Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DAJ DZIECKU SZANSĘ – PODAJ MU DŁOŃDAJ DZIECKU SZANSĘ – PODAJ MU DŁOŃ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DAJ DZIECKU SZANSĘ – PODAJ MU DŁOŃDAJ DZIECKU SZANSĘ – PODAJ MU DŁOŃ"— Zapis prezentacji:

1 DAJ DZIECKU SZANSĘ – PODAJ MU DŁOŃDAJ DZIECKU SZANSĘ – PODAJ MU DŁOŃ

2 Informacje o projekcie Projektodawca: Powiat Krapkowicki Projektodawca: Powiat Krapkowicki Tytuł projektu Daj dziecku szansę – podaj mu dłoń Tytuł projektu Daj dziecku szansę – podaj mu dłoń Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. regionach. Podziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych Podziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Okres realizacji: 01.12.2009 – 31.07.2010r. Okres realizacji: 01.12.2009 – 31.07.2010r. Wartość projektu: 315 506,57 zł Wartość projektu: 315 506,57 zł

3 Zdiagnozowane problemy projektu Projekt realizowano w celu rozwiązania problemu pogłębiającego się zjawiska wykluczenia społecznego dotykającego szczególnie osoby niepełnosprawne. Zdiagnozowane problemy projektu to: brak aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych, uwarunkowanej posiadaniem orzeczenia o niezdolności do wykonywania jakiejkolwiek pracy bądź orzeczeniem do pracy tylko w warunkach szczególnych, co często utrudnia zatrudnienie, jeżeli w pobliżu zamieszkania nie ma zakładu pracy chronionej, brak aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych, uwarunkowanej posiadaniem orzeczenia o niezdolności do wykonywania jakiejkolwiek pracy bądź orzeczeniem do pracy tylko w warunkach szczególnych, co często utrudnia zatrudnienie, jeżeli w pobliżu zamieszkania nie ma zakładu pracy chronionej, brak motywacji wśród absolwentów Szkoły Specjalnej do podejmowania dalszej nauki bądź pracy po ukończeniu kształcenia, brak motywacji wśród absolwentów Szkoły Specjalnej do podejmowania dalszej nauki bądź pracy po ukończeniu kształcenia, brak nowoczesnego sprzętu do nauki, brak nowoczesnego sprzętu do nauki, zubożenie materialne rodzin, zubożenie materialne rodzin, dysproporcje w poziomie wiedzy i obycia kulturowego dzieci z terenów wiejskich w stosunku do rówieśników z miast. dysproporcje w poziomie wiedzy i obycia kulturowego dzieci z terenów wiejskich w stosunku do rówieśników z miast.

4 Grupa docelowa W projekcie udział wzięli uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Krapkowicach, a poprzez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Krapkowicach uczniowie i nauczyciele szkół podstawowych gmin Strzeleczki i Walce, Gimnazjum w Strzeleczkach oraz innych szkół publicznych Powiatu Krapkowickiego.

5 Cele projektu Pomoc w rozwijaniu kreatywności, indywidualnych uzdolnień oraz zainteresowań uczniów Kształtowanie umiejętności pracy w zespole Człowiek rośnie w grze o wielkie cele. Wyrównanie dysproporcji edukacyjnych uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych w Krapkowicach i uczniów ze szkół gmin wiejskich Strzeleczki, Walce. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań metodycznych pozwalających na współpracę nauczyciela z dziećmi przy użyciu komputera usprawnienie psychoruchowe dzieci Zdobycie umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy

