Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zarząd Województwa Opolskiego PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W ŚRODOWISKU UCZELNI – MOŻLIWOŚCI ROZWOJU I WSPARCIA W WYMIARZE REGIONALNYM Józef Kotyś Wicemarszałek Województwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zarząd Województwa Opolskiego PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W ŚRODOWISKU UCZELNI – MOŻLIWOŚCI ROZWOJU I WSPARCIA W WYMIARZE REGIONALNYM Józef Kotyś Wicemarszałek Województwa."— Zapis prezentacji:

1 Zarząd Województwa Opolskiego PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W ŚRODOWISKU UCZELNI – MOŻLIWOŚCI ROZWOJU I WSPARCIA W WYMIARZE REGIONALNYM Józef Kotyś Wicemarszałek Województwa Opolskiego Opole, 28 stycznia 2010 r.

2 Zarząd Województwa Opolskiego Profil społeczno-gospodarczy województwa opolskiego

3 Zarząd Województwa Opolskiego Profil społeczno-gospodarczy województwa opolskiego przemysł spożywczy przemysł chemiczny przemysł surowców niemetalicznych przemysł metalowy inne Bazujący głównie na produkcji podstawowych chemikaliów (m.in. Zakłady Azotowe i Petrochemia Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu) oraz w mniejszym stopniu na produkcji wyrobów chemii gospodarczej. przetwórstwo owoców i warzyw (np. Nutricia, Frigoopol w Opolu) przemysł piekarniczo- cukierniczy (np. PWC Odra w Brzegu, Cukry Nyskie w Nysie) przemysł mleczarski (Zott Polska, OSMy) przemysł cementowo- wapienniczy (np. Górażdże Cement) produkcja wyrobów betonowych i gipsowych (np. Prefabet Kluczbork) produkcja szkła i wyrobów ze szkła (np. Warta Glass Jedlice) Kluczowe obszary dla rozwoju gospodarczego regionu (w oparciu o produkcję przemysłową) produkcja metali, na przykład: - Walcownia Rur Andrzej w Zawadzkiem, - Huta Małapanew w Ozimku produkcja wyrobów z metali, na przykład: - Kuźnia Osowiec w Osowcu koksownictwo energetyka meblarstwo Najwyższy udział w produkcji (14,5%) Największa liczba pracujących w opolskim przemyśle Wysoki udział w produkcji (2 miejsce) Wysoki udział, rosnący potencjał

4 Zarząd Województwa Opolskiego Dynamika liczby podmiotów gospodarki narodowej w 2008 r. (1998=100, stan w końcu roku)

5 Zarząd Województwa Opolskiego Podmioty zarejestrowane i wyrejestrowane w rejestrze Regon w woj. opolskim w latach w I półroczu Dane nie w pełni porównywalne. W latach przeprowadzono aktualizację rejestru REGON

6 Zarząd Województwa Opolskiego Wskaźnik przedsiębiorczości w woj. opolskim i w Polsce w latach (liczba podmiotów gospodarki narodowej na 1000 mieszkańców, stan w końcu roku) Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS, * stan na koniec I półrocza Dane nie w pełni porównywalne. W latach przeprowadzono aktualizację rejestru REGON

7 Zarząd Województwa Opolskiego Wskaźnik przedsiębiorczości w Polsce wg województw w 2009 r. (liczba podmiotów gospodarki narodowej na 1000 mieszkańców, stan w końcu czerwca) Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

8 Zarząd Województwa Opolskiego Wskaźnik zatrudnienia w Polsce (udział pracujących w grupie osób w wieku 15 lat i więcej, w %) Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS W latach (dane średnioroczne) W 2008 r. wg województw (dane średnioroczne)

9 Zarząd Województwa Opolskiego Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w latach w województwie opolskim (w tys. osób, podmioty powyżej 9 pracujących) * W okresie od stycznia do listopada

