w mniejszym stopniu na produkcji wyrobów chemii gospodarczej. przemysł cementowo-wapienniczy (np. Górażdże Cement) produkcja wyrobów betonowych i gipsowych (np. Prefabet Kluczbork) produkcja szkła i wyrobów ze szkła (np. Warta Glass Jedlice) produkcja metali, na przykład: - Walcownia Rur Andrzej w Zawadzkiem, - Huta Małapanew w Ozimku produkcja wyrobów z metali, na przykład: - Kuźnia Osowiec w Osowcu przetwórstwo owoców i warzyw (np. Nutricia, Frigoopol w Opolu) przemysł piekarniczo-cukierniczy (np. PWC Odra w Brzegu, Cukry Nyskie w Nysie) przemysł mleczarski (Zott Polska, OSMy)

4 Dynamika liczby podmiotów gospodarki narodowej w 2008 r
Dynamika liczby podmiotów gospodarki narodowej w 2008 r. (1998=100, stan w końcu roku)

5 Podmioty zarejestrowane i wyrejestrowane w rejestrze Regon w woj
Podmioty zarejestrowane i wyrejestrowane w rejestrze Regon w woj. opolskim w latach Dane nie w pełni porównywalne. W latach przeprowadzono aktualizację rejestru REGON w I półroczu

6 Wskaźnik przedsiębiorczości w woj
Wskaźnik przedsiębiorczości w woj. opolskim i w Polsce w latach (liczba podmiotów gospodarki narodowej na 1000 mieszkańców, stan w końcu roku) Dane nie w pełni porównywalne. W latach przeprowadzono aktualizację rejestru REGON Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, * stan na koniec I półrocza

7 Wskaźnik przedsiębiorczości w Polsce wg województw w 2009 r
Wskaźnik przedsiębiorczości w Polsce wg województw w 2009 r. (liczba podmiotów gospodarki narodowej na 1000 mieszkańców, stan w końcu czerwca) Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

8 Wskaźnik zatrudnienia w Polsce (udział pracujących w grupie osób w wieku 15 lat i więcej, w %)
W latach (dane średnioroczne) W 2008 r. wg województw (dane średnioroczne) Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

9 * W okresie od stycznia do listopada
Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w latach w województwie opolskim (w tys. osób, podmioty powyżej 9 pracujących) * W okresie od stycznia do listopada

10 Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw*
w latach wg miesięcy (w zł) w listopadzie 2009 r. (w zł) Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w XI 2009 r.: - OPOLSKIE: 3104 zł - POLSKA: 3404 zł * W podmiotach o liczbie pracujących większej niż 9 osób

11 Potencjał naukowo-badawczy województwa opolskiego
Uniwersytet Opolski Politechnika Opolska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego. Wydział zamiejscowy w Opolu Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu. Wydział Ekonomiczny w Opolu Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych w Opolu Instytut Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych w Warszawie - Oddział Inżynierii Materiałowej, Procesowej i Środowiska w Opolu Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” w Kędzierzynie-Koźlu Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu

12 Liczba studentów i absolwentów szkół wyższych w województwie opolskim

13 Studenci wg miejsca nauki
Studenci szkół wyższych wg grup kierunków studiów w województwie opolskim Studenci wg miejsca nauki Dane wg stanu w 2008 roku

14 Wsparcie przedsiębiorczości
akademickiej w ramach programów operacyjnych

15 Zintegrowany Program Operacyjny
Rozwoju Regionalnego

16 Całkowita wartość projektu 1.3.1 Regionalna infrastruktura edukacyjna
Projekty zrealizowane przez uczelnie wyższe w ramach ZPORR w województwie opolskim Beneficjent Tytuł projektu Całkowita wartość projektu Dofinansowanie UE w PLN 1.3.1 Regionalna infrastruktura edukacyjna Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Utworzenie Centrum Badawczo-Edukacyjnego Konserwacji Zabytków dla Opolszczyzny przy PWSZ w Nysie ,78 ,24 Uniwersytet Opolski Utworzenie laboratorium komputerowego wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną ,61 ,94 Politechnika Opolska Budowa II Kampusu PO. Zad, Nr 1B, Budowa hali sportowej i zaplecza dydaktycznego dla potrzeb WWFiF ,56 ,97 Suma ,95 ,15 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie Kurs zawodowy na administratora sieci rozległych ,29 ,47 Dostosowanie kwalifikacji zawodowych osób pracujących do potrzeb rynku pracy i usługi doradcze dla studentów ,05 ,79 Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu Kompleksowe badanie zapotrzebowania rynku pracy kadr kwalifikowanych województwa opolskiego w celu dostosowania oferty edukacyjnej i szkoleniowej do jego potrzeb ,95 ,96 ,29 ,22

