Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stan rozwoju i możliwości wspierania przedsiębiorczości akademickiej w województwie opolskim Opole, 26 marca 2009r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stan rozwoju i możliwości wspierania przedsiębiorczości akademickiej w województwie opolskim Opole, 26 marca 2009r."— Zapis prezentacji:

1 Stan rozwoju i możliwości wspierania przedsiębiorczości akademickiej w województwie opolskim Opole, 26 marca 2009r.

2 2 Zakres prezentacji: Wspieranie przedsiębiorczości akademickiej ze środków UE: Perspektywa 2004 – 2006 Perspektywa 2007 – 2013

3 3 Wspieranie przedsiębiorczości akademickiej ze środków UE Perspektywa 2004 – 2006

4 4 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

5 5 Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy

6 6 Typy projektów: Tworzenie lub rozwój Regionalnych Strategii Innowacji. Tworzenie i rozwój sieci współpracy w zakresie innowacji, pomiędzy sektorem badawczo – rozwojowym, przedsiębiorstwami i innymi podmiotami (na poziomie regionalnym i lokalnym), służącej transferowi know-how i technologii. Tworzenie i rozwój systemu komunikacji i wymiany informacji, w tym zbieranie danych i tworzenie ich baz, z zakresu w szczególności działań edukacyjnych i innych przedsięwzięć wspierających rozwój innowacji. Staże, dla absolwentów szkół wyższych i pracowników sektora badawczo-rozwojowego, służące transferowi wiedzy i innowacji pomiędzy sektorem badawczo-rozwojowym a przedsiębiorstwami. Stypendia dla najlepszych absolwentów szkół wyższych kontynuujących naukę na studiach doktoranckich na kierunkach określonych w Regionalnej Strategii Innowacji. Działanie 2.6 ZPORR

7 7 Tytuł projektu: Transfer wiedzy i innowacyjności – organizacja platform tematycznych Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości przy Politechnice Opolskiej Beneficjent: Politechnika Opolska Wartość projektu: 597.261,95 PLN Działanie 2.6 ZPORR

8 8 projekt zrealizowano w latach 2005 – 2008, zorganizowano kursy dla młodych przedsiębiorców, prowadzono bank zrealizowanych prac dyplomowych, doktorskich i habilitacyjnych oraz tematów zgłaszanych przez przedsiębiorców, wydawano biuletyn o opolskiej przedsiębiorczości, udzielano pomocy merytorycznej dla przedsiębiorców, zorganizowane staże dla absolwentów w przedsiębiorstwach. Transfer wiedzy i innowacyjności…

9 9 Tytuł projektu: Przygotowanie koncepcji funkcjonowania Opolskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Beneficjent: Politechnika Opolska Wartość projektu: 202.563,80 PLN Działanie 2.6 ZPORR

10 10 projekt zrealizowano w latach 2006 – 2007, długoterminowym celem projektu było powstanie sprawnie i efektywnie funkcjonującego Parku Naukowo-Technologicznego, który przyczyni się w długookresowej perspektywie czasu do poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw, wzrostu przedsiębiorczości akademickiej, zwiększenia transferu wiedzy i rozwoju nowych technologii. Przygotowanie koncepcji funkcjonowania OPN-T

11 11 Zarząd Województwa Opolskiego w dniach 20 – 27 marca 2009r. prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

12 12 Wspieranie przedsiębiorczości akademickiej ze środków UE Perspektywa 2007 – 2013

13 13 Program Operacyjny Kapitał Ludzki

14 14 Działanie 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

15 15 Typy projektów: staże i szkolenia praktyczne dla: –pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych, –pracowników naukowych w przedsiębiorstwach, tymczasowe zatrudnienie w MSP wysoko wykwalifikowanego personelu, promocja idei przedsiębiorczości akademickiej w celu komercjalizacji wiedzy i umiejętności zespołu działającego na uczelni lub w jednostce naukowej, szkolenia i doradztwo dla pracowników naukowych jednostek naukowych oraz pracowników naukowych i naukowo – dydaktycznych uczelni, doktorantów, studentów i absolwentów uczelni zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą typu spin off lub spin out, Poddziałanie 8.2.1 PO KL