10 Zarząd Województwa Opolskiego Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw* w latach wg miesięcy (w zł)w listopadzie 2009 r. (w zł) * W podmiotach o liczbie pracujących większej niż 9 osób Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w XI 2009 r.: - OPOLSKIE: 3104 zł - POLSKA: 3404 zł

11 Zarząd Województwa Opolskiego Uniwersytet Opolski Politechnika Opolska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego. Wydział zamiejscowy w Opolu Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu. Wydział Ekonomiczny w Opolu Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych w Opolu Instytut Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych w Warszawie - Oddział Inżynierii Materiałowej, Procesowej i Środowiska w Opolu Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu Potencjał naukowo-badawczy województwa opolskiego

12 Zarząd Województwa Opolskiego Liczba studentów i absolwentów szkół wyższych w województwie opolskim

13 Zarząd Województwa Opolskiego Studenci wg miejsca nauki Dane wg stanu w 2008 roku Studenci szkół wyższych wg grup kierunków studiów w województwie opolskim

14 Zarząd Województwa Opolskiego Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej w ramach programów operacyjnych

15 Zarząd Województwa Opolskiego Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

16 Zarząd Województwa Opolskiego Projekty zrealizowane przez uczelnie wyższe w ramach ZPORR w województwie opolskim BeneficjentTytuł projektu Całkowita wartość projektu Dofinansowanie UE w PLN Regionalna infrastruktura edukacyjna Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Utworzenie Centrum Badawczo-Edukacyjnego Konserwacji Zabytków dla Opolszczyzny przy PWSZ w Nysie , ,24 Uniwersytet Opolski Utworzenie laboratorium komputerowego wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną , ,94 Politechnika Opolska Budowa II Kampusu PO. Zad, Nr 1B, Budowa hali sportowej i zaplecza dydaktycznego dla potrzeb WWFiF , ,97 Suma , , Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie Uniwersytet Opolski Kurs zawodowy na administratora sieci rozległych , ,47 Uniwersytet Opolski Dostosowanie kwalifikacji zawodowych osób pracujących do potrzeb rynku pracy i usługi doradcze dla studentów , ,79 Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu Kompleksowe badanie zapotrzebowania rynku pracy kadr kwalifikowanych województwa opolskiego w celu dostosowania oferty edukacyjnej i szkoleniowej do jego potrzeb , ,96 Suma , ,22

17 Zarząd Województwa Opolskiego BeneficjentTytuł projektu Całkowita wartość projektu Dofinansowanie UE w PLN 2.5 Promocja przedsiębiorczości Wyższa Szkoła Humanistyczno - Ekonomiczna w Brzegu Moja własna firma w powiecie brzeskim , ,80 Uniwersytet OpolskiPromocja przedsiębiorczości na Opolszczyźnie , ,98 Politechnika Opolska START - wsparcie merytoryczne i finansowe przy zakładaniu działalności gospodarczej , ,32 Suma , , Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy Politechnika Opolska Stypendia dla słuchaczy studiów doktoranckich Budowa i Eksploatacja Maszyn , ,00 Politechnika Opolska Transfer wiedzy i innowacyjności-organizacja platform tematycznych Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości przy Politechnice Opolskiej , ,88 Politechnika Opolska Centrum Zarządzania i Monitoringu Regionalnej Strategii Innowacji-Zarządzanie Innowacjami w ramach Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego , ,30 Projekty zrealizowane przez uczelnie wyższe w ramach ZPORR w województwie opolskim

