Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opole, 20.05.2009 r. Prof. dr hab. Jan W. Wiktor Katedra Marketingu Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Opole, 20.05.2009 r. Prof. dr hab. Jan W. Wiktor.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opole, 20.05.2009 r. Prof. dr hab. Jan W. Wiktor Katedra Marketingu Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Opole, 20.05.2009 r. Prof. dr hab. Jan W. Wiktor."— Zapis prezentacji:

1

2 Opole, 20.05.2009 r. Prof. dr hab. Jan W. Wiktor Katedra Marketingu Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Opole, 20.05.2009 r. Prof. dr hab. Jan W. Wiktor Katedra Marketingu Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Uwarunkowania komunikacji marketingowej w biznesie międzynarodowym

3 1. Wstęp 2. Struktura i cechy systemu zintegrowanej komunikacji marketingowej 3. Specyfika KM w wymiarze między- narodowym – modelowe ujęcie 4. Strategiczne dylematy KM w środowisku międzynarodowym 5. Prawne ograniczenia komunikacji marketingowej w biznesie międzynarodowym 6. Kulturowe uwarunkowania KM na rynkach międzynarodowych 7. Narodowe style reklamy – głos w dyskusji ©j.w.wiktor

4 1. Wstęp …natura każdej organizacji wyraża się w nieustannych procesach przekazu i komunikowania się z otoczeniem… J. Dewey

5 Struktura spotkania, wykładu Struktura spotkania, wykładu teoria komunikacji - tło teoria komunikacji - tło specyfika- podstawowe problemy komunikacji marketingowej w biznesie międzynarodowym specyfika- podstawowe problemy komunikacji marketingowej w biznesie międzynarodowym

6 Literatura (w zarysie) J.W. Wiktor, Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, PWN, Warszawa 2005 J.W. Wiktor, Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, PWN, Warszawa 2005 E. Duliniec, Marketing międzynarodowy, PWE, Warszawa 2009 E. Duliniec, Marketing międzynarodowy, PWE, Warszawa 2009 J.W. Wiktor, R. Oczkowska, A. Żbikowska, Marketing międzynarodowy. Zarys problematyki, PWE, Warszawa 2008 J.W. Wiktor, R. Oczkowska, A. Żbikowska, Marketing międzynarodowy. Zarys problematyki, PWE, Warszawa 2008

7 2. Struktura i cechy systemu zintegrowanej komunikacji marketingowej Komunikacja marketingowa – Komunikacja marketingowa – element strategii marketingowej, element strategii marketingowej, zbiór instrumentów, zbiór instrumentów, Definicje – zróżnicowanie definiens Definicje – zróżnicowanie definiens

8 Struktura systemu komunikacji marketingowej s PROMOCJA OSOBISTA REKLAMA PROMOCJA DODATKOWA (UZUPEŁNIAJĄCA) PUBLIC RELATIONS Instrumenty promocji o charakterze tradycyjnym Instrumenty promocji w hipermedialnym środowisku komputerowym

9 Cechy zintegrowanego systemu komunikacji marketingowej (ZSKM) ATRYBUTY ZSKM 1. Punkt wyjścia Nabywca 2. Cele Tworzenie relacji 3. Znajomość klienta Duża, bazy danych 4. Rola badań R. i M. Istotna 5. Typ komunikacji Dwukierunkowa 6. Nakłady Traktowane jako inwestowanie 7. Media Selektywny dobór 8. Stopień koordynacji Pełna integracja, efekt synergii 9. Interakcje Szerokie, szybkie, podstawa ZSKM NABYWCA

10 3. Specyfika KM w wymiarze między- narodowym – modelowe ujęcie Komunikacja marketingowa w biznesie międzynarodowym - Komunikacja marketingowa w biznesie międzynarodowym - dialog – spotkanie międzykulturowe dialog – spotkanie międzykulturowe Wielość uwarunkowań: Wielość uwarunkowań: Prawo,Prawo, Kultura,Kultura, Ekonomia,Ekonomia, Technika, technologiaTechnika, technologia