17 Projekty zrealizowane przez uczelnie wyższe w ramach ZPORR w województwie opolskim
Beneficjent Tytuł projektu Całkowita wartość projektu Dofinansowanie UE w PLN 2.5 Promocja przedsiębiorczości Wyższa Szkoła Humanistyczno - Ekonomiczna w Brzegu Moja własna firma w powiecie brzeskim ,11 ,80 Uniwersytet Opolski Promocja przedsiębiorczości na Opolszczyźnie ,54 ,98 Politechnika Opolska START - wsparcie merytoryczne i finansowe przy zakładaniu działalności gospodarczej ,75 ,32 Suma ,40 ,10 2.6 Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy Stypendia dla słuchaczy studiów doktoranckich „Budowa i Eksploatacja Maszyn”. ,00 ,00 Transfer wiedzy i innowacyjności-organizacja platform tematycznych Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości przy Politechnice Opolskiej ,20 ,88 Centrum Zarządzania i Monitoringu Regionalnej Strategii Innowacji-Zarządzanie Innowacjami w ramach Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego ,06 ,30

18 Całkowita wartość projektu
Projekty zrealizowane przez uczelnie wyższe w ramach ZPORR w województwie opolskim Beneficjent Tytuł projektu Całkowita wartość projektu Dofinansowanie UE w PLN Politechnika Opolska Stypendia dla słuchaczy technicznych studiów doktoranckich, prowadzonych w Politechnice Opolskiej ,00 ,01 Start zawodowy - Staże dla absolwentów ,37 ,78 Stypendia dla słuchaczy studiów doktoranckich Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej ,00 ,00 Przygotowanie koncepcji funkcjonowania Opolskiego Parku Naukowo-Technologicznego ,88 ,66 Regionalne Biuro Promocji Klastrów - etap I ,65 ,99 Stypendia dla wyróżniających się studentów III stopnia kształcenia w Politechnice Opolskiej ,96 ,97 Politechnika dla gospodarki ,72 ,04

19 Całkowita wartość projektu Dofinansowanie UE w PLN
Projekty zrealizowane przez uczelnie wyższe w ramach ZPORR w województwie opolskim Beneficjent Tytuł projektu Całkowita wartość projektu Dofinansowanie UE w PLN Uniwersytet Opolski Stypendia dla doktorantów Instytutu Chemii Uniwersytetu Opolskiego ,78 ,58 Dodatki badawcze dla doktorantów Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego ,85 ,14 Uniwersytet dla biznesu ,19 ,14 Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu Utworzenie ośrodka promocji i wdrażania nowoczesnych metod i technik zarządzania ,42 ,60 Opolska Akademia Innowacji i Przedsiębiorczości ,77 ,83 Innowacyjne rozwiązania Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu wsparciem dla przedsiębiorców regionu w sytuacjach kryzysowych ,00 ,25 Suma ,85 ,17

20 Całkowita wartość projektów
W ramach ZPORR dofinansowanie uzyskało 26 projektów realizowanych przez uczelnie wyższe. Całkowita wartość projektów ,65 PLN Kwota dofinansowania ,75 PLN

21 Program Operacyjny Kapitał Ludzki

22 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia
Zestawienie projektów realizowanych przez uczelnie wyższe w województwie opolskim w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich PO KL Data naboru Nazwa Beneficjenta Nazwa projektu Wartość projektu/ dofinansowania (PLN) 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Uniwersytet Opolski Promocja zatrudniania osób pozostających bez pracy ,51 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia Uniwersytet Opolski Pomagamy przedsiębiorczym ,68 Politechnika Opolska Dobre praktyki (O)polskiego Biznesu ,00 Wsparcie na STARCIE ,00 SUMA ,19 22