18 Zarząd Województwa Opolskiego BeneficjentTytuł projektu Całkowita wartość projektu Dofinansowanie UE w PLN Politechnika Opolska Stypendia dla słuchaczy technicznych studiów doktoranckich, prowadzonych w Politechnice Opolskiej , ,01 Politechnika OpolskaStart zawodowy - Staże dla absolwentów , ,78 Politechnika Opolska Stypendia dla słuchaczy studiów doktoranckich Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej , ,00 Politechnika Opolska Przygotowanie koncepcji funkcjonowania Opolskiego Parku Naukowo-Technologicznego , ,66 Politechnika OpolskaRegionalne Biuro Promocji Klastrów - etap I , ,99 Politechnika Opolska Stypendia dla wyróżniających się studentów III stopnia kształcenia w Politechnice Opolskiej , ,97 Politechnika OpolskaPolitechnika dla gospodarki , ,04 Projekty zrealizowane przez uczelnie wyższe w ramach ZPORR w województwie opolskim

19 Zarząd Województwa Opolskiego BeneficjentTytuł projektu Całkowita wartość projektu Dofinansowanie UE w PLN Uniwersytet Opolski Stypendia dla doktorantów Instytutu Chemii Uniwersytetu Opolskiego , ,58 Uniwersytet Opolski Dodatki badawcze dla doktorantów Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego , ,14 Uniwersytet OpolskiUniwersytet dla biznesu , ,14 Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu Utworzenie ośrodka promocji i wdrażania nowoczesnych metod i technik zarządzania , ,60 Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu Opolska Akademia Innowacji i Przedsiębiorczości , ,83 Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu Innowacyjne rozwiązania Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu wsparciem dla przedsiębiorców regionu w sytuacjach kryzysowych , ,25 Suma , ,17 Projekty zrealizowane przez uczelnie wyższe w ramach ZPORR w województwie opolskim

20 Zarząd Województwa Opolskiego Całkowita wartość projektów ,65 PLN Kwota dofinansowania ,75 PLN W ramach ZPORR dofinansowanie uzyskało 26 projektów realizowanych przez uczelnie wyższe.

21 Zarząd Województwa Opolskiego Program Operacyjny Kapitał Ludzki

22 Zarząd Województwa Opolskiego Data naboru Nazwa Beneficjenta Nazwa projektu Wartość projektu/ dofinansowania (PLN) 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Uniwersytet Opolski Promocja zatrudniania osób pozostających bez pracy , Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia Uniwersytet Opolski Pomagamy przedsiębiorczym , – Politechnika OpolskaDobre praktyki (O)polskiego Biznesu , – Politechnika OpolskaWsparcie na STARCIE ,00 SUMA ,19 Zestawienie projektów realizowanych przez uczelnie wyższe w województwie opolskim w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich PO KL

23 Zarząd Województwa Opolskiego Data naboruNazwa BeneficjentaNazwa projektu Wartość projektu/dofinansowania (PLN) 8.2 Transfer wiedzy Wsparcie dla współpracy sfery nauki – Politechnika Opolska Stypendia dla słuchaczy technicznych studiów doktoranckich w Politechnice Opolskiej , – Politechnika OpolskaPrzedsiębiorczy naukowiec , – Uniwersytet Opolski Uniwersytecki Program Stypendialny szansa dla młodych naukowców , – Uniwersytet OpolskiDobry staż , – Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu Wykorzystaj potencjał uczelni- załóż firmę ,00 Zestawienie projektów realizowanych przez uczelnie wyższe w województwie opolskim w ramach Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki PO KL

24 Zarząd Województwa Opolskiego Data naboru Nazwa BeneficjentaNazwa projektu Wartość projektu/ dofinansowania (PLN) Politechnika OpolskaPrzedsiębiorczy naukowiec PLUS , Politechnika Opolska Stypendia dla wyróżniających się doktorantów Politechniki Opolskiej , Uniwersytet Opolski Uniwersytecki Program Stypendialny , Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji Strategia skutecznej promocji przedsiębiorczości akademickiej w województwie opolskim ,25 Zestawienie projektów realizowanych przez uczelnie wyższe w województwie opolskim w ramach Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki PO KL