16 16 Typy projektów – cd. wsparcie tworzenia i rozwoju sieci współpracy i wymiany informacji między naukowcami a przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii na poziomie regionalnym i lokalnym, w szczególności poprzez: –kampanie informacyjne i imprezy służące kojarzeniu partnerów i promocji transferu wiedzy i innowacji, –rozwój systemu komunikowania się i wymiany informacji, stypendia naukowe i wsparcie towarzyszące dla doktorantów kształcących się na kierunkach określonych w Regionalnej Strategii Innowacji. Poddziałanie 8.2.1 PO KL

17 17 Dotychczas w ramach Poddziałania 8.2.1 w województwie opolskim przeprowadzony został 1 nabór wniosków. Odbył się w dniach 10 kwietnia – 26 maja 2008 r. Podpisano umowy na dofinansowanie 8 projektów na łączną kwotę 5,085 mln PLN.

18 18 BeneficjentTytuł projektu Kwota dofinansowania /PLN/ Ogólna wartość projektu /PLN/ Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej Blachowania Platforma Innowacji Technologicznej Regionu Opolszczyzny II 700.000,00 Politechnika Opolska Przedsiębiorczy naukowiec 645.000,00 Uniwersytet OpolskiDobry staż680.000,00 Podpisane umowy – Poddziałanie 8.2.1 POKL – I półrocze 2008

19 19 BeneficjentTytuł projektu Kwota dofinansowania /PLN/ Ogólna wartość projektu /PLN/ Opolski Park Naukowo – Technologiczny Sp. z o.o. Regionalne Biuro Promocji Klastrów – etap II 520.000,00 Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji Wykorzystaj potencjał uczelni – załóż firmę 500.000,00 Uniwersytet Opolski Uniwersytecki Program Stypendialny 2008 – 2010 szansa dla młodych naukowców 840.000,00 Podpisane umowy – Poddziałanie 8.2.1 POKL – I półrocze 2008

20 20 BeneficjentTytuł projektu Kwota dofinansowania /PLN/ Ogólna wartość projektu /PLN/ Politechnika Opolska Stypendia dla słuchaczy technicznych studiów doktoranckich w Politechnice Opolskiej 790.000,00 Instytut Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych Odnawialne Źródła Energii Opolszczyzny 410.000,00 Podpisane umowy – Poddziałanie 8.2.1 POKL – I półrocze 2008

21 21 Kolejne nabory wniosków w ramach Poddziałania 8.2.1 planowane są na: kwiecień 2009 r. luty 2011 r.

22 22 Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

23 23 Typy projektów: wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez zastosowanie: -doradztwa oraz szkoleń umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, -przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, -wsparcie pomostowe, promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia poprzez kampanie promocyjno – informacyjne, upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu rozwoju przedsiębiorczości. Działanie 6.2 PO KL

24 24 Dotychczas w ramach Działania 6.2 w województwie opolskim przeprowadzony został 1 nabór wniosków. Odbył się w dniach 15 maja – 7 lipca 2008 r. Zatwierdzono do dofinansowania 7 projektów na łączną kwotę 10.804.385,68 PLN.

25 25 BeneficjentTytuł projektu Kwota dofinansowania /PLN/ Ogólna wartość projektu /PLN/ Politechnika Opolska Dobre Praktyki (O)polskiego Biznesu 600.000,00 Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych Przedsiębiorcze kobiety na obszarach wiejskich 1 998 505,00 Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego Pomagamy przedsiębiorczym1.511.026,68 Powiat Nyski / Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Nysa – miasto budzi się1.293.366,00 Umowy w ramach Działania 6.2 PO KL – I półrocze 2009

26 26 BeneficjentTytuł projektu Kwota dofinansowania /PLN/ Ogólna wartość projektu /PLN/ Politechnika OpolskaWsparcie na STARCIE1.711.925,00 Opolska Izba Gospodarcza Tutaj zostaję i zakładam własną firmę 1.966.313,00 Powiat Namysłowski / Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie Postaw na przedsiębiorczość1.723.250,00 Umowy w ramach Działania 6.2 PO KL – I półrocze 2009

27 27 Tytuł projektu: Pomagamy przedsiębiorczym Beneficjent: Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Opolskiego Wartość projektu: 1.511.026,68 PLN Działanie 6.2 PO KL

28 28 Pomagamy przedsiębiorczym Usługi szkoleniowo-doradcze umożliwiające nabywanie umiejętności niezbędnych dla prowadzenia działalności gospodarczej, Jednorazowa dotacja inwestycyjna na rozwój działalności, udzielana w celu ułatwienia sfinansowania pierwszych wydatków inwestycyjnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, Wsparcie pomostowe, przysługujące przez okres pierwszych 6 miesięcy, od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.

