Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mgr inż. Zofia Goleniowska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mgr inż. Zofia Goleniowska"— Zapis prezentacji:

1 Mgr inż. Zofia Goleniowska
Historia Zespołu Szkół Technicznych w Nysie najstarszej szkoły zawodowej w powiecie Mgr inż. Zofia Goleniowska

2 Budynek szkoły

3 Budynek szkoły rok

4 Publiczna Szkoła Dokształcająca Zawodowa
W lipcu 1945 roku przybył do Nysy nauczyciel szkoły zawodowej w Siemianowicach – Józef Dąbrowski, który z polecenia kuratorium katowickiego przystąpił do uruchomienia pierwszej polskiej szkoły zawodowej na terenie ziemi nyskiej. Powstała szkoła zawodowa będąca zalążkiem naszej szkoły i innych szkół zawodowych w Nysie. Nazywała się Publiczną Szkołą Dokształcającą Zawodową Dyrektorem był Józef Dąbrowski od roku.

5 Z dniem 14 marca 1946 roku rozpoczęto naukę w nowym budynku przy ulicy Szopena 22/24
Szkoły tego typu o trzyletnim okresie nauczania były przeznaczone dla młodzieży pracującej. W pierwszych latach po wyzwoleniu podstawą prawną powoływania i działalności szkół była ustawa przedwojenna z 1937 roku. Z końcem września 1945 roku szkoła nyska otrzymała budynek przy ulicy Sudeckiej 7. Następne tygodnie upłynęły na werbowaniu uczniów do tej placówki. Dyrektor nawiązywał kontakty z istniejącymi i czynnymi już zakładami pracy w Nysie, Paczkowie i Głuchołazach.

6 Publiczna Szkoła Dokształcająca Zawodowa rozpoczęła swoją pracę w dniu 1 października 1945 roku a pod koniec listopada liczyła 40 osób. Byli to uczniowie starsi w wieku lat, którzy pracowali w różnych zawodach, głównie w zakładach Okręgowych Sieci Elektrycznych Śląska Opolskiego- OSSO i przedsiębiorstwach zarządu miejskiego w Nysie. W ciągu pierwszego roku szkolnego 1945/1946 liczba uczniów wzrosła do 103 osób pobierających naukę w trzech klasach: elektrycznej, metalowej i handlowej. Od 1948 roku wprowadzono klasy dla młodzieży niepracującej. Przy szkole utworzono internat.

7 Dyrektorem szkoły był Władysław Adamcewicz.
Z dniem 14 marca 1946 roku rozpoczęto naukę w nowym budynku przy ulicy Szopena 22/24 w którym przed wojną mieściły się szkoły niemieckie. Chociaż nowy budynek dysponował większą liczba pomieszczeń, to trudności były ogromne. Brakowało sprzętów szkolnych, podręczników, pomocy naukowych oraz brakowało nauczycieli (pracowało tylko 4 nauczycieli ). Dyrektorem szkoły był Władysław Adamcewicz.

8 W październiku 1946 roku w budynku szkoły powstaje Ośrodek Szkoleniowy Energetyki
z trzema klasami gimnazjalnymi i dwiema licealnymi podległymi Ministerstwu Energetyki Do gimnazjum przyjmowano uczniów po ukończeniu szkoły podstawowej, natomiast warunkiem przyjęcia do liceum było ukończenie gimnazjum lub liceum ogólnokształcącego. W pierwszym roku uczęszczali uczniowie na wydziały : elektryczny i mechaniczny W roku szkolnym 1947/48 szkoła liczyła 13 oddziałów z 573 uczniami. W roku szkolnym 1948/49 szkoła liczyła 16 oddziałów z 670 uczniami. W roku szkolnym 1949/50 ośrodek szkoleniowy energetyki w Nysie liczył 735 uczniów( gimnazjum – 348, liceum 387 a publiczne średnie szkoły zawodowe – 415 uczniów.

9 W latach następnych nastąpił dalszy rozwój szkoły ze względu na duże potrzeby związane
z kształceniem kadry technicznej. W 1949 roku powołano do życia Centralny Urząd Szkolenia Zawodowego, który miał zająć się szkolnictwem zawodowym z ośrodkiem dyspozycyjnym przeniesionym z Katowic do Opola, ponieważ w 1950 roku powstało województwo opolskie.