25 Zarząd Województwa Opolskiego Data naboruNazwa BeneficjentaNazwa projektu Wartość projektu/ dofinansowania (PLN) 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – Politechnika OpolskaHomo dicidi-szkolenia 'skrojone na miarę' Opolszczyzny , – Uniwersytet Opolski Lokalna Akademia CISCO. Uniwersyteckie Centrum Podnoszenia Kwalifikacji Zawodowych , – Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu Profesjonalne kadry Opolszczyzny , – Politechnika Opolska Przedsiębiorstwa jutra-prognozowanie trendów rozwojowych w województwie opolskim , Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – Politechnika OpolskaRazem dla gospodarki i rynku pracy , – Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu Wsparcie procesów modernizacyjnych w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w województwie opolskim ,00 SUMA ,28 Zestawienie projektów realizowanych przez uczelnie wyższe w województwie opolskim w ramach Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki PO KL

26 Zarząd Województwa Opolskiego Zestawienie projektów po ocenie merytorycznej w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach PO KL Data naboru Nazwa BeneficjentaNazwa projektu Wartość projektu/ dofinansowania (PLN) 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnić w jakości usług edukacyjnych – Uniwersytet OpolskiMasz szansę , – Politechnika OpolskaKreator młodych talentów ,00 SUMA

27 Zarząd Województwa Opolskiego Lp. Numer i nazwa Działania/ Poddziałania Terminy naborów Typ beneficjentów Kwota dofinansowania (PLN) Typ projektów Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw II kw Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) minimalna wartość projektu – ,00, maksymalna wartość projektu ,00* Staże i szkolenia praktyczne dla pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych; pracowników naukowych jednostek naukowych oraz pracowników naukowych i naukowo- dydaktycznych uczelni - w przedsiębiorstwach zostanie określona w Planie działania na 2011r. Staże i szkolenia praktyczne dla pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych; pracowników naukowych jednostek naukowych oraz pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni - w przedsiębiorstwach, tymczasowe zatrudnienie w MŚP wysokowykwalifikowanego personelu, promocja idei przedsiębiorczości akademickiej, w celu komercjalizacji wiedzy i umiejętności zespołu działającego na uczelni lub w jednostce naukowej (firmy typu spin off lub spin out), szkolenia i doradztwo dla pracowników naukowych jednostek naukowych oraz pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni, doktorantów, studentów i absolwentów uczelni zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą typu spin off lub spin out, wsparcie tworzenia i rozwoju sieci współpracy i wymiany informacji między naukowcami a przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii na poziomie regionalnym i lokalnym, stypendia naukowe i wsparcie towarzyszące (np. szkolenia z zakresu komercjalizacji wiedzy) dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa (określonych w RSI) zostanie określona w Planie działania na 2013r. Planowane nabory w ramach PO KL dotyczące przedsiębiorczości akademickiej

28 Zarząd Województwa Opolskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata

29 Zarząd Województwa Opolskiego Umowy o dofinansowanie podpisane przez uczelnie wyższe w ramach RPO WO Termin naboruBeneficjentTytuł projektu Całkowita wartość projektu Dofinansowanie EFRR w PLN Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej Uniwersytet Opolski Budowa Laboratorium Biotechnologii Uniwersytetu Opolskiego , , Uniwersytet Opolski Przebudowa budynku Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego , , Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Poprawa jakości kształcenia WSB we Wrocławiu Wydziału Ekonomicznego w Opolu , , Uniwersytet Opolski Przebudowa budynku Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego - etap II, wyposażenie laboratoriów i pomieszczeń dydaktycznych , , Politechnika Opolska TechnoLAB 1A - Baza dydaktyczna na rzecz rozwoju regionu (TechnoLAB 1A) , , Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu Wsparcie infrastruktury edukacyjnej Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu , ,46 Suma , , Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego Uniwersytet OpolskiStudenckie Centrum Kultury SCK , , Zagospodarowanie terenów zdegradowanych Politechnika Opolska Budowa II Kampusu PO. Zadanie 1A. Adaptacja budynku nr 9 przy ulicy Prószkowskiej na cele dydaktyczne i badawcze WWFiF , ,71 Suma , ,48