11 Dwa wymiary: 1. Wymiar podstawowy dla teorii komunikowania społecznego – identyfikacja 3 modeli : 1. Komunikacji interpersonalnej 2. Komunikacji masowej 3. Komunikacji w hipermedialnym środowisku komputerowym

12 2. Wymiar procesowy – komunikacja marketingowa jako proces oddziaływania przedsiębiorstwa na rynek w oparciu o określone narzędzia – ZSKM

13 Elementy procesu komunikacji marketingowej: Nadawca Nadawca Przekaz Przekaz Kanał Kanał Odbiorca Odbiorca Kontekst Kontekst Szumy Szumy Sprzężenie zwrotne Sprzężenie zwrotne Specyfika elementów w środowisku międzynarodowymSpecyfika elementów w środowisku międzynarodowym

14 Rys. Rys. GRANICE KRAJÓW, PRAWA, KULTURY KONTEKST KOMUNIKACJI FIRMA Nadawca reklamy Kraj A Media kanał w kraju A Segment w kraju A Segment w kraju B Segment w kraju C Segment w kraju N S E G M E N T M I Ę D Z Y N A R. SPRZĘŻENIE ZWROTNE SZUMY KOMUNIKACJI

15 Uwarunkowania komunikacji marketingowej w wymiarze międzynarodowym Rynek krajowy Rynek zagraniczny PRZEDSIĘBIORSTWO PRAWO KULTURA KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUR OWA KOMUNIKACJA MARKETINGOWA W ŚRODOWISKU MIĘDZYNAROOWYM Standaryzacja promocji ? Adaptacja promocji ?

16 4. Strategiczne dylematy KM w środowisku międzynarodowym Standaryzacja czy adaptacja instrumentów i działań promocyjnych na rynkach międzynarodowych? PODSTAWOWE PYTANIE:

17 Konsumenci w każdym kraju mają podobne oczekiwania co do produktu i nie różnią się w sposobie jego oceny Konsumenci w każdym kraju mają podobne oczekiwania co do produktu i nie różnią się w sposobie jego oceny Grupy docelowe są podobne we wszystkich krajach, można więc wykorzystać podobne media by do nich dotrzeć Grupy docelowe są podobne we wszystkich krajach, można więc wykorzystać podobne media by do nich dotrzeć Reklamowany produkt jest w tej samej fazie cyklu życia na rynkach wszystkich krajów. Reklamowany produkt jest w tej samej fazie cyklu życia na rynkach wszystkich krajów. Marka ma silną pozycję na każdym z rynków. Marka ma silną pozycję na każdym z rynków.

18 Idea promocji (reklamy) musi być możliwa do przenoszenia między kulturami poszczególnych krajów – rynków międzynarodowych (uniwersalność apeli odwołujących się np. do funkcjonalności, mody, filmu, międzynarodowych sław czy bieżących wydarzeń) Idea promocji (reklamy) musi być możliwa do przenoszenia między kulturami poszczególnych krajów – rynków międzynarodowych (uniwersalność apeli odwołujących się np. do funkcjonalności, mody, filmu, międzynarodowych sław czy bieżących wydarzeń)

19 5. Prawne ograniczenia komunikacji ma rynkach międzynarodowych Prawo – konstrukcja, normy, charakter, sposób stanowienia – istotny wpływ na KM Prawo – konstrukcja, normy, charakter, sposób stanowienia – istotny wpływ na KM Ramy legalnych zachowań w życiu społecznym i gospodarczym Ramy legalnych zachowań w życiu społecznym i gospodarczym Istotny i rozległy wpływ komunikacji na kształtowanie rynku Istotny i rozległy wpływ komunikacji na kształtowanie rynku prawo reklamy przedsiębiorstwkonsumentów

20 Prawo reklamy – obszary regulacji: 1. Dopuszczalność reklamy 2. Treść i forma komunikatu reklamowego 3. Proces realizacji reklamy 4. Zakres i sposób wykorzystania mediów dla celów przekazu reklamy 5. Zakazy niektórych rodzajów działań reklamowych (promocyjnych)