23 Zestawienie projektów realizowanych przez uczelnie wyższe w województwie opolskim w ramach Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki PO KL Data naboru Nazwa Beneficjenta Nazwa projektu Wartość projektu/dofinansowania (PLN) 8.2 Transfer wiedzy 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki Politechnika Opolska Stypendia dla słuchaczy technicznych studiów doktoranckich w Politechnice Opolskiej ,00 Przedsiębiorczy naukowiec ,00 Uniwersytet Opolski Uniwersytecki Program Stypendialny szansa dla młodych naukowców. 840 000,00 Dobry staż 896 058,53 Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu Wykorzystaj potencjał uczelni-załóż firmę. ,00

24 Wartość projektu/ dofinansowania (PLN)
Zestawienie projektów realizowanych przez uczelnie wyższe w województwie opolskim w ramach Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki PO KL Data naboru Nazwa Beneficjenta Nazwa projektu Wartość projektu/ dofinansowania (PLN) Politechnika Opolska Przedsiębiorczy naukowiec PLUS ,00 Stypendia dla wyróżniających się doktorantów Politechniki Opolskiej ,00 Uniwersytet Opolski Uniwersytecki Program Stypendialny 711 988,00 Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji Strategia skutecznej promocji przedsiębiorczości akademickiej w województwie opolskim 735 128,25

25 Zestawienie projektów realizowanych przez uczelnie wyższe w województwie opolskim w ramach Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki PO KL Data naboru Nazwa Beneficjenta Nazwa projektu Wartość projektu/ dofinansowania (PLN) 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Politechnika Opolska Homo dicidi-szkolenia 'skrojone na miarę' Opolszczyzny ,00 Uniwersytet Opolski Lokalna Akademia CISCO. Uniwersyteckie Centrum Podnoszenia Kwalifikacji Zawodowych ,88 Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu Profesjonalne kadry Opolszczyzny ,00 Przedsiębiorstwa jutra-prognozowanie trendów rozwojowych w województwie opolskim ,26 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Razem dla gospodarki i rynku pracy ,36 Wsparcie procesów modernizacyjnych w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w województwie opolskim ,00 SUMA ,28

26 Zestawienie projektów po ocenie merytorycznej w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach PO KL Data naboru Nazwa Beneficjenta Nazwa projektu Wartość projektu/ dofinansowania (PLN) 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnić w jakości usług edukacyjnych Uniwersytet Opolski Masz szansę ,00 Politechnika Opolska Kreator młodych talentów ,00 SUMA

27 Planowane nabory w ramach PO KL 2007-2013 dotyczące przedsiębiorczości akademickiej
Lp. Numer i nazwa Działania/ Poddziałania Terminy naborów Typ beneficjentów Kwota dofinansowania (PLN) Typ projektów 1. 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw II kw. 2010 Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) minimalna wartość projektu – ,00, maksymalna wartość projektu - 200 000,00* Staże i szkolenia praktyczne dla pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych; pracowników naukowych jednostek naukowych oraz pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni - w przedsiębiorstwach zostanie określona w Planie działania na 2011r. Staże i szkolenia praktyczne dla pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych; pracowników naukowych jednostek naukowych oraz pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni - w przedsiębiorstwach, tymczasowe zatrudnienie w MŚP wysokowykwalifikowanego personelu, promocja idei przedsiębiorczości akademickiej, w celu komercjalizacji wiedzy i umiejętności zespołu działającego na uczelni lub w jednostce naukowej (firmy typu spin off lub spin out), szkolenia i doradztwo dla pracowników naukowych jednostek naukowych oraz pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni, doktorantów, studentów i absolwentów uczelni zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą typu spin off lub spin out, wsparcie tworzenia i rozwoju sieci współpracy i wymiany informacji między naukowcami a przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii na poziomie regionalnym i lokalnym, stypendia naukowe i wsparcie towarzyszące (np. szkolenia z zakresu komercjalizacji wiedzy) dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa (określonych w RSI) zostanie określona w Planie działania na 2013r.