30 Zarząd Województwa Opolskiego Działanie/ PoddziałanieTermin naboruBeneficjentTytuł projektu Całkowita wartość projektu Dofinansowanie EFRR Etap oceny Wsparcie instytucji otoczenia biznesu Uniwersytet Opolski Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego , ,74ocena formalna Wsparcie regionalnej infrastruktury edukacyjnej Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Wyposażenie sal dydaktycznych w sprzęt komputerowy i oprogramowanie dla kierunku Informatyka w PWSZ w Nysie , ,67 zaakceptowany do realizacji Suma , ,41 Projekty złożone przez uczelnie wyższe w ramach RPO WO

31 Zarząd Województwa Opolskiego Możliwości wspierania przedsiębiorczości akademickiej przez Samorząd Województwa

32 Zarząd Województwa Opolskiego Konkurs zakłada dofinansowanie najważniejszych przedsięwzięć dydaktyczno-naukowych, podejmowanych przez uczelnie województwa opolskiego. Tryb konkursu wprowadza jednolite dla wszystkich kryteria oceny wniosków, a tym samym ułatwia wybór najciekawszych propozycji. W ramach konkursu dofinansowanie mogą uzyskać projekty służące promocji atrakcyjności oferty edukacyjnej uczelni, a ze względu na prowadzony w regionie Program Opolskie – tutaj zostaję, również służące wzmacnianiu wśród, młodzieży szkolnej oraz studentów umiejętności poruszania się na rynku pracy i rozwoju przedsiębiorczości. Zarząd Województwa przyznał w 2009 roku dotacje dla 15 projektów na łączną kwotę ,00 zł. Dofinansowanie otrzymały m.in. Konkurs na Małe Granty dla uczelni województwa opolskiego na zadania dydaktyczno-naukowe Uniwersytet Opolski: Udany Start czyli cykl warsztatów polepszających rozpoczęcie kariery zawodowej - kwota zł

33 Zarząd Województwa Opolskiego Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu: Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu partnerem młodzieży w wyborze przyszłej ścieżki zawodowej – kwota zł Politechnika Opolska: Kształtowanie sylwetki absolwenta dla rynku pracy poprzez innowacje (część II) - kwota zł Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie: Projekt szkoleniowy Biura Karier PWSZ w Nysie: Wiedza drogą sukcesu – przedsiębiorczość i innowacyjność – kwota zł Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu Wydział Ekonomiczny w Opolu: MOZAIKA Czyli Media, Osobowość, Zarządzanie, Ambicje, Inwestycje, Kreatywność, Aktywność – II edycja - kwota zł Konkurs na Małe Granty dla uczelni województwa opolskiego na zadania dydaktyczno-naukowe W bieżącym roku budżetowym na ww. cel zostało przeznaczone zł. Termin składania wniosków upływa 26 lutego 2010 r.

34 Zarząd Województwa Opolskiego wydany w czerwcu 2009r. - nakład 6000 egzemplarzy dodruk 4000 egzemplarzy - grudzień 2009 Koordynacja i finansowanie: Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki (Punkt Informacyjny Europe Direct – Opole) Współpraca: Punkt Konsultacyjny w ramach Krajowego Systemu Usług przy Stowarzyszeniu Promocja Przedsiębiorczości, Wojewódzki Urząd Pracy, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Fundacji Rozwoju Śląska i Wspierania Inicjatyw Lokalnych Fundusze Europejskie dla przedsiębiorczych w województwie opolskim

35 Zarząd Województwa Opolskiego Odbiorcy osoby chcące rozwinąć działalność gospodarczą, podnieść swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe, zdobyć nowy zawód, podjąć pozarolniczą działalność gospodarczą oraz rozwinąć gospodarstwo rolne Odbiorcy