10 Reforma z 1951 roku wprowadziła nowe typy szkól zawodowych.
Głównym ich typem miały być zasadnicze szkoły zawodowe - dwuletnie dla młodzieży od 14 lat, przygotowujące robotników i pracowników wykwalifikowanych w różnych specjalnościach. Technika zawodowe - przyjmowały uczniów po szkole podstawowej od 14 lat i kształciły w specjalnościach technicznych w ciągu 4 lat a w specjalnościach ekonomicznych 3 lata. Dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych organizowano trzyletnie technika dzienne, wieczorowe i zaoczne.

11 Technikum Mechaniczno – Energetyczne
W roku 1951 utworzono również pierwsze zasadnicze szkoły zawodowe metalowo- energetyczne kształcące kadry na potrzeby Zakładu Urządzeń Przemysłowych i Zakładu Budowy Nadwozi Samochodowych. W roku szkolnym 1950/51 uruchomiono technikum mechaniczne w Nysie na ulicy Szopena, które otrzymało w następnym roku nazwę Technikum Mechaniczno – Energetycznego i podlegało resortowi przemysłu ciężkiego. Liczyło 20 oddziałów - uczęszczało do niej 903 uczniów oraz 3 klasy dla pracujących liczące 72 uczniów.

12 Przeniesienie Technikum Mechanicznego do budynku na ulicy Orkana - 1959 rok
Szkoła kształciła w następujących kierunkach: technik sieci napowietrznych, sieci kablowych, podstacji, budowy aparatury chemicznej, obróbki metali skrawaniem, spawalnictwa i planowania przemysłowego. W latach następnych na wskutek zaspokojenia potrzeb zmniejszono ilość kierunków do trzech. Jednocześnie prowadzono zajęcia w Zasadniczej Szkole Metalowo- Energetycznej o specjalności blacharz, ślusarz, tokarz, od 1954 r.- formierz, monter urządzeń elektrycznych a od handlowiec. W 1950 roku uruchomiono warsztaty szkolne, początkowo w baraku obok kina nad Nysą, później na ulicy Świerczewskiego. Od września 1959 roku Zasadnicza Szkoła Metalowa została przeniesiona z ulicy Szopena do Technikum Mechanicznego przy ulicy Orkana

13 Powstała Szkoła Rzemiosł Budowlanych
W związku z dużym zapotrzebowaniem miejscowego środowiska na wykwalifikowanych robotników budowlanych w 1957 roku otworzono dwa oddziały o specjalnościach budowlanych - murarza , tynkarza, później - malarza, betoniarza, instalatora urządzeń sanitarnych. Powstała Szkoła Rzemiosł Budowlanych.

14 Powstanie Technikum Ekonomicznego – 1961 rok
Po długich staraniach uzyskano zgodę na otworzenie przy Szkole Rzemiosł Budowlanych : w roku 1961 filii Technikum Ekonomicznego w Opolu, a od 1 września 1963 roku szkoła stała się szkołą samodzielną W roku 1965 rozpoczęto prace remontowo – adaptacyjne w nieużywanym budynku przy ul.Ujejskiego, który stał się później siedzibą Zespołu Szkół Ekonomicznych w roku 1964 Technikum Budowlanego dla młodzieży, a w roku szkolnym 1965 Technikum Budowlanego dla Pracujących Po 1965 roku nastąpił również rozwój szkół przyzakładowych- Zakładu Urządzeń Przemysłowych i Zakładów Energetycznych. w roku 1967 utworzono Pomaturalne Studium Zawodowe - istniejące tylko dwa lata, w roku 1970 powstała Szkoła Rzemiosł Budowlanych przy Nyskim Przedsiębiorstwie Budowlanym

15 Budynek przy ulicy Szopena mieścił w swoich
murach wszystkie szkoły zawodowe i technika , które powstały w latach 1945 – 1965 roku w Nysie. Z tego budynku zostały przeniesione do budynku przy ulicy Orkana w 1959 roku klasy mechaniczne do budynku przy ul. Ujejskiego w 1965 roku klasy ekonomiczne.

16 W 1972 roku Technikum Budowlane otrzymało sztandar i imię Bohaterów Warszawy.
Od roku1975 roku zmieniano nazwę szkoły na Zespół Szkół Zawodowych nr 2, Zespół Szkól Budowlanych, Zasadniczą Szkołę Zawodową . W 1982 roku ze względu na różnorodność zawodów i różne typy szkół nazwa szkoły została zmieniona – na Zespól Szkół Technicznych Nazwa ta obowiązuje do dnia dzisiejszego.

