Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jacek Pieczonka Biznesplan jako czynnik ograniczający ryzyko w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jacek Pieczonka Biznesplan jako czynnik ograniczający ryzyko w prowadzeniu działalności gospodarczej."— Zapis prezentacji:

1 Jacek Pieczonka Biznesplan jako czynnik ograniczający ryzyko w prowadzeniu działalności gospodarczej

2 Biznesplan jest zestawem dokumentów (analiz i programów), w których na podstawie oceny sytuacji strategicznej firmy oraz danych historycznych zawarta jest projekcja celów firmy i sposobów ich osiągania, przy uwzględnieniu wszystkich istniejących uwarunkowań natury finansowej, rynkowej, marketingowej, organizacyjnej, kadrowej i technologicznej. Obejmuje on działalność bieżącą oraz okres od trzech do pięciu następnych lat.

3 Biznesplan służy właścicielom i kierownictwu firmy jako podstawowy dokument wspomagający zarządzanie wszystkimi przedsięwzięciami firmy. W działalności gospodarczej przedsiębiorstwa pomocny jest szczególnie w: konkretyzowaniu koncepcji działania, ustalaniu metod i sposobów ich osiągania przy uwzględnieniu wszystkich istniejących ograniczeń, kontroli prawidłowego przebiegu realizacji przedsięwzięcia.

4 W trakcie funkcjonowania każdej organizacji są takie szczególne momenty, w których sporządzenie biznes planu staje się koniecznością. Zdarza się to zwłaszcza: przed założeniem nowego przedsiębiorstwa, podczas łączenia przedsiębiorstw,

5 w trakcie próby uzyskania zewnętrznych środków na finansowanie swojej działalności lub ryzykownych przedsięwzięć, w krytycznym okresie (np. zmiana form własności lub profilu działalności, ukierunkowanie na nowe rynki, duże inwestycje, modernizacja).

6 Podsumowując zastosowanie biznesplanu może wystąpić w sytuacjach i obszarach:
rozpoczęcie działalności gospodarczej finansowanie inwestycji pozyskanie nowego inwestora strategiczne zarządzanie firmą wycena i sprzedaż firmy restrukturyzacja likwidacja przedsiębiorstwa

7 W biznesplanie przedstawia się warunki, narzędzia oraz sposoby realizacji celów firmy lub realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego. Dobrze przygotowany biznesplan powinien odpowiadać na cztery zasadnicze pytania: Na jakim etapie projektowanego rozwoju znajduje się firma? W jakich kierunkach zamierza się dalej rozwijać? Za pomocą jakich sposobów chce to zrobić? Jak opłacalne są założone przez nią cele?

8 Biznesplan prezentuje w ujęciu marketingowym projektowane przez zarząd firmy jej przyszłe sukcesy i potencjalne możliwości ich osiągnięcia, podnosząc dzięki temu atrakcyjność przedsiębiorstwa w oczach obecnych i spodziewanych partnerów zarówno ze sfer gospodarczych, jak i instytucjonalnych.

9 Adresatami biznesplanu mogą być:
klienci przedsiębiorstwa; zarząd, pracownicy; inwestorzy; banki i inne instytucje finansowe.

10 Biznesplan pełni dwie podstawowe funkcje:
• funkcję wewnętrzną; plan wykorzystywany jest jako wewnętrzny dokument planistyczny niezbędny do zarządzania przedsiębiorstwem. • funkcję zewnętrzną; plan ma podstawowe znaczenie dla uatrakcyjnienia przedsiębiorstwa w oczach potencjalnych inwestorów i przyciągania z zewnątrz środków potrzebnych na finansowanie jej przedsięwzięć.

11 Przyjmując kryterium istotności funkcji biznesplanu, mówimy o funkcjach głównych i wspomagających. Do głównych funkcji biznesplanu zaliczymy: funkcję decyzyjną, rozumianą jako zespół przedsięwzięć, wytyczonych przez kierownictwo firmy i zawartych w biznesplanie; funkcję informacyjną, przejawiającą się w prezentowaniu informacji o przeszłych i teraźniejszych osiągnięciach firmy, a także o jej zamierzeniach na przyszłość, adresowanych do szerokiego grona zainteresowanych odbiorców;

12 funkcję rachunku ekonomicznego, wyrażającą się w projektowaniu przyszłości firmy na podstawie kryteriów efektywnościowych; funkcję kierowania, przejawiającą się w koordynowaniu przez zarząd firmy zadań, rozpisanych w biznesplanie na poszczególne komórki funkcjonalne przedsiębiorstwa; funkcję regulacyjną, wyrażającą się w regulowaniu strumieni pieniężnych, niezbędnych do zapewnienia firmie pożądanej pozycji rynkowej i kondycji finansowej.