29 29 Tytuł projektu: Wsparcie na starcie Beneficjent: Politechnika Opolska Wartość projektu: 1.711.925,00 PLN Działanie 6.2 PO KL

30 30 nabycie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania na rynku poprzez udział w szkoleniach z zakresu przedsiębiorczości, zapewnienie nowo powstałym firmom pomocy finansowej w wykorzystaniu dostępnych instrumentów wsparcia, udzielenie kompleksowego doradztwa z zakresu uruchomienia i funkcjonowania firmy, rozpowszechnienie dobrych praktyk i metod rozwoju w zakresie wspierania indywidualnej przedsiębiorczości, podejmowanie działań na rzecz przełamywania barier do podjęcia samozatrudnienia, przeciwdziałanie fali migracji zarobkowej, szczególnie wśród osób młodych i dobrze wykształconych do ościennych ośrodków lub zagranicę. Wsparcie na starcie

31 31 Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013

32 32 Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu

33 33 Zarząd Województwa Opolskiego planuje przeprowadzić w dniach 15 – 28 września 2009r. nabór wniosków do Poddziałania 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007 – 2013

34 34 Typy projektów: budowa, przebudowa i remont obiektów instytucji otoczenia biznesu, zagospodarowanie terenu wokół obiektów instytucji otoczenia biznesu - jedynie gdy jest elementem projektu związanego z budową, przebudową i remontem obiektu, zakup urządzeń i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności okołobiznesowej tych jednostek, kwota wsparcia: od 80 tys. do 19 mln PLN. Poddziałanie 1.1.1 RPO WO 2007 – 2013

35 35 Potencjalni beneficjenci: Instytucje otoczenia biznesu prowadzone przez: instytucje sektora finansów publicznych, szkoły wyższe, organizacje pozarządowe, samorząd gospodarczy, przedsiębiorstwa, partnerstwa ww. instytucji. Poddziałanie 1.1.1 RPO WO 2007 – 2013

36 36 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

37 37 Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej

38 38 Formy wsparcia: działanie obejmuje wsparcie w zakresie tworzenia na bazie innowacyjnych pomysłów nowych przedsiębiorstw, w tym spin offów poprzez doradztwo w zakresie tworzenia przedsiębiorstw, udostępnienie infrastruktury i usług niezbędnych dla nowopowstałych przedsiębiorstw oraz zasilenia finansowego nowopowstałego przedsiębiorcy, realizacja działania obejmuje wybór w drodze konkursu podmiotów, które będą świadczyły usługę dwuetapowego wsparcia przedsiębiorców lub kandydatów na przedsiębiorców, podmioty te dokonują selekcji najlepszych projektów składanych przez potencjalnych przedsiębiorców, dofinansowanie składa się z dwóch komponentów: dotacji na inkubację oraz na inwestycję w nowo utworzone przedsiębiorstwo, wejście kapitałowe następuje w sytuacji, gdy po okresie inkubacji zidentyfikowane zostaną znaczące szanse na komercyjny sukces powstającego przedsiębiorstwa, którego działalność jest oparta na innowacyjnym pomyśle. Działanie 3.1 PO IG

39 39 Potencjalni beneficjenci: Instytucje wspierające powstawanie innowacyjnych przedsiębiorstw, np.: akademickie inkubatory przedsiębiorczości, parki naukowo-technologiczne, centra transferu technologii i innowacji, akceleratory przedsiębiorczości. Działanie 3.1 PO IG

40 40 Dziękuję za uwagę DEPARTAMENT KOORDYNACJI PROGRAMÓW OPERACYJNYCH Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego ul. Ostrówek 5 – 7, 45-082 Opole www.rpo.opolskie.pl www.pokl.opolskie.pl


Pobierz ppt "Stan rozwoju i możliwości wspierania przedsiębiorczości akademickiej w województwie opolskim Opole, 26 marca 2009r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google