28 Regionalny Program Operacyjny
Województwa Opolskiego na lata

29 Umowy o dofinansowanie podpisane przez uczelnie wyższe w ramach RPO WO 2007-2013
Termin naboru Beneficjent Tytuł projektu Całkowita wartość projektu Dofinansowanie EFRR w PLN 5.1.1 Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej Uniwersytet Opolski Budowa Laboratorium Biotechnologii Uniwersytetu Opolskiego ,21 ,22 Przebudowa budynku Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego ,00 ,10 Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Poprawa jakości kształcenia WSB we Wrocławiu Wydziału Ekonomicznego w Opolu ,00 ,32 Przebudowa budynku Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego - etap II, wyposażenie laboratoriów i pomieszczeń dydaktycznych. ,00 ,15 Politechnika Opolska TechnoLAB 1A - Baza dydaktyczna na rzecz rozwoju regionu (TechnoLAB 1A) ,50 ,57 Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu Wsparcie infrastruktury edukacyjnej Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu ,62 ,46 Suma ,33 ,82 5.3 Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego Studenckie Centrum Kultury SCK ,71 ,95 6.2 Zagospodarowanie terenów zdegradowanych Budowa II Kampusu PO. Zadanie 1A. Adaptacja budynku nr 9 przy ulicy Prószkowskiej na cele dydaktyczne i badawcze WWFiF ,31 ,71 ,35 ,48

30 Projekty złożone przez uczelnie wyższe w ramach RPO WO 2007-2013
Działanie/ Poddziałanie Termin naboru Beneficjent Tytuł projektu Całkowita wartość projektu Dofinansowanie EFRR Etap oceny Wsparcie instytucji otoczenia biznesu Uniwersytet Opolski Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego ,70 ,74 ocena formalna Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Wyposażenie sal dydaktycznych w sprzęt komputerowy i oprogramowanie dla kierunku Informatyka w PWSZ w Nysie ,50 ,67 zaakceptowany do realizacji Suma ,20 ,41

31 Możliwości wspierania
przedsiębiorczości akademickiej przez Samorząd Województwa

32 Konkurs na Małe Granty dla uczelni województwa opolskiego na zadania dydaktyczno-naukowe
Konkurs zakłada dofinansowanie najważniejszych przedsięwzięć dydaktyczno-naukowych, podejmowanych przez uczelnie województwa opolskiego. Tryb konkursu wprowadza jednolite dla wszystkich kryteria oceny wniosków, a tym samym ułatwia wybór najciekawszych propozycji. W ramach konkursu dofinansowanie mogą uzyskać projekty służące promocji atrakcyjności oferty edukacyjnej uczelni, a ze względu na prowadzony w regionie Program „Opolskie – tutaj zostaję”, również służące wzmacnianiu wśród, młodzieży szkolnej oraz studentów umiejętności poruszania się na rynku pracy i rozwoju przedsiębiorczości. Zarząd Województwa przyznał w 2009 roku dotacje dla 15 projektów na łączną kwotę ,00 zł. Dofinansowanie otrzymały m.in. Uniwersytet Opolski: „Udany Start czyli cykl warsztatów polepszających rozpoczęcie kariery zawodowej” - kwota zł 32

33 Konkurs na Małe Granty dla uczelni województwa opolskiego na zadania dydaktyczno-naukowe
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu: „Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu partnerem młodzieży w wyborze przyszłej ścieżki zawodowej” – kwota zł Politechnika Opolska: „Kształtowanie sylwetki absolwenta dla rynku pracy poprzez innowacje (część II)” - kwota zł Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie: „Projekt szkoleniowy Biura Karier PWSZ w Nysie: Wiedza drogą sukcesu – przedsiębiorczość i innowacyjność” – kwota zł Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Wydział Ekonomiczny w Opolu: „MOZAIKA Czyli Media, Osobowość, Zarządzanie, Ambicje, Inwestycje, Kreatywność, Aktywność” – II edycja - kwota 10 260 zł W bieżącym roku budżetowym na ww. cel zostało przeznaczone zł. Termin składania wniosków upływa 26 lutego 2010 r. 33

34 Fundusze Europejskie dla przedsiębiorczych w województwie opolskim
wydany w czerwcu 2009r. - nakład 6000 egzemplarzy dodruk 4000 egzemplarzy - grudzień 2009 Koordynacja i finansowanie: Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki (Punkt Informacyjny Europe Direct – Opole) Współpraca: Punkt Konsultacyjny w ramach Krajowego Systemu Usług przy Stowarzyszeniu „Promocja Przedsiębiorczości”, Wojewódzki Urząd Pracy, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Fundacji Rozwoju Śląska i Wspierania Inicjatyw Lokalnych 34