13 Reasumując, prawidłowo sporządzony biznesplan spełnia cztery elementarne funkcje:
stanowi narzędzie wspomagające przedsiębiorcę w rozwoju jego pomysłów oraz projektów przedstawianych mu do realizacji; stanowi podstawę do rozmów z wszelkiego rodzaju kontrahentami i decydentami, takimi jak: wiodący akcjonariusze, banki, potencjalni inwestorzy, agencje finansowe państwowe i prywatne, fundusze inwestycyjne. Tak więc umożliwia zdobycie dodatkowych środków finansowych z zewnątrz;

14 stanowi spójną i logiczną strukturę, zgodnie z którą biznes powinien się rozwijać w ciągu kilku najbliższych lat; dostarcza narzędzi do bieżącego monitorowania, dokonywania przeglądów i korekt zarówno w okresie budowy, jak i w okresie eksploatacji.

15 Opracowanie biznesplanów powinno być poprzedzone przygotowaniem określonych założeń metodycznych, przesądzających o jego charakterze i treści. Należy zatem ustalić: zasięg przedmiotowy - biznesplan opracowuje się dla firmy jako całości lub dla wyodrębnionych jej części, a także dla poważniejszych przedsięwzięć rozwojowych, które jednostka zamierza podjąć;

16 horyzont czasowy - okresy z przeszłości i przyszłości, które zostaną ukazane w biznes planie. Na ogół jest to okres trzech lat ujmowanych w analizie retrospektywnej (tj. analizie wyników historycznych) i okres pięciu lat dla projekcji finansowych efektów przedsięwzięcia rozwojowego (licząc od momentu sprzedaży pierwszych produktów lub usług po zakończeniu przedsięwzięcia); rangę celów - cele główne, dodatkowe, uboczne, szczegółowe;

17 krąg podmiotów - chodzi o podmioty warunkujące powodzenie planu, tj
krąg podmiotów - chodzi o podmioty warunkujące powodzenie planu, tj.: podmioty gospodarcze, instytucje finansowe, instytucje ubezpieczeniowe, instytucje rynku kapitałowego i rynku pracy, instytucje sponsorujące, instytucje doradcze, instytucje promocyjne; charakter uwarunkowań realizacyjnych - okoliczności sprzyjające, obojętne, utrudniające; metodologię badawczą - metody badania, tj. oceny przeszłości i przyszłości; kryteria oceny - ilościowe i jakościowe.

18 Zaleca się, aby biznesplan sporządzony dla małego przedsięwzięcia stanowił dokument o objętości stron. Dla dużego przedsięwzięcia próg ten jest odpowiednio wyższy. Rekomendowana objętość planu minimum 80 stron.

19 Przy konstrukcji biznesplanu nasuwają się różne wątpliwości, często sprowadzające się do odpowiedzi na następujące pytania: kto powinien opracować biznesplan i jaki zespół powołać do jego konstruowania? jak obszerny powinien być biznesplan? na ile dokładny powinien być biznesplan? jak przedstawić ryzyko związane z realizacją przedsięwzięcia? czy w biznesplanie powinno się zamieszczać informacje poufne? jak dobierać potencjalnych inwestorów?

20 Kto powinien opracowywać biznesplan?
Zaleca się, aby biznesplan, jako plan menedżerów, był opracowany przez kierownictwo firmy. Udział i pomoc doradców (konsultantów) sprowadza się zwykle do: omówienia struktury biznesplanu i nadzorowania procesu jego tworzenia, zapoznania kadry menedżerskiej ze stosowanymi technikami i procedurami planistycznymi, przygotowania strony formalnej biznesplanu (np. planów finansowych, podatkowych i marketingowych), sporządzania opinii przed wysłaniem planu do inwestora.