21 Elementy prawa reklamy w UE Proces harmonizacji prawa reklamy na wspólnym rynku europejskim Proces harmonizacji prawa reklamy na wspólnym rynku europejskim Związek z zagadnieniami: Związek z zagadnieniami: ochrony zdrowia, ochrony zdrowia, ekonomicznych interesów konsumentów, ekonomicznych interesów konsumentów, zasadami życia społecznego (poszanowanie dobrych obyczajów, poszanowanie godności człowieka, płci, koloru skóry, przekonań religijnych, politycznych itp.) zasadami życia społecznego (poszanowanie dobrych obyczajów, poszanowanie godności człowieka, płci, koloru skóry, przekonań religijnych, politycznych itp.)

22 Elementy prawa reklamy w UE – przedmiot regulacji Zakaz reklamy wprowadzającej w błąd Zakaz reklamy wprowadzającej w błąd Możliwości reklamy porównawczej Możliwości reklamy porównawczej Zakaz lub ograniczenie reklamy niektórych produktów: napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, leków DTC, niektórych gier losowych, niektórych produktów przeznaczonych dla dzieci Zakaz lub ograniczenie reklamy niektórych produktów: napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, leków DTC, niektórych gier losowych, niektórych produktów przeznaczonych dla dzieci Zasady sponsorowania programów telewizyjnych Zasady sponsorowania programów telewizyjnych Zakaz kryptoreklamy Zakaz kryptoreklamy

23 Elementy prawa reklamy w UE – przedmiot regulacji – cd. Regulacje prawne prowadzenia promocji dodatkowej Regulacje prawne prowadzenia promocji dodatkowej Zasady reklamy typu product placement (sponroringu użyczeniowego) Zasady reklamy typu product placement (sponroringu użyczeniowego)

24 Prawo a treść reklamy: Prawo a treść reklamy: zakaz pokazywania nagich dzieci w reklamie we Włoszech,zakaz pokazywania nagich dzieci w reklamie we Włoszech, – w całej UE zakaz reklam mogących budzić niesmak, w Szwecji, Niemczech, Holandii, Belgii nie można reklamować produktów o tematyce militarnej lub ukazujących przemocw Szwecji, Niemczech, Holandii, Belgii nie można reklamować produktów o tematyce militarnej lub ukazujących przemoc

25 Ograniczenia prawne reklamy (przykłady) Dostępność mediów dla celów reklamy: Dostępność mediów dla celów reklamy: Grecja: nie można reklamować zabawek w telewizji w godz. 7-22,Grecja: nie można reklamować zabawek w telewizji w godz. 7-22, Francja : obowiązuje zakaz reklamy alkoholu w telewizji i w obiektach sportowych,Francja : obowiązuje zakaz reklamy alkoholu w telewizji i w obiektach sportowych, Projekt wycofania reklam z TV publicznej (marzec 2009)Projekt wycofania reklam z TV publicznej (marzec 2009) kraje skandynawskie : zakaz pokazywania reklam w telewizji publicznejkraje skandynawskie : zakaz pokazywania reklam w telewizji publicznej

26 6. Kulturowe uwarunkowania KM na rynkach międzynarodowych Komunikacja marketingowa na rynkach międzynarodowych – Komunikacja marketingowa na rynkach międzynarodowych – spotkanie międzykulturowe przedsiębiorstwo – kultura, społeczności rynku docelowego. przedsiębiorstwo – kultura, społeczności rynku docelowego. E.T. Hall: Kultura = komunikacja społeczna