17 W roku 1991 powołano Szkołę Zasadniczą Specjalną a
W 1996 r. Zasadniczą Szkołę Zawodową dla Dorosłych. Na poziomie technikum kształcono w Technikum Budowlanym dla młodzieży, dla dorosłych oraz od 1995 r. w Technikum Budownictwa Wodnego i Technikum Technologii Żywności. Reforma szkolnictwa w 2002 r. wprowadziła duże zmiany, powstały licea profilowane – 3 letnie, technika – 4 letnie, szkoły zawodowe – 2, 3 letnie, licea i technika uzupełniające i szkoły policealne.

18 Obecnie w skład Zespołu Szkół Technicznych wchodzą następujące szkoły:
IV Liceum Profilowane Technikum nr 4 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 Specjalna Liceum Uzupełniające Liceum Uzupełniające dla Dorosłych Technikum Uzupełniające i Technikum Uzupełniające dla Dorosłych Szkoły Policealne

19 Praktyki zawodowe Uczniowie pogłębiają swoją wiedzę teoretyczną na zajęciach praktycznych, praktykach zawodowych, zajęciach laboratoryjnych. Spora część zajęć praktycznych odbywała się i odbywa na budowach w Nysie i okolicy, w zakładach stolarskich, mechanicznych, lakierniczych, fryzjerskich, krawieckich, w piekarniach i wielu, wielu innych zakładach pracy.

20 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3
murarz stolarz

21 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3
cieśla monter konstrukcji budowlanych

22 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3
dekarz monter instalacji i urządzeń sanitarnych

23 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3
krawiec kucharz

24 Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3
sprzedawca cukiernik

25 Technik architektury krajobrazu
Technikum nr 4 Technik budowlany Technik architektury krajobrazu

26 Gabinety i pracownie przedmiotowe
Na przestrzeniu tylu lat zaobserwować można jak zmieniało się wyposażenie pracowni, gabinetów przedmiotowych, laboratoriów. Dzięki zapobiegliwości dyrekcji szkoły i nauczycieli nowe technologie, metody, materiały, sprzęt, wyposażenie, odpowiednia literatura były i są zawsze do dyspozycji uczniów. Przez lata doposażano pracownie przedmiotowe, wprowadzano nowe środki audiowizualne Gabinety przedmiotowe posiadają wystrój adekwatny do nauczanych treści – to zasługa nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy w ramach prac dyplomowych razem z młodzieżą tworzyli nowoczesne pomoce naukowe.

27 Pracownie komputerowe, obiekty sportowe
Baza dydaktyczna to również trzy pracownie komputerowe wyposażone w nowoczesny sprzęt z dostępem do Internetu pracownia dla kucharzy małej gastronomii, laboratorium budowlane. W skład obiektów szkolnych wchodzi również sala gimnastyczna, siłownia i boiska sportowe.

28 Olimpiady, turnieje i konkursy
Od wielu lat uczniowie nasze szkoły biorą udział w różnych konkursach, olimpiadach i osiągają sukcesy. Uczniowie technikum biorą udział w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, murarze i stolarze w Turnieju,, Złotej Kielni” osiągając duże sukcesy. Młodzież naszej szkoły bierze udział w licznych zawodach sportowych, wystawach, koncertach, prelekcjach.

29 W tym miejscu wypada poświęcić klilka słów przygotowaniu merytorycznemu i wynikom z jakimi absolwenci opuszczają szkołę. Zdobyte przez nich wysokie kwalifikacje powodują, że zajmują oni odpowiedzialne stanowiska gospodarcze i administracyjne w mieście, regionie, kraju a nawet za granicami kraju. Wielu absolwentów podejmuje studia wyższe na uczelniach technicznych, część podejmuje pracę.

30 W ciągu tych lat nad całością kształcenia sprawowali pieczę dyrektorzy :
Józef Dąbrowski Władysław Adamcewicz – Wiktor Zych – 1960 Władysław Braniewski 1960 – 1967 Krystyna Warycka – Edward Korytko 1976 – 1990 Stefan Kowal 1990 – 2006 obecnie Henryka Sępek od 2006

31 Pomagali im wicedyrektorzy, nauczyciele, instruktorzy i kierownicy szkolenia praktycznego.
Trudno wymienić wszystkich i przedstawić ogrom pracy jaka została wykonana przez nauczycieli i pracowników szkoły. Oddani swej pracy nauczyciele sprawili, że wielu uczniów osiągnęło sukcesy życiowe, naukowe i zawodowe.


Pobierz ppt "Mgr inż. Zofia Goleniowska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google