21 Jak obszerny powinien być biznesplan?
Jest to jeden z najczęściej podnoszonych problemów, a jednocześnie pytanie, na które trudno odpowiedzieć, nie ma bowiem w tym przypadku jednolitych reguł postępowania. Należy jednak zadbać o to, aby plan był: na tyle obszerny, aby wyczerpywał zawarte w nim tematy, na tyle krótki, aby podtrzymać zainteresowanie czytających (długie dokumenty są mało komunikatywne).

22 Jak dokładny powinien być biznesplan?
Wielu przedsiębiorców niechętnie angażuje się w szczegółowe opisywanie swej firmy w biznesplanie, aby w przyszłej działalności zostawić sobie większą elastyczność. Jest to podyktowane koniecznością wyboru jednego rozwiązania z wielu prawdopodobnych, którego rezultatów nie sposób przewidzieć na etapie opracowywania planu. Szczegóły dotyczące takiej alternatywy, jej przyczyny oraz wnioski na temat skutków powinny znaleźć się w planie.

23 W przypadkach, kiedy podobne sukcesy i możliwości nie są łatwe do uzyskania, wszystkie plany jako minimum powinny zawierać informacje na temat: wielkości oczekiwanych środków finansowych wraz z określeniem terminów, w których będą one niezbędnie potrzebne, szczegółowych projektów przeznaczenia środków finansowych, sposobów osiągania założonych celów,

24 oczekiwanych wpływów finansowych z proponowanych przedsięwzięć
oczekiwanych wpływów finansowych z proponowanych przedsięwzięć. Zalecamy przy tym, przygotowywanie biznesplanów przynajmniej w trzech wariantach: prawdopodobnym, tzn. zakładającym przeciętne warunki gospodarowania, pesymistycznym, w którym bierze się pod uwagę możliwość zaistnienia czynników wymienionych na liście zagrożeń i słabych stron firmy, optymistycznym, biorącym za podstawę możliwość wystąpienia czynników umieszczonych na liście szans otwierających się przed firmą.

25 Zagadnienie ryzyka przedsięwzięć opisanych w biznesplanie
Oceniając kredytobiorców, inwestorzy interesują się przede wszystkim ryzykiem przedsięwzięcie oraz zdolnością kadry menedżerskiej. Banki są wręcz zobowiązane do prowadzenia klasyfikacji swoich dłużników opartej na ocenie ryzyka związanego z realizacją danego przedsięwzięcia, a w konsekwencji do tworzenia znacznych rezerw.

26 W związku z tym niezbędne jest dodanie do biznesplanu specjalnego rozdziału na temat ryzyka, a w nim ustalenie wszystkich możliwych zagrożeń oraz kroków podejmowanych przez kierownictwo firmy, aby uchronić się przed nimi albo zniwelować ich wpływ.

27 Jak zainteresować inwestora?
Kadra kierownicza przed przystąpieniem do opracowania biznesplanu musi uwzględnić fakt, że: reprezentuje przedsiębiorstwo z określoną zdolnością zarządzania, posiada konkretną ideę prezentowanego przedsięwzięcia, jego rozpoczęcia i rozwoju. Warunki te są niezbędne do uzyskania finansowego zaangażowania inwestorów, ponieważ będą oni chcieli osiągnąć bardzo wysoki zysk oraz zabezpieczyć zwrot włożonego kapitału.

28 Czy zamieszczać informacje poufne?
Większość przedsiębiorców wykazuje niechęć do ujawniania w planach, nawet potencjalnym inwestorom, informacji, które uważają za swoje tajemnice. Istnieją jednak pewne formy zabezpieczeń dla nieufnych przedsiębiorców: oznaczenie biznes planu jako „handlowo-poufny" lub „prywatno-poufny", przed przedłożeniem planu inwestorom upewnienie się, czy nie mają oni sprzecznych interesów (np. duże wspólne inwestycje z konkurencyjną firmą), pominięcie w planie danych uważanych za poufne i przesłanie inwestorom planu w formie wyciągu.