36 Zarząd Województwa Opolskiego Warsztaty - Masz pomysł? Załóż firmę! Odbiorcy: osoby pragnące rozpocząć działalność gospodarczą (w 2009 roku przeszkolono około 120 osób) Tematyka: rozpoczęcie działalności gospodarczej, tworzenia biznesplanu oraz możliwości finansowania działalności gospodarczej ze środków Unii Europejskiej Cel: pobudzenie przedsiębiorczości wśród mieszkańców Opolszczyzny, dostarczenie informacji, w jaki sposób założyć i zarządzać własnym biznesem Organizator: Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki oraz Punkt Informacyjny Europe Direct Opole

37 Zarząd Województwa Opolskiego Cykl szkoleń Zakładam firmę! Cykl spotkań dla osób z województwa opolskiego, planujących w najbliższym czasie otworzyć własną działalność gospodarczą: Sprawdź swój pomysł na biznes: Podstawy biznesplanu: Jak założyć firmę: krok po kroku: luty/marzec 2010 Możliwości otrzymania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej marzec/ kwiecień 2010 Organizatorem jest Dział Przedsiębiorczości OCRG oraz Punkt Informacyjny Europe Direct – Opole W cyklu szkoleń zadeklarowało udział 40 osób

38 Zarząd Województwa Opolskiego Europejska Akademia Biznesu EKONOMIA – EKOLOGIA – ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ Uczestnicy: ponad 500 osób, głównie młodzież i studenci 2 dni konferencyjne- wystąpienia specjalistów: potencjał Opolszczyzny, rozwój odnawialnych źródeł energii przedsiębiorczość 1 dzień warsztatowy: blok ekonomiczny blok ekologiczny Organizator: Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki oraz Punkt Informacyjny Europe Direct Opole

39 Zarząd Województwa Opolskiego Międzynarodowa Młodzieżowa Akademia Biznesu Termin: września 2009 Piętnastoosobowa grupa młodzieży z województwa opolskiego uczestniczyła w VIII edycji Międzynarodowej Młodzieżowej Letniej Akademii Biznesu Organizatorzy: Punkt Informacyjny Europe Direct - Opole oraz Ofensywa Gospodarcza Powiatu Voitsberg Podczas mitingów, warsztatów i wizyt w firmach uczestnicy poznawali najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne z obszaru ochrony środowiska, zarządzania procesami produkcyjnymi, gospodarką magazynową i systemami eliminacji zagrożeń

40 Zarząd Województwa Opolskiego Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach RPO WO 2007 – 2013 – wsparcie finansowe dla tzw. Start up W ramach poddziałania dofinansowanie uzyskają osoby fizyczne zamierzające podjąć działalność gospodarczą i utworzyć mikroprzedsiębiorstwo, na podstawie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej na terenie województwa opolskiego, szczególnie w dziedzinach istotnych dla rozwoju województwa i wykorzystujących nowe technologie. O wsparcie mogą ubiegać się osoby fizyczne, które: nie prowadzą działalności gospodarczej przynajmniej od jednego roku licząc do dnia złożenia wniosku, Kwota wsparcia, o którą można się ubiegać wynosi: od 40 – 80 tyś. zł przy maksymalnym poziomie dofinansowania do wydatków kwalifikowanych w wysokości 85% (dotacja ma formę refundacji poniesionych kosztów). Kwalifikowalność wydatków rozpoczyna się w dniu zarejestrowania przez beneficjenta działalności gospodarczej. Planowany termin naboru wniosków: 14 – r.

41 Zarząd Województwa Opolskiego Dziękuję za uwagę Józef Kotyś Wicemarszałek Województwa Opolskiego Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego ul. Piastowska Opole Tel.: , Faks:


Pobierz ppt "Zarząd Województwa Opolskiego PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W ŚRODOWISKU UCZELNI – MOŻLIWOŚCI ROZWOJU I WSPARCIA W WYMIARZE REGIONALNYM Józef Kotyś Wicemarszałek Województwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google