35 35 Odbiorcy Odbiorcy osoby chcące rozwinąć działalność gospodarczą,
podnieść swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe, zdobyć nowy zawód, podjąć pozarolniczą działalność gospodarczą oraz rozwinąć gospodarstwo rolne 35

36 Warsztaty - Masz pomysł? Załóż firmę!
Odbiorcy: osoby pragnące rozpocząć działalność gospodarczą (w 2009 roku przeszkolono około 120 osób) Tematyka: rozpoczęcie działalności gospodarczej, tworzenia biznesplanu oraz możliwości finansowania działalności gospodarczej ze środków Unii Europejskiej Cel: pobudzenie przedsiębiorczości wśród mieszkańców Opolszczyzny, dostarczenie informacji, w jaki sposób założyć i zarządzać własnym biznesem Organizator: Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki oraz Punkt Informacyjny Europe Direct Opole 36

37 Cykl szkoleń „Zakładam firmę!”
Cykl spotkań dla osób z województwa opolskiego, planujących w najbliższym czasie otworzyć własną działalność gospodarczą: Sprawdź swój pomysł na biznes: Podstawy biznesplanu: Jak założyć firmę: krok po kroku: luty/marzec 2010 Możliwości otrzymania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej marzec/ kwiecień 2010 Organizatorem jest Dział Przedsiębiorczości OCRG oraz Punkt Informacyjny Europe Direct – Opole W cyklu szkoleń zadeklarowało udział 40 osób 37

38 Europejska Akademia Biznesu
EKONOMIA – EKOLOGIA – ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ Uczestnicy: ponad 500 osób, głównie młodzież i studenci 2 dni konferencyjne- wystąpienia specjalistów: potencjał Opolszczyzny, rozwój odnawialnych źródeł energii przedsiębiorczość 1 dzień warsztatowy: blok ekonomiczny blok ekologiczny Organizator: Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki oraz Punkt Informacyjny Europe Direct Opole

39 Międzynarodowa Młodzieżowa Akademia Biznesu
Termin: września 2009 Piętnastoosobowa grupa młodzieży z województwa opolskiego uczestniczyła w VIII edycji Międzynarodowej Młodzieżowej Letniej Akademii Biznesu Organizatorzy: Punkt Informacyjny Europe Direct - Opole oraz Ofensywa Gospodarcza Powiatu Voitsberg Podczas mitingów, warsztatów i wizyt w firmach uczestnicy poznawali najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne z obszaru ochrony środowiska, zarządzania procesami produkcyjnymi, gospodarką magazynową i systemami eliminacji zagrożeń

40 1.1.2 „Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach” RPO WO 2007 – 2013 – wsparcie finansowe dla tzw. Start up W ramach poddziałania dofinansowanie uzyskają osoby fizyczne zamierzające podjąć działalność gospodarczą i utworzyć mikroprzedsiębiorstwo, na podstawie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej na terenie województwa opolskiego, szczególnie w dziedzinach istotnych dla rozwoju województwa i wykorzystujących nowe technologie. O wsparcie mogą ubiegać się osoby fizyczne, które: nie prowadzą działalności gospodarczej przynajmniej od jednego roku licząc do dnia złożenia wniosku, Kwota wsparcia, o którą można się ubiegać wynosi: od 40 – 80 tyś. zł przy maksymalnym poziomie dofinansowania do wydatków kwalifikowanych w wysokości 85% (dotacja ma formę refundacji poniesionych kosztów). Kwalifikowalność wydatków rozpoczyna się w dniu zarejestrowania przez beneficjenta działalności gospodarczej. Planowany termin naboru wniosków: 14 – r. 40

41 Wicemarszałek Województwa Opolskiego
Dziękuję za uwagę Józef Kotyś Wicemarszałek Województwa Opolskiego Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego ul. Piastowska 14 Opole Tel.: , Faks:


Pobierz ppt "„PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W ŚRODOWISKU UCZELNI –"

Podobne prezentacje


Reklamy Google