29 Kto ma być adresatem biznes planu?
Przedsiębiorca powinien zbadać gruntownie te instytucje, które w jego odczuciu pozytywnie zareagują na propozycję i zestawić listę 3-4 odbiorców biznes planu. Powinien to zrobić wspólnie z doradcami finansowymi posiadającymi doświadczenie w dziedzinie mobilizowania środków finansowych. Propozycja zostanie potraktowana poważniej, jeżeli będzie przedstawiona potencjalnemu inwestorowi przez doradców o ustalonej wiarygodności.

30 Struktura biznes planu
Biznes plan zbudowany jest według prostej zasady konstrukcyjnej. Zakres merytoryczny planu podejmujący wszystkie zagadnienia wewnętrzne przedsiębiorstwa, oraz oddziaływania zewnętrzne zawiera się w trzech grupach tematycznych, które ilustrują też metodę prący nad tym dokumentem.

31 Badanie przedsiębiorstwa - opis i analiza; oszacowanie możliwości wprowadzenia zmian, ogólna opinia o przyszłej działalności. Opracowanie zasadniczego planu - szczegółowa analiza oraz plan przekształceń i rozwoju wraz ze wszystkimi implikacjami. Plan wprowadzenia w życie - plan wdrożenia; powołanie zespołów lub osób odpowiedzialnych za realizację oraz wyznaczenie jej nieprzekraczalnych terminów.

32 Typowa struktura biznes planu oraz procentowy udział poszczególnych części przedstawia się następująco: Krótka prezentacja organizacji (streszczenie - 5%) Analiza otoczenia (15%) Analiza organizacyjna firmy (15%) Rozwiązania strategiczne (30%) Plan działania (30%) Wnioski (5%)

33 Krótka prezentacja organizacji
historia, cele, zadania, profil i zakres działalności firmy, wielkość sprzedaży (obecna, przeszła), posiadane oraz planowane środki.

34 charakterystyka obecnych rynków,
Analiza otoczenia charakterystyka obecnych rynków, najistotniejsze przewidywane zmiany otoczenia gospodarczego, finansowego, prawnego itp. najbardziej prawdopodobny scenariusz przewidywanych oddziaływań na firmę, wyszczególnienie istniejących zagrożeń i możliwości, ocena konkurencyjności z punktu widzenia mocnych i słabych stron firmy.

35 Analiza organizacyjna firmy
ogólna charakterystyka środków, którymi firma obecnie dysponuje, aktualna sytuacja finansowa, główne słabości i mocne strony firmy, analiza mocnych i słabych stron konkurencji.

36 Rozwiązania strategiczne
określenie wybranej strategii rozwoju, warianty wyboru i ich uzasadnienie, cele (krótko, średnio i długoterminowe), przewidywane oddziaływania na sytuację firmy.

37 Plan działania program działania wybór środków, określenie kolejności działań, strategia wdrożenia, metody kontroli wskaźników, strategie alternatywne.

38 Wnioski potrzeby, wymagania.

39 Typowy układ spisu treści zwykle obejmuje:
streszczenie projektu przedsięwzięcia, podstawowe dane o firmie i jej właścicielach (charakterystyka firmy); założenia planu strategicznego przedsięwzięcia, plan techniczny, plan marketingowy, plan organizacyjny, plan finansowy, wnioski i podsumowanie.

40 Według innych autorów każdy biznes plan powinien być złożony z dziesięciu podstawowych części:
Wprowadzenie i krótki opis planowanego przedsięwzięcia rozwojowego. Prezentacja firmy i jej dotychczasowych osiągnięć. Misja, wizja, cele strategiczne przedsiębiorstwa. Otoczenie firmy (makro- i mikrootoczenie).

41 Produkty i usługi. Stosowane technologie, procesy wytwórcze, techniczne uzbrojenie produkcji, inwestycje. Zasoby ludzkie przedsiębiorstwa (w tym: kierownictwo). Organizacja zarządzania przedsiębiorstwem. Analiza finansowa wielkości historycznych i projekcja wyników finansowych w okresach przyszłych. Ryzyko i sposoby jego eliminacji.

42 Wprowadzenie i krótki opis planowanego przedsięwzięcia to część o charakterze wprowadzającym, która powinna zawierać syntezę informacji na temat planowanego przedsięwzięcia. Innymi słowy, chodzi o wyjaśnienie celu, w jakim został stworzony cały biznes plan, czyli streszczenie projektu przedsięwzięcia.