6 Główne działania W Zespole Szkół Specjalnych w ramach projektu uczniowie brali udział W Zespole Szkół Specjalnych w ramach projektu uczniowie brali udział w zajęciach dydaktyczno - wyrównawczych, logopedycznych, w zajęciach dydaktyczno - wyrównawczych, logopedycznych, języka migowego, integracji sensorycznej a także zajęciach hipoterapii. języka migowego, integracji sensorycznej a także zajęciach hipoterapii. Działania dla ZSS w Krapkowicach: 1. Czytam, piszę, liczę z wykorzystaniem: - programu Młody Einstein, Porusz umysł, Twój prymus- matematyka, - programu Młody Einstein, Porusz umysł, Twój prymus- matematyka, - gry matematyczne: niezwykłe wakacje, stare zamczysko, eduROM- chemia/fizyka. - gry matematyczne: niezwykłe wakacje, stare zamczysko, eduROM- chemia/fizyka. 2. Mówię wyraźnie – zajęcia logopedyczne z wykorzystaniem: 2. Mówię wyraźnie – zajęcia logopedyczne z wykorzystaniem: - programu zabawy słowem i logorytmiki. - programu zabawy słowem i logorytmiki. 3. Umiem się komunikować inaczej – język migowy 3. Umiem się komunikować inaczej – język migowy 4. Zajęcia psychoedukacyjne z wykorzystaniem: 4. Zajęcia psychoedukacyjne z wykorzystaniem: - mini puzzli - zwierzęta hodowlane, gospodarstwo domowe, owady, - gry bystre oczko, kostki i makatki Pani Twarz i Pan Twarz, kukiełki Emocje. 5. Zajęcia integracji sensorycznej z wykorzystaniem: 5. Zajęcia integracji sensorycznej z wykorzystaniem: - gier na świadomość ciała, hamaków terapeutycznych, ścianki wspinaczkowej. - gier na świadomość ciała, hamaków terapeutycznych, ścianki wspinaczkowej. 6. Hipoterapia – rehabilitacja psychoruchowa z końmi. 6. Hipoterapia – rehabilitacja psychoruchowa z końmi. 7. Wycieczka do Wrocławia - poznawanie miejsc kultury, przyrody. 7. Wycieczka do Wrocławia - poznawanie miejsc kultury, przyrody. 8. Zielona szkoła – usprawnienie psychoruchowe. 8. Zielona szkoła – usprawnienie psychoruchowe.

7 Główne działania Poprzez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną prowadzono: Poprzez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną prowadzono: 1. Cykl zajęć psychoedukacyjnych dla nauczycieli doskonalących umiejętności w zakresie 1. Cykl zajęć psychoedukacyjnych dla nauczycieli doskonalących umiejętności w zakresie wspierania rozwoju oraz kształcenia dzieci i młodzieży na terenach gmin Walce i Strzeleczki. wspierania rozwoju oraz kształcenia dzieci i młodzieży na terenach gmin Walce i Strzeleczki. 2. Doradztwo psychologiczno-pedagogiczne dla nauczycieli i uczniów w ramach 2. Doradztwo psychologiczno-pedagogiczne dla nauczycieli i uczniów w ramach dyżurów na terenie szkół wiejskich. dyżurów na terenie szkół wiejskich. 3. Zajęcia psychoedukacyjne z zespołami klasowymi skierowane do uczniów 3. Zajęcia psychoedukacyjne z zespołami klasowymi skierowane do uczniów gimnazjum w Strzeleczkach, rozwijające umiejętności psychoedukacyjne. gimnazjum w Strzeleczkach, rozwijające umiejętności psychoedukacyjne. Zakres tematyki: integracja grupy, komunikacja interpersonalna, radzenie sobie w sytuacjach Zakres tematyki: integracja grupy, komunikacja interpersonalna, radzenie sobie w sytuacjach trudnych, poczucie własnej wartości, planowanie celów życiowych. trudnych, poczucie własnej wartości, planowanie celów życiowych. 4. Terapeutyczna pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów z zaburzeniami 4. Terapeutyczna pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi w zakresie funkcji poznawczo-motorycznych i odchyleniami rozwojowymi w zakresie funkcji poznawczo-motorycznych i emocjonalno-społecznych, która zakładała zastosowanie metody terapeutycznej i emocjonalno-społecznych, która zakładała zastosowanie metody terapeutycznej z wykorzystaniem EEG Biofeedback. Urządzenie pomaga w zdobyciu lepszego wglądu z wykorzystaniem EEG Biofeedback. Urządzenie pomaga w zdobyciu lepszego wglądu na prace organizmu ludzkiego i poprawę niepożądanych reakcji. na prace organizmu ludzkiego i poprawę niepożądanych reakcji. Jest to profesjonalny trening mózgu, którego celem jest unormowanie jego czynności Jest to profesjonalny trening mózgu, którego celem jest unormowanie jego czynności bioelektrycznej- skutkuje to ogólną poprawą funkcjonowania organizmu. Zakupiono również bioelektrycznej- skutkuje to ogólną poprawą funkcjonowania organizmu. Zakupiono również programy Królik bystrzak, Badanie mowy, Wspomaganie rozwoju, puzzli programy Królik bystrzak, Badanie mowy, Wspomaganie rozwoju, puzzli progresywnych Kotek i jego przyjaciele. progresywnych Kotek i jego przyjaciele.