27 Kultura całość wyrażająca tożsamość danego narodu, społeczności, grupy społecznej całość wyrażająca tożsamość danego narodu, społeczności, grupy społecznej To wiedza, nauka, sztuka, prawo, zwyczaje, reguły życia społecznego, system wzajemnego komunikowania się jednostek i grup społecznych, język, symbole i wartości To wiedza, nauka, sztuka, prawo, zwyczaje, reguły życia społecznego, system wzajemnego komunikowania się jednostek i grup społecznych, język, symbole i wartości Wpływ kultury na KM na rynkach zagranicznych – istotny i wieloraki Wpływ kultury na KM na rynkach zagranicznych – istotny i wieloraki Kultura – miękki element otoczenia w biznesie międzynarodowym Kultura – miękki element otoczenia w biznesie międzynarodowym

28 Wpływ kultury na KM na rynkach zagranicznych – Stosunek do innych grup społecznych w ramach danego państwa - mniejszości etniczne, mniejszości narodowe, Stosunek do innych grup społecznych w ramach danego państwa - mniejszości etniczne, mniejszości narodowe, Postawy tolerancji dla innych kultur Postawy tolerancji dla innych kultur Sposoby wyrażania emocji i innych uczuć w skali społecznej Sposoby wyrażania emocji i innych uczuć w skali społecznej Znaczenie gestów, symboli, kolorów i innych kodów komunikacji społecznej Znaczenie gestów, symboli, kolorów i innych kodów komunikacji społecznej

29 Wpływ kultury: Kodowanie i dekodowanie przekazu Kodowanie i dekodowanie przekazu Percepcja i zrozumienie haseł reklamowych Percepcja i zrozumienie haseł reklamowych Działania podejmowane w ramach PR Działania podejmowane w ramach PR Język komunikacji niewerbalnej, Język komunikacji niewerbalnej, Styl negocjacji i zachowań handlowych z partnerami zagranicznymi Styl negocjacji i zachowań handlowych z partnerami zagranicznymi Kultura organizacyjną korporacji i sposób jej uwidaczniania Kultura organizacyjną korporacji i sposób jej uwidaczniania

30 Analiza problemu: 1. Typologia kultur 2. Styl komunikacji marketingowej w biznesie międzynarodowym

31 Typologia kultur Podmiotem kultury - naród Podmiotem kultury - naród Kultura nie podlega wartościowaniu Kultura nie podlega wartościowaniu Propozycje teoretyczne, np.: Propozycje teoretyczne, np.: kultury Wschodu i Zachodu (T. Sitram, R.T. Cogdell)kultury Wschodu i Zachodu (T. Sitram, R.T. Cogdell) kultury niskiego i wysokiego kontekstu (R.T. Hall)kultury niskiego i wysokiego kontekstu (R.T. Hall) 5. wymiarów kultury (G. Hofstede) i in.5. wymiarów kultury (G. Hofstede) i in.

32 Styl komunikacji marketingowej w biznesie międzynarodowym Styl komunikacji marketingowej w biznesie międzynarodowym kod komunikacji międzynarodowej przedsiębiorstwa – zestaw cech przekazu i wypowiedzi rynkowejkod komunikacji międzynarodowej przedsiębiorstwa – zestaw cech przekazu i wypowiedzi rynkowej Komponenty: Komponenty: 1) sposób wyrażania unikatowej propozycji sprzedaży (UPS, USP) 2) charakter sloganu reklamowego, język, symbole, kolory itp. 3) formuła i zasady kreacji przekazu

33 1. Sposób wyrażania unikatowej propozycji sprzedaży UPS – konieczność jednoznacznego, precyzyjnego zdefiniowania w reklamie głównej użyteczności – zbioru korzyści dla adresata UPS – konieczność jednoznacznego, precyzyjnego zdefiniowania w reklamie głównej użyteczności – zbioru korzyści dla adresata Istotny problem na rynkach międzynarodowych, o odmiennych kulturach Istotny problem na rynkach międzynarodowych, o odmiennych kulturach