43 Prezentacja firmy i jej dotychczasowych osiągnięć to część poświęcona szczegółowej charakterystyce przedsiębiorstwa planującego przedsięwzięcie. Ma na celu przedstawienie kompleksowej ilustracji działalności firmy od chwili jej utworzenia. Należy pamiętać, iż odpowiednia prezentacja sukcesów i osiągnięć może zwiększyć wiarygodność przedsiębiorstwa w oczach potencjalnych inwestorów czy banków, do których jest adresowany biznes plan.

44 Misja przedsiębiorstwa jest definiowana jako ogólny cel jego istnienia
Misja przedsiębiorstwa jest definiowana jako ogólny cel jego istnienia. Jest to zatem pewna idea, uzasadniająca tworzenie przedsiębiorstwa. Wizja jest zwykle formułowana w sposób hasłowy, np. „chcemy być wiodącą firmą w branży…", „ chcemy wyznaczać nowe trendy w rozwoju sektora..." . Wizją jest natomiast ogólne wyobrażenie o sposobie realizowania misji.

45 W teorii kierowania przez pojęcie strategii rozumie się szeroki program wytyczania i osiągania celów organizacji, a także reakcję organizacji na oddziaływanie jej otoczenia.

46 Otoczenie firmy to część biznes planu, w której jest konieczne szczegółowe scharakteryzowanie zewnętrznych warunków funkcjonowania przedsiębiorstwa. Szczególnie ważne jest precyzyjne określenie tych elementów otoczenia, które oddziałują na przedsiębiorstwo w sposób bezpośredni. Należy więc w sposób dokładny przeanalizować rynek, na którym funkcjonuje dany podmiot.

47 Produkty i usługi to część poświęcona omówieniu strategii marketingowej, którą przedsiębiorstwo pragnie realizować w związku z zaplanowanym przedsięwzięciem rozwojowym. Strategia marketingowa sprowadza się do odpowiedniego skomponowania tzw. marketing-mix, czyli odpowiedniego w danych warunkach rynkowych doboru środków konkurencji.

48 Zestaw tych środków stanowiących pewnego rodzaju układ między produktem, jego ceną, sposobami promocji oraz dystrybucji, różni się w zależności od rodzaju produktu, typu odbiorców oraz zachowania konkurencji.

49 Technologie, procesy wytwórcze, techniczne uzbrojenie produkcji to część, która ma na celu przedstawienie przedsięwzięcia od strony technicznej. Kluczowym zadaniem planu technicznego jest ukazanie wpływu zamierzonego przedsięwzięcia na usprawnienie procesu produkcji. W planie technicznym umieszcza się opis zorganizowania procesu produkcji oraz harmonogram realizacji poszczególnych etapów projektu rozwojowego.

50 Zasoby ludzkie przedsiębiorstwa to część biznes planu, która jest poświęcona kwestiom wpływu zamierzonego przedsięwzięcia na procesy zarządzania personelem, a także na jego stan liczebny, kwalifikacje oraz zakres obowiązków.

51 Organizacja zarządzania przedsiębiorstwem, ta część biznes planu jest poświęcona omówieniu sposobu zorganizowania biznesu. Wymaga zatem szczegółowego opisu obecnej struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa oraz wskazania, w jaki sposób planowane przedsięwzięcie wpłynie na kształt, wydajność i sprawność tej struktury.

52 Analiza finansowania wielkości historycznych i projekcja wyników w okresach przyszłych - ta część biznes planu ma szczególne znaczenie, ponieważ stanowi ilustrację liczbową przeszłości i planowanej przyszłości firmy. Obejmuje analizę retrospektywną, tj. analizę wielkości historycznych, oraz plan finansowy i analizę prospektywną zamierzonego przedsięwzięcia.