8 W ramach projektu zakupiono wiele pomocy dydaktycznych oraz specjalistyczny sprzęt wspomagający pracę nauczycieli i terapeutów z uczniami oraz zorganizowano wycieczki do Wrocławia i na zieloną szkołę do Darłówka.

9 Rezultaty projektu Realizacja projektu przyczyniła się do wyrównania szans Realizacja projektu przyczyniła się do wyrównania szans edukacyjnych dzieci napotykających na bariery o charakterze środowiskowym, ekonomicznym i zdrowotnym poprzez: wielospecjalistyczną diagnozę dysfunkcji i jak najwcześniejsze wspomaganie przez nauczycieli wielospecjalistyczną diagnozę dysfunkcji i jak najwcześniejsze wspomaganie przez nauczycieli rozwoju uczniów, rozwoju uczniów, wzrost świadomości społecznej na temat korzyści płynących z multimedialnej edukacji, wzrost świadomości społecznej na temat korzyści płynących z multimedialnej edukacji, wzrost zdolności motywacyjnych, wzrost zdolności motywacyjnych, pokonywanie trudności związanych z adaptacją przy zmianie szkoły i osiągnięcie wyższego pokonywanie trudności związanych z adaptacją przy zmianie szkoły i osiągnięcie wyższego poziomu integracji z rówieśnikami, poziomu integracji z rówieśnikami, rozwijanie umiejętności efektywnej komunikacji interpersonalnej i radzenia sobie rozwijanie umiejętności efektywnej komunikacji interpersonalnej i radzenia sobie w sytuacjach trudnych, w sytuacjach trudnych, zwiększenie samoświadomości w zakresie ograniczeń i mocnych stron, a także zasobów zwiększenie samoświadomości w zakresie ograniczeń i mocnych stron, a także zasobów rozwojowych, rozwojowych, zwiększenie aktywności oraz wyższy poziom aspiracji. zwiększenie aktywności oraz wyższy poziom aspiracji. Dzięki zindywidualizowanej pomocy zarówno ze strony specjalistów jak Dzięki zindywidualizowanej pomocy zarówno ze strony specjalistów jak i rodziców oraz nauczycieli, dzieci nabyły umiejętności interpersonalne, i rodziców oraz nauczycieli, dzieci nabyły umiejętności interpersonalne, które pozwolą na lepsze pełnienie ról społecznych w przyszłości. które pozwolą na lepsze pełnienie ról społecznych w przyszłości. Docelowo udział w projekcie z Zespołu Szkół Specjalnych wzięło udział Docelowo udział w projekcie z Zespołu Szkół Specjalnych wzięło udział 55 uczniów, działalnością terapeutyczną zostało objętych ogółem 413 osób, 55 uczniów, działalnością terapeutyczną zostało objętych ogółem 413 osób, w tym 92 nauczycieli oraz 321 uczniów. w tym 92 nauczycieli oraz 321 uczniów. rezultaty twarde miękkie

10 Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać się - ze wszystkich sił - tego, czego pragnie Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać się - ze wszystkich sił - tego, czego pragnie


Pobierz ppt "DAJ DZIECKU SZANSĘ – PODAJ MU DŁOŃDAJ DZIECKU SZANSĘ – PODAJ MU DŁOŃ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google