34 2. Charakter sloganu reklamowego Slogan – zakodowana, często symboliczna forma wyrażenia idei przekazu Slogan – zakodowana, często symboliczna forma wyrażenia idei przekazu Redukcja treści przekazu do podstawowych kodów komunikacji Redukcja treści przekazu do podstawowych kodów komunikacji Istotny element reklamy Istotny element reklamy Odmienna podatność różnych kultur na bodźce zawarte w przekazie Odmienna podatność różnych kultur na bodźce zawarte w przekazie Liczne przypadki błędów językowych – nieadekwatności sloganu do lokalnej kultury i jej komponentów Liczne przypadki błędów językowych – nieadekwatności sloganu do lokalnej kultury i jej komponentów

35 Charakter sloganu reklamowego – cd. Bezpośrednie i bezkontekstowe tłumaczenia hasła na język innego kraju Bezpośrednie i bezkontekstowe tłumaczenia hasła na język innego kraju Slogan – gra słów, dwuznaczność, która ma być jednoznaczna – bardzo poważne wyzwanie KM w środowisku międzynarodowym, wielokulturowym Slogan – gra słów, dwuznaczność, która ma być jednoznaczna – bardzo poważne wyzwanie KM w środowisku międzynarodowym, wielokulturowym Kwestie języka w komunikacji pomiędzy granicami, np: Kwestie języka w komunikacji pomiędzy granicami, np: angielski w anglojęzycznych krajach angielski w anglojęzycznych krajach niemiecki w niemieckiej strefie językowej niemiecki w niemieckiej strefie językowej

36 Kolory Różne kultury – możliwość odmiennej interpretacji znaczenia koloru – i wywołania odmiennych skojarzeń, odczuć i reakcji Różne kultury – możliwość odmiennej interpretacji znaczenia koloru – i wywołania odmiennych skojarzeń, odczuć i reakcji Międzykulturowe zróżnicowanie znaczenia kolorów (pozytywne, negatywne, ciepłe, zimne, komunikacja odmiennych znaczeń tych samych, w sensie fizycznym, barw) Międzykulturowe zróżnicowanie znaczenia kolorów (pozytywne, negatywne, ciepłe, zimne, komunikacja odmiennych znaczeń tych samych, w sensie fizycznym, barw)

37 Kolory – c.d. Znaczenie koloru niebieskiego: np. w Niemczech – symbol wysokiej jakości (Volkswagen, Deutsche Bank, Buderus, Aral, w części BMW) Znaczenie koloru niebieskiego: np. w Niemczech – symbol wysokiej jakości (Volkswagen, Deutsche Bank, Buderus, Aral, w części BMW) kolory firmowe – system identyfikacji wizualnej, tożsamość globalna przedsiębiorstwa (Ikea, Coca-Cola, BP, IBM, Shell i in.) kolory firmowe – system identyfikacji wizualnej, tożsamość globalna przedsiębiorstwa (Ikea, Coca-Cola, BP, IBM, Shell i in.)

38 3. Formuła i zasady kreacji przekazu Formuła (scenariusz) wyrażania celów i zamiarów nadawcy reklamy: Formuła (scenariusz) wyrażania celów i zamiarów nadawcy reklamy: Intencje i oczekiwania przedsiębiorstwa a oczekiwania docelowego rynku (rola kultury) Intencje i oczekiwania przedsiębiorstwa a oczekiwania docelowego rynku (rola kultury) Propozycja R. Batry, J,G. Myersa i D.A. Aakera: Propozycja R. Batry, J,G. Myersa i D.A. Aakera: Opowiadanie, rozwiązanie problemu, chronologia, efekty specjalne, wykład, demonstracja produktu, natura, analogia, fantazja, rekomendacja, satyra i humor,Opowiadanie, rozwiązanie problemu, chronologia, efekty specjalne, wykład, demonstracja produktu, natura, analogia, fantazja, rekomendacja, satyra i humor,