53 Plan finansowy przedsięwzięcia rozwojowego obejmuje natomiast takie zagadnienia jak:
zapotrzebowanie na kapitał: konieczne wydatki inwestycyjne, w tym na cele restrukturyzacji (rodzaj, cel, wysokość, harmonogram wydatków); źródła finansowania przedsięwzięcia; koszt pozyskania kapitału - ocena alternatywnych rozwiązań;

54 planowane przychody i koszty (plan wielowariantowy);
projekcja sprawozdań finansowych i ich ocena; ocena ekonomicznej efektywności projektowanego przedsięwzięcia (NPV, stopa zwrotu, PI, okres zwrotu, wskaźnik Altmana, kształtowanie się wartości przedsiębiorstwa w czasie itp.);

55 zdolność do wywiązywania się z zobowiązań w trakcie realizacji projektu (ocena płynności i zdolności do obsługi długu); sprawność zarządzania majątkiem; czynniki zewnętrzne (makroekonomiczne) i ich kształtowanie się w przyszłości.

56 Ryzyko i sposoby jego eliminacji to część biznes planu poświęcona ocenie ryzyka towarzyszącego planowanemu przedsięwzięciu. Należy stosować ilościowe mierniki ryzyka, za pomocą których szacuje się stopień zmienności albo niepewności uzyskania dochodu lub zwrotu inwestycji (są to m.in. odchylenie standardowe i współczynnik zmienności).

57 Biznesplan dla wnioskodawców ubiegających się o wsparcie w ramach RPO WO na lata 2007 – 2013
Oś Priorytetowa 1: Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu Działanie 1.1: Rozwój przedsiębiorczości Poddziałanie 1.1.2: Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach

58 A Podstawowe informacje dotyczące projektu
B Opis dotychczasowej działalności wnioskodawcy C Opis projektu D Plan marketingowy dla projektu E Prognoza sprzedaży F Sytuacja finansowa wnioskodawcy oraz jej prognoza

59 A Podstawowe informacje dotyczące projektu
A.1. Informacje dotyczące wnioskodawcy A.2. Lokalizacja projektu

60 B Opis dotychczasowej działalności wnioskodawcy
B.1. Działalność wnioskodawcy B.2. Charakterystyka działalności przedsiębiorstwa B.3. Oferta wnioskodawcy i przychody z działalności B.4. Miejsce na rynku

61 C Opis projektu C.1. Cele projektu
C.2. Potrzeby inwestycyjne oraz zasoby techniczne do realizacji projektu C.3. Zatrudnienie C.4. Kadra kierownicza C.5. Doświadczenie i zasoby ludzkie C.6. Aktualne zdolności wytwórcze C.7. Zakres rzeczowy projektu, kosztorys oraz harmonogram realizacji C.8. Zakres rzeczowy projektu, kosztorys oraz harmonogram realizacji działań kwalifikowanych do wsparcia C.9. Źródła finansowania projektu C.10. Efektywność kosztowa

62 D Plan marketingowy dla projektu
D.1 Konkurencja na rynku D.2 Miejsce na rynku w wyniku realizacji projektu

63 E Prognoza sprzedaży E.1 Prognoza sprzedaży
E.2 Prognoza sprzedaży z tytułu realizacji projektu E.3 Cena E.4 Przychody

64 F Sytuacja finansowa wnioskodawcy oraz jej prognoza
F.1 Bilans F.2 Rachunek zysków i strat F.3 Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy F.4 Wskaźniki finansowe

65 Kryteria merytoryczne II stopnia (punktowane)
Wpływ projektu na ofertę i pozycję na rynku przedsiębiorcy waga 3 pkt 2-4 Zwiększenie zatrudnienia w wyniku realizacji projektu waga 4 pkt 1-4 Wzrost procentowy zysku na koniec pierwszego pełnego roku kalendarzowego po zakończeniu realizacji projektu waga 2 pkt 1-4 Wkład własny wyższy od minimalnego waga 2 pkt 1-4 Efektywność kosztowa waga 1 pkt 1-4 Okres funkcjonowania przedsiębiorcy waga 1 pkt 1-4 Projekt odpowiada na zidentyfikowane potrzeby rynkowe waga 1 pkt 1-4 Wskaźnik przedsiębiorczości na obszarze, na którym planowana jest realizacja projektu waga 1 pkt 1-4 Obszar realizacji projektu waga 3 pkt 1 lub 2


Pobierz ppt "Jacek Pieczonka Biznesplan jako czynnik ograniczający ryzyko w prowadzeniu działalności gospodarczej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google