39 Szczególna rola w komunikacji międzykulturowej formuł: Szczególna rola w komunikacji międzykulturowej formuł: Rekomendacja – osobowość. Postacie rzeczywiste, postacie historyczne, fikcyjne, o zasięgu globalnym Rekomendacja – osobowość. Postacie rzeczywiste, postacie historyczne, fikcyjne, o zasięgu globalnym osobowość – wzmacnia przekaz, ale też niesie ryzyko akceptacji w wymiarze międzykulturowymosobowość – wzmacnia przekaz, ale też niesie ryzyko akceptacji w wymiarze międzykulturowym Satyra i humor: różna podatność kultur na perswazję o tym charakterze Satyra i humor: różna podatność kultur na perswazję o tym charakterze

40 Podsumowanie problemu Podsumowanie problemu Pytanie o uwarunkowania komunikacji marketingowej w BM – jest pytaniem trudnym i otwartym Pytanie o uwarunkowania komunikacji marketingowej w BM – jest pytaniem trudnym i otwartym Adresaci reklamy – konkretne rynki z system prawa i kulturą są całością o określonej i w zasadzie niepowtarzalnej tożsamości Adresaci reklamy – konkretne rynki z system prawa i kulturą są całością o określonej i w zasadzie niepowtarzalnej tożsamości Prawo i kultura - zasadnicze uwarunkowania – kształtują proporcje między standaryzacją a indywidualizacją komunikacji marketingowej Prawo i kultura - zasadnicze uwarunkowania – kształtują proporcje między standaryzacją a indywidualizacją komunikacji marketingowej

41 kultura a narodowy styl reklamy ? kultura a narodowy styl reklamy ? narodowy styl reklamy – czy styl reklamy korporacji transnarodowych na poszczególnych rynkach krajowych ? narodowy styl reklamy – czy styl reklamy korporacji transnarodowych na poszczególnych rynkach krajowych ? Kraj,kulturaKorporacja K-1 K-2 K-N K-1 K-2 K-N Kraj A Kraj B Kraj N

42 Druga strona zagadnienia: Druga strona zagadnienia: Reklama – Reklama – instrument wejścia korporacji na rynki międzynarodowe,instrument wejścia korporacji na rynki międzynarodowe, element kształtowania kultury w skali globalnej,element kształtowania kultury w skali globalnej, narzędzie globalnych zmian o charakterze społecznym i kulturowymnarzędzie globalnych zmian o charakterze społecznym i kulturowym

43 Narodowe style reklamy Narodowe style reklamy Bezpośredniość. Perswazyjność. Porównania. Wyraźne wyodrębnienie ról społecznych. Humor i parodia. Prezentacje, świadectwa (np. autorytetów). Młodsi uczą starszych. Wielka Brytania

44 Narodowe style reklamy Przejrzysta struktura. Dosłowny Język. Informacyjność. Prezentacja świadectw, faktów. Podkreślanie jakości, technologii, wzornictwa, ale i tradycji. Znaczenie szczegółów. Szacunek dla władzy, Nieakceptowany nadmiar swobody. Niemcy

45 Narodowe style reklamy Potrzeba wyróżnienia się. Elementy teatralności i ekstrawagancji. Dramatyzm. Fantazja. Tworzenie wizerunku. Emocje. Opowiadanie historyjek. Gra słów. Humor. Duże znaczenie estetyki. Starsi uczą młodszych. Francja

46 Narodowe style reklamy Przejawy kultury feministycznej (mężczyźni pokazywani przy pracach domowych). Reklama w formie rozrywki. Brak poszanowania autorytetów. Pokazywanie spotkań grup ludzi. Szwecja

47 Narodowe style reklamy Bezpośredniość. Perswazyjność. Rywalizacja, porównywanie marek konkurencyjnych. Argumentacja oparta na faktach. Natarczywość. Dużo słów, przesada. Słowa określające moc, superlatywy: najlepszy, wzmocniony, światowy itp. (– Globalizacja – to my, Ameryka!) Stany Zjednoczone

48 Narodowe style reklamy Szacunek wobec starszych. Silne wartości rodzinne i wyodrębnienie ról społecznych. Prezentacje, wskazywanie na rezultaty. Humor. Nawiązywanie do tradycji. Polska

49 CHARAKTER APELI W REKLAMIE EUROPEJSKIEJ na przykładzie reklam napojów alkoholowych w czołowych magazynach ilustrowanych WIELKA BRYTANIA NIEMCY 1. Prestiż – 20% 2. Tradycja – 16% 3. Humor – 13% 4. Zmysłowość – 13% 1. Szczęście – 21% 2. Prestiż – 16% 3. Świeżość – 9% 4. Naturalność – 7% FRANCJAWŁOCHY 1. Tradycja – 29% 2. Prestiż – 19% 3. Naturalność – 19% 4. Erotyka – 10% 1. Świeżość – 29% 2. Prestiż – 15% 3. Zmysłowość – 15% 4. Naturalność – 10% Źródo: H. Mefert, J. Bolz, Internationales Marketing, Verlag W. Kolhammer, Stuttgart-Berlin-Bonn 1998

50 REKLAMA PIZZERII HELL W NOWEJ ZELANDII Hitler Hitler Można sprawić, by ludzie uwierzyli, że to PIEKŁO – głosił przypisany Hitlerowi cytat na billboardzie.

51 Reklama była jedną z serii przedstawiającej znane postaci i ich wypowiedzi zawierające nazwę pizzerii. Reklama była jedną z serii przedstawiającej znane postaci i ich wypowiedzi zawierające nazwę pizzerii. Na billboardach reklamujących sieć pizzerii Hell (Piekło) wódz III Rzeszy trzymał pizzę w ręce, którą jednocześnie wykonywał gest nazistowskiego pozdrowienia. Na billboardach reklamujących sieć pizzerii Hell (Piekło) wódz III Rzeszy trzymał pizzę w ręce, którą jednocześnie wykonywał gest nazistowskiego pozdrowienia. Reklama pizzerii wykorzystująca wizerunek i słowa Hitlera spotkała się na Nowej Zelandii z protestami społecznymi i została wycofana. Reklama pizzerii wykorzystująca wizerunek i słowa Hitlera spotkała się na Nowej Zelandii z protestami społecznymi i została wycofana. Po protestach firma zastąpiła postać Hitlera papieżem Benedyktem XVI mówiącym – Po protestach firma zastąpiła postać Hitlera papieżem Benedyktem XVI mówiącym – PIEKŁO jest realne i wieczne. PIEKŁO jest realne i wieczne.

52 Ta reklama to kolejny skandal wywołany przez sieć Hell. Ta reklama to kolejny skandal wywołany przez sieć Hell. W 2007 r. firma wysyłała mieszkańcom Nowej Zelandii prezerwatywy w ramach reklamy pizzy Lust (Nieczystość), jednej z siedmiu nazwanych jak grzechy główne. W 2007 r. firma wysyłała mieszkańcom Nowej Zelandii prezerwatywy w ramach reklamy pizzy Lust (Nieczystość), jednej z siedmiu nazwanych jak grzechy główne. Źródło: http://fakty.interia.pl/ciekawostki/news/hitler- juz-nie-reklamuje-pizzerii,965509,18 Źródło: http://fakty.interia.pl/ciekawostki/news/hitler- juz-nie-reklamuje-pizzerii,965509,18 http://fakty.interia.pl/ciekawostki/news/hitler- juz-nie-reklamuje-pizzerii,965509,18 http://fakty.interia.pl/ciekawostki/news/hitler- juz-nie-reklamuje-pizzerii,965509,18

53 Dziękuję za uwagę Dziękuję za uwagę Jan W. Wiktor Jan W. Wiktor Prezentację przygotowano w oparciu o licencjonowany program firmy Microsoft Prezentację przygotowano w oparciu o licencjonowany program firmy Microsoft


Pobierz ppt "Opole, 20.05.2009 r. Prof. dr hab. Jan W. Wiktor Katedra Marketingu Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Opole, 20.05.2009 r. Prof. dr hab. Jan W. Wiktor."

Podobne prezentacje


Reklamy Google